Ïðåäñòàâÿíå íà ïðîåêòè è àâòîðè íà Öåíòúðà çà êîìïþòúðíè èçêóñòâà äåáþòè íà 3D àíèìàöèÿ è êîìïþòúðíè èãðè- "Âàëõàëà", "Íåîäèì", "Noise"Дата25.07.2016
Размер29.72 Kb.
ÇÀËÀ 3.1

13.10.1999 Ñðÿäà

17.00 - 17.30 Îòêðèâàíå íà XI -òî èçäàíèå

17.30 - 17.45 Íàãðàæäàâàíå íà ó÷àñòíèöè â êîíêóðñèòå "Êîìïþòüðíà ãðàôèêà", "Êîìïþòüðíà àíèìàöèÿ" è "Äèçàéí íà Èíòåðíåò ñàéòîâå - Èíòåðíåò èçêóñòâî". Ïðèâåòñòâèÿ îò îôèöèàëíèòå ãîñòè.
14.10.1998 ×åòâúðòúê

12.00 - 13.30 "Êîìïþòúðíà ãðàôèêà" - ïðåäñòàâÿíå è äåìîíñòðàöèè íà àâòîðè - ó÷àñòíèöè â èçëîæáàòà ïî êîìïþòúðíà ãðàôèêà è äèçàéí íà Èíòåðíåò ñòðàíèöè - Í. Ìèõàéëîâ, À. Ðóñêîâ, Ï. Ñòîé÷åâ, Ä. Äèìèòðîâ, Ã. Ëèíêîâ, ÑÕÓÏÈ - Ñëèâåí

13.30 - 14.00 WWW ñàéòîâå è áàçè-äàííè â îáëàñòòà íà èçêóñòâàòà, èçñëåäâàíå íà èíôîðìàöèîííè ñòðóêòóðè è òåõíîëîãè÷íè ðåøåíèÿ - äåìîíñòðàöèè íà ïðîäóêòè â îáëàñòòà íà êîìïþòúðíèòå èçêóñòâà.

14.00 - 15.00 Ïðåäñòàâÿíå íà ïðîåêòè è àâòîðè íà Öåíòúðà çà êîìïþòúðíè èçêóñòâà - äåáþòè íà 3D àíèìàöèÿ è êîìïþòúðíè èãðè- "Âàëõàëà", "Íåîäèì", "Noise".

15.00 - 16.00 Èíòåðàêòèâíà òåëåâèçèÿ - Ñòóàðä Íîëàí, Àíãëèÿ

16.30 - 18.00 Metacreations - 3D ðåøåíèÿ çà WWW è ãðàôè÷åí äèçàéí - ñåìèíàð íà ADCOM

18.00 - 19.00 Ïðîæåêöèè íà êîìïþòúðíè ôèëìè - 20 ãîäèíè ARS Electronica, Ëèíö, Àâñòðèÿ
15.10.99 Ïåòúê

12.00 - 13.30 Ïðåäñòàâÿíå è äåìîíñòðàöèè íà àâòîðè - ó÷àñòíèöè â èçëîæáàòà ïî êîìïþòúðíà ãðàôèêà è äèçàéí íà Èíòåðíåò ñòðàíèöè - Ä. Òèëåâ, Àë. Ñòàíèñëàâîâ, Ï. Íèêîëîâ, Í. Äðàãîìèðîâ, Ñ. Òîäîðîâà, Ì. Âúæàðîâ

14.00 - 14.30 Öåíòúð çà êîìïþòúðíè èçêóñòâà - ïðîåêòè, óñëîâèÿ çà ôèíàíñèðàíå

14.30 - 15.00 Ïðåäñòàâÿíå íà ïðîåêòà "Resistance Culture"

15.00 - 16.00 Óîðêøîï "Ðàäèî è òåëåâèçèÿ â Èíòåðíåò"

16.00 - 17.00 Ïðåäñòàâÿíå íà ïðîåêòè è àâòîðè íà Öåíòúðà çà êîìïþòúðíè èçêóñòâà - äåáþòè íà ìóëòèìåäèéíè CD- è Èíòåðíåò àðò ïðîåêòè - "Àäàì è Åâà", "Èçêóñòâîòî íà çàâîåâàòåëèòå", "Áàíÿòà"

17.00 - 18.00 Ìóëòèìåäèéíèòå ïðîäóêòè íà Creative - ïðåäñòàâÿíå íà ABACUS

18.00 - 19.30 Êîìïþòúðíîòî èçêóñòâî ïî ñâåòà - ïðåçàíòàöèè íà ãîñòè íà Ôîðóìà (Èãîð Ñòðîìàéåð - Ñëîâåíèÿ, Àâè Ðîñåí - Èçðaåë, Ïåòðà Âàðãîâà - ×åõèÿ)


16.10.99 Ñúáîòà

13.00 - 14.00 Óîðêøîï "DVD òåõíîëîãèè è äèãèòàëíî âèäåî"

14.00 - 16.00 Òåíäåíöèè è áúäåùå íà ãåðìàíñêîòî è åâðîïåéñêîòî êîìïþòúðíî èçêóñòâî è ñúâðåìåííè ìåäèè - ïðåäñòàâÿíå îò äèðåêòîðà íà European Media Art Festival (Osnabruck) - Àëôðåä Ðîòåðò

16.15 - 17.15 Ïðåäñòàÿíå íà MEDIATERRA 99 è FOURNOS öåíòúð çà èçêóñòâà è íîâè òåõíîëîãèè - Ãúðöèÿ

17.15 - 17.30 - Âðú÷âàíå íà íàãðàäèòå îò êîíêóðñà íà ADCOM

17.30 - 18.00 Ïðîìîöèÿ íà íîâèÿ êëèï íà Á.Ò.Ð - êîìïþòúðíà àíèìàöèÿ íà "5-th degree"

18.00 - 19.00 Ïðåäñòàâÿíå íà ÅuroPrix - íîìèíàöèè çà íàé-äîáðèòå åâðîïåéñêè ìóëòèìåäèéíè ïðîäóêòè
17.10.99 Íåäåëÿ

13.00 - 14.00 Ðàçâèòèå íà êîìïþòúðíèòå èçêóñòâà â Áúëãàðèÿ - îáñúæäàíå íà èäåè è áúäåùè ïðîåêòè.

14.00 - Çàêðèâàíå íà "Êîìïþòúðíî ïðîñòðàíñòâî"

ÇÀËÀ 10


13.10.1999 Ñðÿäà

17.00 - Îòêðèâàíå â çàëà 3.1

19.00 - 20.30 "Band of Mad Women" - kîíöåðò íà æèâî - åëåêòðîííà ìóçèêà
14.10.1999 ×åòâúðòúê

13.00 - 14.00 Ïðåçåíòàöèè íà íîâè ñîôòóåðíè ïðîäóêòè

14.00 - 15.00 "Ðàäèî â Èíòåðíåò" - äåìîíñòðàöèè

19.00 - 20.30 "Àíèìàöèîíåðèòå" - êîíöåðò íà æèâî - åëåêòðîííà ìóçèêà


15.10.1999 Ïåòúê

13.00 - 14.00 Ïðåçåíòàöèè íà íîâè ñîôòóåðíè ïðîäóêòè

15.00 - 16.00 Ìóçèêàëíè êëèïîâå íà DVD - ïðîæåêöèè

16.00 - 17.00 Êîìïþòúðíà è åëåêòðîííà ìóçèêà íà ëåíòà, DAT è CD - àâòîðè íà êîìïþòúðíà è åëåêòðîííà ìóçèêà ïðåäñòàâÿò íîâè êîìïîçèöèè (Êàìåí Ñòàð÷åâ, Åìèëèàí Ãàöîâ)


16.10.1999 - Ñúáîòà

14.00 - 15.30 Ñåêóåíñåðíè ïðîãðàìè, íîòíè ðåäàêòîðè è èçäàòåëñêè ñèñòåìè çà ìóçèêà - ñåìèíàð

15.30 - 16.30 "Ðàäèî â Èíòåðíåò" - äåìîíñòðàöèè

19.00 - 20.30 "MindStorm" - êîíöåðò íà æèâî - åëåêòðîííà ìóçèêà


17.10.1999 - Íåäåëÿ

13.00 - 14.00 Ðàçâèòèå íà êîìïþòúðíèòå èçêóñòâà â Áúëãàðèÿ - îáñúæäàíå íà áúäåùè èäåè è ïðîåêòè.14.00 - Çàêðèâàíå íà "Êîìïþòúðíî ïðîñòðàíñòâî ‘99"
Каталог: projects
projects -> Г за реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд
projects -> Новини за общините 27. 08. 2014 г. Фокус
projects -> Г бнр безработицата в Ловешко бележи спад за пореден месец
projects -> И радиационна защита
projects -> Програма на С, която генерира и извежда на екрана редица от числа на Фибоначи: от 1 до зададено от потребителя число оценка: 4
projects -> Нсорб до есента ще има единен регистър за хора с психични заболявания
projects -> Г бнр в бургас започва общественото обсъждане на проекта за Парк "Българско Черноморие"
projects -> Новини за общините 11. 06. 2014 г. Бнр 1040 лева отгоре за Йорданка Фандъкова
projects -> Г. Фокус Зам кметът на Добрич арх. Пламен Ганчев: Продължава ремонтът на сградата на дкц-2


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница