Заседание окончателен a6-0475/2006страница1/2
Дата04.08.2018
Размер357.12 Kb.
  1   2


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

20042009

Документ за разглеждане в заседание

ОКОНЧАТЕЛЕН

A6-0475/2006

{21/12/2006}21.12.2006

***II

<TitreType>ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕTitreType>

по общата позиция на Съвета с оглед приемането на Директива на Европейския парламент и Съвета за изменение на Директива на Съвета 91/440/ЕИО относно развитието на железопътната мрежа на Общността и на Директива 2001/14/ЕО на Европейския парламент и Съвета за разпределяне капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътната инфраструктура(5895/2/2006 – C6 0309/2006 – 2004/0047(COD))

{TRAN}Комисия по транспорт и туризъм

Докладчик: Georg Jarzembowski


PR_COD_2amЛегенда на използваните знаци

* Процедура на консултация

мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)мнозинство от подадените гласове за одобрение на общата позиция

мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне или изменение на общата позиция

*** Одобрениемнозинство от всички членове на ЕП, освен в случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)мнозинство от подадените гласове за одобрение на общата позиция

мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)мнозинство от подадените гласове за одобрение на общия проект
(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено от Комисията.)
Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, са отбелязани с потъмняване и курсив. Отбелязването с курсив без потъмняване е предназначено за техническите служби и се отнася до частите от законодателния текст, за които е предложена поправка с оглед изготвяне на окончателния текст (например очевидни грешни или липсващи части в дадена езикова версия). Предложенията за поправка подлежат на съгласуване със засегнатите технически служби.
СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 5

BEGRÜNDUNG 25

MINORITY OPINION 29

PROCEDURE 30ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно общата позиция на Съвета с оглед приемането на Директива на Европейския парламент и Съвета за изменение на Директива на Съвета 91/440/ЕИО относно развитието на железопътната мрежа на Общността и на Директива 2001/14/ЕО на Европейския парламент и Съвета за разпределяне капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътната инфраструктура(5895/2/2006 – C6 0309/2006 – 2004/0047(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид общата позиция на Съвета (5895/2/2006 – C6 0309/2006),

– като взе предвид своята позиция на първото четене1 по предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2004)0139)2,

– като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО,

– като взе предвид член 62 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по транспорт и туризъм (A6 0475/2006),

1. одобрява общата позиция във вида, в който е изменена;

2. възлага на своя председател да предаде тази позиция на Съвета и на Комисията.Обща позиция на Съвета
Изменения, внесени от Парламента

Изменение1

СЪОБРАЖЕНИЕ 4


(4) Целта на настоящата директива е да регламентира отварянето на пазара за международни железопътни пътнически услуги в рамките на Общността, поради което не следва да се отнася до услуги между държава-членка и трета страна. Освен това, държавите-членки следва да могат да изключат от обхвата на настоящата директива услуги в транзит през Общността.

(4) Целта на настоящата директива е да регламентира отварянето на пазара за железопътни пътнически услуги в рамките на Общността, поради което не следва да се отнася до услуги между държава-членка и трета страна. Освен това, държавите-членки следва да могат да изключат от обхвата на настоящата директива услуги в транзит през Общността.

Justification

Adjustment to reflect the new wording of Article 10(3a) of Directive 91/440/EEC (see Amendment 16).Изменение 2

СЪОБРАЖЕНИЕ 6


(6) Не е възможно да бъде отворен пазарът за международни пътнически услуги без подробни разпоредби за достъп до инфраструктурата, съществен напредък в оперативната съвместимост и стриктна рамка за безопасността на железопътния транспорт на национално и европейско равнище. Всички тези елементи вече са налице след транспонирането на Директива 2001/12/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 26 февруари 2001 г. за изменение на Директива на Съвета 91/440/ЕИО, Директива 2004/51/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 29 април 2004 г. за изменение на Директива на Съвета 91/440/ЕИО, Директива 2001/13/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 26 февруари 2001 г. за изменение на Директива на Съвета 95/18/ЕО, Директива 2001/14/ЕО и Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 29 април 2004 г. за безопасността на железопътния транспорт на Общността. Необходимо е тази нова регулаторна рамка да бъде подкрепена с установена и утвърдена практика преди предложената дата за отваряне на пазара за международни пътнически услуги. Това ще изисква известно време. Следователно, крайната дата за отваряне на пазара би трябвало да се насрочи за 1 януари 2010 г.

(6) Не е възможно да бъде отворен пазарът за пътнически услуги без подробни разпоредби за достъп до инфраструктурата, съществен напредък в оперативната съвместимост и стриктна рамка за безопасността на железопътния транспорт на национално и европейско равнище. Всички тези елементи вече са налице след транспонирането на Директива 2001/12/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 26 февруари 2001 г. за изменение на Директива на Съвета 91/440/ЕИО, Директива 2004/51/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 29 април 2004 г. за изменение на Директива на Съвета 91/440/ЕИО, Директива 2001/13/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 26 февруари 2001 г. за изменение на Директива на Съвета 95/18/ЕО, Директива 2001/14/ЕО и Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 29 април 2004 г. за безопасността на железопътния транспорт на Общността. Необходимо е тази нова регулаторна рамка да бъде подкрепена с установена и утвърдена практика преди предложената дата за отваряне на пазара за пътнически услуги. Тъй като тези директиви трябва да се транспонират в националните законодателства до 2006 г., мрежите могат бъдат отворени за международни пътнически услуги до 2010 г, а за всички други видове пътнически услуги – до 2017 г. Държавите-членки, присъединили се към Европейския съюз на или след 1 май 2004 г., следва да имат правото да отложат с до пет години целевата дата 2017 г. за национални пътнически услуги.Изменение 3

СЪОБРАЖЕНИЕ 8


(8) Въвеждането на нови международни услуги с открит достъп, които включват междинни спирки, не би следвало да се използва за отваряне на пазара за вътрешни пътнически услуги, а да обхваща само второстепенни за международния маршрут спирки. В този смисъл следва да се въведат услуги, чиято основна цел е превоз на пътници по международен маршрут. При определяне дали това е основната цел на услугата следва да се отчитат критерии като делът на оборота, както и на обема, реализирани в резултат на вътрешен или международен превоз на пътници, и разстоянието, което се покрива от услугата. Това определяне следва да се извършва от съответния национален регулаторен орган по искане на дадена заинтересована страна.

заличава се

Justification

The Council's proposed new further limitation on the opening-up of networks, based on the criterion of the 'principal purpose' of a service, must be rejected, since regional services are already adequately protected by the new Article 10(3b) of Directive 91/440/EEC. Moreover, the introduction of this criterion would necessitate an extremely bureaucratic and time-consuming procedure involving many agencies, and the vast amount of data which would have to be supplied and taken into account would by itself be bound to lead to administrative and judicial disputes.Изменение 4

СЪОБРАЖЕНИЕ 9


(9) Регламент (ЕИО) № 1191/69 на Съвета от 26 юни 1969 г. относно действията на държавите-членки по задължения, присъщи на концепцията за обществена услуга при железопътния, автомобилния и вътрешноводния транспорт, дава възможност на държавите-членки и местните власти да възлагат договори за извършване на обществени услуги. Тези договори могат да включват изключителни права за предоставяне на някои услуги. Необходимо е, следователно, да се гарантира, че разпоредбите на споменатия регламент са съвместими с принципа на отваряне на международните пътнически услуги за конкуренция.

(9) Регламент (ЕИО) № 1191/69 на Съвета от 26 юни 1969 г. относно действията на държавите-членки по задължения, присъщи на концепцията за обществена услуга при железопътния, автомобилния и вътрешноводния транспорт, дава възможност на държавите-членки и местните власти да възлагат договори за извършване на обществени услуги. Тези договори могат да включват изключителни права за предоставяне на някои услуги. Необходимо е, следователно, да се гарантира, че разпоредбите на споменатия регламент са съвместими с принципа на отваряне на пътническите услуги за конкуренция.

Justification

Adjustment to reflect the new wording of Article 10 (3a) of Directive 91/440/EEC (see Amendment 16).


Изменение 5

СЪОБРАЖЕНИЕ 10


(10) Отварянето на международните пътнически услуги за конкуренция, което включва правото да се вземат пътници от всяка гара по маршрута на международна услуга и да се оставят на друга, включително гари, разположени в една и съща държава-членка, може да има последици за организацията и финансирането на железопътни пътнически услуги, предоставяни по силата на договор за извършване на обществени услуги. Държавите-членки следва да имат възможността да ограничат правото на достъп до пазара в случаите, когато това право би нарушило икономическото равновесие на такива договори за обществени услуги и когато съответният регулаторен орган, посочен в член 30 от Директива 2001/14/ЕО, е дал одобрение въз основа на обективен икономически анализ, след отправено искане от компетентните органи, възложили договора за обществени услуги.

(10) Отварянето на пътническите услуги за конкуренция, което включва правото да се вземат пътници от всяка гара по маршрута на международна услуга и да се оставят на друга, включително гари, разположени в една и съща държава-членка, може да има последици за организацията и финансирането на железопътни пътнически услуги, предоставяни по силата на договор за извършване на обществени услуги. Държавите-членки следва да имат възможността да ограничат правото на достъп до пазара в случаите, когато това право би нарушило икономическата жизненост на такива договори за обществени услуги и когато съответният регулаторен орган, посочен в член 30 от Директива 2001/14/ЕО, е дал одобрение въз основа на обективен икономически анализ, след отправено искане от компетентните органи, възложили договора за обществени услуги.

Justification

Adjustment to reflect the new wording of Article 10(3b) of Directive 91/440/EEC (see Amendment 17).Изменение 6

СЪОБРАЖЕНИЕ 11rticle>

(11) Някои държави-членки вече са пристъпили към отваряне на пазара за железопътни пътнически услуги чрез прозрачни и открити тръжни процедури за предоставяне на някои от тези услуги. Те не би следвало да се задължават да предоставят напълно открит достъп за международните пътнически услуги, тъй като тази конкуренция за правото на ползване на определени железни пътища дава достатъчна представа за пазарната стойност на предлагането на тези услуги.

(11) Някои държави-членки вече са пристъпили към отваряне на пазара за железопътни пътнически услуги чрез прозрачни и открити тръжни процедури за предоставяне на някои от тези услуги. Преразглеждането на Регламент (EИО) № 1191/69 би следвало да продължи този процес.

Justification

Tightens up the recital, since public tendering only makes sense, and is only necessary, for public regional and local passenger services.Изменение 7

СЪОБРАЖЕНИЕ 12


(12) Оценката за това, дали би могло да се наруши икономическото равновесие на договора за обществени услуги, следва да се основава на предварително определени критерии, като например въздействието върху рентабилността на услугите, предмет на договора за обществени услуги, включително ефектът върху нетната себестойност за възложилия договора компетентен обществен орган, върху потребителското търсене, ценообразуването на билетите, издаването на билетите, разположението и броя на спирките от двете страни на границата, разписанието и честотата на предлаганата нова услуга. Съобразявайки се с тази оценка и решението на съответния регулаторен орган, държавите-членки могат да разрешат, изменят или откажат искането за право на достъп до международна пътническа услуга, включително да наложат такси на оператора на новата международна пътническа услуга, въз основа на икономическия анализ и в съответствие с правото на Общността и принципите на равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

(12) Оценката за това, дали би могло да се наруши икономическото равновесие на договора за обществени услуги, следва да се основава на предварително определени критерии, като например въздействието върху рентабилността на услугите, предмет на договора за обществени услуги.

Justification

Tightens up the recital and adjusts it to reflect the customary practice for recitals. See also Amendment 17.


Изменение 8

СЪОБРАЖЕНИЕ 13


(13) С оглед осигуряване финансирането на задълженията за извършване на обществени услуги е целесъобразно да се предостави възможност на държавите-членки да облагат с такса пътническите услуги на тяхна територия, в съответствие с правото на Общността.

(13) С оглед допринасяне към извършването на пътнически услуги по линии, изпълняващи задължение за извършване на обществени услуги е целесъобразно да се предостави възможност на държавите-членки, които желаят, да упълномощят органите, отговарящите за тези услуги, да налагат такса върху пътническите услуги под тяхна юрисдикция.
Тази такса следва да допринесе за финансирането на задълженията за извършване на пътническите услуги, определени в договора за обществени услуги, в съответствие с правото на Общността.
Таксата следва да се налага в съответствие с правото на Общността, и по-специално принципа за справедливост, прозрачност, недискриминация и пропорционалност.Изменение 9

СЪОБРАЖЕНИЕ 14


(14) Регулаторният орган следва да извършва дейността си така, че да избягва всякакви конфликти на интереси и всякаква възможна връзка с възлагането на разглеждания договор за обществени услуги. В частност, ако поради причини от организационно или юридическо естество той е тясно свързан с компетентния орган, участвал във възлагането на разглеждания договор за обществени услуги, неговата функционална независимост следва да бъде гарантирана. Необходимо е компетенциите на регулаторния орган да се разширят с оглед определяне целта на дадена международна услуга и, когато е целесъобразно, оценяване на потенциалното икономическо въздействие върху съществуващи договори за обществени услуги.

(14) Регулаторният орган следва да извършва дейността си така, че да избягва всякакви конфликти на интереси и всякаква възможна връзка с възлагането на разглеждания договор за обществени услуги. В частност, ако поради причини от организационно или юридическо естество той е тясно свързан с компетентния орган, участвал във възлагането на разглеждания договор за обществени услуги, неговата функционална независимост следва да бъде гарантирана. Необходимо е компетенциите на регулаторния орган да се разширят с оглед определяне на потенциалното икономическо въздействие върху съществуващи договори за обществени услуги.

Justification

Adjustment to reflect Amendments 3 and 15 and their accompanying justifications.Изменение10

СЪОБРАЖЕНИЕ 15


(15) Настоящата директива бележи по-нататъшен етап в отварянето на железопътния пазар. Някои държави-членки вече са отворили пазара за международни пътнически услуги на тяхна територия. В този смисъл не следва да се разбира, че настоящата директива поражда задължения за тези държави-членки да предоставят преди 1 януари 2010 г. права на достъп на железопътни предприятия, лицензирани в друга държава-членка, където подобни права не са предоставени.

(15) Настоящата директива бележи заключителен етап в регулирането на отварянето на железопътния пазар. Някои държави-членки вече са отворили пазара за международни пътнически услуги на тяхна територия. В този смисъл не следва да се разбира, че настоящата директива поражда задължения за тези държави-членки да предоставят преди 1 януари 2010 г., или съответно преди 1 януари 2017 г., права на достъп на железопътни предприятия, лицензирани в друга държава-членка, където подобни права не са предоставени.

Justification

Adjustment to reflect Amendment 16 and its accompanying justification.Изменение 11

СЪОБРАЖЕНИЕ 15 A (ново)</Article>
(15a) С цел създаване на специализирана инфраструктура, например скоростни железопътни линии, железопътните предприятия изискват сигурност на планирането и правна сигурност, съизмерими с вложените значими дългосрочни инвестиции. Следователно за такива предприятия трябва да сключват рамкови споразумения със срок до 15 години. Директива 2001/14/EО следва да бъде съответно изменена.

Justification

Reintroduction of the European Parliament's position of 28 September 2005 at first reading (see Amendment 5), adapted to reflect the Council's proposed wording of Article 17(5a) of Directive 2001/14/EC.

</Amend>

Изменение 12

СЪОБРАЖЕНИЕ 16


(16) Националните регулаторни органи следва да обменят информация въз основа на член 31 от Директива 2001/14/ЕО и, където е необходимо в отделни случаи, да съгласуват принципите и практиките за оценка на това, дали икономическото равновесие на даден договор за обществени услуги е нарушено. Те следва постепенно да разработват указания въз основа на придобития опит.

(16) Националните регулаторни органи следва да обменят информация въз основа на член 31 от Директива 2001/14/ЕО и, където е необходимо в отделни случаи, да съгласуват принципите и практиките за оценка на това, дали икономическата жизненост на даден договор за обществени услуги е нарушено. Те следва постепенно да разработват указания въз основа на придобития опит.

Justification

Adjustment to reflect the new wording of Article 10(3b) of Directive 91/440/EEC.>Изменение 13

СЪОБРАЖЕНИЕ 17


(17) Прилагането на настоящата директива следва да бъде оценено въз основа на доклад, който Комисията да представи две години след датата на отваряне на пазара за международните пътнически услуги.

(17) Прилагането на настоящата директива следва да бъде оценено въз основа на два доклада, всеки от които Комисията да представи една година след датата на отваряне на пазара за международните и съответно за националните пътнически услуги. До 31 декември 2012 г. Комисията следва да представи още един доклад, който да обърне внимание на състоянието на подготовката за отваряне на железопътния пазар за национални пътнически услуги и по възможност да предложи съпътстващи мерки за улесняване на тази стъпка.

Justification

Adjustment to reflect Amendment 25 (see Amendment 6 from the European Parliament's first reading).Изменение 14

СЪОБРАЖЕНИЯ 18 A И 18 Б (нови)

(18a) Мерките, необходими за прилагане на настоящата директива, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/EО на Съвета от 28 юни относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията1.

___________

1 OВL 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/EО (OВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).
(18б) По-специално, Комисията следва да е оправомощена да приеме мерки от общ характер, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива в съответствие процедурата по регулиране с упражняване на контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Justification

Directives 91/440/EEC and 2001/14/EC refer in various places to a comitology procedure and the appropriate committee. Since a new comitology procedure (regulatory procedure with scrutiny) has been introduced by Decision 2006/512/EC, the procedure should be implemented only if the criteria laid down in that decision are applicable, namely when measures of general scope are involved, resulting in the amendment of non-essential elements of the legislative act

Изменение 15

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3

Член 3, тире 5a (Директива 91/440/EИО)„– „международна пътническа услуга“ означава пътническа услуга, при която влакът пресича най-малко една граница на държава-членка и чиято основна цел е превозването на пътници между гари, разположени в различни държави-членки; влакът може да се състои от секции с едно и/или повече направления, а отделните секции могат да имат различни начални и крайни точки на пътуване, при условие че всички вагони преминават най-малко една граница“

„– „международна пътническа услуга“ означава пътническа услуга, при който влакът пресича най-малко една граница на държава-членка; влакът може да се състои от секции с едно и/или повече направления, а отделните секции могат да имат различни начални и крайни точки на пътуване, при условие че всички вагони преминават най-малко една граница“

Justification

Reintroduction of the definition in the original Commission proposal, since the further limitation on opening up the network sought by the Council, on the basis of the criterion of the 'principal purpose' of a service, must be rejected, especially since regional traffic is already adequately protected by Article 10(3b) of Directive 91/440/EEC.


Изменение 16

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 8

Член 10, параграф 3a (Директива 91/440/EИО)„3a. Железопътни предприятия, които попадат в приложното поле на член 2, получават не по-късно от 1 януари 2010 г. право на достъп до инфраструктурата на всички държави-членки с цел извършване на международни пътнически услуги. При извършване на международна пътническа услуга железопътните предприятия имат право да вземат пътници от всяка гара, разположена по международния маршрут, и да ги оставят на друга, включително гари, разположени в една и съща държава-членка.

„3a. Железопътни предприятия, които попадат в приложното поле на член 2, получават не по-късно от 1 януари 2010 г., с цел извършване на международни пътнически услуги, и до 1 януари 2017 г., с цел извършване на всички други видове пътнически услуги, право на достъп до инфраструктурата на всички държави-членки с цел извършване на международни пътнически услуги. При извършване на международна пътническа услуга железопътните предприятия имат право да вземат пътници от всяка гара, разположена по международния маршрут, и да ги оставят на друга, включително гари, разположени в една и съща държава-членка.

Правото на достъп до инфраструктурата на държавите-членки, за които делът от международния превоз на пътници с влак представлява повече от половината от пътникопотока на железопътните предприятия в тази държава-членка, се предоставя не по-късно от 1 януари 2012 г.

Правото на достъп до инфраструктурата на държавите-членки, за които делът от международния превоз на пътници с влак представлява повече от половината от пътникопотока на железопътните предприятия в тази държава-членка, се предоставя не по-късно от 1 януари 2012 г.

Регулаторният орган или органи, посочени в член 30 на Директива 2001/14/ЕО, определят дали основната цел на услугата е превозът на пътници между гари, разположени в различни държави-членки, след отправено искане от съответните компетентни органи и/или заинтересовани железопътни предприятия.

Държавите-членки, присъединили се към Европейския съюз на или след 1 май 2004 г., могат да отложат с до пет години право на достъп до инфраструктурата за извършване на национални пътнически услуги.

Изменение 17

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 8

Член 10, параграф 3б (Директива 91/440/EИО)icle>3б. Държавите-членки могат да ограничат правото на достъп, определено в параграф 3а, за услуги между начална и крайна точка, които са предмет на един или повече договори за обществени услуги, съгласно действащото законодателство на Общността. Това ограничение може да няма за резултат ограничаване на правото да се вземат пътници от всяка гара, разположена по маршрута на международна услуга, и да се оставят на друга, включително гари, разположени в една и съща държава-членка, освен когато упражняването на това право би нарушило икономическото равновесие на даден договор за обществени услуги.

3б. Държавите-членки могат да ограничат правото на достъп, определено в параграф 3а, за услуги, които са предмет на един или повече договори за обществени услуги, съгласно действащото законодателство на Общността. Това ограничение, включително когато има за резултат ограничаване на правото да се вземат и оставят пътници от и на всяка гара, може да бъде налагано само когато упражняването на правото на достъп би нарушило икономическата жизненост на даден договор за обществени услуги.

Регулаторният орган или органи, посочени в член 30 от Директива 2001/14/ЕО, определят дали икономическото равновесие би било нарушено въз основа на обективен икономически анализ и предварително определени критерии, след отправено искане от:

Регулаторният орган или органи, посочени в член 30 от Директива 2001/14/ЕО, определят дали икономическата жизненост би била нарушена въз основа на обективен икономически анализ и предварително определени критерии, след отправено искане от:

- компетентния орган или компетентните органи, които са възложили договора за обществени услуги;

- компетентния орган или компетентните органи, които са възложили договора за обществени услуги;

- всеки друг заинтересован компетентен орган, който има право да ограничи достъпа по този член;

- всеки друг заинтересован компетентен орган, който има право да ограничи достъпа по този член;

- управителя на инфраструктурата, или

- управителя на инфраструктурата, или

- железопътното предприятие, изпълняващо договора за обществени услуги.

- железопътното предприятие, изпълняващо договора за обществени услуги.

Компетентните органи и железопътните предприятия, които извършват обществените услуги, предоставят на съответния регулаторен орган или органи основателно необходимата информация за вземане на решение. Регулаторният орган се запознава с предоставената информация, като се допитва до всички заинтересовани страни, ако е необходимо, и уведомява заинтересованите страни за своето мотивирано решение в рамките на предварително определен разумен срок, но във всички случаи не по-късно от два месеца след получаване на цялата необходима информация. Регулаторният орган излага мотивите за своето решение и уточнява срока и условията, при които

Компетентните органи и железопътните предприятия, които извършват обществените услуги, предоставят на съответния регулаторен орган или органи основателно необходимата информация за вземане на решение. Регулаторният орган се запознава с предоставената информация, като се допитва до всички заинтересовани страни, ако е необходимо, и уведомява заинтересованите страни за своето мотивирано решение в рамките на предварително определен разумен срок, но във всички случаи не по-късно от три месеца след искането за достъп. Регулаторният орган излага мотивите за своето решение и уточнява срока и условията, при които

- съответният компетентен орган или компетентни органи;

- съответният компетентен орган или компетентни органи;

- управителят на инфраструктурата;

- управителят на инфраструктурата;

- железопътното предприятие, изпълняващо договора за обществени услуги, или

- железопътното предприятие, изпълняващо договора за обществени услуги, или

- железопътното предприятие, което иска достъп,

- железопътното предприятие, което иска достъп,

могат да поискат преразглеждане на решението.

могат да поискат преразглеждане на решението.

Justification

Reintroduction of the European Parliament's position of 28 September 2005 at first reading (see first-reading Amendment 10), the possibility of limiting access, to protect public regional passenger services, being extended to national passenger services, as well.

In order to prevent wilful delay, by an interested party, in the decision taken by the competent authority or authorities, the deadline for the decision should run from the time when the request is submitted, and should also be extended by a month.Изменение 18

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 8

Член10, параграф 3в (Директива 91/440/EИО)3в. Държавите-членки могат също да ограничат правото да се вземат и оставят пътници на гари в една и съща държава-членка по маршрута на международна пътническа услуга, когато изключителното право за превоз на пътници между тези гари е предоставено с договор за концесия, сключен преди.... * на основата на справедлива състезателна процедура и при спазване на съответните принципи на правото на Общността. Това ограничение може да продължи толкова, колкото е първоначалният срок на договора, или 15 години, според това кой от двата срока е по-кратък.

___________

* ОВ: Да се добави датата на влизане в сила на настоящата директива.заличава се

Justification

This further limitation of access, giving the opportunity to restrict the right to convey passengers for a period of up to 15 years, would jeopardise the economic viability of international passenger services, and consequently run counter to the directive's objectives. In addition, regional services are adequately protected by the existing opportunity for limitation provided by Article 10(3b) of Directive 91/440/EEC.Изменение 19

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 8

Член 10, параграф 3г (Директива 91/440/EИО)3г. Разпоредбите на настоящата директива не изискват дадена държава-членка да предоставя преди 1 януари 2010 г. правото на достъп, посочено в параграф 3а, на железопътни предприятия и техните пряко или косвено контролирани дъщерни дружества, лицензирани в държава-членка, в която не се предоставят права на достъп от подобно естество.

3г. Разпоредбите на настоящата директива не изискват дадена държава-членка да предоставя преди 1 януари 2010 г., по отношение на международни пътнически услуги, и преди 1 януари 2017г., по отношение на всички други видове пътнически услуги, правото на достъп, посочено в параграф 3а, на железопътни предприятия и техните пряко или косвено контролирани дъщерни дружества, лицензирани в държава-членка, в която не се предоставят права на достъп от подобно естество.


Изменение 20

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 8

Член 10, параграф 3д (Директива 91/440/EИО)3д. Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че посочените в параграфи 3б, 3в и 3г решения подлежат на съдебен надзор.

3д. Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че посочените в параграфи 3б и 3г решения подлежат на съдебен надзор.

Justification

Adjustment to reflect Amendment 18.


Изменение 21

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 8

Член 10, параграф 3е, алинея първа (Директива 91/440/EИО)Без да се нарушават разпоредбите на параграф 3б, държавите-членки могат, при определените в настоящия член условия, да разрешат на отговорните органи да облагат с такса всички пътнически железопътни услуги на тяхната територия с цел участие във финансирането на компенсацията за задължението за извършване на обществени услуги в рамките на договорите за обществени услуги, сключени в съответствие с правото на Общността.

Без да се нарушават разпоредбите на параграф 3б, държавите-членки могат, при определените в настоящия член условия, да разрешат на органа, отговарящ за железопътния транспорт, да налага такса на железопътните предприятия, извършващи международна пътническа услуга за осъществяване на маршрути, които са под юрисдикцията на въпросния орган, и които се осъществяват между две гари в съответната държава-членка.
В този случай железопътните предприятия, извършващи услуга по вътрешен транспорт, подлежат на същата такса за осъществяване на тези маршрути.


Изменение 22

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 8

Член 10, параграф 3е, алинея втора (Директива 91/440/EИО)В съответствие с правото на Общността, компенсацията, посочена в първа алинея, не може да превишава необходимото за пълното или частично покриване на разходите по изпълнение на задълженията за извършване на обществени услуги, като се отчитат съответните приходи и разумна печалба за изпълнението на тези задължения.

Таксата е предназначена да компенсира органа за изпълнението на задълженията за извършване на обществени услуги, в рамките на договора за обществени услуги, сключен в съответствие с правото на Общността. Компенсацията не може да превишава необходимото за покриване на разходите по изпълнение на задълженията за извършване на обществени услуги, като се отчитат съответните приходи и разумна печалба за изпълнението на тези задължения.


Изменение 23

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 8

Член 10, параграф 3е, алинея трета (Директива 91/440/EИО)Таксата се събира в съответствие с правото на Общността, по-специално при спазване принципите за справедливост, прозрачност, недопускане на дискриминация и пропорционалност, в частност между цената на услугата и размера на таксата. Задължението за участие във финансирането на компенсацията за задълженията за извършване на обществени услуги не бива да застрашава икономическата жизнеспособност на международната пътническа услуга.

Таксата се събира в съответствие с правото на Общността, по-специално при спазване принципите за справедливост, прозрачност, недопускане на дискриминация и пропорционалност, в частност между цената на услугата и размера на таксата. Общата сума на събраните такси не бива да застрашава икономическата жизнеспособност на международната пътническа услуга, върху която са наложени.


Изменение 24

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 9

Член 10, параграф 8, тире 1 (Директива 91/440/EИО)- изпълнението на настоящата директива в държавите-членки и ефективната работа на отделните органи;

- изпълнението на настоящата директива в държавите-членки, и по-специално нейния ефект в малките страни на Съюза, и ефективната работа на отделните органи;

Justification

The evaluation report on the implementation of the Directive should take account of the impact on the small countries of the Union as they will be particularly affected by liberalisation.


Изменение 25

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 10

Член 10, параграф 9 (Директива 91/440/EИО)9. Най-късно до 31 декември 2012 г. Комисията представя на Европейския парламент, Съвета, Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите доклад за изпълнението на разпоредбите на параграф 3.

9. Най-късно до 1 януари 2018 г. Комисията представя на Европейския парламент, Съвета, Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите доклад за изпълнението на разпоредбите на параграфи 3б и 3г.
В доклада, който следва да се представи пред Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите до 31 декември 2012 г., Комисията конкретно анализира състоянието на подготовката за отваряне на пазара за национални пътнически услуги. По целесъобразност в доклада на Комисията се предлагат по-нататъшни допълващи мерки за улесняване на отварянето на този пазар и за спазването на задълженията за извършване на обществени услуги.


Изменение 26

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 10 A (нова)

Член 11, параграф 2 (Директива 91/440/EИО)


10а. Член 11, параграф 2 се заменя със следния текст:
3. Измененията, необходими за адаптиране на приложенията, се приемат в съответствие с процедура по регулиране с упражняване на контрол по член 11а, параграф 3.“

Justification

The new comitology procedure (regulatory procedure with scrutiny) should apply here, as these are measures of general scope resulting in the amendment of non-essential elements of the directive.

>
Изменение 27

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 10 Б (нова)

Член 11a, параграф 3 (Директива 91/440/EИО)


10б. Член 11a, параграф 3 се заменя със следния текст:
3. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5a, параграфи от 1 до 4, и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

Justification

The new regulatory procedure with scrutiny should be incorporated in this paragraph of the comitology article (see also the rapporteur’s amendment to Article 11(2) of Directive 91/440/EEC).Изменение 28

ЧЛЕН 2, ТОЧКА 3

Член 13, параграф 4 (Директива 2001/14/EИО)„4. Когато даден кандидат възнамерява да поиска инфраструктурен капацитет с оглед извършване на международни пътнически услуги съгласно определението в член 3 от Директива 91/440/ЕИО, той уведомява съответните управители на инфраструктури и регулаторни органи. С цел да даде възможност за определяне на целта на международната услуга да се превозват пътници между гари, разположени в различни държави-членки, и възможните икономически последици за вече съществуващите договори за обществени услуги, регулаторните органи следят да бъде уведомен всеки компетентен орган, който е възложил железопътни пътнически услуги, определени в договор за обществени услуги, всеки друг заинтересован компетентен орган, който има право да ограничава достъпа по член 10, параграф 3б от Директива 91/440/ЕИО, както и всяко железопътно предприятие, изпълняващо договора за обществени услуги по маршрута на тази международна пътническа услуга.“

„4. Когато даден кандидат възнамерява да поиска инфраструктурен капацитет с оглед извършване на пътнически услуги съгласно определението в Директива 91/440/ЕИО, той уведомява съответните управители на инфраструктури и регулаторни органи. С цел да даде възможност за определяне на възможните икономически последици за вече съществуващите договори за обществени услуги, регулаторните органи следят да бъде уведомен всеки компетентен орган, който е възложил железопътни пътнически услуги, определени в договор за обществени услуги, всеки друг заинтересован компетентен орган, който има право да ограничава достъпа по член 10, параграф 3б от Директива 91/440/ЕИО, както и всяко железопътно предприятие, изпълняващо договора за обществени услуги по маршрута на тази международна пътническа услуга.“

Justification

Adjustment to reflect the new provisions of Article 10(3a) of Directive 91/440/EEC (see Amendment 16).Изменение 29

ЧЛЕН ЧЛЕН 2, ТОЧКА 4

Член 17, буква 5a, параграф 1 (Директива 2001/14/EО)5a. За услуги, при които се използва специализираната инфраструктура, посочена в член 24, която изисква значителни и дългосрочни инвестиции, надлежно обосновани от кандидата, рамковите споразумения могат да се сключват за срок от 15 години. Период, по-дълъг от 15 години, е допустим само в изключителни случаи, по-конкретно в случаите, когато съществува широкомащабна и дългосрочна инвестиция и по-специално, когато такава инвестиция е обвързана с договорни задължения, включващи многогодишен амортизационен план.

5a. За услуги, при които се използва специализираната инфраструктура, посочена в член 24, която изисква значителни инвестиции, които могат да бъдат изплатени единствено за дълъг период от време,надлежно обосновани от кандидата, рамковите споразумения могат да се сключват за срок от 15 години. Период, по-дълъг от 15 години, е допустим само в изключителни случаи, по-конкретно в случаите, когато съществува широкомащабна инвестиция, която може да бъзе изплатена единствено за дълъг период от време. Във всички такива случаи в съответните споразумения следва да установят договорни задължения, подробно определящи инвестицията, която трябва да се направи, и приходите, разходите и експлоатационният план, и вклюващи многогодишен амортизационен план, по отношение на инвестициите, обосноваващи дългосрочното възлагане или разпределяне на инфраструктурния капацитет.Изменение 30

ЧЛЕН 2, ТОЧКА 4

Член 17, точка 5a, параграф 3 (Директива 91/440/EИО)5a. От 1 януари 2010 г. може да бъде сключено първоначално рамково споразумение за срок от 5 години, който може да се поднови еднократно, на основата на характеристики на капацитета, използвани от кандидатите, извършващи услуги преди 1 януари 2010 г., за да се отчетат специалните инвестиции или съществуващите търговски договори. Регулаторният орган, посочен в член 30, разрешава влизането в сила на такова споразумение.

5a. От 1 януари 2010 г., за международни пътнически услуги, и от 1 януари 2017 г., за всички други видове услуги, може да бъде сключено първоначално рамково споразумение за срок от 5 години, който може да се поднови еднократно за още 5 години, на основата на характеристики на капацитета, използвани от кандидатите, извършващи услуги преди 1 януари 2010 г., или съответно преди 1 януари 2017 г., за да се отчетат специалните инвестиции или съществуващите търговски договори. Регулаторният орган, посочен в член 30, разрешава влизането в сила на такова споразумение.


Изменение 31

ЧЛЕН 2, ТОЧКА 5 A (нова)

Член 34, параграф 3 (Директива 2001/14/EО)


5а. Член 34, параграф 3 се заменя със следния текст:
3. Измененията, необходими за адаптиране на приложенията, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с упражняване на контрол по член 35, параграф 3.“

Justification

The new comitology procedure (regulatory procedure with scrutiny) should apply here, as these are measures of general scope resulting in the amendment of non-essential elements of the directive.Изменение 32

ЧЛЕН 2, ТОЧКА 5 Б (нова)

Член 35, параграф 3 (Директива 2001/14/EО)


5б. Член 35, параграф 3 се заменя със следния текст:
3. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5a, параграфи от 1 до 4, и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

Justification

The new regulatory procedure with scrutiny should be incorporated in this paragraph of the comitology article (see also the rapporteur’s amendment to Article 11(2) of Directive 91/440/EEC).

BEGRÜNDUNGКаталог: RegData -> seance pleniere -> textes deposes -> rapports -> 2006
rapports -> Докладчик: Oreste Rossi pr ini съдържание страница предложение за резолюция на европейския парламент 3
2006 -> Заседание окончателен a6-0469/2006
rapports -> Изменение 55
rapports -> Доклад за 2007 г. (2008/2242(ini)) {cont}Комисия по бюджетен контрол
rapports -> Решение на Европейския парламент и на Съвета относно обща рамка за пускането на продукти на пазара (com
rapports -> Доклад за 2012 г относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на ес по въпроса
rapports -> Доклад относно доклада за напредъка на Бившата югославска република Македония през 2007 г.
2006 -> Заседание test окончателен a6-0426/2006


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница