بسم الله الرحمن الرحيم в името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!Дата01.08.2018
Размер0.96 Mb.
بسم الله الرحمن الرحيم
В името на Аллах , Всемилостивия, Милосърдния!

.

Знай-Аллах да ти се смили, че трябва да знаеш четири неща:Първо: Знание, а всъщност да упознаеш Аллах, да упознаеш Неговия пратеник и да упознаеш ислямската религия с нейните доказателства.

Второ : Да работиш със знание.

Трето : Да приканваш към Аллах.

Четвърто : Да проявиш търпение, ако ти се навреди заради Него.

Доказателство за всичко това е словото на Всевишния:

      

                   (العصر 001-003)

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния: ”Кълна се във времето! Наистина човека е в загуба, освен онези които вярват и вършат праведни дела и взаимно се наставляват за истината, и взаимно се наставляват за търпението.”(сура ал-Аср-1-3).

Казва имам Шафи`и -Аллах да му се смили- :”Ако Аллах не е спуснал никакво доказателство на Неговите създания, освен тази сура, ще им е достатъчна.”

Казва имам Бухари -Аллах да му се смили- :”Знанието е преди речта и делата.”

Доказателство за това е словото на Всевишния:

         

(محمد 019)

И знай (о, Мухаммед), че няма друго божество, освен Аллах! И искай опрощение за своя грях;”

(сура Мухаммед –19).

В това знамение се вижда, че Аллах започва със знанието преди речта и делата.

Знай-Аллах да ти се смили, че трябва всеки мусюл-манин и мусюлманка да знаят следните три неща и да извършват делата си чрез тях:

1-Че Аллах е нашия създател и, че Той ни дава препи-танието, и не ни е изоставил на произвол, а напротив ни изпрати пратеник, който го последва ще влезе в Дженнета. А който не го последва ще влезе в Огъня. Казва Всевишния Аллах:

                     (المزمل 015-016)

Наистина, Ние ви изпратихме пратеник-свидетел за вас, както изпратихме при фараона пратеник. Но се възпротиви фараонът на пратеника, и за това силно го зграбчихме.” (сура ал-Музземмиль –15-16)

2-Че Аллах не е доволен да Му се съдружава, който и да е, нито приближено меляйке (ангел), нито изпратен пратеник.

Казва Всевишния Аллах:

           (الجن 018)

Джамиите са само за Аллах и за това не молете никой друг заедно с Аллах!”

(сура ал-Джинн-18).

3-Че, който следва Пратеника и служи единствено на Аллах, не трябва да взема за приятели, които са врагове на Аллах и Неговия пратеник, дори да е от близките му.

Казва Всевишния Аллах:

                                                          

(المجادلة 022)

Не ще намериш хора, които вярват в Аллах и в Съдния ден, да обичат противящите се на Аллах и на Неговия пратеник, дори да са бащите или сино-вете им, или братята, или роднините им. На тези Той вложи вярата в сърцата им и ги подкрепи с дух от Себе си. И ще ги въведе в дженнетите, сред които текат реки,там ще пребивават вечно. Аллах е доволен от тях и те са доволни от Него. Те са привържениците на Аллах. А привържениците на Аллах са сполучилите.”

(сура ал-Муджадиле-22).

Знай-Аллах да те напътства и отреди от Неговите подчинени, че служенето на Аллах–Единствения, е още от времето на Ибрахим (А.С.), и да бъдеш искрен в религията.Това, Аллах го повели на всички хора, и заради това ги създаде. Казва Всевишния Аллах:


         (الذاريات 056)

Не сътворих Аз джиновете и хората за нищо друго, а единствено за да ми служат.”(сура ал-Зарият-56)

И значението на”да ми служат”:да признават един-ството на Аллах. Най-великото, което повели Аллах това е единобожието, тоест да служиш единствено на Аллах. А най лошото, което въз-брани е многобо-жието, тоест да се молиш на друг заедно с Аллах.

Казва Всевишния Аллах:

         (النساء 036)

И служете единствено на Аллах, и нищо не съдружавайте с Него!”

(сура ал-Ниса-36).


Първата основа: Познаване на Аллах.
Когато ти се рече: Кои са трите основи, които трябва да ги знае човек?

Кажи: Всеки раб да познава своя Господар, религията си и пратеника Мухаммед (С.А.В.).

А когато ти се рече: Кой е твоя Господар?

Кажи: Моя Господар е Аллах, който ме е създал и сътворил всички светове с Неговите благодати. Той е когото обожавам, не обожавам никой друг освен Него.Доказателство за това е словото на Всевишния Аллах:

       (الفاتحة 002)

Хвала на Аллах -Господаря на световете.”

(сура ал-Фатиха-2)

Всичко останало освен Аллах е свят и аз съм един от този свят.

Ако ти се каже: Как опозна своя Господар?

Кажи: С Неговите знамения и създания. От знаменията Му са ноща и деня, слънцето и луната. А от Неговите създания са седемте небеса, седемте земи и всичко което е в тях.Всевишния Аллах казва:

                       (فصلت 037)

И от Неговите знамения са ноща и денят и слън- цето и луната. Не се покланяйте нито на слънцето, нито на луната, а се покланяйте на Аллах, Който ги сътвори, ако на Него служите.

(сура Фуссилет-37).

                                    

(الأعراف 054)

Наистина, вашия Господар е Аллах, Който сътво-ри небесата и земята в шест дена, после се въздигна (безподобен на Него) Той на трона. Покрива Той с ноща деня, който я следва безспир. И слънцето, и луната, и звездите са покорни на Неговата воля. Негови са творението и повеля. Благословен е Аллах, Господарят на световете!

(сура ал-Еараф-54).
Аллах- Той е на когото се служи. Всевишния Аллах казва:

                                       (البقرة 021-022)

О,хора, служете на своя Господар, Който е сътво-рил вас и онези преди вас, за да се предпазите (от Неговото наказание). Който стори за вас от земята постеля и от небето-свод, и изсипва вода от небето, и чрез нея вади плодовете-препитание за вас! И като знаете това не правете подобия на Аллах.”

(сура ал-Бакара-21-22).

Ибн Кесир-Аллах да му се смили- казва: (Създате-лят на тези неща- Той заслужава да бъде обожаван истински.)

Ибадетите, които Аллах нареди са различни: Ислям, Иман (вяра), Ихсан (благодетелност) който обхваща дуата, страхопочитанието, копнежа и уповаването на Аллах, искане на наградите Му, страхуване от наказа-нието Му, покаянието, искането на помощ, търсене на закрила от Него, курбана (жертвоприношението) и из-пълняване на обета, и други ибадети които Аллах е заповядал -всичките са за Аллах, Който казва:

           (الجن 018)

Джамиите са само за Аллах и за това не молете, никой друг заедно с Него.” (сура ал-Джинн-18)

Който извърши нещо от тези ибадети за друг, а не за Аллах, той е невярващ и съдружаващ.
Доказателство за това е словото на Всевишния Аллах:

                      (المؤمنون 117)

А който призовава друг бог заедно с Аллах без довод за това, равносметката му е при неговия Господар. Наистина, неверниците няма да се спа-сят.” (сура ал-Му`минун-117)
В хадис Мухаммед (С.А.В.) казва:

(( الدعاء مخ العبادة )).

Дуата (молбата) е мозъка на ибадета.”
А в честития Коран Всевишния Аллах казва:

                 (غافر 060)

И рече вашия Господар: Зовете ме, и аз ще ви от-кликна! Наистина онези, които от високомерие не ми служат, ще влязат в Джехеннема унизени.”

(сура Гафир-60).

Доказателство за страхопочитанието е словото на Всевишния Аллах:

        

(آل عمران 175)

Но не се страхувайте от тях, а се страхувайте от Мен единствено, ако сте вярващи.”

(сура али Имран-175).

А доказателство за копнежа е словото на Аллах:

                (الكهف 110)

И който копнее за срещата със своя Господар, да върши праведни дела и в служенето си на своя Господар никого да не съдружава с Него!”

(сура ал Кехв-110).

А доказателство за уповаването на Аллах е:

         (المائدة 023)

Единствено на Аллах се уповавайте, ако сте вяр-ващи.” (сура ал-Маиде-23).

        (الطلاق 003)

И който се уповава на Аллах, Той му е доста-тъчен.” (сура ат-Таляк-3).

А доказателство за искането на Неговите награди и страха от Неговото наказание и смирението, е словото на Всевишния Аллах:

               (الأنبياء 090)

Наистина те се надпреварваха в добрините и Ни зовяха с копнеж и боязън. И бяха смирени пред нас.” (сура ал-Енбия-90).


А доказателство за страхопочитанието е словото на Аллах:

     (البقرة 150)

Затова не се страхувайте от тях, а се страхувайте от Мен!” ( сура ал-Бакара-150 )
А доказателство за покаянието е словото на Всевишния Аллах:

       (الزمر 054)


И се обърнете към своя Господар и Му се от-дайте.” (сура аз-Зумар-54)
А доказателство за търсенето на помощ от Него са словата Му:

       (الفاتحة 005)

Само на Теб служим и само от Теб искаме помощ.”

(сура ал-Фатиха-5).


И в следния хадис се казва:

(( اذا استعنت فاستعن بالله )).

Когато искаш помощ, искай я само от Аллах.”

А доказателство за търсенето на прикритие към Аллах са Неговите слова:

         

(الناس 001-002)

Кажи: (О, Мухаммед) прикривам се към Госпо-даря на хората, Владетеля на хората.”

( сура ан-Нас-1-2 )

А доказателство за моленето на Аллах за помощ са словата Му:

       (الأنفال 009)

Когато молехте вашия Господар за помощ и ви от-кликна.” ( сура Енфал- 9)

А доказателство за курбана са словата на Всевишния Аллах:

                      (الأنعام 162-163)

Кажи моята молитва и моят курбан, и моят живот и мойта смърт са за Аллах, Господаря на светове-те.” (сура ал-Ен`ам-162).

И от суннета следния хадис:

(( لعن الله من ذ بح لغير الله )).

Аллах е проклел който коли курбан за друг, а не за Аллах.”

А доказателство за изпълняване на обета е словото на Всевишния Аллах:

         

(الإنسان 007)

Те изпълняват обета и се страхуват от деня, на който злото се простира.” (сура ал-Инсан-7).
Втората основа: Познаване на Ислямската религия с нейните доказателства.
Това означава отдаване на Аллах с единобожие, подчинение със служене и отдалечаване от многобо-жието и неговите извършители. Това познаване на Ислямската религия е на три степени: Ислям, Иман и Ихсан. Всяка степен си има основи.
Първата степен: Ислям.
Основите на Исляма са пет:

-свидетелстване,че Аллах е един-единствен, друг освен него няма и,че Мухаммед (С.А.В.) е Неговия пратеник

-отслужване на молитвите

-даването на зекят

-говеенето в Рамазан

-правенето на хадж към Аллаховият дом ал-Харам.

Доказателство за свидетелстването е словото на Всевишния Аллах:

                      (آل عمران 018)

Аллах свидетелства,че няма друг бог освен Него.И меляйкетата и учените свидетелстват същото-Той отстоява справедливостта. Няма друг бог освен Него, Всемогъщия, Премъдрия.”

( сура али Имран-18)

Това означава, че няма истински обожаван освен Аллах.”Няма друг бог”-отрича всичко което се обожава след Аллах,”освен Аллах”-признава ибадета само за Аллах-единствения, няма съдружник нито в ибадета, нито във владението Си.Това се разяснява със словото на Всевишния Аллах:

                         (الزخرف 026-028)

И когато Ибрахим рече на своя баща и на своя народ: Аз отхвърлям това, на което служите, а (слу-жа) само но Онзи, Който ме е създал. Той ще ме напъти. И стори това слово да остане у неговите по-томци, за да се върнат (към него).”

(сура аз-Зухруф-26-28).
                                   (آل عمران 064)

Кажи, О, хора на Писанието,елате към едно общо слово между нас и вас-да не служим на друг освен на Аллах, и да не Го съдружаваме с нищо, и едни от нас да не приемат други зо господари, освен Аллах! А ако се отвърнат, кажете: засвидетелствайте че сме мусюлмани!” (сура али Имран-64).


А доказателство, че Мухаммед(С.А.В.) е пратеник на Аллах са словото на Всевишния:

                 (التوبة 128)

Дойде ви вече пратеник от самите вас. Тежко е за него вашето затруднение, загрижен е за вас, състра-дателен е към вярващите, милосърден.”

(сура ат-Теубе-128)

Да свидетелстваш, че Мухаммед е пратеник на Аллах означава да го следваш във всичко което е наредил, да вярваш в което е известил и да се отдалечиш от всичко което е забранил, за да обожаваш Аллах с каквото е от-редил.

Доказателство за молитвата и зекята, и разяснение на единобожието е словото на Аллах:

                   

(البينة 005)

И бе им повелено да служат единствено на Аллах предани Нему в религията, правоверни, и да отслуж-ват молитвата и да раздават зекят (милостинята). Това е правдивата религия.” ( сура ал-Бейина-5)
А доказателство за говеенето е словото на Всевишния Аллах:

                

(البقرة 183)

О, вярващи, предписано ви е говеенето, както бе предписано и на онези преди вас, за да се страхувате (в определени дни).” ( сура ал-Бакара-183 )


А доказателство за хаджа е словото на Аллах:

                   

(آل عمران 097)

И дълг на хората към Аллах е поклонението хадж при Дома-за онзи, който може да отиде, а който не увярва- Аллах е всебогат, не се нуждае от световете.”

(сура али Имран-97).
Втората степен: Вярата (Имана)
Тя се състои от седемдесет и няколко части, най-ви-соката е: няма друг бог освен Аллах. А най-ниската е: отстраняване на пречка от пътя, и срама е част от вяра-та.

Основите на Имана са шест:

-да увярваш в Аллах

-в меляйкетата

-в низпосланите книги

-в пратениците

-в съдния ден

-в съдбата, че хубавото и лошото са от Аллах.

Доказателство за тези шест основи е словото на Всевишния Аллах:

                     (البقرة 177)

Праведността не е да обръщате лице на изток или на запад, праведността е у онзи, който вярва в Аллах и в съдния ден, и в меляйкетата, и в книгите, и в пророците.” (сура ал-Бакара-177).
А доказателство за съдбата са думите на Аллах:

        (القمر 049)

Ние всяко нещо сътворихме с мяра (съдба).”

(сура ал-Камер-49).
Третата степен: Ихсан (благодетелност).
Ихсана се състои само от една основа. Тя е да слу-жиш на Аллах като, че ли Го виждаш, а ако не Го виж-даш, знай, че Той те вижда. Доказателство за това е словото на Аллах:

           (النحل 128)

Аллах е с богобоязливите и с благодетелните.”

(сура ал-Нахл-128).

                     (الشعراء 217-220)

И се уповавай на Всемогъщия, Милосърдния, Който те вижда като се изправяш (за молитвата сам), и твоите движения сред покланящите се. Той наистина е Всечуващия, Всезнаещия.”

(сура аш-Шура-217-220)

                      (يونس 061)

С каквото и да се заемеш, и каквото да четеш от Корана, и каквато работа да вършите, над вас Ние сме свидетели, още щом навлезете в нея.”

(сура Юнус-61).

А доказателство от Суннета: е известния хадис на Джебраил, от Омер ибн ал-Хаттаб-Аллах да е доволен от него- казва:

(( بينما نحن جلوس عند النبي صلي الله عليه و سلم اذ طلع علينا رجل شد يد بياض الثياب شد يد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر و لا يعرفه منا أحد، فجلس الى النبيّ صلىالله فأسند ركبتيه الى ركبتيه، و وضع كفيه على فخذ يه و قال: يا محمّد أخبرني عن الاسلام، فقال: أن تشهد أن لا اله الا الله و أن محمّد رسول الله، و تقيم الصلاة و تؤتي الزكاة و تصوم رمضان و تحجّ البيت ان استطعت اليه سبيلا، قال: صدقت. فعجبنا له يسأ له و يصدّ قه.

قال: أخبرني عن الايمان، قال: أن تؤمن بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر و بالقدر خيره و شرّه، قال: أخبرني عن الاحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. قال: أخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها. قال : أن تلد الأمة ربّتها، و أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشّاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى. فلبثنا مليا فقال: يا عمر أتد رون من السائل؟ قلنا: الله و رسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر د ينكم ))

Както си бяхме седнали около Пратеника на Аллах (С.А.В.) изведнъж дойде един човек с много бяли дрехи, с много черна коса, нямаше следи по него, че е пътник, и никой от нас не го познаваше. Седна до Пратеника (С.А.В.) и залепи коленете си до коленете му, сложи дланите си на бедрата му и рече: ”О, Мухаммед, из-вести ме какво е Ислям? А той му отвърна: Да свиде-телстваш, че няма друг бог освен Аллах, и че Мухам-мед е Неговия пратеник, да отслужваш молитвата си, да раздаваш зекята, да говееш Рамазана и да извършиш поклонението хадж, ако имаш възмож-ност.Рече: Искрен си. Тогава се зачудихме, пита го, след това потвърждава отговора му.

Рече: Извести ме какво е Иман?

Рече му: Да вярваш в Аллах, в меляйкетата Му, в книгите Му, в пратениците Му, в Съдния ден, и в съд-бата (в доброто и лошото).

Рече: Известиме какво е Ихсан?

Рече му: Да обожаваш Аллах като че ли го виждаш, и ако не го виждаш, да знаеш, че Той те вижда.

Рече: Извести ме за Часа!

Рече му: Питаният не знае повече от питащият.

Рече: Извести ме някои от неговите признаци!

Рече му: Да роди робинята своята господарка и да видиш босите, голите и бедни овчари да се надпре-варват в големината на къщите си.

Рече: И си отиде. Така постояхме малко и рече: Ей, Омер, знаете ли кой беше питащият?

Рекохме: Само Аллах и Неговия пратеник знаят.

Рече: Това беше Джебраил дойде за да ви научи вашата религия.”
Третата основа: Познаване на пратеника Мухаммед(С.А.В.)
Той е Мухаммед син на Абдуллах, син на Абдул-Мутталиб, син на Хашим, а Хашим е от Курейш, а Ку-рейш от арабите, а арабите са от потеклото на Исмаил, син на Ибрахим ал-Халил (С.А.В.). Живял е 63 годи-ни, 40 преди да стане пратеник на Аллах, и 23 като пророк и пратеник. Беше известен със (сура) “Учи”,а беше изпратен със (сура) ”Обвиващият се” в Мекка. Аллах го изпрати за да предпази хората от многобо-жието, и да ги приканва към единобожие. Доказател-ство зо това е словото на Аллах:

                        (المدثر 001-007)

О,ти, който се обвиваш (в своите постели), стани и предупреждавай, и твоя Господар възвеличавай, и дрехите си почиствай, и скверността отбягвай, и даденото не намеквай, ще получиш повече, и в името на твоя Господар бъди търпелив.”

(сура ал-Муддессир-1-7).

Значението на “стани и предупреждавай”-да преду-преждава от многобожието и да приканва към едино-божие.”И твоя Господар възвеличавай”-възвелича-вай Го с единобожие,”и дрехите си почиствай”-тоест изчисти делата си от многобожие.”И скверността отбягвай”-скверността и долите. А отбягвай-значи да ги изоставиш, и онези които ги обожават, и да си дале-че от тях.

Цели десет години приканваше само към единобожие и след десетте, беше издигнат към небесата, където му бе отредено петте молитви. Отслужваше ги в Мекка три години, ислед това му беше наредено да се изсели за Медина. А изселване означава: да се изселиш от държа-вата в която се обожават идоли към някоя ислямска държава. Това изселване важи до Съдния ден. Доказа-телство за това е словото на Всевишния Аллах:

                                               

               (النساء 097-099)

Наистина, когато меляйкетата приберат душите на угнетилите себе си, ще им рекат: в какво поло-жение бяхте? Ще рекат: бяхме безсилни на земята. Ще рекат: не беше ли просторна земята на Аллах, та да се преселите из нея? На тези мястото им е в джехеннема и колко лоша участ е той, освен за сла-бите от мъжете, жените и децата, които са немощни и не намират път.Тези Аллах може да извини, Аллах е извиняващ, опрощаващ.”

(сура ан-Ниса-97-99).

           (العنكبوت 056)

“О, мои вярващи раби, наистина моята земя е об-ширна, за това единствено на Мене служете.”

(сура ал-Анкебут-56).


Казва Бегави-Аллах да му се смили-:( Причината за спускането на това знамение е, че мусюлманите които бяха в Мекка не се преселиха, и Аллах се обърна към тях като ги нарече вярващи).

А доказателство за изселването от Суннета са думите на Мухаммед (С.А.В.):

(( لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، و لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها))

Изселването няма да престане, докато не престане покаянието (теубето), а покаянието няма да престане докато не изгрее слънцето от запад.”

Когато се установи в Медина му се наредиха останалите ислямски прописи, като зекята, говеенето, хаджа, езана, джихада (борба в името на Аллах), нареж-дане на доброто и забраняване на лошото и други. Живя в Медина 10 години и след това умира като оставя ре-лигията цялостна. Това е неговата религия: няма добро и той да не е напътил хората към него, няма лошо, и той да не ги е предупредил от него. Доброто, към което упътваше: служене единствено на Аллах и всичко което обича Аллах, и е доволен от него. А лошото, от което предупреждаваше е: многобожието и всичко, което не удобряваше и го изоставяше.

Аллах го изпрати към цялото човечество, и задължи всички да го следват-джиновете и хората. Доказател-ство за това е словото на Аллах:

         

(الأعراف 158)

Кажи: О, хора аз съм Пратеника на Аллах към всички вас.” (сура ал-Еараф-158).

Чрез него Аллах предаде цялостно религията. Доказа-телство за това е словото на Аллах:

             (المائدة 003)

Днес изградих цялостно на вас вашата религия и изпълних Своята благодат към вас и съм доволен, че Исляма е вашата религия.” (сура ал-Маиде-3).


А доказателство за неговата смърт (С.А.В.) е словото на Аллах:

               (الزمر 030-031)

Наистина, ти ще умреш (о, Мухаммед) и те ще ум-рат. После в деня на съживяването пред вашия Гос-подар ще се оспорвате.” (сура аз-Зумер-30-31).
И след като умрат хората, ще бъдат съживени. Доказа-телство за това е словото на Всевишния Аллах:

            (طه 055)

От нея ви сътворихме и в нея ви връщаме, и от там ще ви извадиме още веднъж”.

(сура Та-ха-55).

              (نوح 017-018)

И ви създаде (от пръст) от земята да израснете. После ще ви върне в нея и отново ще ви извади (в Съдния ден).” (сура Нух-17-18).


И след съживяването ще бъдат съдени и наградени за делата им. Доказателство за това е словото на Аллах:

                   (النجم 031)

На Аллах е всичко на небесата и всичко на земята за да въздаде на злосторниците за деянията им, и за да въздаде на благодетелните с най-прекрасното.”

(сура ан-Неджм-31).

Който отрече съживяването е неверник.

Доказателство за това е словото на Аллах:

                      

(التغابن 007)

Неверниците твърдят, че не ще бъдат съживени. Кажи: Не, кълна се в моя Господар, ще бъдете съжи-вени, после ще бъдете известени за вашите дела. За Аллах това е лесно.”

(сура ат-Тегабун-7).

Аллах изпрати всички пратеници-благовестители и предупредители.Доказателство за това са думите на Аллах:

             (النساء 165)

Пратеници-благовестители и предупредители, за да нямат хората довод срещу Аллах, след пратеници-те.(сура ан-Ниса-165).

Първият от тях е Нух (А.С.), а последният е Мухаммед (С.А.В.), той е края на пророчеството. Доказателство, че първият е Нух, е словото на Аллах:

             (النساء 163)

Ние ти вдъхновихме (вахй), както вдъхновихме на Нух и на пратениците след него.”

(сура ан-Ниса-163).

На всеки народ Аллах му изпрати пратеник, от Нух до Мухаммед, нареждайки им да служат само на Аллах-единствения, и им забрани да служат на идоли. Доказа-телство за това е словото на Аллах:

             (النحل 036)

И при всеки народ изпратихме пратеник: Служете на Аллах и се отстранете от идолите.”

(сура ан-Нахл-36).

Аллах повели на всички хора да не вярват в идолите, а да вярват само в Аллах.

Казва ибн Кайим-Аллах да му се смили-:( Идол, означава онова, когато човек прекрачи границата и за-почне да му служи, да го следва ида му се подчинява .Идолите са много, но водачите им са пет:


  • -Иблис-Аллах го проклел.

  • -Всеки на който му се служи и той е доволен.

  • -Всеки, който приканва хората да му служат и да го обожават.

  • -Всеки, който казва, че знае невидимото.

  • -И който пресъжда не по каквото е низпослал Аллах в Корана.

Доказателство за това е словото на Аллах:

                              (البقرة 256)

Няма принуждение в религията. Отличи се вече истината от заблудата. Който отхвърли идолите, а повярва в Аллах, той се е хванал за най-здравата връзка, която не се къса. Аллах е всечуващ, всез-наещ.” (сура ал-Бакара-256).
И това е значението на: “Няма друг бог освен Аллах”.

И Мухаммед (С.А.В.) казва в следния хадис:

(( رأس الأمر الاسلام، و عموده الصلاة ، و ذ روة سنامه الجهاد في

سبيل الله ))Главата на повелята е Исляма, а неговия стълб е мо-литвата, а връхната му точка е Джихада-борбата в името на Аллах.)
Всевишния Аллах е всезнаещ !Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница