„ Цел на водовземането” Вместо: „Риборазвъждане” Да се чете: „Водоснабдяване за аквакултури”Дата22.01.2019
Размер38.72 Kb.
#111430

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕЗа изменение на параметрите в Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект

Проектни параметри на водовземането.Предвижда се промяна в параметрите на разрешително № 31160023/10.07.2009г., за водовземане от повърхностен воден обект – река Девинска, с цел – „риборазвъждане”.Измененията са на основание актуализирана обосновка на необходимата обща годишна водна маса, съобразена с различните метеорологични условия и търсенето на риба на пазара.
Измененията са както следва:


  1. В частта „ Цел на водовземането”

Вместо: „Риборазвъждане”

Да се чете: „Водоснабдяване за аквакултури”


  1. В частта „Воден обект“ се добавя текста:

Водно тяло с код BG3МА600R136 - „Река Девинска от язовир Тошков чарк до устие


  1. В частта „Лимити на ползваната вода”

Вместо: „До 1 156 320 м3/год”

Да се чете: „До 580 380 м3/год”


  1. В частта „Условия на водовземането” се добавят условията:

4.1. В срок от шест месеца от влизане в сила на настоящият административен акт, да се изготви проект на съоръжение за миграция на рибата (рибен проход) в съответствие с изискванията на Приложение 3 в раздел 7 на ПУРБ на ИБР (2016г. – 2021г.) и да се представи в БДИБР за съгласуване.
4.2. В срок от две години от влизане в сила на настоящият административен акт, да се изгради рибен проход, съгласно проекта съгласуван в БДИБР.
4.3. В срок от три години от влизане в сила на настоящият административен акт, да се извърши оценка на ефективността на съоръжението рибен проход във връзка с осигуряване непрекъснатост на реката и общо хидроморфологично въздействие.


  1. В „Приложение към разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 31160023/10.07.2009г.” се добавя частта „Условия за предоставяне на информация от собствен мониторингсъс съдържание, както следва:

5.1. Да се изготви план за собствен мониторинг, в съответствие с изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/11.04.2011г. за мониторинг на водите, включващ и мониторинг на екологичното състояние по биологичния елемент за качество (БЕК), и в двумесечен срок от влизане в сила на настоящият административен акт да се изпрати в Басейнова Дирекция Източнобеломорски район за съгласуване.
5.2. Да се извършва собствен мониторинг на повърхностните води в съответствие със съгласувания с БДИБР план за собствен мониторинг.
5.3. В срок от една година от влизане в сила на настоящият административен акт, с цел да се осъществява непрекъснат мониторинг на водните количества да се осигурят технически условия за измерване на общия екологичен отток след водовземането и съответствието му с размера на минимално допустимия отток в разрешителното. Да се оформи стабилизиран профил на речното корито с дължина 10м, мерена по талвега на реката, оборудван с водомерна рейка и записващо устройство.


  1. В частта „Задължения за монтиране на измервателни устройства” се добавя текста:

В двумесечен срок да бъде монтирано измервателно устройство, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /обн.ДВ, бр. 98/2003г./.”


Цел на заявеното водовземане

"Водоснабдяване за аквакултури"

Водно тяло /воден обект/
Водно тяло с код BG3МА600R136 - „Река Девинска от язовир Тошков чарк до устие”

Воден обект - река ДевинскаМестност, административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ

Град Девин ЕКАТТЕ 20465

Община Девин, област Смолян

Място за предоставяне на писмени възражения и предложения отзаинтересовани лица


гр. Пловдив

ул. “Янко Сакъзов” № 35

Басейнова дирекция ИБР – Пловдив

ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35

Тел: (+35932) 604720, Факс: (+35932) 604721, www.earbd.org; e-mail:bd_plovdiv@abv.bgКаталог: files -> File -> Razreshitelni -> Obyavlenia-syobshtenia -> Obyavlenia -> 2017
2017 -> Цел на водовземането – самостоятелно водоснабдяване за напояване
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект”
2017 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> „ Цел на водовземането” Вместо: „Други цели” Да се чете
2017 -> Съобщение за публично обявяване
2017 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> Съществуващо водохващане и завирен обем


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница