Заседание на трети декември ноември две хиляди и седма година в съставДата21.01.2018
Размер40.37 Kb.
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 154

гр. Габрово, 03.12.2007 година


В ИМЕТО НА НАРОДА
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДГР. ГАБРОВО в закрито разпоредително заседание на трети декември ноември две хиляди и седма година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛОЗАР РАЧЕВ

при секретаря ………… като разгледа докладваното от съдия Рачев гр. дело № 14 по описа за 2007 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 203 и сл. от Административно- процесуалния кодекс /АПК/ и чл. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди /ЗОДОВ/ и е по повод искова молба с вх. № 591 от 15.11.2007 година по описа на Административен съд – гр. Габрово от Златко Николов Тодоров с ЕГН *********, от гр. Севлиево против Община Севлиево.

При извършената проверка относно редовността на исковата молба, съдът установи, че последната не отговаря на законовите изисквания за редовност. Исковата молба се явява неподписана – недостатък по чл. 98, ал.1, б. “е” от ГПК и към същата не е приложен документ за внесена държавна такса – порок по чл. 99, б. “б” от ГПК. С разпореждане от 19.11.2007г. исковата молба е оставена без движение и на ищеца е указано да отстрани нередовностите:

- като представи искова молба с екземпляр за връчване на ответника подписана лично от ищеца; или искова молба подадена чрез някои от упълномощените адвокати; или пълномощно с което упълномощава дружеството, съдържащо изявление че одобрява действията извършени от адвокатското дружество от негово име без представителна власт;

- да заплати държавна такса в размер на 605 /шестстотин и пет/ лева по сметката Административен съд – гр. Габрово, представляващи 4 % върху цената на иска.

Съобщение и препис от така описаното разпореждане е връчен на упълномощен от ищеца адвокат на 23.11.2007г.

В определения срок е представена искова молба, с препис за ответната страна, подадена чрез редовно упълномощен адвокат и подписана от същия. По този начин е отстранена едната от двете нередовности.

В съпроводителната молба процесуалния представител на ищеца се позовава на три определения на ВАС – Трето отделение, че в такива случаи дължимата държавна такса при депозиране на искова молба е 10,00 лева. Към молбата е приложен платежен документ за внесена по сметката на Административен съд – Габрово държавна такса в размер 10,00 лева. Мотивирайки се, че това е трайната практика на ВАС на РБългария, моли да бъде насрочена дата за съдебно разглеждане на делото и да бъдат продължени съдопроизводствените действия.

Настоящия състав на Административен съд – Габрово споделя становището изразено в редица други определения на ВАС, а именно, че при депозиране на исковата молба се дължи държавна такса в размер 4 % от цената на иска.

Искът е с правно основание чл. 1 от ЗОДОВ. В ал.2 от този текст изрично е посочено, че искове по ал.1 се разглеждат по реда, установен от АПК. От своя страна според чл. 203, ал. 2 от АПК за неуредените въпроси за имуществената отговорност се прилагат разпоредбите на ЗОДОВ. Налице е едно привидно противоречие в нормативната уредба – от една страна ЗОДОВ препраща към АПК, а от своя страна АПК препраща към ЗОДОВ. Анализът на тези два законови текста показва, че такова противоречие не съществува. Специалния закон /ЗОДОВ/ предвижда, че процесуалния ред е този, който е предвиден в АПК. А АПК установява че неуредените въпроси относно имуществената отговорност (само тези въпроси) ще намерят своя отговор в ЗОДОВ. Налага се извода, че искове по чл. 1, ал.1 от ЗОДОВ се разглеждат по следния начин – прилагат се процесуалните норми на АПК и материалните норми на ЗОДОВ.

Като следствие от изложеното разпоредбата на чл. 10, ал. 3 от ЗОДОВ, че такси и разноски не се заплащат предварително, а такива се присъжда едва с решението, като процесуална норма не може да намери приложения в настоящия случай. Per argumentum a contrario и на основание чл. 12, ал.3, предл. “последно” от АПК държавна такса се дължи при подаване на исковата молба.

Следващият въпрос е, след като се дължи държавна такса какъв е нейния размер.

Размерът на държавните такси е определен в Тарифа № 1 към Закона за държавните такси, за таксите събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и прокуратурата /Тарифа № 1/. Настоящия състав не споделя становището че в случая следва да се приложи т. 2б от Тарифа № 1 – да се внесат 10,00 лева , а при решаване на делото да се определят окончателните такси. Окончателно определяне на таксите е допустимо по делата за делба и по молбите за развод /т. 3 и т. 4 от Тарифата/. Окончателно определяне на таксата е предвидено и в чл. 57 от ГПК, но и този текст не може да намери приложение, защото цената на иска в случая е ясна. Член 10, ал. 3 от ЗОДОВ, който също предвижда последващо присъждане на таксата, не следва да се прилага по изложените по-горе съображения.

При определяне на дължимата държавна такса за този вид производства, т.2б от Тарифа № 1 въобще не може да намери приложение. Това е така защото т. 2б определя дължимата такса по “жалби срещу административни актове”. Настоящия случай не попада в хипотезата на чл. 2б. С исковата молба, е предявен иск за обезщетение по чл. 128, ал. 1, т. 5 от АПК. Исковата претенция е насочена не срещу административен акт, а с нея се търси присъждане на определена парична сума, която да обезщети твърдени от ищеца имуществени и неимуществени вреди. Макар производството да се развива пред административен съд, то не е срещу административен акт, в която и да е от формите му по смисъла на чл. 21 от АПК. Поради което не може да се приеме че дължимата такса е 10,00 лева определена по реда на т. 2б от Тарифа № 1.

В случая е налице едно нормално исково производство. Държавната такса следва да се определи по правилата на чл. 54 и чл. 55, ал.1, б. “а” от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК и с оглед т. 1 от Тарифа № 1, - 4 % от 15 125,00 лева = 605,00 лева.

С оглед изложеното настоящия състав, приема че държавна такса в размер на 4% от цената на иска се дължи при завеждането на делото, и тъй като на ищеца е указано да отстрани тази нередовност, а същия не е сторил това, исковата молба следва да бъде върната на ищеца.

Така мотивиран и на основание чл.100, ал.2 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК Административен съд - ГабровоО П Р Е Д Е Л И:
ВРЪЩА ИСКОВАТА МОЛБА на Златко Николов Тодоров с ЕГН *********, от гр. Севлиево против Община Севлиево с вх. № 591 от 15.11.2007 година по описа на Административен съд – гр. Габрово.

Определението подлежи на обжалване в седемдневен срок от съобщаването му.На ищеца да се изпрати препис от определението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница