` министерство на земеделието и хранитеДата24.07.2016
Размер23.54 Kb.
#4044

` МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ


ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

София, бул. “Христо Ботев” №55, п.код 1040, тел. централа 98511199, факс 981 37 36


З А П О В Е Д
№ 205

София, 19.03.2014 г.


На основание чл. 239, т. 5 и чл. 240, ал.2 от Закона за горите, във връзка с протокол № 50 от 24.02.2014 г. на комисия, назначена със заповед рег. № 807 от 19.09.2013 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Н А Р Е Ж Д А М

1.Отписвам от публичния регистър на физически лица за упражняване на лесовъдска практика М Г Г, ЕГН , с. К, общ. Е, обл. В Т, ул. „К Р” № .

2.Обявявам за невалидно удостоверение № 4625/21.10.2011 г., ведно с всички права, произтичащи от него.

Мотиви: В рамките на 12 месеца преди датата на вземане на решението за отписване, с влезли в сила две наказателни постановления са установени нарушения на Закона за горите и подзаконовите актове по неговото прилагане, извършени от М Г Г при упражняване на дейността, за която е регистриран в публичния регистър по чл. 235 от Закона за горите, както следва:

М Г Г в периода 28.01.2013 г. до 07.02.2013 г. допуска при извършване на добив на дървесина в имот с кадастрален № 312048, в землището на село Б, неспазване на одобрения технологичен план, изразяващо се в извозване и складиране на 78 пр. куб. метра дърва за горене от дървесен вид габър и дъб, извън временните горски складове. С това си деяние е нарушил чл. 269 от ЗГ във връзка с чл. 47, ал. 1, т. 6 от Наредба № 8/5.08.2011 г. за сечите в горите. Съставен е АУАН серия В, № 001970/20.03.2013 г. Издадено е наказателно постановление № 282 от 18.09.2013 г. по регистъра на актовите преписки в РДГ В Т. Наказателното постановление не е обжалвано и е влязло в законна сила.

М Г Г не отчита кочан с превозни билети, съдържащ копие 3, серия АА от № 348201 до № 348225 от 25.11.2012 г. в срок до 7-мо число на месеца следващ месеца определен в т. 36 от Заповед № 722 от 18.10.2012 г. на ИАГ. С това си деяние е нарушил чл. 257, ал. 1, т. 1 от ЗГ във връзка с т. 36 от Заповед № 722 от 18.10.2012 г. на ИАГ. Съставен е АУАН серия В, № 0001867/15.03.2013 г. Издадено е наказателно постановление № 289 от 28.06.2013 г. по регистъра на актовите преписки в РДГ В Т. Наказателното постановление е обжалвано пред Районен съд В Т и с решение № 737от 24.10.2013 г. по НАХД № 1221/2013 г. същото е потвърдено, като правилно и законосъобразно. Решението на първоинстанционния съд не е обжалвано пред следващата инстанция и е влязло в законна сила.

ИАГ е уведомена с писмо с вх. № ИАГ - 6372/17.02.2014 г. от Регионална дирекция по горите В Т с предложение за отписване на М Г Г от регистъра за лесовъдска практика по чл. 235 от ЗГ.

3. Настоящата заповед подлежи на незабавно изпълнение на основание чл.240, ал.2 от Закона за горите.

4. Настоящата заповед да се сведе до знанието на лицето, дирекции "Административно, правно и информационно обслужване" и "Опазване на горите и лов", всички директори на регионални дирекции по горите и държавни предприятия по чл. 163 от ЗГ за сведение и изпълнение, както и същата да се публикува на интернет страницата на ИАГ.

5. Заповедта може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщаването й, чрез изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите пред министъра на земеделието и храните или пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на зам. изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: (п)

ИНЖ. ГРИГОР ГОГОВ
Каталог: data -> news
news -> Министерство на земеделието и храните
news -> Министерство на земеделието и храните
news -> Министерство на земеделието и храните
news -> Програма „Околна среда 2007-2013г." по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие"
news -> Закон за лова 1880 г., до последния седми Закон за лова и опазване на дивеча от 2000 г
news -> П р и л о ж е н и е стратегия за развитие на ловното стопанство в република българия за периода 2012 2027 г
news -> Изпълнителна агенция по горите българско дружество за защита на птиците
news -> Наредба за сечите в горите глава първа общи разпоредби


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница