Здравословно състояние и благосъстояние на животните при органично животновъдствоДата07.10.2016
Размер172.18 Kb.
Здравословно състояние и благосъстояние на животните при органично животновъдство
Мала Хови
Въведение
Органичното животновъдство в ЕС нарастна бързo през последните десет години. В САЩ броя на органични животновъди продължава да се увеличава макар и не с темповете от втората половина на 90-те. Увеличенията в субсидите за органично земеделие вероятно ще запазят и в бъдеще тази тенденция за стабилен ръст в продукцията от този тип животновъдство (вж. Таблици 1,2 и 3).
Какво е органично земеделие?
Органичното земеделие се базира на затворени селскостопански системи и на минимална употреба на невъзобновяеми енергийни източници (напр. изкуствени торове). Добитъкът и по-конкретно преживните животни имат важна роля в поддъжката на плодородието на тревните насаждения и насажденията от детелина. Основните принипи на органичното животновъдство могат да бъдат обобщени както следва:


  • Земеделска дейност (фураж, отглеждан в домашни условия, торът се връща в земята, използана за производство на фураж);

  • Осигуряване на добро здраве и благосъстояние на животните (отглеждат се навън, имат свобода на движение, осигурява се максимален достъп до пасища, и т.н.);

  • Оптимизация на продукцията, вместо максимизация (отглеждане за специфични черти, а не за постигане на по -високи печалба и прираст, хранене с подходяща за вида диета и т.н.);

  • По-малки стокови наличности и по-ниски производствени нива, отколкото при конвенционалните системи (наличностите в млекодобивните стопанства са средно с 80 % по-ниски, в говедовъдните и овцевъдните ферми - с 40-80 %).

Органично сертифициране


Определението “органично” земеделие има различно значение в отделните държави. Много от тях работят с държавни или “частни” стандарти, които нямат законова сила. Международната федерация на движенията за органично земеделие (IFOAM) работи със схема за акредитация за частните и публични сертифициращи органи с цел уеднаквяване на стандартите и в частност производството на продукти за износ. Понастоящем органичното земеделие е законово определен стандарт за сертифициране на ферми и в ЕС и в САЩ. Регламент 1804/99 определящ продукцията от животновъдство влиза в сила през месец август, 2000 г. В момента Регистърът на стандарти за органични храни на Обединеното Кралство (UKROFS) разработва и задейства основни стандарти за органично животновъдство в Обединеното Кралство, базирани на Регламента на ЕС. Сертифициращите органи извършват одобряването на фермата и ежегодни проверки (Фигура 1). Тези органи могат да си изработят собствени стандарти, когато те са по-строги от тези на UKROFS и/или стандартите определени в Регламента на ЕС.
Преглед на стандартите за органично животновъдство
Различните стандарти на сертифициращия орган обикновено касаят следните аспекти на отглеждане и продукти от животновъдството: произход на добитъка, конверсия на добитъка, здраве и благосъстояние на животните, постройки и стопанисване, данни за хранене и добитък.
Произход на добитъка
Един от основните принципи на органичното земеделие е този на “затвореното стадо/ято”. Годишно най-много 10% от стадото/ятото могат бъдат замествани, при условие че “се обръща специално внимание на мерките за осигуряване на здравословното състояние на животните” (Регламентът не определя тези мерки в повече подробности, но препоръчва проверяващия орган да прилага определени мерки, като тестове за наблюдение или карантинни периоди, в зависимост от обстоятелствата).

Ако животните са предназначени за органично производство на месо те трябва да са родени от органично отглеждани майки.
Област

Брой на сертифицирани фермери и производители

Англия

2,611

Щотландия

694

Уелс

609

С. Ирландия

135

Общо

4,049

Таблица 1. Брой на сертифицираните фермери и производители във Великобритания, юни 2002 (адаптирано от www.defra.gov.uk/farm/organic/stat.htm)

2000/01

2001/02
Стойност (мил. £)


%

Стойност

(мил. £)


%

Месо


15.7

16

28.6

19

Яйца


21.7

22

21.3

14

Млечни продукти


20.3

21

47.2

32

Земеделски


9.8

10

14.0

10

Плодове и зеленчуци

29.6

31

36.9

25

Общо


97.я

100

148.0

100

Таблица 2 Приблизителни стойности на основните органични продукти при излизането им от фермата за Обединено Кралство (The Soil Association, 2002, Organic food and farming report 2002. The Soil Association, Bristol, UK. Pp.55.)


Конверсия на добитъка
За добитък, от който се добива мляко се изисква минимален период за конверсия от 36 седмици. Кърмещите крави трябва да са отглеждани органично 12 седмици преди отелването, за да може телето да бъде продадено като органично, По време на периода на конверсия добитъкът се храни с органично произведен фураж и се отглежда съгласно органичните стандарти.

Едновременната конверсия на земя и добитък е позволена при условие, че планът за конверсия на добитъка (обикновено в него се очаква да са включени здравен план за животните и план за намаляване на заболяванията) е формулиран и приведен в изпълнение в началото на периода на конверсия.

Регламент 1804/99 на ЕС, отнасящ се за здравето и благосъстоянието на животните постановява, че здравето и благосъстоянието на добитъка в органични ферми се подпомага основно с превантивни мерки, чрез използването на подходящи породи, храни и техники за стопанисване на въпросните видове, както и чрез въвеждането на стабилни социални условия за отглеждане на животни. Забранява се профилактичната употреба на медикаменти и са въведени ограничения на употребата на конвенционални лекарства. Ветеринарни препарати под формата на антибиотици, медикаменти срещу паразити и ваксини се допускат при лечение на клинично заболяване или при известен риск от заболяване. При употреба на профилактични или мета-профилактични препарати за стадото/ятото ветеринарният лекар, който ги предписва трябва да докаже тяхната употреба чрез идентифициране на определени рискови фактори и чрез обяснение защо те не могат да бъдат избегнати чрез промени в стопанството/системата (напр. двойно ограждане, уклончива паша и т.н.). Профилактичната употреба на антибитотици на база стадо/ято (напр. терапия на крава: blanket antibiotic dry cow therapy) е забранена както и употребата на органични фосфати, авермектини, различни от моксидектини (който се приема за не толкова вреден за околната среда).Регламент 1804/99 на ЕС (от август 2000)


Регистърът на стандарти за органични храни на Обединеното Кралство (UKROFS)

Минимални стандарти за Обединеното Кралство (“национално законодателство”)

Интерпретация на Европейските Регламенти, възможности за по-строги национални стандарти.

Ще бъдат заместени от косорциум на частни сертифициращи органи и DEFRA през 2003 г.


Сертифициращи органи
Частни сертифициращи органи (подлежат на регистрация в UKROFS и трябва да отговарят на минималните национални стандарти с възможност за налагане на по-строги правила за техните членове):
The Soil Association: SA Cert (най-големият орган)

Organic Farmers and Growers (OF&G)

Bio-dynamic Agriculture Association (BDAA)

Organic Food Federation (OFF)

Scottish Organic Producer Association (SOPA)

Irish Organic Farmers’ and Growers’ Association (IOFGA)

Checkmate International (CMi) Certification plc

Food Certification (Scotland) Ltd (само за развъждане на сьомга)

Organic Trust Limited

Organic Certification Ltd
Фигура 1. Система за органично сертифициране в Обединеното Кралство
Окуражава се употребата на алтернативни и добавъчни медикаменти при условие, че се удължи задължителния период за изземване на млякото и месото до поне два пъти продължителността на официалния приод и до 48 часа когато законовият период на изземване е нула. Позволяват се до три курса на лечение за едно животно с конвенционални ветеринарни медикаменти във всяка една година преди то да загуби статута си на органично. Трябва да се отбележи, че органичните стандарти определят мерките за задължителен контрол на заболяванията дори ако това означава че като резултат стадото под въпрос губи органичния си статут.
Постройки и стопанисване
Постройките и тяхното стопанисване, трябва да са подходящи да поведенческите нужди на добитъка. Просторни постройки с достъп навън и употребата на настилка са в основата на стандартите. Не повече от 50% от пода трябва да е с дървена настилка. Забранено е връзването на животните. Премахването на рога и кастрацията във всички стада и подрязването на опшката при овцете се допуска ако се извършват съгласно изискванията на основното законодателство засегащо благосъстоянието. Наскоро бе прието отклонение за подрязване на човките на ятата от органични кокошки-носачки.
Хранене
Основен принцип за хранене на добитъка в органичните системи е, че животните се хранят по специфични за отделните видове диети (напр. диетите на преживните животни съдържат максимум 40% концентрати, отбиването на прасетата се извършва най-рано на шестата седмица). Пашата трябва да е максимизирана и се разрешава добавянето на минерали, следи от химически елементи и витамини, когато изискванията не могат да бъдат изпълнени чрез стопански практики. Изкуствените амино-киселини, разтворими компоненти извлечени от храни и антибиотични обогатители на храната са забранени.
Фигура 2 Бяло-черна порода добитък в органична млекодобивна ферма в Пийк дистрикт (публикува се с разрешение на the Derby Evening Telegraph)
Фигура 3 Агнета в смесена органична ферма (публикува се с разрешение от Beechenhill Farm)
Всичкият добитък в органичните системи се храни само с органичен фураж. Ако веднага след конверсията това не е възможно 10-30% от сухото вещество се доставят от конвенционални производители, в зависимост от системата за добитък и видовете. Това отклонение ще бъде премахнато през 2005 г. когато се очаква органичното селско стопанство да е нараснало дотолкова, че осигурява адекватни количества от органичен фураж.
Данни за добитъка
Органичните стандарти изискват точни и подробни записи във фермата.

Водят се дневници за всяко движение на добитъка, случаи на заболявания и смъртност. Всички ветеринарни и не-ветеринарни лечения се записват в подробности, включително и законовите и “органичните” периоди на изтегляне.


Как системите за органично отглеждане на добитък се справят със здравето и благоденствието на животните?
Неотдавнашен европейски проект събра ветеринари и изследователи на благосъстоянието при животните от 17 изследователски института в 13 държави. Проекта заключи, че в много европейски държави се увеличават доказателствата, че органичното земеделие подобрява благосъстоянието на животните, основно чрез забрана на най-интензивните производствени практики за добитък (напр. всички видове ограничителни клетки, ранното отбиване при прасетата, връзване на преживните животни и т.н.). Останалата част от настоящата статия обобщава наличните доказателства за здраве и благосъстояние при животните в различни органични животновъдни системи.
Фигура 5 Органично поделение за бройлери в Уилтшир
Фигура 4 Свиня с поколението си в органична ферма в Уилтшир


2000/01

2001/02
Глави

Стойност (мил. £)


Глави

Стойност

(мил. £)


Телешко


5,000

3.0

9,000

5.7

Агнешко


39,000

2.1

109,000

5.5

Свинско


32,000

3.5

52,000

6.9

Птици


130,000

7.2

2,100,000

10.5

Общо

15.8
28.6

Таблiца 3 Органично производство на месо в Обединеното Кралство (The Soil Association, 2002, Organic food and farming report 2002. The Soil Association, Bristol, UK. Pp.55.)
Производство на млечни продукти
Често мастита се изтъква като основен проблем за здравето на животните в органичните млекодобивни стада. Повечето изследвания допускат, че разпространението на мастита в органичните стада е подобно на това при конвенционално отглежданите.

Британско изследване доказва, че появата на мастит в органични стада е била значително по-ниска по време на периода на кърмене и по-висока по време на сухия период, отколкото съответните периоди при конвенционалните стада.

Съществуващите данни показват, че органично отглежданите крави дават по-ниски добиви от мляко, отколкото тези в сравнимите конвенционални системи. Въпреки сравнително ниските нива на добив се предполага, че органично отглежданите млекодобивни крави, с висок генетичен потенциал за производство на мляко са застрашени от липса на енергия по време на ранния период на кърмене и съответно могат да страдат от смущения в метаболизма и ниска плодовитост. Данните за въздействието върху метаболичните и стомашните разтройства при органичните млеконадойни крави са противоречиви и не подкрепят горните твърдения.

Органичното отглеждане и хранителни стандарти (напр. суха настилка, ограничени голи подове, малки количества добитък, диета на основа на фураж) могат да допринесат за доброто състояние на краката и копитата на животните. Строгите ограничения върху употребата на антелминтни вещества изискват основни промени в стопанисването в системите от добитък, които се конвентират в органични, както и алтернативни стратегии за контрол които да гарантират устойчив баланс между паразитите и добитъка.


Говедовъдство
Въпреки, че броят на органични млекодобивни ферми надвишава броя на органични ферми за телешко, техният брой е все още една от главните насоки в органичното производство на добитък.

Докато ниските нива на заболявания в големите конвенционални системи за производство на телешко рефлектират и в органичните системи, ограниченията върху употребата на хранителни добавки и профилактичен контрол срещу паразити води до риск от липса на минерали и високо наличие на паразити освен ако не се въведат адекватни системи за стопанисване и мониторинг. Изследване на планинските органични стада с телета-сукалчета показва висока плодовитост при кравите и липса на разлика при растежа и количеството на паразити при органични и конвенционални стада.


Овцевъдство
Смъртността при агнетата, процента на раждаемост и степента на заместване на обагнени овце в органичните и конвенционалните системи в Обединеното Кралство са подобни. Въпреки това ограниченията на вътрешни и външни методи за контрол на паразитите с конвенционални профилактични обезпаразитяващи медикаменти са основно ограничаващо условие за контрол на здравословното състояние на овцете. Провеждат се няколко текущи изследователски проекта с цел подобряването на контрола върху паразитите в системите с овце и говеда. Те се концентрират върху разработването на алтернативни стратегии за употребата на антелминти Те включват употребата на нематоди, за резистенция срещу хелминти, включване на биоактивни фуражи към диетата и ваксини. Тъй като повечето от тези варианти изискват основни изследвания преди въвеждането им в масова употреба в селското стопранство, засега органичните фермери разчитат на контролирани процедури на паша като повторяеми местения в чисти пасища.
Свиневъдство
В Обединеното Кралство е сравнително лесно да се конвертират в органични стадата, отглеждани на открито, във ферми, чиито размер и редуване на реколтите осигуряват адекватното пространство. Органичните стандарти изискват достъп до открити пространства за стадата за разплод и минимум за четири пети от живота на прасетата за угояване. Връзването, платформите и изцяло дъсчените подове са забранени. Минималната възраст за отбиване на прасенцата е 40 дни, като трябва да се осигурява храна на всички етапи на производство. Не се позволява вкючването на синтетични амино-киселини в порциите. Тази рамка създава някои предизвикателства, но също така има благотворно влияние върху здравето и благоденствието на органично отглежданите прасета. Например местенето и смесването на животни, произхождащи от различни ферми е ограничено, като се очаква това да ограничи вероятността от инфекциозни заболявания. Също така късното отбиване в органичното свиневъдство намалява хранителните предизвикателства през този период, тъй като храносмилателният тракт на прасенцата е по-развит, отколкото в системи с ранно отбиване.

Скорошно изследване на органичното свиневъдство във Великобритания констатира малко на брой здравословни проблеми.


Птицевъдство
Стандартите за органично прицевъдство изискват системи със свободни пасища и за носачки и за бройлери. Определени са максималните изисквания за брой птици върху определена площ и минималните изисквания за заградени пространства и периоди за почивка в оградените пространства. Синтетичните амино-киселини се изключват от храната. Установените осакатявания като подрязване на клюна са забранени. Съществуват и ограничения при вътрешни лечения с медикаменти и по-специално с антибиотици.

Съществуват признаци, че честотата на хелминтовите инфекции (Ascaridia galli, Heterakis gallinarum и Capillaria spp.) при кокошките-носачки е значително по-висока в органичните системи, отколкото в конвенционалните. Въпреки това има малко доказателства, че при органичните броилери кокадиозиз е основен проблем, въпреки забраната за профилактична употреба на антикокадили.

Органичното птицевъдство ще се изправи пред големи предизвикателства в близко бъдеще, когато влязат в сила изискванията доставка на ярки и еднодневни бройлери. Птицевъдството и стандартите за отглеждане на ярки все още са в период на разработка.
Благосъстояние на животните
Осигуряването на благосъстояние при животните се цитира като важен аспект в мотивацията на потребителите за закупуване на органични продукти. Основните принципи на органичното фермерство наблягат на отглеждане спрямо изискванията на вида и свобода за изразяване на естественото му поведение. Въпреки това органичните стандарти са критикувани за лоша дефиниция на етиката и лоши разпоредби за подробни напътствия за осигуряване на благоденствие на животните. Междинният доклад на Съвета за осигуряване на благоденствие на селскостопанските животни (FAWC) за въвеждането на гаранции за благоденствие в селскостопанските схеми предполага, че органичните стандарти загатват, а не формулират ясно въпросите за благоденствие на животните, ако се сравнят например със стандартите за ”свободна храна” на Кралското дружество за защита на животните от жестокост. За сравнение, предварителните резултати от изследването на великобритански ветеринари, съветници по земеделие и инспектори от органични сертифициращи органи за потенциалното влияние на 44 стандарта за органично стопанисване на добитък, произтичащи от Реламент 1804/99 на ЕС показват, че респондентите смятат че повечето от стандартите ще имат положителен ефект върху благоденствието на животните.

Същото изследване, обаче разпознава пет стандарта, за които повече от 35% от участвалите в изследването смятат, че ще имат негативен ефект върху благосъстоянието на животните, заради ограниченията в употребата на добавки към диетите (витамини и синтетични амино-киселини) и конвенционални ветеринарно-медицински препарати.


Бъдещо развитие и предизвикателства за здравето и благосъстоянието на животните във Великобритания
Здравеопзване
Органичните животновъдни стандарти от 2001 г. на Обединеното Кралство имат ясно формулирано изискване за здравен план, като неизменна част от приближаването към осигуряване на благосъстояние и добро здраве на животните. Във великобританските стандарти “здравен план на животното се дефинира като”: “...план, определен от фермера, за предпочитание в партьорство с ветеринар, със споразумение между тях преди и след конверсията, за развитие и действие на органична животновъдна система, която отговаря на тези стандарти. Планът трябва да гарантира развитието на схема за подобряване на здравето и мерки за контрол на заболяванията, подходящи за конкретните обстоятелства на отделната ферма и да позволява прогресивната еволюция на фермерска система, която е по-малко зависима от алопатични ветеринарно-медицински продукти”.

Изследване, проведено във Великобритания през 2001 г. сред 120 органични фермера констатира, че 87% имат подготвен формален план шест месеца след като е въведено изискването. На въпрос за очакванията им по отношение на ползата от процеса на планиране болшинството от фермерите определят здравния план като необходима част от насърчаване на здравеопазването. Това позитивно отношение може да е предубедено поради факта, че целевата група са органични фермери, ранно въвели здравното планиране. Допуска се, че на други места здравното планиране не е толкова успешно, колкото е очаквано, като Регистърът на стандарти за органични храни на Обединеното Кралство (UKROFS) смята да затегне в бъдеще изискването за планиране на здравето, изисквайки, освен всичко останало и повече подходи базирани на доказателства за вземане на решения, касаещи конвенционалните медицински препарати.


Ваксинация
Докато органичните стандарти не винаги ограничават употребата на ваксини в органичното животновъдство много сертифициращи органи взимат предвид факта, че ваксините са конвенционални медицински продукти, чиято употреба постепенно трябва да се намали. Основните органични принципи също приемат, че препарати като ваксини са част от неустойчива система. Изискванията на сертифициращите органи за намаляване употребата на ваксини доведоха до предположения, че органичното животновъдство не осигурява благоденствие на животните, като резултат от намалената употреба на ваксини, която би могла да доведе до избухване на заболяване. От друга страна е по-вероятно избухванията на заболявания да бъдат диагностицирани в лаборатория, поради изискването към органичните фермери да внасят доказателства за заболяванията във фермите им, за да получат разрешение за употребата на определени медицински препарати.

Информацията за употреба на ваксини в органичните ферми е недостатъчна, но изследване от 1996 г. доказва, че 44% от органичните овцевъди са ваксинирали овцете си срещу клостридиални заболявания (въпреки че липсата на дании от конвенционални овцевъдни ферми прави трудно сравнението между двете системи). За да се подпомогнат органичните производители при взимането на информирани решения за употреба на ваксини в техните ферми се провежда проект за развитие финансиран от DEFRA, който се провежда от Ветеринарния епидемиологичен и икономически изследователски отдел (VEERU) и Шотландския селскостопански колеж. Проектъта подготвя електронен, уеб-базиран инструмент за подпомагане на вземането на решения относно употребата на ваксини за добитъка и овцете, за да помогне на органичните фермери и ветеринарите при решения, базирани на количествена оценка на риска.


Контрол на крастата по овцете
Великобританските органични стандарти се различават от законодателството на ЕС по техния строг подход към употребата на OPs: всяко животно, третирано с OP трябва да бъде трайно маркирано с маркер или етикет и завинаги губи органичния си статут. Докато стандартите ясно изискват, че животно страдащо от заболяване и влошаване на здравето трябва да бъдат лекувани с най-подходящата налична терапия, горното ограничение върху ОР окуражава органичните фермери да използват течност за потапяне на базата на пиретроид за конрол и лечение на крастата по овцете. Устойчивоста на кърлежа на крастата към пиретроиди и допусканата липса на други алтернативи доведе до строга критика към органичните овцевъди, обвинявани за пропуски в контрола на крастата. Докато е възможна появата на пропуски в контрола на краста в органичните системи в по-голяма степен отколкото в конвенционалните е необходимо органичните поризводители да се борят с крастата с местни програми за унищожение, когато това е възможно. Въпреки строгите ограничения върху ОР може би е разумно (и може да се спори в рамките на органичните принципи) разрешаването на употреба на ОР при ситуации на реална заплаха за добитъка и където са взети всички необходими мерки за био-сигурност, или в ситуации в ситуации, в които са положени усилия за обособявани на местни зони, свободни от краста със сътрудничеството на други фермери.
Мала Хови е изследовател във Ветеринарния епидемиологичен и икономически изследователски отдел на Университета на Рийдинг.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница