Заседание Сряда, 20 февруари 2013 г., 00-12. 30 ч и 15. 00-18. 30 ч. Брюксел Зала asp a1G-2Дата06.05.2017
Размер106.39 Kb.


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014


{PETI}Комисия по петиции

PETI_OJ(2013)218_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Сряда, 20 февруари 2013 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч.

Брюксел

Зала ASP A1G-2
от 9.00 ч. до 10.00 ч. (при закрити врата)
Заседание на координаторите* * *
в 10.00 ч.
  1. Приемане на проект на дневен ред (1) PE 504.384

FdR 926742

_________________________

() В съответствие с решението на комисията от 30 септември 1997 г., въз основа на работен документ PE 223.544, точките от раздел Б на проекта на дневен ред няма да бъдат обсъждани на настоящото заседание. Въпреки това всеки член може да поиска преди края на заседанието точка от раздел Б да бъде преместена в раздел А; в този случай тя ще бъде включена автоматично в раздел А за обсъждане на следващо заседание.

Одобрение на протокола на заседанието от:

  • 6 ноември 2012 г.

  • 3 декември 2012 г.

PV– PE 500.603

FdR 925367

PV– PE 501.969

FdR 921650

+ приложения

  1. Съобщения на председателя
  1. Разни въпроси

Съобщения на председателя относно решенията на координаторите
В присъствието на Европейската комисия
Проучвателни мисии
Доклад относно проучвателната мисия в Италия (29–31 октомври 2012 г.)
— разглеждане на измененията

одобрениеDT– PE 502.277

FdR 924210

(IT 923925)

LT– PE 504.334

FdR 926344


Доклад относно проучвателната мисия в Галисия, Испания (11–13 февруари 2012 г.)

—предварителен устен докладDT–Становище
Становище относно прегледа на оценката на въздействието върху околната среда (изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда) (ENVI) (COM(2012)0628 окончателен (26.10.2012)- 2012/0297(COD)

Докладчик: CHOUNTIS (GUE)(разглеждане: 20 март 2013 г. / разглеждане на измененията и на проекта на работен документ : 24 април 2013 г. / краен срок за изменения: 7 май 2013 г. /

разглеждане на измененията: 27 май 2013 г. / приемане: 19 юни 2013 г.).
— втора размяна на мнения

DT–

А. Петиции за обсъждане в комисия въз основа на писмените отговори на Комисията или други получени документи
Достъп до документи на ЕС
Петиция 134/2012, внесена от Anaïs Berthier и Natacha Cingotti, с френско гражданство, от името на ClientEarth и Friends of the Earth Europe, подкрепена от 14 подписа, относно достъпа до документи на ЕС и до информация за околната среда

(в присъствието на вносителите на петицията)

CM– PE 496.610

FdR 914335

Околна среда
Петиция 357/2012, внесена от Yann Flory, с френско гражданство, от името на Nappe phréatique en danger - Destocamine, относно опасността за запасите от подземни води във Wittelsheim (Горен Рейн)

(в присъствието на вносителя на петицията)

CM– PE 498.114

FdR 917175Петиция 1160/2009, внесена от Werner Sandig, с германско гражданство, относно построяването на два вятърни парка в чешкия граничен район Ústí nad Labem и свързаното с това вредно въздействие върху околната среда в съседните германски природни райони

CM– PE 441.094

FdR 814422


* * *
в 15.00 ч.


Основни права / Закрила на детето
Петиция 943/2012, внесена от Jelena Antonova, с латвийско гражданство, относно дискриминация и предполагаемо нарушение на свободното движение на хора в Нидерландия

(в присъствието на вносителката на петицията)

Резюме, сведения и препоръки

Петиция 965/2011, внесена от Tammy Nørgård, с американско гражданство, относно твърдение за нарушение на правата на човека от страна на датските органи

(в присъствието на вносителя на петицията)

CM– PE 502.133

FdR 922954
Петиция 954/2012, внесена от Vincenzo Antonuccio, с италианско гражданство, относно предполагаемо отнасяне в нарушение на правата на човека от страна на датските органи

(в присъствието на вносителя на петицията)

Резюме, сведения и препоръки


Петиция 963/2012, внесена от Marie Kathleen Denise Arce-Aspelin, с филипинско гражданство, относно нейното неустойчиво положение в Дания

Резюме, сведения и препоръки


Петиция 964/2012, внесена от Fabrizio Infante, с италианско гражданство, относно липса на контакт с дъщеря му, която живее в Дания

Резюме, сведения и препоръки


Петиция 965/2012. внесена от Aleksandra Kawasnicka, с полско гражданство, относно предполагаема медицинска небрежност във връзка с лечението на нейната дъщеря и проблемите й с бащата на детето, който е с датско гражданство

Резюме, сведения и препоръки


Петиция 966/2012, внесена от Kent Cooper, с американско гражданство, относно предполагаема дискриминация от страна на датските органи

(в присъствието на представител на вносителя на петицията)

Резюме, сведения и препоръки


Петиция 1078/2012, внесена от Marion Weilharter, с австрийско гражданство, относно спор за отвличане на детето ѝ и относно прилагането на Хагското споразумение в Дания

(в присъствието на вносителката на петицията)

Резюме, сведения и препоръки


Петиция 1314/2012, внесена от Irina Vladimirovna Ziboreva, с руско гражданство, относно дискриминация въз основа на националната принадлежност в спор за попечителство в Дания

Резюме, сведения и препоръки


Околна среда
Петиция 319/2010, внесена от Ian Lumley, с ирландско гражданство, от името на Национален тръст за Ирландия, относно предполагаеми нарушения на европейското законодателство във връзка със стартирането на ирландската програма за национални магистрали/пътища с две платна

CM–

PE 454.596/REV. III

FdR 917136


Петиция 492/2010, внесена от José Enrique Sanz Salvador, с испанско гражданство, от името на „Arca Ibérica“, относно пресушаване на влажна зона в Benicassim, Castellón

(в присъствието на вносителя на петицията)

CM–

PE 456.746/REV. III

FdR 914300

* * *
Б. Петиции, за които е предложено да бъдат приключени въз основа на писмения отговор на Комисията или на други получени документиПетиция 713/2005, внесена от Tiziana Turatello, с италианско гражданство, от името на постоянното събрание на Anti-MOS.E, относно мега проект за подвижни бариери в лагуната на Венеция

и

Петиция 0382/2006, внесена от Luciano Mazzolin, с италианско гражданство, подкрепена от 12 154 подписа, с искане за преустановяване на работата по проекта MoSE в лагуната на ВенецияCM–

PE 376.514/REV. III

FdR 922941Петиция 1297/2007, внесена от F.J.C., с малтийско гражданство, относно неизпълнение на Директива 2002/85/ЕО от страна на малтийските органи

CM–

PE 421.144/REV

FdR 917130Петиция 972/2008, внесена от Francisco J. Hernandez Hernandez, с испанско гражданство, относно препоръки, свързани с мерките, които трябва да се предприемат за консервацията на защитения от Натура 2000 парк „La Geria“ (Канарски острови, Испания)

CM–

PE 423.685/REV. II

FdR 914296Петиция 1078/2009, внесена от Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia, с испанско гражданство, относно атомната електроцентрала Garoña в Burgos, Испания

CM–PE 462.643/REV

FdR 922946
Петиция 636/2010, внесена от François Espuche, с френско гражданство, от името на „Association Gratte Papers“, подкрепена от 31 подписа, относно отговорността на френските органи по отношение на замърсяването от бившето въглищно находище Salsigne и прилагането на принципа „замърсителят плаща“

CM–PE 458.702/REV

FdR 922947
Петиция 1212/2010, внесена от John Mason, с британско гражданство, подкрепена от 11 подписа, относно защитата на natrix natrix cypriaca в Кипър

CM–

PE 464.863/REV. III

FdR 917141Петиция 1570/2010, внесена от M. D., с германско гражданство, относно предполагаемо неравно третиране от страна на австрийско предприятие за обществен транспорт

CM–

PE 467.124/REV

FdR 922951Петиция 277/2011, внесена от Alexandros Krystallidis, с гръцко гражданство, от името на организацията „Bioiatriki“, относно ограниченията във връзка със създаването на частни диагностични центрове в Гърция и свързаното с това неспазване на приложимите разпоредби на ЕС в тази област

CM–

PE 475.820/REV

FdR 917143Петиция 1097/2011, внесена от Aldert Jan de Haan, с нидерландско гражданство, от името на „Fédération de la Fonction Publique Européenne“, подкрепена от приблизително 60 подписа, относно предоставянето на надбавка за образование на служителите на Европейското патентно ведомство

CM– PE 492.726

FdR 907472

+ JURI

+ EMPLПетиция 1328/2011, внесена от Eduardo José Rodríguez Trujillo, с испанско гражданство, чрез европейския омбудсман P. Nikiforos Diamandouros, относно процедурите за подбор на постоянни служители за позиции в институциите на ЕС

CM–PE 491.046/REV

FdR 922957+ EPSO ?


Петиция 135/2012, внесена от Thomas Schmidt, с германско гражданство, относно проблеми, свързани със семейните обезщетения и плащането на издръжка, и относно неизпълнението в този контекст на Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета за прилагането на схеми за социална сигурност на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността

CM– PE 502.135

FdR 922958
Петиция 318/2012, внесена от C. A., с френско гражданство, относно трудностите за малките и средни предприятия при кандидатстването им за поръчки, възложени от Europeaid

CM– PE 502.138

FdR 922961
Петиция 381/2012, внесена от Caterina Preda, с румънско гражданство, относно предполагаема дискриминация от страна на уебсайта thalys.fr

CM– PE 498.115

FdR 917176
Петиция 424/2012, внесена от S. S., с германско гражданство, относно удължаването на гаранционните срокове

CM– PE 502.145

FdR 922970
Петиция 451/2012, внесена от Winfried Strobel, с германско гражданство, относно замърсяването на околната среда и питейната вода с животински тор

CM– PE 502.149

FdR 922974
Петиция 0497/2012, внесена от C. A., с белгийско гражданство, относно евентуална несъвместимост на член 15, параграф 7 от Кодекса на Белгия за данъка върху добавената стойност с принципа на свободно движение на стоки

CM– PE 502.152

FdR 922979
Петиция 525/2012, внесена от L. G., с германско гражданство, относно визовия режим между ЕС и Русия

CM– PE 502.156

FdR 922983
Петиция 613/2012, внесена от Werner Pichler, с италианско гражданство, относно незачитането на свободната конкуренция от страна на дружество от провинция Тренто

CM– PE 502.157

FdR 922984
Петиция, 730/2012, внесена от Stefan Hartmann, с германско гражданство, относно премахването на данъка върху оборота на сделките между предприятията

CM– PE 502.162

FdR 925162
Петиция 735/2012, внесена от Иван Пеев, с българско гражданство, относно продажбата на нерегулирани здравни продукти в България

CM– PE 502.163

FdR 922989
Петиция 765/2012, внесена от Elzbieta Pawliszyn, с полско гражданство, относно липсата на възможност да получава пенсията за ранно пенсиониране на своя починал съпруг, отпусната му по силата на Регламент (EО) № 1257/1999 на Съвета за подпомагане на развитието на селските райони от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА)

CM– PE 502.171

FdR 922999
Петиция 819/2012, внесена от Bruno Mongiardo, с италианско гражданство, относно затварянето на пощенски клонове в отдалечени области в Италия

CM– PE 502.165

FdR 922991
Петиция 833/2012, внесена от J.B., с литовско гражданство, от името на Антикорупционната конституционна партия, подкрепена от два подписа, относно корупцията в литовската правна и политическа система

CM– PE 502.166

FdR 922992
Петиция 939/2012, внесена от Nicolas Caton, с белгийско гражданство, относно търговското споразумение между Канада и ЕС (CETA)

Резюме, сведения и препоръки

+ INTAПетиция 1243/2012, внесена от Antoni Salas, с испанско гражданство, подкрепена от 13 подписа, относно правото на Каталония да бъде независима държава в Европа

Резюме, сведения и препоръки

+ отговор на ЕК Q

E-008324/2012


o O o  1. Дата и място на следващото заседание

  • 20 март 2013 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч.

OJ\926742BG.doc


PE504.384v01-00

BG Единство в многообразието BG


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница