Заседание на Съвета Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси Брюксел, 30 ноември 1 декември 2009 гДата06.10.2017
Размер314.1 Kb.СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG

16611/1/09 REV 1 (Presse 348)

(OR. en)

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА

2980-о заседание на СъветаЗаетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси

Брюксел, 30 ноември - 1 декември 2009 г.


Председател Г-н Sven Otto LITTORIN
Министър по въпросите на заетостта
Г-жа Nyamko SABUNI
Министър на интеграцията и равенството между половете
Г-жа Maria LARSSON
Министър по въпросите на възрастните хора и общественото здравеопазване
Г-н Göran HÄGGLUND
Министър на здравеопазването и социалните въпроси


Основни резултати от заседанието на Съвета

Съветът проведе открит ориентационен дебат по два въпроса. Темата на първия дебат беше възстановяването от кризата и подготовка за Лисабонската стратегия за периода след 2010 г. Във връзка с това министрите приеха заключения за насърчаване на приобщаването към пазара на труда — възстановяване след кризата и подготовка за Лисабонската програма след 2010 г. Вторият дебат беше съсредоточен върху равенството между половете: насърчаване на растежа и заетостта. Министрите приеха заключения и по този въпрос.

Освен това Съветът прие заключения относно:

 • достойното остаряване в добро здраве, както и относно

 • последващия контрол на изпълнението на Пекинската платформа за действие — „Пекин +15“: преглед на напредъка.

Съветът постигна политическо съгласие по следните въпроси:

 • проект за директива, с която се придава правна сила на ревизираното рамково споразумение за родителския отпуск, сключено на европейско равнище между социалните партньори, което по-специално дава право на по-голям родителски отпуск на работниците, а именно четири вместо досегашните три месеца за всеки родител.

 • решение, с което държавите-членки се упълномощават да ратифицират Конвенцията относно условията на труд в сектора на риболова на Международната организация на труда, и

 • проект за директива за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица.

Министрите приеха заключения относно:

 • иновативните насърчителни мерки за ефикасни антибиотици,

 • безопасните и ефикасни здравни услуги чрез електронно здравеопазване (eHealth), както и

 • алкохола и здравето.

Министрите проведоха обмен на мнения относно пандемията от грип A(H1N1) за актуализиране на информацията и като последващо действие след заседанието на Съвета от 12 октомври 2009 г. въз основа на информация от председателството.

Съветът прие без разискване препоръка, с която призовава държавите-членки да предприемат правни действия да защитят гражданите си от излагането на цигарен дим.


СЪДЪРЖАНИЕ1

УЧАСТНИЦИ Error: Reference source not found

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Заетост и социална политика Error: Reference source not found

Възстановяване след кризата и подготовка за Лисабонската стратегия след 2010 г. Error: Reference source not found

Ревизираното рамково споразумение за родителския отпуск Error: Reference source not found

Достойно остаряване в добро здраве Error: Reference source not found

Конвенция относно условията на труд в сектора на риболова Error: Reference source not found

Равенство между половете: укрепване на растежа и заетостта Error: Reference source not found

Пекинска платформа за действие — „Пекин +15“ Error: Reference source not found

Социална закрила на самостоятелно заетите лица и помагащите съпрузи Error: Reference source not found

Равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност, увреждане, възраст или сексуална ориентация Error: Reference source not found

Здравеопазване Error: Reference source not found

Права на пациентите при трансгранично здравно обслужване Error: Reference source not found

Иновативни насърчителни мерки за ефикасни антибиотици Error: Reference source not found

Безопасни и ефикасни здравни услуги чрез електронно здравеопазване (eHealth) Error: Reference source not found

Законодателен пакет в областта на фармацевтичните продукти Error: Reference source not found

Алкохолът и здравето Error: Reference source not found

Пандемия от грип A(H1N1) Error: Reference source not found

Друга дейност Error: Reference source not found

Въпроси на заетостта и социалната политика Error: Reference source not found

Здравеопазване Error: Reference source not foundДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 • Действия на Съвета срещу излагането на цигарен дим Error: Reference source not found

 • Временни дерогации за донори на кръв — процедура на комитети Error: Reference source not found

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

 • Корекции във връзка с прегледа на състоянието на Общата селскостопанска политика (ОСП)* Error: Reference source not found

 • Кодифициране на законодателни актове в областта на селското стопанство Error: Reference source not found

РИБАРСТВО

 • Тихи океан — защита на запасите от мигриращи рибни видове Error: Reference source not found

 • Ориентировъчни цени за риболовната 2010 г.* Error: Reference source not found

ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 • Кодифициране на изключителни търговски мерки Error: Reference source not found

 • Антидъмпингов регламент — кодифициран текст Error: Reference source not found

ЕНЕРГЕТИКА

 • Международно партньорство за сътрудничество в областта на енергийната ефективност Error: Reference source not found

ОКОЛНА СРЕДА

 • Защита на морската среда на Североизточния Атлантически океан Error: Reference source not found

 • Изтичане на въглерод (прехвърляне на емисии) — списък с отрасли Error: Reference source not found

 • Достъп до пространствени данни — процедура на комитети Error: Reference source not found

УЧАСТНИЦИ

Правителствата на държавите-членки и Европейската комисия бяха представени, както следва:Белгия:

Г-жа Laurette ONKELINX Заместник министър-председател и министър на социалните въпроси и общественото здравеопазване

Г-жа Joëlle MILQUET Заместник министър-председател и министър на труда и равните възможности, отговарящ за въпросите на миграционната политика и убежището

Г-н Jean-Marc DELIZEE Държавен секретар, отговарящ за борбата с бедносттаБългария:

Г-н Тотю Младенов Министър на труда и социалната политика

Г-н Божидар Нанев Министър на здравеопазването

Чешка република:

Г-н Petr ŠIMERKA Министър на труда и социалните въпроси

Г-жа Dana JURÁSKOVÁ Министър на здравеопазването

Г-н Michael KOCÁB Министър, отговарящ за правата на човекаДания:

Г-н Jakob Axel NIELSEN Министър на здравеопазването и профилактиката

Г-жа Inger STØJBERG Министър на заетостта и министър на равните възможности

Германия:

Г-н Philipp RÖSLER Федерален министър на здравеопазванетоЕстония:

Г-н Hanno PEVKUR Министър на социалните въпросиИрландия:

Г-жа Mary HARNEY Министър на здравеопазването и децата

Г-н Dara CALLEARY Заместник-министър в Министерството на предприемачеството, търговията и заетостта (със специална отговорност за трудовите въпроси)

Гърция:

Г-н Andreas LOVERDOS Министър на заетостта и социалната сигурност

Г-жа Mariliza XENOGIANNAKOPOULOU Министър на здравеопазването и социалната солидарност

Испания:

Г-н Celestino CORBACHO CHAVES Министър на труда и имиграцията

Г-жа Bibiana AÍDO ALMAGRO Министър на равните възможности

Г-жа Dolores GOROSTIAGA Заместник-председател и министър на заетостта и социалните грижи на автономна област Cantabria

Г-жа Trinidad JIMENEZ GARCIA-HERRERA Министър на здравеопазването и социалната политика

Г-жа Maria KURTZ Министър на здравеопазването на автономна област NavarraФранция:

Г-жа Roselyne BACHELOT-NARQUIN Министър на здравеопазването и спортаИталия:

Г-н Ferruccio FAZIO Държавен секретар по въпросите на труда, здравеопазването и социалната политикаКипър:

Г-жа Sotiroulla CHARALAMBOUS Министър на труда и социалната сигурностЛатвия:

Г-жа Baiba ROZENTĀLE Министър на здравеопазването

Г-н Uldis AUGULIS Министър на социалните грижи

Литва:

Г-жа Nora RIBOKIENĖ Заместник-министър на здравеопазването

Г-жа Audronė MORKŪNIENĖ Заместник-министър на социалната сигурност и труда

Люксембург:

Г-н Mars DI BARTOLOMEO Министър на здравеопазването и социалната сигурност

Г-н Nicolas SCHMIT Министър, отговарящ за външните работи и имиграцията

Г-н Françoise HETTO-GAASCH Министър по въпросите на малките и средни предприятия и туризма и министър на равните възможностиУнгария:

Г-н Tamás SZÉKELY Министър на здравеопазването

Г-н László HERCZOG Министър на труда и социалните въпроси

Малта:

Г-н John DALLI Министър на социалната политикаНидерландия:

Г-н Piet Hein DONNER Министър по социалните въпроси и заетосттаАвстрия:

Г-н Alois STÖGER Федерален министър на здравеопазването

Г-н Rudolf HUNDSTORFER Федерален министър на труда, социалните въпроси и защитата на потребителите

Полша:

Г-жа Ewa KOPACZ Министър на здравеопазването

Г-н Radosław MLECZKO Заместник държавен секретар, Министерство на труда и социалната политика

Португалия:

Г-жа Helena ANDRÉ Министър на труда и социалната закрила

Г-жа Ana JORGE Министър на здравеопазването

Румъния:

Г-н Adrian STREINU CERCEL Държавен секретар

Г-н Silviu BIAN Държавен секретар в Министерството на труда, социалната солидарност и семейството

Словения:

Г-н Borut MIKLAVČIČ Министър на здравеопазването

Г-н Ivan SVETLIK Министър на труда, семейството и социалните въпроси

Словакия:

Г-н Daniel KLAĆKO Държавен секретар в Министерство на здравеопазванетоФинландия:

Г-жа Liisa HYSSÄLÄ Министър по социалните въпроси и здравеопазването

Г-жа Paula RISIKKO Министър на здравеопазването и социалните служби

Г-жа Anni SINNEMÄKI Министър на трудаШвеция:

Г-жа Maria LARSSON Министър по въпросите на възрастните хора и общественото здравеопазване

Г-н Goran HÄGGLUND Министър на социалните въпроси

Г-н Sven Otto LITTORIN Министър по въпросите на заетостта

Г-жа Nyamko SABUNI Министър на интеграцията и равните възможности

Обединеното кралство:

Г-жа Harriet HARMAN Председател на управляващото мнозинство в Камарата на общините (и лорд-пазител на държавния печат), министър по въпросите на жените и равенството

Г-жа Angela EAGLE Парламентарен секретар на държавната хазна

Г-жа Gillian MERRON Парламентарен държавен секретар, Министерство на външните работи и по въпросите на Британската общностКомисията:

Г-н Vladimir ŠPIDLA Член

Г-жа Androulla VASSILIOU Член

Г-н Günter VERHEUGEN ЧленОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Заетост и социална политика

Възстановяване след кризата и подготовка за Лисабонската стратегия след 2010 г.

Министрите проведоха открит ориентационен дебат1 по този въпрос, като отговориха на два въпроса на председателството: • какви мерки е необходимо да бъдат въведени, за да може ЕС да излезе от настоящата рецесия със структурно по-силни пазари на труда и добре подготвен за дългосрочните си цели?

 • кои елементи от политиките на пазарите на труда и социалната сигурност ще способстват за създаване на по-приобщаващи пазари на труда, за да се осигури повишено предлагане на работна ръка в дългосрочен план?

Министрите постигнаха принципно съгласие, че предвид изгледите за продължаващо влошаване на пазарите на труда трябва да се поддържа активна политика на заетост с краткосрочни мерки. Тук се включват мерки като краткосрочни работни договорености, подобряване на възможностите за наемане на работа чрез обучение и мерки за приобщаване към пазара на труда на хора, за които съществува риск да бъдат трайно изключени. Следва да се обърне съществено внимание на хора, които са особено засегнати от кризата, предимно възрастните и младите хора, работници със срочни договори и хора с увреждания. В дългосрочен план министрите настояха да бъдат продължени структурните реформи. По-специално много министри призоваха за реформа на системите за социална сигурност, за да се овладее тенденцията на демографското развитие, да се осигури финансова стабилност и създадат стимули за започване на работа. Тези мерки следва да бъдат допълнени от подобрени детски грижи и грижи за възрастните, като по този начин се създадат условия за приемане на нова работа, които да бъдат съгласувани с мерки по структурните фондове на ЕС. Министрите също заявиха, че следва да се избягват грешките, допуснати по време на предходни кризи, като преждевременно оттегляне от пазара на труда. Освен това Съветът по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси изтъкна необходимостта от по-тясно сътрудничество с други състави на Съвета, включително със Съвета по икономически и финансови въпроси.

По отношение на Лисабонската стратегия за периода след 2010 г. министрите постигнаха съгласие, че създаването на работни места следва да остане най-важният елемент от нея. Много министри поискаха също да бъде засилено социалното измерение на стратегията и да се включат други предизвикателства като демографското развитие, изменението на климата, равенството между половете и засилената конкуренция в резултат на глобализацията. Няколко министри изтъкнаха, че е важно социалните партньори да участват в обсъждането на бъдещата стратегия.

Резултатите от предварителните разисквания ще се използват при изготвянето на заключенията за декемврийското заседание на Европейския съвет.

По време на дебата Съветът прие заключения „Насърчаване на приобщаването към пазара на труда — възстановяване след кризата и подготовка за Лисабонската програма след 2010 г.“, като подчерта, че мерките за подпомагане на икономиката и заетостта следва да бъдат продължени, докато се осигури устойчиво възстановяване, докато бъдат въведени изходни стратегии, които да доведат до повече и по-добри работни места. Тези заключения се основават на конференцията на високо равнище за приобщаването към пазара на труда, проведена на 26—27 октомври в Стокхолм, и са изложени в (16214/09) 1.

Министрите приеха също становище на комитет „Заетост“ относно Европейската стратегия за заетостта в рамките на Лисабонската програма за периода след 2010 г. (15529/09), както и друго становище на комитет „Социална закрила“ относно Лисабонската стратегия за периода след 2010 г. (15850/09), в които се застъпва по-засилено социално измерение на Лисабонската стратегия за периода след 2010 г.

Съветът взе под внимание:   информационния документ на Комисията: „Кризата в заетостта: тенденции, решения в рамките на политиките и основни действия“ (15995/09);

   втората съвместна оценка, извършена от комитет „Социална закрила“ и Комисията, на социалните последици от икономическата криза (16169/09);

   анализа на комитет „Заетост“: „Включване на повече хора в пазара на труда“ (15530/09);

   заключенията на комитет „Заетост“ по политиката: „Преглед от Кембридж 2009 г. на националните програми за реформа — заключения по политиката“ (16215/09).Ревизираното рамково споразумение за родителския отпуск

Министрите постигнаха политическо съгласие по проекта за директива за прилагане на ревизираното рамково споразумение за родителския отпуск, сключено на европейско равнище между социалните партньори (15994/09). В това споразумение се установяват минималните изисквания за родителския отпуск като важно средство за съвместяване на професионалния и семейния живот и за насърчаване на равенството между половете на пазара на труда.

Новата директива, която ще се прилага от началото на 2012 г., по-специално дава право на по-голям родителски отпуск на работниците, а именно четири вместо досегашните три месеца за всеки родител. Поне един месец от този отпуск не може да бъде преотстъпван от единия родител на другия. Целта е да се насърчат бащите да поемат повече семейни задължения. Другите нови елементи спрямо предходното споразумение от 1995 г. включват пояснението, че са обхванати също работещите по срочно трудово правоотношение, на непълно работно време, както и за наетите чрез агенция за временна заетост. Може да се изисква минимален период на трудова заетост или стаж, но той не трябва да надхвърля една година. При завръщане от родителски отпуск родителите ще имат правото да отправят искане за гъвкави условия на работа, което работодателите следва да разгледат и да дадат съответния отговор.

В съответствие с Договора за ЕС социалните партньори могат съвместно да поискат споразуменията, сключени от тях на равнище ЕС по редица въпроси, да бъдат приложени с решение на Съвета. Последното споразумение относно родителския отпуск беше сключено през юни 2009 г. между четири европейски междуотраслови социални партньори — между Конфедерацията на европейския бизнес (BUSINESSEUROPE), Европейската асоциация на занаятите и малките и средните предприятия (UEAPME), Европейския център на предприятията с държавно участие и на предприятията от общ икономически интерес (CEEP) и Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC). То заменя предходното им споразумение от декември 1995 г., приложено с Директива 96/34, която ще бъде заменена от новата директива.Достойно остаряване в добро здраве

Съветът прие заключения относно достойното остаряване в добро здраве, в които се подчертава значението на повишеното сътрудничество между държавите-членки, за да се утвърди достойнството в грижите за възрастни хора в ЕС. Тези заключения са изложени в (14996/09).

С приемането на заключенията Съветът прикани държавите-членки въпросът с достойното остаряване в добро здраве да стане техен приоритет през следващите години и да насочат вниманието си към профилактичните мерки, за да се намали тежестта от хроничните заболявания, крехкото здраве и уврежданията. Остаряването в по-добро здраве ще доведе до намалени разходите и може отчасти да неутрализира финансовото въздействие на демографските тенденции върху секторите на здравеопазването и социалните грижи. Комисията ще бъде приканена да представи план за действие за по-нататъшни дейности, които да насърчават достойнството, здравето и качеството на живот на възрастните хора.

Конвенция относно условията на труд в сектора на риболова

Съветът постигна политическо съгласие по решението за упълномощаване на държавите-членки да ратифицират Конвенцията относно условията на труд в сектора на риболова на Международната организация на труда по въпроси в рамките на изключителните правомощия на ЕС (15960/09 + ADD 1 + ADD 2).

Конвенцията относно условията на труд в сектора на риболова („Конвенция 188“), приета през юни 2007 г. на конференцията на Международната организация на труда в Женева, има за цел да се подобрят условията на труд на рибарите на борда на риболовните кораби. В нея по-специално се установяват минимални международни стандарти за сектора на риболова по отношение, например, на служебните условия, правото на репатриране, правилата за настаняване на борда и хранене, здравословните и безопасни условия на труд, медицинските грижи и социалната сигурност.

Правно основание: член 42 (мерки в областта на социалната сигурност) във връзка с член 300, параграф 2, първа алинея, второ изречение и член 300, параграф 3, първа алинея (сключване на споразумения с международни организации); решението на Съвета се взема с единодушие; процедура на консултации: Европейският парламент прие резолюцията си през януари 2009 г.Равенство между половете: укрепване на растежа и заетостта

Съветът прие заключения „Равенство между половете: укрепване на растежа и заетостта“ (15488/09) вследствие на открит ориентационен дебат по въпроса „Какви мерки са необходими, за да се укрепи равенството между половете в Лисабонската стратегия след 2010 г. и да се гарантира, че политическите мерки в отговор на рецесията насърчават равенството между половете?“.

По време на дебата министрите постигнаха съгласие, че интегрирането на проблематиката на равенството между половете и специфичните въпроси, свързани с половете, ще бъдат разглеждани като приоритет в Лисабонската стратегия за периода след 2010 г. и в бъдещите политики по заетостта и социалните политики, тъй като смятат, че равенството между половете е в съответствие с целите за растеж и работни места. Те подчертаха значението на равенството между половете за социалното сближаване и икономическото благосъстояние и — предвид застаряването на населението — като предпоставка за конкурентоспособност и финансиране на системите за социална сигурност в държавите-членки. Министрите предупредиха да не се използва настоящата икономическа криза като претекст за незачитане на равенството между половете. Министрите подчертаха, че и във време на криза равенството между половете представлява и възможност. Като се улесни достъпът на жените до работна сила, предприемачество и самостоятелна заетост, включително чрез подходящо обучение, ЕС може да се възползва максимално от човешкия си капитал. Министрите също настояха за по-големи усилия да се отстрани съществуващата неравнопоставеност в заплащането на жените и мъжете и да се увеличи броят на жените на ръководни постове. Следва да се борим със свързаните с половете стереотипи, като назначаването на хора на работа следва да се основава на уменията и опита, а не на половата принадлежност. Министрите изтъкнаха, че е важно да се подобри съвместяването на професионалния и семейния живот, например като се подобрят услугите, свързани с грижи за деца и други хора на издръжка, и като се насърчава по-равномерно разпределение на семейните отговорности.

Пекинска платформа за действие — „Пекин +15“

Съветът прие заключения относно последващите действия за прегледа на изпълнението на Пекинската платформа за действие от държавите-членки и от институциите на ЕС — „Пекин +15“: преглед на напредъка. Тези заключения са изложени в (15992/09).

Пекинската платформа е програма на ООН за овластяването на жените, приета преди петнадесет години на Световната конференция на Организацията на обединените нации по въпросите на жените в Пекин. През март 2010 г. Комисията на ООН по положението на жените ще направи преглед, обхващащ 15 те години изпълнение на Пекинската платформа.

Социална закрила на самостоятелно заетите лица и помагащите съпрузи

Съветът постигна политическо съгласие по проекта за директива относно подобряване на социалната закрила на самостоятелно заетите работници и на „помагащите съпрузи“ (16902/09 + 16902/09 ADD 1).

Предложението има за цел да се осигури по-добра социална закрила на самостоятелно заетите лица с оглед премахване на факторите, възпиращи предприемачеството при жените. То има за цел също да осигури по-добра социална закрила на „помагащите съпрузи“, които често работят като самостоятелно заети лица, без да се ползват от съответните права.

Новата директива включва следните основни елементи: • на самостоятелно заетите жени, помагащите съпрузи и партньорите, съжителстващи на семейни начала със самостоятелно заети лица като съпруги на селскостопански производители, се отпуска обезщетение при майчинство, което им дава възможност да прекъснат професионалната си дейност за най-малко 14 седмици;

 • помагащите съпрузи и партньорите, съжителстващи на семейни начала със самостоятелно заети лица, като съпруги на селскостопански производители получават автономни права за социална закрила; при настоящите правила в повечето държави-членки тези лица се покриваха от схемата за социална закрила на техните самостоятелно заети съпрузи;

 • в сравнение с предложението на Комисията Съветът разшири приложното поле на директивата, така че партньорите, съжителстващи на семейни начала, се признават от националното законодателство.

Проектът за директива относно помагащите съпрузи представлява част от пакета на Комисията за съвместяване на професионалния и личния живот.

Предложено правно основание: член 141, параграф 3 от Договора (равното третиране на жените и мъжете); за решението на Съвета се изисква квалифицирано мнозинство; процедура за съвместно вземане на решение: Европейският парламент прие становището си на първо четене на 6 май 2009 г. (8840/09)Равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност, увреждане, възраст или сексуална ориентация

Въз основа на доклад за напредъка (15575/09) председателството информира Съвета за състоянието на обсъжданията по проекта за директива за прилагане на принципа на равно третиране на хората без оглед на тяхната религиозна принадлежност или убеждения, увреждания, възраст или сексуална ориентация.

Предложението на Комисията се стреми да разшири обхвата на защитата срещу дискриминация, основана на религиозна принадлежност или убеждения, увреждания, възраст или сексуална ориентация, до области извън пазара на труда, в т.ч. социалната закрила, социалните придобивки, образованието и достъпа до стоки и услуги.

По време на шведското председателство подготвителните органи на Съвета постигнаха напредък в обсъждането, като до известна степен внесоха по-голяма яснота в разпоредбите, свързани с уврежданията, приложното поле и съответните правомощия на ЕС и държавите-членки. Има обаче още много работа по различни въпроси, за да се гарантира правна сигурност, както и това да бъдат разбрани изцяло всички нововъведени задължения и възможните разходи, породени от тях. Това засяга по-специално достъпността на сградите и инфраструктурата. В отговор на изразени опасения шведското председателство предложи нюансиран график за изпълнение, при който на съществуващата инфраструктура и сгради ще се даде по-дълго време, отколкото на новите.

Предложено правно основание: член 13 от Договора (мерки срещу дискриминацията); решението на Съвета се взема с единодушие; процедура на консултации: Европейският парламент прие становището си на 2 април 2009 г.

Здравеопазване

Права на пациентите при трансгранично здравно обслужване

Въпреки значителния напредък Съветът не постигна политическо съгласие по проекта за директива за прилагането на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване.

Обсъжданията на заседанието на Съвета се съсредоточи главно върху възстановяването на разходи по отношение на доставчиците на здравни услуги на извъндоговорни начала. Търсенето на компромис беше обусловено от намерението да се спази изцяло съдебната практика на Съда на Европейския съюз, като се запазят правата на държавите-членки да организират собствената си система на здравеопазване. Новото испанско председателство се ангажира да продължи работата и да се опита да постигне съгласие.

Комисията представи тази законодателна инициатива като част от социалната програма от 2 юли 2008 г., като се съсредоточи върху три цели: да осигури безопасни и качествени грижи за всички пациенти, да подкрепя пациентите при упражняване правото им на трансгранично здравно обслужване и да насърчава сътрудничеството между здравните системи. Втората цел включва по-специално кодифицирането на съдебната практика на съда на Европейския съюз във връзка с възстановяването на разходи при трансгранично здравно обслужване.

Предложено правно основание: член 95 от Договора (вътрешен пазар); за решението на Съвета се изисква квалифицирано мнозинство; прилага се процедурата за съвместно вземане на решение с Европейския парламент, гласувал становището си на първо четене на 23 април 2009 г. (8903/09). Очаква се Съветът да постигне съгласие да смени правното основание за членове 13 и 15 от директивата с член 152 от Договора

Иновативни насърчителни мерки за ефикасни антибиотици

Съветът прие заключения за иновативни насърчителни мерки за ефикасни антибиотици по време на дебат по този въпрос, вж. 16006/09.

Като се отчита, че разрастващата се резистентност към антибиотици е сериозна заплаха за здравната сигурност в целия свят, в заключенията се припомнят възможните последствия от липса на ефикасни антибиотици. Всъщност, при липса на ефикасни антибиотици обикновените инфекциозни заболявания може отново да се превърнат в смъртоносна заплаха, което ще породи големи рискове при редица медицински и терапевтични процедури, като лечението срещу рак и трансплантациите.

В заключенията се призовават държавите-членки и Комисията да приемат мерки за намаляване на развитието и разпространението на резистентността към антибиотици и да създадат стимули за научни изследвания и разработване на нови ефикасни антибиотици. По-специално Комисията се приканва в срок от 24 месеца да разработи комплексен план за действие с конкретни предложения относно насърчителните мерки за разработване на нови ефикасни антибиотици.Безопасни и ефикасни здравни услуги чрез електронно здравеопазване (eHealth)

Съветът прие заключения за безопасни и ефикасни здравни услуги чрез електронно здравеопазване (eHealth) (16008/09) по време на открит дебат по този въпрос.

Основната цел на заключенията е:


 • да се отчете необходимостта от по-активно политическо ръководство и интегриране на електронното здравеопазване в здравната политика;

 • да се приканят държавите-членки да подобрят услугите на електронното здравеопазване и да развият използването им;

 • да се приканят държавите-членки и Комисията да създадат механизъм на управление на високо равнище в рамките на ЕС, чрез който да се координират дейностите в електронното здравеопазване.

Смята се, че електронното здравеопазване вече не е само техническо средство в ръцете на предоставящите здравни услуги, но е и политически инструмент за разработване на политика за здравеопазването.

Електронното здравеопазване може да се разбира като начин на използване на информационните и комуникационните технологии за целите на здравеопазването, като лекуване на пациенти, изследвания, образование, проследяване на заболявания и наблюдение на общественото здравеопазване.Електронното здравеопазване включва различни услуги: • електронни здравни досието (които улесняват обмена на данни за пациенти между лекари или аптеки);

 • телемедицина (в случаи, когато медицинското лице и пациентът се намират на различни места; тук се включват, например, телерадиологията и телепатологията);

 • информатика в областта на здравето на потребителите (както здрави хора, така и пациенти получават информация по здравни теми);

 • виртуални здравни екипи (медицински лица, които си сътрудничат и обменят информация относно пациенти посредством дигитално оборудване);

 • мобилно здравеопазване (mHealth — включва използването на мобилни устройства).

Законодателен пакет в областта на фармацевтичните продукти

Въз основа на докладите за напредъка председателството информира Съвета относно актуалното състояние на преговорите по двете части на пакета в областта на фармацевтичните продукти: предотвратяване навлизането в законната мрежа за доставки на фалшифицирани лекарствени продукти и укрепване и рационализиране на настоящата система за фармакологична бдителност (16055/09).

По време на шведското председателство подготвителните органи на Съвета продължиха приоритетно работата си по тези две части от пакета.

По отношение на проекта за директива за предотвратяване навлизането в законната мрежа за доставки на фалшифицирани лекарствени продукти, работната група постигна относително съгласие по редица технически въпроси, включително определението за „фалшифицирани лекарствени продукти“ и връзката между новите разпоредби и правилата на ЕС относно правата върху интелектуалната собственост. Все още е необходимо допълнително обсъждане на други елементи от предложението, най-вече по отношение на засилването на контрола върху неактивни вещества, използвани във фармацевтичните продукти (ексципиенти), и предложените характеристики за безопасност, които имат за цел да затруднят фалшифицирането.

По отношение на предложението за регламент и за директива за укрепване на системата на ЕС за наблюдение на безопасността на лекарствените продукти („фармацевтична бдителност“), работната група постигна относително съгласие най-вече по укрепването на ролята на комитета за оценка на риска в областта на фармакологичната бдителност и неговия състав. Все още е необходимо да продължи разглеждането на редица въпроси като регистрирането и докладването на нежеланите реакции и предложения списък от лекарствени продукти за хуманна употреба, предмет на интензивно наблюдение.

По отношение на третата част от пакета в областта на фармацевтичните продукти предложенията за регламент и за директива относно предоставянето на информация за широката общественост относно лекарствени продукти председателство припомни сериозните опасения на много държави-членки. Комисията изрази готовността си да прояви гъвкавост, за да се намери обща основа за бъдещи преговори.

Предложено правно основание: и петте предложения се основават на член 95 от Договора (вътрешен пазар); за решението на Съвета се изисква квалифицирано мнозинство; процедура за съвместно вземане на решение, като гласуването в комисията на Европейския парламент по околна среда обществено и здраве и безопасност на храните се очаква в началото на април 2010 г.

Алкохолът и здравето

Съветът прие заключения, озаглавени „Алкохолът и здравето“ (16010/09), по време на разисквания по този въпрос.

Заключенията имат за цел да припомнят поетия от държавите-членки и Комисията ангажимент в рамките на стратегията на ЕС относно алкохола, приета през 2006 г., и да ги приканят да повишат усилията си за намаляване на причинените от алкохола вреди. Държавите-членки и Комисията се приканват, например, да ангажират представителите от сектора на алкохолните напитки да работят активно за прилагането на регулаторни мерки, така че продуктите им да се произвеждат, разпространяват и рекламират отговорно. В заключенията се обръща особено внимание на предпазването на неродените деца, децата, подрастващите и младежите.

Пандемия от грип A(H1N1)

Съветът проведе обмен на мнения относно развитието на обстановката в ЕС и съседните държави по отношение на избухналата епидемия от грип A(H1N1).

Като цяло министрите споделиха мнението, че предприетият до този момент координиран подход към пандемията от грип A(H1N1) е много успешен. Те обаче настояха за по-нататъшни действия срещу широкоразпространената дезинформация и за по-голяма съгласуваност на комуникационната политика. Министрите по-специално подчертаха значението на ваксинацията. Разрешените ваксини са безопасни и ефективни, тъй като досега не са имали неочаквани странични ефекти и са осигурили защита дори срещу мутации на вирусите.

Министрите приветстваха по принцип предложението на Комисията да се създаде виртуален резерв от ваксини и антивирусни продукти, за да има готовност в случай на извънредни ситуации в държави-членки или трети държави. Те поискаха Комисията да изясни практическите и правните аспекти, свързани с такъв виртуален резерв.

Министрите подкрепиха идеята за обмен на излишъците в количествата ваксини между държавите при наличие на правна яснота. Те настояха за засилено сътрудничество в световен мащаб чрез Световната здравна организация и ООН. Освен това министрите поискаха да бъде засилена работата по отношение на многосекторните въпроси. Те поискаха също да се укрепи подготвеността за ответни мерки при подобни заплахи в бъдеще.

Обсъждането се проведе въз основа на заключенията на Съвета, приети на 12 октомври 2009 г. (14311/09), и бе съсредоточено върху следните два въпроса: • какво сме научили до момента от пандемия (H1N1) 2009 по отношение на въпросите за наличността на ваксини, стратегията за ваксиниране, регулаторния процес, информацията и комуникацията с обществеността, сътрудничеството в световен мащаб и многосекторните въпроси,

 • какви са бъдещите предизвикателства и как най-добре да работим съвместно, за да ги преодолеем.

Друга дейност

Въпроси на заетостта и социалната политика

   а) Среща на работната група на министерско равнище на тема „Координация на политиката на ЕС в областта на икономиката и заетостта: бъдещата Лисабонска стратегия след 2010 г.“ (19—20 октомври 2009 г. в Libilice)

    Информация от делегацията на Чешката република

   б) Информация относно прояви по време на шведското председателство

   а) Конференция на тема „Достойно остаряване в добро здраве“ (15—16 септември 2009 г., Стокхолм)

   б) Втора среща на европейската платформа за приобщаване на ромите: „Подобряване на качеството на образование на ромите“ (28 септември 2009 г., Брюксел)

   в) Конференция на тема „Какво е значението на равенството между половете за икономическия растеж и заетост?“ (15—16 октомври 2009 г., Стокхолм)

   г) Осма кръгла маса по въпросите на бедността и социалното изключване „Социално приобщаване по време на рецесия“ (15—16 октомври 2009 г., Стокхолм)

   д) Конференция на тема „Приобщаващи пазари на труда“ (26—27 октомври 2009 г., Стокхолм)

   е) Конференция на тема „Насилието срещу жените“ (9 ноември 2009 г., Стокхолм)

   ж) Конференция за отбелязване на 20 та годишнина на Конвенцията за правата на детето (20 ноември 2009 г., Стокхолм)

   з) Трета среща на върха по въпросите на равенството: „Сътрудничество за равенство“ (16—17 ноември 2009 г., Стокхолм)

   и) Евро-средиземноморска конференция на министерско равнище на тема „Ролята на жените в обществото“ (11—12 ноември 2009 г., Маракеш)


   в) Работна програма на встъпващото председателство

   • Информация от делегацията на Испания

Здравеопазване

   г) Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно стандартите за качество и безопасност на човешките органи, предназначени за трансплантация

   • Информация от председателството

    16521/08, 16042/09

   д) Съобщение на Комисията „Действия срещу рака: европейско партньорство“

   • Информация от председателството и Комисията

    11516/09, 16043/09

   е) Съобщение на Комисията „Борбата с ХИВ/СПИН в Европейския съюз и съседните страни за периода 2009—2013 г.“

   • Информация от Комисията

15204/09, 16045/09

   ж) Съобщение на Комисията „Солидарност в здравеопазването: намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването в ЕС“

   • Информация от Комисията

14848/09, 16047/09

   з) Информация относно конференциите на председателството

   • Информация от председателството

16048/09

   и) Работна програма на встъпващото председателство

   • Информация от делегацията на Испания

ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Действия на Съвета срещу излагането на цигарен дим

Днес Съветът прие препоръка, с която призовава държавите-членки да предприемат правни действия до 2012 г. за защита на гражданите си от излагането на цигарен дим в затворени работни помещения, обществени места на закрито, обществения транспорт и при необходимост на други обществени места За повече информация вж. съобщение за печата 16777/09.Временни дерогации за донори на кръв — процедура на комитети

Съветът реши да не се противопоставя на решението на Комисията за разрешаване на временни дерогации от някои критерии за избираемост на донори на цяла кръв и кръвни съставки в контекста на риска от недостиг, причинен от пандемията от грип A(H1N1).

В съответствие с процедурата по регулиране с контрол Съветът може да се противопостави на акт, който надхвърля изпълнителните правомощия на Комисията, не е съвместим с целта или съдържанието на основния инструмент или не спазва принципите на субсидиарност или пропорционалност, въпреки че регулаторният комитет преди това е одобрил предложените мерки.

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Корекции във връзка с прегледа на състоянието на Общата селскостопанска политика (ОСП)*

Съветът прие регламент (13826/09 + 13815/09), в който се изясняват някои аспекти на прегледа на състоянието на Общата селскостопанска политика във връзка с Регламент (ЕО) № 73/2009 относно директните плащания, приет през януари 2009 г. Става въпрос за привеждане в техническо съответствие най-вече, необходимо за осигуряване на плавното въвеждане на новите правила за преглед на състоянието. Включват се, например, корекции за осигуряване на съгласуваност на подхода при въвеждане на правилата за плащане на селскостопанските производители в определени уязвими сектори (за овче, козе, говеждо и телешко месо), както и повторно установяване на правило от предходния регламент, пропуснато в прегледа на състоянието, при което селскостопанските производители не следва да се възползват от неочаквани приходи при директни плащания. Вследствие на доклада на Комисията до Съвета относно състоянието на пазара на млечни продукти за 2009 г. Съветът реши също да удължи срока за държавите-членки, които желаят при определени условия да предоставят определено подпомагане за 2010 г. на млекопроизводителите.Кодифициране на законодателни актове в областта на селското стопанство

Съветът прие кодифицирани текстове на пет законодателни акта в областта на селското стопанство Кодифицираните актове заменят различните актове, включени в оригиналните актове, като изцяло запази съдържанието им. Кодифицирането се отнася до следните актове: • директива относно ветеринарно-санитарните условия, регулиращи движението и вноса от трети страни на еднокопитни животни (15401/09);

 • регламент за определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти (15403/09);

 • регламент относно създаване на система за събиране на счетоводна информация за доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства в Европейската общност (15451/09);

 • директива относно чистопородните разплодни животни от рода на едрия рогат добитък (15458/09);

 • директива относно ветеринарно-санитарните изисквания за вътреобщностната търговия и вноса от трети държави на домашни птици и яйца за люпене (15578/09).

РИБАРСТВО

Тихи океан — защита на запасите от мигриращи рибни видове

Съветът прие решение за определяне на позицията на Общността, която да бъде възприета в рамките на Комисията за опазване и управление на далекомигриращите рибни видове в западния и централния Тихи океан (WCPFC).

Позицията на Комисията в рамките на WCPFC е в съответствие с целите на политиката на ЕС в областта на рибарството, по-специално чрез подхода на предпазливостта за осигуряване на устойчива експлоатация на видовете, регулирани от WCPFC (включително риба тон и подобни на нея риби), за насърчаване на постепенното прилагане към управлението на риболова на подход на основата на екосистемите и за свеждане до минимум на въздействието на риболовната дейност върху морските екосистеми, както и чрез насърчаване на икономически жизнеспособен и конкурентоспособен сектор на рибарството в Общността, като се гарантира удовлетворителен жизнен стандарт на лицата, които зависят от риболовните дейности, и същевременно отчита интересите на потребителите.

Решенията на WCPFC имат за цел да се поддържат, въз основа на научните доказателства, популациите от далекомигриращи рибни видове в Тихия океан на равнища, които ще осигурят дългосрочната устойчивост на тези запаси.За повече информация: http://www.wcpfc.int/

Ориентировъчни цени за риболовната 2010 г.*

Съветът прие регламент за определяне за риболовната 2010 г. ориентировъчните цени и общностните цени на производител за определени рибни продукти съгласно Регламент (ЕО) № 104/2000 ( 15101/09 и 15108/1/09 ADD1).

В Регламент (ЕО) № 104/2000 се предвижда за всяка риболовна година да бъдат определяни ориентировъчните цени и общностните цени на производител. Те трябва да отчитат тенденциите в производството и търсенето, като по този начин станат подходящо средство за определяне на ценовите равнища за намеса на пазара на рибни продукти, като се стабилизират пазарите и се избягва натрупването на излишъци в Общността.

ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

Кодифициране на изключителни търговски мерки

Съветът прие кодифициран текст на регламент за въвеждане на изключителни търговски мерки за страни и територии, участващи или свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от Европейския съюз (14906/09). Кодифицираният акт заменя различните актове, включени в оригиналните актове, като изцяло запазва съдържанието им.Антидъмпингов регламент — кодифициран текст

Съветът прие кодифициран текст на Регламент (ЕИО) № 384/961 за защита срещу дъмпингов внос в ЕС от трети държави, с оглед да се подобри правната яснота и рационалност (14907/09).ЕНЕРГЕТИКА

Международно партньорство за сътрудничество в областта на енергийната ефективност

Съветът прие решение да се одобри подписването на „Мандат за Международното партньорство за сътрудничество в областта на енергийната ефективност“ (IPEEC) и на „Меморандум относно помещаването в Международната енергийна агенция на Секретариата на Международното партньорство за сътрудничество в областта на енергийната ефективност“ (16564/09).

През юни 2008 г. членовете на Г8, Китай, Индия и Южна Корея и Комисията решиха да се установи международно партньорство за сътрудничество в областта на енергийната ефективност, с цел да се подпомогнат дейностите, водещи до големи подобрения на енергийната ефективност. IPEEC ще осигурява форум за обсъждане, консултации и обмен на информация. IPEEC е отворено за участие на други страни и междуправителствени организации.

ОКОЛНА СРЕДА

Защита на морската среда на Североизточния Атлантически океан

Съветът прие решение за одобряване на измененията към Конвенцията за защита на морската среда на Североизточния Атлантически океан (Конвенция OSPAR) във връзка със съхранението на въглероден диоксид в геоложки образувания (16223/2/09).

Целта на Конвенцията OSPAR е да се предотврати и елиминира замърсяването, както и да се защити морската зона от вредните въздействия на човешката дейност. Конвенцията OSPAR влезе в сила на 25 март 1998 г.

Изтичане на въглерод (прехвърляне на емисии) — списък с отрасли

Съветът реши да не се противопоставя на решението на Комисията за определяне на списък с отрасли и подотрасли, за които са смята, че са изложени на съществен риск от изтичане на въглерод, т.е. опасността от прехвърляне на производството в трети държави с по-малко ограничения върху емисиите на парникови газове. В зависимост от резултатите от провеждащите се международни преговори по защита на климата, тези отрасли и подотрасли могат да получат квоти за емисии на парникови газове, които да бъдат разпределени безплатно на базата на определени параметри. До 30 юни 2010 г. Комисията ще направи анализ на резултатите от международните преговори и може да предложи нови разпоредби. Тези мерки ще влязат в сила в началото на следващия период на търговия през 2013 г., когато в системата за търговия с квоти за емисии ще бъде въведено провеждането на търг за квоти за емисии.

Списъкът с отраслите е изложен в документ 13605/09.

В съответствие с процедурата по регулиране с контрол Съветът може да се противопостави на приемането от Комисията на акт, който надхвърля изпълнителните ѝ правомощия, не е съвместим с целта или съдържанието на основния инструмент или противоречи на принципите на субсидиарност или пропорционалност, въпреки че регулаторният комитет преди това е одобрил предложените мерки.Достъп до пространствени данни — процедура на комитети

Съветът реши да не се противопоставя не приемането от Комисията на регламент за прилагане на Директива 2007/2/ЕО по отношение на достъпа на институции и органи на Общността до масиви от пространствени данни и услуги за такива данни, предоставяни от държавите-членки при хармонизирани условия.

Съгласно процедурата по регулиране с контрол Съветът може да се противопоставя на приемането на правен акт от Комисията на основание, че надхвърля изпълнителните правомощия, предоставени ѝ в основния правен инструмент, не е съвместим с целта или съдържанието на основния инструмент или противоречи на принципите на субсидиарност или пропорционалност.


1Откритите за обществеността мероприятия на Съвета могат да се гледат в интернет на адрес: http://www.consilium.europa.eu/videostreaming

1Този и други документи, посочени в съобщението за печата, са достъпни в публичния регистър на Съвета, като се въведе съответният номер на документа http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=549&lang=en

1ОВ L 56, 6.3.1996 г.

ЗА ПЕЧАТА

Rue de la Loi, 175 B – 1048 BRUXELLES Тел.: +32 (0)2 281 5394 / 6319 Факс: +32 (0)2 281 8026press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

16611/1/09 REV 1 (Presse 348)BG


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница