§ Член 20 се изменя така: „Чстраница1/5
Дата25.02.2017
Размер487.64 Kb.
#15743
  1   2   3   4   5
ПРОЕКТ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 1 септември 2004 г. за корабните документи (Обн. ДВ. бр. 88 от 2004 г., изм. ДВ. бр.109 от 2004 г., изм. ДВ. бр.73 от 2005 г., изм. ДВ. бр. 9, 30 и 49 от 2009 г., изм. ДВ. бр. 54 от 2010 г., изм. ДВ. бр. 11 от 2011 г.)
§ 1. Член 20 се изменя така:

Чл. 20. (1) Разрешителното за корабна радиостанция на корабите плаващи по вътрешните водни пътища на Европа (приложение № 8) удостоверява, че монтираните на кораба радиостанции отговарят освен на изискванията на Радиорегламента на Международния съюз за далекосъобщения и на техническите и експлоатационните изисквания установени в Регионалното споразумение относно радиотелефонната служба по вътрешните водни пътища.

(2) Документът по ал. 1 се издава от Изпълнителна агенция „Морска администрация”, като текстовете в документа се изписват на български и английски език.

(3) При промяна на корабните излъчващи радиосредства заинтересуваното лице отправя искане до Изпълнителна агенция „Морска администрация” за издаване на нов документ.


§ 2. Създава се нов чл. 36б:

Чл. 36б. (1) Международното свидетелство за енергийна ефективност (International Energy Efficiency Certificate - IEEC) (приложение № 60) и Допълнението към Международното свидетелство за енергийна ефективност (Supplement to the International Energy Efficiency Certificate - IEEC) (приложение № 61) удостоверяват, че корабът е прегледан в съответствие с Правило 5.4 и Правило 5.1А на Анекс VI към Международната конвенция за предотвратяване замърсяване на морето от кораби, 1973 г. и отговаря на съответните изисквания.

(2) Свидетелството по ал. 1 се издава еднократно от дирекции „Морска администрация – Бургас или Варна” на английски език след извършване на преглед за установяване на съответствието с изискванията на конвенцията по ал. 1. Преиздаване на IEEC се налага при:

1. промяна на знамето, под което плава корабът.

2. след съществена реконструкция /след която Администрацията счита кораба за практически „нов”

3. след смяна на главен двигател.

(3) Международното свидетелство за енергийна ефективност е валидно само в комбинация с:

1. конструктивен индекс за енергийна ефективност на кораба (Energy Efficiency Design Index – EЕDI), посочен в свидетелството. Изискването се отнася за новите кораби.

2. корабен план за управление на енергийната ефективност (Ship Energy Efficiency Management Plan – SEEMP). Изискването се отнася за всички кораби. Планът може да бъде част от системата за управление на безопасната експлоатация на кораба и за предотвратяване на замърсяването (Safety Management System – SMS).”
§ 3. Създава се нов чл. 58а:

Чл. 58а. (1) Морското трудово свидетелство (Мaritime Labour Certificate) (приложение № 62) удостоверява, че корабът е инспектиран и проверен, за съответствие с изискванията на Морската трудова конвенция от 2006 г. и с изложеното в приложената Декларация за съответствие с Морската трудова конвенция.

(2) Документът по ал. 1 се издава след предоставяне на Декларация за съответствие с Морската трудова конвенция ”

§ 4. Създава се нов чл. 58б:

Чл. 58б. (1) Декларацията за съответствие с Морската трудова конвенция част I (Declaration of Maritime Labour Compliance – Part I) (приложение № 63) удостоверява, че корабът е поддържан в съответствие с изискванията на Стандарти A5.1.3 на Конвенцията. ”


§ 5. Създава се нов чл. 58в:

Чл. 58в. (1) Декларацията за съответствие с Морската трудова конвенция част II (Declaration of Maritime Labour Compliance – Part II) (приложение № 64) удостоверява, че корабопритежателят, указан в Морското трудово свидетелство е предприел мерки, гарантиращи продължаващото съответствие на кораба с изискванията между инспекциите.”


§ 6. Създава се нов чл. 58г:

Чл. 58г. (1) Временното морско трудово свидетелство (Interim Maritime Labour Certificate) (приложение № 65) удостоверява, че:

(а) корабът е инспектиран, по отношение посоченото в Приложение-I A5 към Морската трудова конвенция от 2006 г, и че е изпълнено указаното в букви (б), (в) и (г) по-долу;

(б) корабопритежателят е представил доказателства на ИА „Морска администрация” или призната от нея организация, че на кораба има действащи процедури, гарантиращи спазването на Конвенцията;

(в) капитанът на кораба е запознат с изискванията на Конвенцията и отговорностите по изпълнението й;

(г) на ИА „Морска администрация” или призната от нея организация е предоставена информацията, съдържаща се в Декларацията за съответствие с Морската трудова конвенция.


§ 7. В чл.65 се добавя нова алинея 4:

„Ал.4. Корабите за спорт, туризъм и развлечение и корабите до 500БТ, не извършващи международно плаване, отразяват дейността на корабната радиостанция в корабния дневник.”


§ 8. В чл. 77, ал. 2 се изменя така:

Чл. 77. (2) Планът се съставя на български и английски език в съответствие с Ръководството за съставяне на планове за управление на твърди отпадъци, прието с резолюция MEPC.201(62).”


§ 9. Създава се нов чл. 77а:

Чл. 77а. (1) Планът за управление на енергийната ефективност (Ship Energy Efficiency Management Plan – SEEMP) се изготвя от корабособственика.

(2) Планът се съставя на български и английски език в съответствие с Ръководството за разработване на корабен план за управление на енергийната ефективност (“2012 Guidelines for the development of a Ship Energy Efficiency Management Plan”), прието с резолюция MEPC.213(63) от 02.03.2012 г., приета на 63-та сесия на Комитета по опазване на морската среда към Международната морска организация.

(3) Планът се представя в дирекция „Морска администрация – Бургас или Варна” за проверка по време на първия междинен или подновителен преглед, извършен след 01.01.2013 г.

(4) Планът по ал. 1 се утвърждава от директора на съответната дирекция „Морска администрация” или упълномощено от него лице.”


§10. В чл. 80, ал. 1, т.5 се отменя.
§11. В чл. 81, ал.1, т.6 се отменя.
§ 12. В чл. 82, т. 8 се изменя така;

„8. план за операции с твърди отпадъци за кораби над 400 БТ и кораби, по-малки от 400 БТ, когато има повече от 15 души на борда;”


§ 13. В чл. 83 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 5 се отменя.

2. Точка 7 се изменя така:

„7. план за операции с твърди отпадъци за кораби над 400 БТ и кораби, по-малки от 400 БТ, когато има повече от 15 души на борда;”

3. Създават се точки 14 и 15.

„14. международно свидетелство за енергийна ефективност (International Energy Efficiency Certificate - IEEC) за кораби над 400 БТ.;

15. корабен план за управление на енергийната ефективност (Ship Energy Efficiency Management Plan – SEEMP) за кораби над 400 БТ.”
§ 14. В чл. 84, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 20 се изменя така:

„20. план за операции с твърди отпадъци за кораби над 400 БТ и кораби, по-малки от 400 БТ, когато има повече от 15 души на борда.”

2. Създават се нови точки от 21 до 23:

„21. международно свидетелство за енергийна ефективност (International Energy Efficiency Certificate - IEEC) за кораби над 400 БТ;

22. корабен план за управление на енергийната ефективност (Ship Energy Efficiency Management Plan – SEEMP) за кораби над 400 БТ.

23. морско трудово свидетелство и декларация за съответствие с Морската трудова конвенция за кораби с 500 БТ и по-голям от 500 БТ. ”
§ 15. В чл. 85, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. т. 13 се изменя така:

„13. план и дневник за операции с твърди отпадъци.”

2. Създават се нови точки от 27 до 29:

„27. международно свидетелство за енергийна ефективност (International Energy Efficiency Certificate - IEEC) за кораби над 400 БТ;

28. корабен план за управление на енергийната ефективност (Ship Energy Efficiency Management Plan – SEEMP) за кораби над 400 БТ.

29. морско трудово свидетелство и декларация за съответствие с Морската трудова конвенция за кораби с 500 БТ и по-голям от 500 БТ. ”


§ 16. Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 се изменя така:

Приложение № 1

към чл. 3, ал. 1


СПИСЪК НА КОРАБНИТЕ ДОКУМЕНТИ
Наименование на документа

Основание

Приложение №

1

2

3

4

78.

"Международно свидетелство за енергийна ефективност (International Energy Efficiency Certificate – IEEC) "

Привеждане в изпълнение на промените в Анекс VI на Международната конвенция за предотвратяване замърсяването на морето от кораби (MARPOL 73/78)

Разпореждане № 116 на изпълнителния директор60

79.

Допълнение към Международното свидетелство за енергийна ефективност (Supplement to the International Energy Efficiency Certificate - IEE Certificate)

Привеждане в изпълнение на промените в Анекс VI на Международната конвенция за предотвратяване замърсяването на морето от кораби (MARPOL 73/78)

Разпореждане № 116 на изпълнителния директор.61

80

Морско трудово свидетелство (Мaritime Labour Certificate)

Привеждане в изпълнение член V и Глава 5 от Морската трудова конвенция (Maritime labour Convention, 2006)


62

81.

Декларацията за съответствие с Морската трудова конвенция част I (Declaration of Maritime Labour Compliance – Part I)

Привеждане в изпълнение член V и Глава 5 от Морската трудова конвенция (Maritime labour Convention, 2006)


63

82.

Декларацията за съответствие с Морската трудова конвенция част II (Declaration of Maritime Labour Compliance – Part II)

Привеждане в изпълнение член V и Глава 5 от Морската трудова конвенция (Maritime labour Convention, 2006)

64

83.

Временното морско трудово свидетелство (Interim Maritime Labour Certificate)Привеждане в изпълнение член V и Глава 5 от Морската трудова конвенция (Maritime labour Convention, 2006)

65

§ 17. Приложение № 7 към чл. 19, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 7

към чл. 19, ал. 1


Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница