§ Член 1 се правят следните изменения: в ал. 1 думата „рибарските” се заменя с „риболовните”. в ал. 2 думите „морските пристанища” се заменят с „пристанищата”. § 2Дата24.07.2016
Размер16.67 Kb.
ПРОЕКТ


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 28 септември 2004 г. за предаване и приемане на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари (обн. ДВ. бр.94 от 2004г., изм. ДВ. бр.103 от 2007г., изм. ДВ. бр.28 от 2009г.)

§ 1. Член 1 се правят следните изменения:

  1. В ал. 1 думата „рибарските” се заменя с „риболовните”.

  2. В ал. 2 думите „морските пристанища” се заменят с „пристанищата”.§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думата „морско” се заличава.

2. В ал. 4 думата „рибарските” се заменя с „риболовните”.

§ 3. В чл. 4 след думата „всеки” се добавя „морски”.

§ 4. В чл. 5 след думата „всеки” се добавя „морски”.

§ 5. В чл. 6 се създава ал. 3:

„(3) Капитанът на кораб, посещаващ пристанищата по вътрешните водни пътища е длъжен да осигури предаването на всички отпадъци разделно, в зависимост от техния вид, съгласно изискванията и категоризацията на Препоръките за организация на събирането на отпадъците от корабите, плаващи по р.Дунав, приети с постановление на шейсет и осмата сесия на Дунавската комисия (док. ДН/СЕС 68/16) от 15 май 2007 г., с всички негови последващи изменения и допълнения.”§ 6. Член 7 се отменя.

§ 7. В чл. 18 след думите (IMDG Code) се добавя „и Европейското съглашение за превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища ВОПОГ/ADN (обн., ДВ, бр. 43 от 2008 г.), ратифицирано със закон (обн., ДВ, бр. 9 от 2006 г.)”.

§ 8. В Преходните и заключителните разпоредби §4 се отменя.

§ 9. В Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 1 след думите IMO” и „ИМО” се добавя „UEIN”.

§ 10. Приложение № 2 се отменя.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА:

§ 11. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2013 г.
Ивайло Московски

Министър на транспорта,

информационните технологии и съобщенията
Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница