Знаете какво заварихме в централата на блс в началото на първия ни мандат освен липсващ персонал и документация, се оказа, че счетоводството не е функционирало по правилата за водене на отчетната документациястраница2/4
Дата05.06.2017
Размер0.56 Mb.
1   2   3   4

ЮРИДИЧЕСКА И НОРМАТИВНА ДЕЙНОСТ

защото дейностите са свързани. Съвместно с експертите на БЛС са изготвени поредица от предложения и становища по Закона за лечебните заведения, 3акона за здравното осигуряване, 3акона за здравето, Закона за бюджета на НЗОК, наредби и правилници. Анализирани са внесени проектобюджети и официални становища по тях, както и подготовка на предложения за второ четене, внесени през народни представители.

Подготвени са и поредица анализи за изпълнението бюджета на НЗОК за предходните години, текущото изпълнение през 2014 г. и прогнозите за 2015г.

През 2013 г. и 2014 г., с редица становища и след многобройни срещи, бе постигнато неприлагането, а впоследствие и отпадането на текстовете, задължаващи лечебните заведения с държавно и общинско участие да внасят в полза на държавния, респективно общинския бюджет, 50% от приходите от отдаване под наем на недвижима собственост и 80% от печалбата.

Наши представители участват във всички заседания на ПК по здравеопазването. С предложенията, които БЛС е направил, сте запознати, те са качвани редовно на сайта на БЛС. По отношение на съдебната практика: БЛС е ищец, ответник, заинтересована страна, сигналоподател по делата, подробно описани в справката на ПРИЛОЖЕНИЕ №1.
В мое лице се води знаково дело, касаещо бездействието на управителя на НЗОК и Надзорния съвет при отклоняването на над 1.4 млрд. лева от здравноосигурителните вноски на българските граждани в полза на държавния бюджет.

Използвали сме всяка възможност да постигнем позитивен за съсловието резултат чрез сигнали до Комисия за защита от дискриминация, срещи с Омбудсмана на РБ, народни представители и публични органи.

Оказвали сме необходимото съдействие на комисии и експертни групи на БЛС, създадени от МЗ с определени цели, или за преговори по НРД.
Съвместно с изпълнителна агенция „Медицински одит” се работи върху проекти, касаещи проблемите на т.нар. лекарски или медицински грешки. В тази връзка се оказва съдействие и на Централната комисия по професионална етика на БЛС, относно казуси на обвинени в ятрогения лекари.

В Устава на БЛС  бяха внесени две нови глави „Акредитационен съвет” и „Национален рамков договор”.

Оказвано е съдействие на представители на Европейската комисия в анализа на въпросите на здравното досие, качеството на здравеопазването и т.н.

Имахме навременна и остра реакция, включително и в публичния дебат, по отношение проекта за нов Наказателен кодекс, унифициращ всеки лекар с длъжностно лице.

През 2014 г. взехме участие в конференцията, организирана от Висшия адвокатски съвет и Международната асоциация на адвокатите, на тема „ЛЕКАРСКАТА (медицинската) ГРЕШКА”. Там ясно и решително защитихме становището, че не може да се гледа едностранчиво по темата и да се търси изгода от делата срещу лекари, без да е налице професионален и задълбочен анализ на даден казус при обективна и всестранна професионална подготовка на кадрите в системата на правораздаването, изолираща потенциалната възможност за „прокурорска или съдебна грешка”.

Задълбочено се работи върху потенциалната възможност за въвеждане на институцията на „оправдан медицински риск”.Съвместно с отдел СДО се анализират резултатите от продължаващото медицинско обучение, като са изготвени необходимите законови предложения за по-нататъшното развитие на тази система и приноса й за съсловието и качеството на здравеопазването.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Справка

м. март 2012 г. - м. март 2015 г.

Отношения със структури на Съдебната власт и особените юрисдикции
- Върховен административен съд, ІV Отделение, Адм. дело № 7144/2012г. – КЗК минимална стойност на свободен преглед.

 • Адм. дело № 3538/2013 г., на петчленен състав на ВАС– КЗК минимална стойност на свободен преглед.

 • Адм. дело № 1173/2014 г. на Седемчленен състав на ВАС - за отмяна на наложена санкция на БЛС от 80 000 лв. – свързано с 2 бр. дела.

 • Комисия за защита на конкуренцията – № 1232/2012 г. за съответствие на ЗЗО със Закона за лечебните заведения с общите правила на конкуренцията при откриване на лечебни заведения.

 • Комисия за защита на конкуренцията, преписка № 167/2014 г. от 11.02.2014 г. относно правомощията на БЛС и др. съсловни организации да договарят обеми и цени на медицинската помощ по НРД .

 • Комисия за защита на конкуренцията, преписка № 433/2013 г.

 • Комисия за защита от дискриминация – преписка № 222/12 г. за ретростенална гуша.

 • Комисия за защита на конкуренцията, преписка № КЗК 206/2012г. – относно критериите за определяне на процента на реимбурсиране на медикаментите за домашно лечение.

 • Комисия за защита от дискриминация - преписка № 396/2013 г. по жалба от СИМП за сключване на договори по НРД, тъй като само ОПЛ имат възможност да сключват договор с НЗОК/РЗОК след преклузивните срокове по ЗЗО.

 • Комисия за защита от дискриминация - преписка № 333/2014г. на петчленен разширен заседателен състав на Комисия за защита от дискриминация по отношение на законосъобразност на разпоредбите на ЗЗО, по силата на които държавата осигурява определени групи лица при половин размер на осигурителната тежест.

 • Комисия за защита от дискриминация - преписка № 311/2014г. на петчленен разширен заседателен състав на Комисия за защита от дискриминация по отношение на включването на инсулиновите помпи в списъка с мед. Изделия, заплащани от НЗОК.

 • 3 бр. дела са водят през отчетния период срещу д-р Андрей Кехайов за уронване престижа на лекарското съсловие, за злоупотреби с финансови средства на съсловната организация.

 • Гр.д. № 19614/ /2012 г. 30 състав на Софийски районен съд срещу Агенция „ФОКУС”

 • Председател на УС на БЛС – дело в Административен съд-София-град № 1304/2013 г. за лични осигурителни вноски.

 • Административно дело № 2445, по описа за 2013г. - с решение на 3-членен и 5-членен състав Върховен административен съд отмени изцяло ПМС № 5/2013 г., съдържащо методики на НЗОК, издадени в нарушение на НРД-2012 г.

 • Дело № 1856, по описа за 2013г. на Върховен административен съд, І-во отделение, по отношение на КДП.

 • Върховен административен съд, VІІІ отделение, адм. дело № 3538/2014г.

 • Административен съд София – град, 36 състав, адм. дело № 2001 /2014г.

 • С решение 5-членен състав Върховен административен съд върна за преразглеждане ПМС 353/12 г. относно методики на НЗОК, издадени в нарушение на НРД-2012 г.

 • 2 броя дела, образувани в Административен съд-София-град от д-р Георги Тодоров от Русе - за достъп до обществена информация.


МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

След подробно разискване на ползите от нашето членство в различни международни организации, към ден-днешен организацията е член на:

- Постоянния комитет на европейските лекари (CPME – Standing Committee of European Doctors)

- Европейската асоциация на старшите болнични лекари (AEMH – European Association of Senior Hospital Physicians)

- Европейската федерация на лекарите на заплата (FEMS – European Federation of Salaried Doctors)

- Международната асоциация на медицинските регулаторни органи (IAMRA – International Association of the Medical Regulatory Authorities)

- ZEVA (Симпозиум на централно- и източноевропейските лекарски камари)

Предвид неефективността и профилната особеност, членството ни е замразено в следните организации:

- Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)

- Съюза на европейските общопрактикуващи лекари (UEMO - European Union of General Practitioners)

- Постоянна работна група на европейските младши лекари (PWG - Permanent Working Group of European Junior Doctors)

Освен участието на избраните представители от БЛС за международни срещи на организациите, в които членуваме, както и немалкият обем на международната кореспонденция, отговорите на въпросници за различни проучвания на международни организации, преводи на работните материали от срещите и потвърждения на Сертификати за добра медицинска практика, международната дейностна БЛС се концентрира в преводите на важна информация, множество доклади и необходими статии по различни въпроси. За първи път в офиса на организацията е създаден архив, в който освен текущите материали, оставяме общо 118 преведени статии, които могат да се ползват от всички, които имат необходимост от съответната информация. /В ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 по-долу са отбелязани преведените материали по заглавия./

За първи път Лекарският съюз беше домакин на две важни събития, организирани като едновременни срещи - Общо събрание на FEMS, 65-та пленарна среща на AEMH и съвместната Конференция на АЕМН и FEMS 2012 “Условия на труд в европейските болници” на 17-19 май 2012 г. във Варна. Във връзка с наложената ни глоба от КЗК, беше приета Декларация в подкрепа на БЛС, гласувана от всички делегати на Общото заседание. Мероприятието беше оценено като изключително успешно от АЕМН и FEMS и получи много висока оценка за цялостната му организация.

Други по- важни дейности в това направление бяха свързани със:

- изпращането на протестни писма до словашкия министър-председател, словашкия министър на здравеопазването и президента на Словашката република, както и до членовете на Парламента на Словакия, протестиращи срещу приемането на промяна на концепцията за добра репутация (която е от съществено значение за упражняване на лекарската професия в Словакия), както и промени в Наказателния кодекс при условията на извънредно положение; за съжаление, законът беше приет

-изготвени и изпратени писма до Медицинските профсъюзи, SIM и FNAM, и Португалската лекарска камара – за подкрепа на стачката и исканията на португалските лекари.

- гостува ни д-р Жоа де Деуш, президент на АЕМН, поканен от страна на БЛС за участие в Международната конференция за неравенствата и различията в здравните системи на европейските държави в София

- бяха подготвени и изпратени писма до всички Балкански медицински асоциации с покана за учредяване на Балканска медицинска федерация, предложение за устав и предварителна програма, но, за съжаление, само Турция и Албания се отзоваха.

- участвахме в онлайн дискусия на Атинската медицинска асоциация относно регулацията в България на правото на пациента на информирано съгласие

-- изпратени протестни писма до турския министър-председател и турския министър на здравеопазването – в отговор на писмо от Централния съвет на Турската медицинска асоциация и УС на Истанбулската лекарска камара с молба за международна колегиална подкрепа на тяхната позиция в защита на лекарите, които обслужват доброволческите здравни центрове в парка Гези, както и на пациентите, които са били лекувани там.

-изпратихме запитване до всички европейски лекарски камари и асоциации относно тяхната система на договаряне на цени и обеми на медицинската дейност. Отговори получихме от Кралската медицинска асоциация на Холандия (KNMG), Чешката ЛК, Британската медицинска асоциация, Финландската медицинска асоциация, Немската медицинска асоциация, Австрийската медицинска камара, Гръцката медицинска асоциация и Унгарската лекарска камара

- включихме се в Европейския ден на протест на лекарите (15 юни 2014г.), иницииран от FEMS, изпратихме и приетата декларация, материали и снимки от провеждането му в различните колегии м.май 2012 г. – бяха взети интервюта за вестника от д-р Константи Радзивил, президент на Постоянния комитет на европейските лекари (СРМЕ) и д-р Жоа де Деуш, президент на Асоциацията на старшите болнични лекари в Европа (АЕМН)

- БЛС изпрати писма до СРМЕ, FEMS и АЕМН с молба за тяхното застъпничество пред Парламента, Президента и министър-председателя за помощ при изграждането на Дома на лекаря, на които организациите с готовност се отзоваха

- представихме системата на здравеопазване в България чрез интервю на д-р Райчинов за вестник Алгемайне Франкфурт Цайтунг

--изпратихме поздравление и почетен знак на БЛС по случай учредяването на Косовската лекарска камара

- от м. септември 2014 г. вече сме пълноправни участници в Симпозиума на лекарските камари от Централна и Източна Европа (ZEVA)

- през м. септември 2014 г. кандидатствахме и през ноември бяхме приети за членове на Международната асоциация на медицинските регулаторни органи (IAMRA)

- съдействахме за кампанията на СМА за имунизация на лекарите

- посрещнахме чуждестранни гости на тържеството по случай 25 години от възстановяването на БЛС на 19 октомври 201 г. - д-р Катрин Фьелдстед, президент на СРМЕ, и г-жа Биргит Бегер, генерален секретар на СРМЕ. Събитието беше отразено в онлайн вестника на СРМЕ

-по молба на СРМЕ, изпратихме писмо до Председателя на Европейската комисия, с което протестираме срещу прехвърлянето на компетенциите относно здравните технологии от ГД „Здравеопазване и потребители” (DG SANCO) на ГД „Предприятия и промишленост” (DG ENTR) – кампанията беше успешна

- съдействахме за регионалното проучване на Хелтгрупер „Миграция на здравните работници – анализиране на причините, последиците и политиките”

Както виждате, дори в международен план, успяхме да структурираме дейността така, че да организацията да има реална практическа полза.ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ПРЕВЕДЕНИ МАТЕРИАЛИ (СТАТИИ И ДР.)
Наименование на материала

Автор или източник

1

Стачна декларация на португалските лекари

FEMS – F12-041

2

Португалските лекари стачкуват заради строгите мерки за икономии

Асошиейтед прес, 11-12 юли 2012 г.

3

Съвместна резолюция на медицинските организации в Европа относно стандартизацията на медицинските дейности

UEMS

4

Презентация на д-р Жоа де Деуш на Конференцията в София през септември 2012

д-р Жоа де Деуш

5

Създадена ЕС-платформа за бързо предупреждение относно човешки тъкани и клетки

Европейска комисия

6

Промени в Директивата за професионалните квалификации - януари 2013 г.

Healthcare Professionals Crossing Borders - HPCB

7

Препоръки за доставчиците на продължаващо медицинско образование - UEMS 2011.15

UEMS

8

Ръководни насоки за комерсиално спонсориране на ПМО/ППР мероприятия

UEMS

9

Мисия и цели на ЕАССМЕ - UEMS 2011.17

UEMS

10

Препоръки за използване на логото и името на ЕАССМЕ - UEMS 2011.18

UEMS

11

Избягване на пристрастия в образователните дейности - UEMS 2011.19

UEMS

12

Акредитация от EACCME на материали за електронно обучение - UEMS 2011.20

UEMS

13

Протестно писмо на FEMS относно словашкото извънредно положение

Енрико Реджинато

14

Информация за ситуацията в Словакия

Pavel Oravec

15

Информация за протестите на лекарите в Словакия

Pavel Oravec

16

Информация за системата на работното време на джипитата в Чехия

Милан Кубек

17

Устойчивост на системата на здравеопазване в условията на финансова криза - институционални фактори

Майкъл Чен

18

Класификация на СЗО за отговорното самолечение - определение и становище

СЗО

19

Информация на УЛК за заплатите на лекарите в Унгария

Унгарска лекарска камара

20

Холандската здравноосигурителна система: конкуренция най-вече по цени, а не по качество на грижата

Anne E.M.Brabers, Margreet Reitsma-van Rooijen и Judith D. de Jong

21

Строгите икономии “на сляпо” подкопават фундаментални социални права

АЕМН и FEMS

22

Манифест против строгите икономии, подписан от академични юристи

 

23

Управлявано продължаващо професионално развитие: данни и контекст

Джанет Грант

24

Каталогизиране на изискванията за обучение

Томас Цилинг

25

Как можем да постигнем и гарантираме качеството на ефективното продължаващо развитие?

Стефан Линдгрен

26

Регулация на ППР на лекарите - от перспективата на ЕС

Ханс Хелмквист, Томас Цилинг

27

Съвместна Декларация на ЕМО относно Предложението на Европейския парламент и Европейския съвет за Директива - поправка на Директива 2005/36/EК

EMO

28

Промени в Директивата за професионалните квалификации - януари 2013г.

Healthcare Professionals Crossing Borders - HPCB

29

Препоръки за доставчиците на продължаващо медицинско образование - UEMS 2011.15

UEMS

30

Ръководни насоки за комерсиално спонсориране на ПМО/ППР

UEMS

31

Мисия и цели на ЕАССМЕ - UEMS 2011.17

UEMS

32

Препоръки за използване на логото и името на ЕАССМЕ - UEMS 2011.18

UEMS

33

Избягване на пристрастия в образователните дейности - UEMS 2011.19

UEMS

34

Акредитация от EACCME на материали за електронно обучение - UEMS 2011.20

UEMS

35

Протестно писмо на FEMS относно словашкото извънредно положение

Енрико Реджинато

36

Информация за ситуацията в Словакия

Pavel Oravec

37

Информация за протестите на лекарите в Словакия

Pavel Oravec

38

Информация за системата на работното време на джипитата в Чехия

Милан Кубек

39

Класификация на СЗО за отговорното самолечение - определение и становище

СЗО

40

Информация на УЛК за заплатите на лекарите в Унгария

Унгарска лекарска камара

41

Холандската здравноосигурителна система: конкуренция най-вече по цени, а не по качество на грижата

Anne E.M.Brabers, Margreet Reitsma-van Rooijen и Judith D. de Jong

42

Строгите икономии “на сляпо” подкопават фундаментални социални права

АЕМН и FEMS

43

Манифест против строгите икономии, подписан от академични юристи

 

44

Изявление на UEMS относно подпомагането на продължаващото професионално развитие в ЕС -UEMS 2013.16

UEMS

45

Акредитация на образователни мероприятия на живо от EACCME® - UEMS 2011/30

UEMS

46

Информация на АЕМН за споразумение по преразглеждане на директива 2005/36/ЕО – документ AEMH 13-057

AEMH

47

Взаимно признаване на проф. квалификации: Евродепутатите сключиха споразумение със Съвета

Съобщение на ЕС, изпратено от AEMH

48

Осемте предизвикателства пред болниците в Европа

Naomi Fulop, Susan Burnett

49

Нови събития в Словакия

Pavel Oravec чрез FEMS

50

Правителството на UK потвърждава, че цели ограничаване на въздействието на ЕДРВ – Документ на FEMS F13-049

Helen Jaques

51

Протест в Румъния – Info2013-230

СРМЕ

52

Предложение за прессъобщение за Деня на протест

FEMS

53

Декларация 2013 на Европейските болнични лекари

AEMH

54

Съветът на министрите приема ревизираната Директива за професионалните квалификации

HPCB

55

Страни от ЕС изтъкнати като пример за неправилни съкращения в бюджетите на здравеопазването

Евроактив

56

Лобистко действие относно Регламента за клиничните изпитания – документ CPME 2013/083

CPME

57

Безопасността на пациентите трябва да е в центъра на медицинските изследвания

CPME и СМА

58

Изявление на CPME относно предложението на Европейската комисия за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно клиничните изпитания на лекарствени продукти за хуманна употреба, което отменя Директива 2001/20/EC (COM/2012/369)

CPME

59

Проект за професионална карта на здравните специалисти – кратко представяне

HPRO

60

Холандия има най-доброто здравеопазване в ЕС: проучване

АЕМН

61

Манифест на Постоянния комитет за Европейски избори 2014 г.

CPME

62

Турция: международни експерти предупреждават за криминализиране на независимата медицинска помощ в спешни случаи

СМА

63

Атаки срещу медиците в Турция

BMJ

64

Финансовата криза, строгите икономии и здравето в Европа

Марина Караниколос, Филипа Младовски и др. в сп. Ланцет

65

Информация от доклада за европейския здравно-потребителски индекс 2013 г.

HCP

66

Въздействия на финансовата и икономическата криза и на строгите мерки за икономии върху системите на здравеопазване, работната сила в сектора на здравеопазването и пациентите в Европа

Матиас Маше и Стефан Шиндлер, EPSU

67

Задача на лекарите е да предписват, а не да рекламират

Файнаншъл таймс

68

Гарантиране на сигурността при използването на телемедицината и приложения на електронното здравеопазване в една интегрирана Европа – Към общо споразумение за политика по системите за електронни ID на лекарите

CPME

69

Информация за статута на стандарта по хомеопатия на Австрийската организация по стандартизация

Европейска комисия

70

Позиция на CPME по допълнителните и алтернативните лечения на заболявания

CPME

71

Акредитация от EACCME® на образователни мероприятия на живо – документ UEMS 2012 / 30

UEMS

72

Доклад за Симпозиума на Европейския комитет по стандартизация от 10 декември 2013 г.

FEMS

73

Световни медицински организации призовават турския премиер да се откаже от действията срещу лекарите

СМА

74

Манифест на Европейския алианс за обществено здраве (EPHA) относно изборите за Европейски парламент

FEMS

75

Плакат-листовка за 15 май 2014 г. – международния ден на протест на лекарите

FEMS

76

Извлечение от Кралски Указ 1753/1998 на Испания относно извънредния достъп до званието Лекар, специалист в семейната и общностна медицина и относно практикуването на семейната медицина

Държавен в-к на Испания

77

Въведение към испанската програма за специалността Семейна и общностна медицина

Вероника Касадо

78

Извлечение от Кралски Указ 220/2013 за изменение на Кралски Указ 1753/1998 на Испания

Държавен в-к на Испания

79

Ключове към иновациите

Уго Луиджи Апаро

80

Здравна политика във финансовата криза

Филипа Младовски, Дивя Сривастава и др.

81

От растеж на разходите към растеж на производителността в здравния сектор

Увод към Здраве в страните от ОИСР накратко 2013

82

Кратко обобщение на разгледаните показатели

Здраве в страните от ОИСР накратко 2013

83

Разходи за здравеопазване на човек

Здраве в страните от ОИСР накратко 2013

84

Разходи за здравеопазване като дял от БВП

Здраве в страните от ОИСР накратко 2013

85

Зелена книга на мобилното здравеопазване

Европейска комисия

86

Доклад на д-р Енрико Реджинато за съвместната среща на FEMS и АЕМН с комисаря по въпросите на здравеопазването Тонио Борг на 19 май 2014г.

FEMS

87

Да се уверим, че всички лицензирани лекари имат необходимите знания по английски, за да практикуват безопасно във Великобритания – презентация на EFMA форума през март 2014

Сара Ковач Кларк от GMC

88

Миграция на лекарите и езикови умения -презентация на EFMA форума през март 2014

Д-р Рамин Парса-Парси от Немската медицинска асоциация

89

Стандарти и здравеопазване – норма за бъдещата медицина? - презентация на EFMA форума през март 2014 г.

Биргит Бегер, Генерален секретар на СРМЕ

90

Резолюция на СЗА относно стандартизацията на медицинската дейност и безопасността на пациентите - презентация на EFMA форума през март 2014 г.

Dr. Xavier DEAU, новоизбран президент на СМА

91

СМЦ - описание

Emergency Talent Ltd

92

Унгарският план за здравеопазването
93

Посредничеството в Германия. Експертни комисии и арбитражни съвети - презентация на НМА

Немска медицинска асоциация

94

Обучение по специалности в Германия - презентация на НМА

Немска медицинска асоциация

95

IAMRA – цел и членство

IAMRA

96

Органи на IAMRA

IAMRA

97

Визия, цели и задачи на IAMRA - тригодишен план

IAMRA

98

ПМО в Европа. Има ли нужда от хармонизация или регулация на европейско ниво?

д-р Константи Радзивил

99

презентация, представяща новата Директива 2013/55/EС

ZEVA

100

Продължаващо медицинско обучение в Република Хърватска – презентация на срещата на ZEVA

Nikolina Budić, секретар на ХЛК

101

Спонсориране на продължаващото обучение в Германия - презентация на срещата на ZEVA

Домен Поднар, съветник по политиката на НМА

102

Здравноосигурителна система в Германия - презентация на срещата на ZEVA

Д-р Рамин Парса-Парси от Немската медицинска асоциация

103

Правилник на Международната асоциация на медицинските регулаторни органи (IAMRA)

IAMRA

104

Ръководни насоки на CPME относно прозрачността на отношенията между лекари и здравната промишленост

CPME

105

Политика на CPME относно Споразумението за Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ)

CPME

106

Икономическа криза, здравни системи и здраве в Европа: въздействие и изводи за политиката - проучване

СЗО и Европейската обсерватория за здравни системи и политики

107

Заключения на Съвета на Европейския съюз относно безопасността на пациентите и качеството на здравните грижи, включително превенцията и контрола на инфекции, свързани с медицинското обслужване, и антимикробната резистентност

изпратено от СРМЕ

108

Декларация от Гренада, приета на Петата Европейска конференция на ЕАОЗ

ЕАОЗ (Европейска асоциация за обществено здраве)

109

Професионално прегаряне - откъс

статия от „Психиатрични услуги”

110

Професионална карта на здравните специалисти

Информация

111

Електронна карта – презентация от конференцията на EurHeCa в София

EurHeCa (Компетентни органи на европейските здравни специалисти)

112

Кратко изложение

Здраве накратко: Европа 2014

113

Разходи за здравеопазване като дял от БВП

Здраве накратко: Европа 2014

114

Разходи за здравеопазване на глава от населението

Здраве накратко: Европа 2014

115

Разходи за здравеопазване по функции

Здраве накратко: Европа 2014

116

Разходи за фармацевтични стоки

Здраве накратко: Европа 2014

117

Финансиране на здравеопазването

Здраве накратко: Европа 2014

118

Лекарски лидери предупреждават правителствата относно автономията на лекарската професия

Прессъобщение от СМА и СРМЕ
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница