Ïðè ñåêðåòàðÿ Лиляна Далеева è êàòî ðàçãëåäà äîêëàäâàíîòî îò миткова ãðДата10.04.2018
Размер111.7 Kb.


Ð Å Ø Å Í È Å

ãðад Ï. 12.11.2013 ãîäèíà
Â È Ì Å Ò Î Í À Í À Ð Î Ä À
Ï. ÐÀÉÎÍÅÍ ÑÚÄ, втори ñúñòàâ, â ïóáëè÷íî çàñåäàíèå íà тридесети октомври две хиляди и тринадесета ãîäèíà â ñúñòàâ:
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË:ЦОНКА МИТКОВА

ïðè ñåêðåòàðÿ Лиляна Далеева è êàòî ðàçãëåäà äîêëàäâàíîòî îò МИТКОВА ãð. äåëî № 436 ïî îïèñà çà 2013 ãîäèíà, çà äà ñå ïðîèçíåñå, ñúîáðàçè:

Производството е по чл. 344 ал. 1 т. 1, т. 2 и т. 3 от Кодекса на труда /КТ/.

Постъпила е искова молба от П.И.С. – А. от град К., С. област, ул. „Ди.” № . с ЕГН ., срещу НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „Х.Н..” с ЕИК ., със седалище и адрес на управление: град К., С. област, ул. „Х.Н..” № ., представлявано от Председателя Пенка Николова Литова – К.. Ищцата твърди, че е работела при ответника по трудово правоотношение въз основа на трудов договор № 4/ 08.11.1995г., като съгласно последно допълнително споразумение № 15/ 28.02.2013г. към трудовия й договор, сключено на основание чл. 119 от Кодекса на труда, заемала длъжността „библиотекар”, с място на работа Народно читалище „Ха.” и със срок на договора постоянен. Твърди се в исковата молба, че на 17.06.2013г. й била връчена заповед № 23/ 19.06.2013г. на Председателя на Народно читалище „Х.Н..”, с която на основание чл. 325 т. 8 от Кодекса на труда /КТ/ е прекратено трудовото й правоотношение, поради спечелен конкурс за длъжността „Библиотекар” и решение № 4/ 28.05.2013г. на Читалищното настоятелство. Твърди се, че уволнението на ищцата, извършено с посочената по – горе заповед, било незаконно и на посоченото основание поради спечелен конкурс от Г.С.И. за длъжността „библиотекар”. Твърди се, че заповедта била немотивирана и не съдържала фактическото основание за прекратяване на трудовото й правоотношение. Ищцата твърди, че заеманата от нея длъжност „библиотекар” не била конкурсна и не били налице условията по чл. 90 ал. 1 и ал. 2 от КТ. Ищцата твърди, че конкурсната процедура била проведена незаконосъобразно, в нарушение на правилата на глава V, раздел IV от КТ, в нарушение на чл. 91 и чл. 93 от КТ. Ищцата моли съда да постанови решение, с което да бъде признато уволнението й за незаконно и да бъде отменено, да бъде възстановена на предишната работа на длъжността „БИБЛИОТЕКАР” , с място на работа Народно читалище „Ха.” град К. и да бъде осъден ответника, на основание чл. 225 ал. 1 от КТ, да й заплати обезщетение за времето, през което е останала без работа – брутното й трудово възнаграждение за шест месеца, считано от 19.06.2013г. до 19.12.2013г. в общ размер на 2 520,-лв. (две хиляди петстотин и двадесет лева), ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска в съда до окончателното й изплащане. Ищцата моли да й бъдат присъдени и направените разноски по делото в размер на 800,-лв. (осемстотин лева), съобразно представения списък по чл. 80 от ГПК.

Ответникът НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „Х.Н..” с ЕИК ., със седалище и адрес на управление: град К., С. област, чрез процесуалния си представител юрисконсулт В.Н., оспорва предявените искове по основание и размер, и моли да бъдат отхвърлени със законните последици. Ответникът твърди, че прекратяването на трудовия договор с ищцата е законосъобразно, спазени са разпоредбите на глава V, раздел IV от КТ и конкурсната процедура за длъжността „библиотекар” е извършена съгласно изискванията на закона, поради което и атакуваната заповед е мотивирана.

Ï. ÐÀÉÎÍÅÍ ÑÚÄ, след като обсъди събраните доказателства по делото и ведно с äîâîäèòå íà ñòðàíèòå, íàìèðà çà óñòàíîâåíî ñëåäíîòî îò ôàêòè÷åñêà ñòðàíà:Страните не спорят, че ищцата е работела при ответника по трудово правоотношение въз основа на трудов договор № 4/ 08.11.1995г. и съгласно допълнително споразумение № 15/ 28.02.2013г. към трудовия й договор, сключено на основание чл. 119 от Кодекса на труда, е заемала длъжността „библиотекар”, с място на работа Народно читалище „Ха.” и със срок на договора постоянен, което е видно от приложеното лично трудово досие. Видно от çàïîâåä № 23/ 19.06.2013ã. на Председателя на Народно читалище „Х.Н..” гр. К., че е прекратено трудовото правоотношение с ищцата П. И.С.– А., на основание чл. 325 т. 8 от Кодекса на труда /КТ/ - поради спечелен конкурс от Г.С. И. за длъжност „Библиотекар” и решение № 4 на Читалищното настоятелство от 28.05.2013г. /л. 7/. Видно от копие на трудова книжка на ищцата, че след датата 19.06.2013г. няма отбелязвания тя да работи при друг работодател / л. 8 – л. 20/. Видно от регистрационна карта на Агенция по заетостта, Дирекция „Бю. .” гр. П., че ищцата П. И.С.е регистрирана като безработна под № 4315 на 26.06.2013г. /л. 23/. Видно от удостоверение от 01.08.2013г. по ф. д. № 522/ 1997г. на С. Окръжен Съд, че в регистъра за юридически лица с нестопанска цел под № 248 е вписано сдружение с наименование НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХА..” със седалище и адрес на управление: град К., бул. „Х.” № ., с Органи на сдружението: Общо събрание, Настоятелство и Проверителна комисия, като читалището се представлява от Председателя П.Н.Л. – К. /л. 21 – л. 22/. Видно от съобщение до Общинско кабелно радио гр. К., че Читалищното Настоятелство при НЧ „Х.. .” обявява конкурс за „БИБЛИОТЕКАР”, като са посочени изисквания за изпълнение на длъжността, необходимите документи за кандидатстване, срок за подаване на документите и че с одобрените кандидати ще се проведе събеседване /л. 31 – л. 32/. Със същото съобщение е обявен и конкурс за читалищен секратар. Установява се, че съобщението е излъчено от 15 до 19 април в предавания по местното радио в рубриката „Новини и съобщения”, от 22 до 26 април 2013г. и от 6 до 10 май 2013г. По делото е представено уведомително писмо за резултата от конкурса до г-жа И. – класирана на първо място за длъжността „библиотекар”, което писмо е получено на 30.05.2013г. /л. 41/. По делото е представено и уведомително писмо за резултата от конкурса до ищцата г-жа А., без данни кога е получено от нея /л. 42/. Съдът не следва да обсъжда представения сигнал до Районна прокуратура гр. П., тъй като същия не е относим към предмета на делото. Съдът не следва да обсъжда и представения снимков материал на обяви за конкурса на обществени места, тъй като същия няма характер на писмено доказателство по делото. Видно от копие на диплома, издадена на 04.02.1982г. в гр. Б. на името на П.И.С., че последната е завършила Институт за културно – просветни кадри в гр. Б., на същата се признава квалификация „културно – просветен работник” и е получила подготовка за ръководител на самодеен колектив /л. 43/. Видно от Протокол № 2, че на 06 март 2013г. е проведено заседание на Читалищното настоятелство на Народно читалище „Ха.” гр. К. и с решение № 1, по т. 1 е прието щатното разписание да се състои от 5 щатни бройки, които са посочени и сред тях фигурира длъжността „библиотекар”, по т. 2 е прието да се проведе конкурс за заемане на длъжностите по щатното разписание определени в т. 1 и по т. 3 е определена комисия за провеждане на конкурса, като е определен срок за провеждане на конкурса два месеца /л. 47 и л. 48/. Видно от заповед № 08/ 12.04.2013г. на Председателя на Народно читалище „Ха.” гр. К., че същата е издадена във връзка с провеждане на конкурс за библиотекар и секретар към читалището относно изготвянето на обявите, разпространението и публикуването на обявите, срока за провеждане на конкурса, изготвянето на длъжностни характеристики /л. 49/. По делото е представено копие от длъжностна характеристика за длъжността „Библиотекар”, която е била изготвена във връзка с провеждания конкурс /л. 50 и л. 51/. Видно от Протокол № 6, че на 22 май 2013г. е проведено заседание на Читалищното настоятелство на Народно читалище „Ха.” гр. К. и с решение № 1, по т. 1 е прието да се разгледат документите на постъпилите кандидатури за библиотекар и секретар, да се направи избор и се изготви протокол в срок до 27 май /л. 53 и л. 54/. Видно от Протокол, че на 23 май 2013г. е проведено заседание на комисията, избрана за провеждане на конкурс с решение на Читалищното настоятелство, като за длъжността „библиотекар” има постъпили две кандидатури: на Г.И. и П.А. и след разглеждане на документите комисията е решила за библиотекар да бъде назначена г-жа Г. И. /л. 56 и л. 57/. Видно от Протокол № 7, че на 28 май 2013г. е проведено заседание на Читалищното настоятелство на Народно читалище „Ха.” гр. К. и с решение № 1, по т. 1 е прието за библиотекар да бъде назначена Г.И. и да бъде сключен трудов договор с лицето /л. 58 – л. 61/. Съдът не следва да обсъжда представените от ответника писмени доказателства относно длъжността „секретар” на читалището и трудов договор № 1/ 2011г., тъй като същите не са относими към предмета на делото. Видно от представения оригинал на трудовата книжка на ищцата в съдебно заседание на 08.10.2013г., че след датата 19.06.2013г. няма отбелязвания ищцата да работи по трудов договор при друг работодател /л. 99 – л. 101/. Видно от заключението на съдебно – счетоводната експертиза, депозирано от вещото лице Н.Т. /л. 96 и л. 97/, което не е оспорено от ищцата, оспорено е от процесуалния представител на ответника, и е прието от съда като обосновано и правилно в съдебно заседание на 08.10.2013г., че îáåçùåòåíèåòî по чл. 225 ал. 1 от КТ, îïðåäåëåíî çà шест ìåñåöà /за периода 19.06.2013г. – 19.12.2013г./ îò áðóòíîòî òðóäîâî âúçíàãðàæäåíèå на ищцата å â ðàçìåð íà 2 465.40,-лв. (две хиляди четиристотин шестдесет и пет лева и 40 ст.).

Във връзка с твърденията и оспорванията по исковата молба, и в подкрепа на писмените доказателства, бяха допуснати и събрани от съда и гласни доказателства.

Видно от показанията на свидетелката П.Н.Л. – К., дадени в съдебно заседание на 30.10.2012г. /л. 104 и л. 105/, че обема на работата в Читалището не позволявал длъжността „библиотекар” да се заема от двама души, тогава е имало двама библиотекари, това е била единствената мотивация да се обяви конкурс и длъжността да се заеме от един човек с необходимата квалификация и образование. Свидетелката К. установява, че конкурса за библиотекар е бил обявен по местното радио, който бил единственият начин за разгласа в гр. К., че лично свидетелката е връчила уведомителното писмо на г-жа А. в библиотеката в ранните часове на деня, но ищцата умишлено се е отдалечила и отказала да го подпише. Свидетелката К. установява, че конкурса за длъжността „библиотекар” е бил проведен по документи и събеседване с кандидатите, като всички необходими документи във връзка с провеждането на конкурса били определени със заповед на Председателя на читалището, никой от кандидатите не е бил заблуден и кандидатите са знаели, че конкурса се провежда в сградата на читалището, длъжностната характеристика за длъжността „библиотекар” е била размножена и се намирала на разположение на кандидатите при секретаря на читалището. Свидетелката К. установява, че събеседването с кандидатите е било проведено на 30.05.2013г. в читалищната сграда и кандидатите са били поканени с писмени уведомления.

Ïðè òàêà óñòàíîâåíàòà ôàêòè÷åñêà îáñòàíîâêà ñúäúò ïðàâè ñëåäíèòå ïðàâíè èçâîäè:Съдът намира, от събраните по делото доказателства, преценени в тяхната съвкупност, че в конкретния случай при проведения конкурс от работодателя – ответник, последният не е спазил разпоредбите на раздел IV от КТ, а именно чл. 90 ал. 2 от КТ, чл. 91 ал. 1 предл. първо от КТ, чл. 93 ал. 2 от КТ и чл. 95 от КТ. Съгласно разпоредбата на чл. 90 ал. 1 от КТ длъжностите, които ще се заемат с конкурс, се определят в закон, в акт на Министерския съвет, на министър или ръководител на друго ведомство или от работодателя. Съдът счита, че по делото не са представени писмени доказателства, от които да е видно, че заеманата от ищцата длъжност „библиотекар” е била обявена за конкурсна в закон, в акт на Министерския съвет, на министър или ръководител на друго ведомство. Действително законодателят е предвидил възможност за работодателя да обяви дадена длъжност за заемане чрез конкурс, но само при наличие на условията по чл. 90 ал. 2 от КТ. В конкретния случай съдът счита, че работодателят – ответник по делото е имал възможност да обяви длъжността на ищцата за заемане чрез конкурс, но само ако са налице условията по чл. 90 ал. 2 от КТ. Съдът счита за доказано, че в конкретния случай тези условия не са били налице, тъй като съгласно цитираната разпоредба на закона конкурс се обявява за длъжност, която е обявена за заемане с конкурс със закон, или когато длъжността е свободна или предстои да бъде освободена, както и при продължително отсъствие на лицето, което я заема, за времето до завръщането му. Съдът счита за доказано в конкретния случай, че длъжността на ищцата „библиотекар” не е била обявена за заемане с конкурс със закон, длъжността не е била свободна, не е предстояло да бъде освободена, не е било налице и продължително отсъствие на ищцата. Съдът счита за доказано, че работодателят – ответник по делото не е спазил и разпоредбата на чл. 91 ал. 1 от КТ, съгласно която конкурсът се обявява от работодателя чрез централния или местния печат и при необходимост конкурсът може да се обявява и по друг подходящ начин, което в случая не е направено и единствено има данни, че конкурса е обявен по местното радио. Съдът счита за доказано, че работодателят – ответник по делото не е спазил и разпоредбата на чл. 91 ал. 2 от КТ като обявлението за конкурса няма изискуемото от закона съдържание – не са посочени място и характер на работата и начина на провеждане на конкурса, не е спазена и разпоредбата на чл. 93 ал. 2 от КТ, като така представеното уведомително писмо до ищцата е формално и не съдържа в достатъчна степен мотивите и съображенията на комисията да не допусне ищцата до конкурса. Наред с горното съдът счита, че представения по делото протокол на конкурсната комисия за проведения конкурс също е формален и не отговаря на изискванията на чл. 95 ал. 1 от КТ, като липсват данни да е проведено събеседване с допуснатия кандидат до конкурса, как е сформирана оценката на професионалната подготовка и другите качества на допуснатия кандидат, който е класиран.

Ïî îòíîøåíèå íà èñêà çà ïðèçíàâàíå íà óâîëíåíèåòî çà íåçàêîííî è îòìÿíàòà ìó.

Съдът намира иска за основателен и доказан, и следва да бъде уважен. Следва да бъде признато уволнението на ищцата, извършено със заповед № 23/ 19.06.2013г. на Председателя на Народно читалище Народно читалище „Ха.” гр. К., С. област, за незаконно и да бъде отменено.Ïî îòíîøåíèå íà èñêà çà âúçñòàíîâÿâàíå íà ðàáîòà.

Ñúùèÿò å îñíîâàòåëåí, ïðåäâèä îòìÿíàòà íà óâîëíåíèåòî, íàëè÷èåòî íà áåçñðî÷åí òðóäîâ äîãîâîð è ëèïñà íà þðèäè÷åñêè ôàêòè, âîäåùè äî íåãîâîòî ïðåêðàòÿâàíå, èçòè÷àíå, ðàçâàëÿíå è ò.í. Ето защо съдът счита, че иска следва да бъде уважен като основателен и доказан, и ищцата следва да бъде възстановена на длъжността „БИБЛИОТЕКАР” в Народно читалище Народно читалище „Ха.” гр. К., С. област.Ïî îòíîøåíèå íà èñêà ïî ÷ë. 225 àë. 1 от ÊÒ.

Сúäúò, след като ïðèåìà уволнението çà íåçàêîííî è ищцата å îñòàíàëà áåç ðàáîòà â ðåçóëòàò íà íåãî, íà îñíîâàíèå ÷ë. 225 àë. 1 от ÊÒ èìà ïðàâî íà îáåçùåòåíèå â ðàçìåð íà áðóòíîòî й òðóäîâî âúçíàãðàæäåíèå çà 6 ìåñåöà. Âèäíî îò çàêëþ÷åíèåòî íà ñúäåáíî-ñ÷åòîâîäíàòà åêñïåðòèçà, êîÿòî ñúäúò êðåäèòèðà êàòî обосновано и правилно, че òî âúçëèçà íà 2 465.40,-лв. (две хиляди четиристотин шестдесет и пет лева и 40 ст.), в какъвто размер искът следва да се уважи. Ïî îòíîøåíèå íà çàêîííàòà ëèõâà âúðõó ñóìàòà, ñúùàòà ñëåäâà äà ñå ïðèñúäè îò çàâåæäàíåòî íà èñêà äî èçïëàùàíåòî é, òúé êàòî ëèïñâà ïîêàíà çà çàïëàùàíå íà òîâà áåçñðî÷íî çàäúëæåíèå по ÷ë. 84 àë. 2 от ÇÇÄ. Съдът счита, че за разликата над уважения размер до предявения пълен размер от 2 520 лева, искът следва да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан.

Пðåäâèä èçõîäà íà äåëîòî è íà îñíîâàíèå ÷ë. 78 ал. 1 от ÃÏÊ îòâåòíèêúò ñëåäâà äà çàïëàòè íà èùöàòà направените ðàçíîñêè ïî äåëîòî â ðàçìåð 800,-лв. (осемстотин лева), съобразно представения списък по чл. 80 от ГПК.

На основание чл. 73, във връзка с чл. 78 ал. 6 от ГПК ответникът следва да заплати по сметка на Районен съд гр. П. държавна такса в размер на 259,-лв. (двеста петдесет и девет лева) – върху уважените искове, а на основание чл. 78 ал. 6 от ГПК ответникът следва да заплати по сметка на Районен съд гр. П. направените разноски от бюджетните средства в размер на 100 лева.

Âîäåí îò ãîðåèçëîæåíîòî Ï. ÐÀÉÎÍÅÍ ÑÚÄ

Ð Å Ø È:

ÏÐÈÇÍÀÂÀ на основание чл. 344 ал. 1 т. 1 от КТ, óâîëíåíèåòî íà П. И.С.– А. от град К., С. област, ул. „Ди.” № . с ЕГН ., èçâúðøåíî ñúñ çàïîâåä № 23/ 19.06.2013г. на Председателя на Народно читалище Народно читалище „Ха.” гр. К., С. област, çà НЕЗАКОННО и го ÎÒÌÅÍß.

ÂÚÇÑÒÀÍÎÂßÂÀ, íà îñíîâàíèå ÷ë. 344 àë. 1 ò. 2 от ÊÒ, П. И.С.– А. от град К., С. област, ул. „Ди.” № . с ЕГН ., íà ðàáîòà в Народно читалище „Ха.” гр. К., С. област нà äëúæíîñòòà „БИБЛИОТЕКАР”.

ÎÑÚÆÄÀ íà îñíîâàíèå ÷ë. 225 àë. 1 от ÊÒ, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „Ха.” с ЕИК ., със седалище и адрес на управление: град К., С. област, ул. „Х.Н..” № .дà çàïëàòè íà П. И.С.– А. от град К., С. област, ул. „Ди.” № . с ЕГН . ñóìàòà от 2 465.40,-лв. (две хиляди четиристотин шестдесет и пет лева и 40 ст.) – главница, ïðåäñòàâëÿâàùà îáåçùåòåíèå çà шест месеца за периода от 19.06.2013г. до 19.12.2013г., ïðåç êîиòî ïîñëåäíàòà å îñòàíàëà áåç ðàáîòà, â ðåçóëòàò íà íåçàêîííîòî óâîëíåíèå, âåäíî ñúñ çàêîííàòà ëèõâà âúðõó присъдената ñóìà, считано от 07.08.2013г. äî îêîí÷àòåëíîòî й èçïëàùàíå.

ОТХВЪРЛЯ иска за разликата над уважения размер до предявения пълен размер от 2 520 лева, като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.

ОСЪЖДА на основание чл. 78 ал. 1 от ГПК, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „Ха.” с ЕИК ., със седалище и адрес на управление: град К., С. област, ул. „Х.Н..” № . дà çàïëàòè íà П. И.С.– А. от град К., С. област, ул. „Ди.” № . с ЕГН . направените разноски по делото в размер на 800,-лв. (осемстотин лева).

ÎÑÚÆÄÀ на основание чл. 78 ал. 6 от ГПК, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „Ха.” с ЕИК ., със седалище и адрес на управление: град К., С. област, ул. „Х.Н..” № . äà çàïëàòè íà Районен съд гр. П. направените разноски от бюджетните средства в размер на 100,-лв. (сто лева).

ОСЪЖДА на основание чл. 73, във връзка с чл. 78 ал. 6 от ГПК, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „Ха.” с ЕИК ., със седалище и адрес на управление: град К., С. област, ул. „Х.Н..” № . äà çàïëàòè íà Районен съд гр. П. ñóìàòà от 259,-лв. (двеста петдесет и девет лева) - äúðæàâíà òàêñà върху уважените искове.

ÐÅØÅÍÈÅÒÎ ìîæå äà ñå îáæàëâà â двуседмичен ñðîê îò днес ïðåä Ñ. îêðúæåí ñúä на РБ.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Каталог: uploads -> acts -> grajdanski


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница