§ Навсякъде думите „министърът на транспорта”и „министерството на транспорта” се заменят съответно с думите „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията” и ”министерството на транспортастраница1/2
Дата12.11.2017
Размер406.75 Kb.
#34471
  1   2
Проект на наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 39 от 26.01.2009 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за авиационни учебни центрове, обучаващи пилоти, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал - пилоти, в съответствие с изискванията на JAR-FCL 1 и JAR-FCL 3 и контрола върху тях
§ 1. Заглавието се изменя така: „Наредба № 39 от 26.01.2009 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за авиационни учебни центрове, обучаващи пилоти, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал - пилоти, в съответствие с изискванията на JAR-FCL 1, JAR-FCL 2, и JAR-FCL 3 и контрола върху тях, и за националните правила за пилотите на ВС, извън уредените в JAR-FCL”.

§ 2. Навсякъде думите „министърът на транспорта”и „министерството на транспорта” се заменят съответно с думите „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията” и ”министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията”.
§ 3. В чл. 1, ал.1 – т.1, 2 и 3 в края се добавя „и вертолети”, в ал.2 след думите”приложение № 1” се добавят думите „Лицензиране на летателните екипажи (пилоти на вертолети) - JAR-FCL 2, Секция 1 и Секция 2”.

§ 4. В чл.1, ал.4 „JAA” се заменя с „Европейската агенция за авиационна безопасност -European Aviation Safety Agency (ЕАSА)”.

§ 5. В чл. 2, ал.1 след думите”JAR-FCL 1” се добавя „JAR-FCL 2., в ал.3 след думите „ JAR-FCL 1” се добавят думите”JAR-FCL 2”.

§ 6. В чл. 3, ал.2, т.1 думата „полетно” се заменя с „летателно”.

§ 7. Добавят се нови чл. 6, 7 и 8 със следното съдържание:”Чл. 6. (1) На членовете на екипажа се издават свидетелства за правоспособност за следните категории ВС (в скобите е дадена абревиатура на категорията ВС):

1. самолети (A);

2. вертолети (H);

3. планери (G);

4. свободни балони (FB);

5. малки въздухоплавателни средства (SA) - самолети с максимална излетна маса под 750 kg, вертолети с максимална излетна маса под 450 kg, моторни делтапланери с максимална маса над 120 kg и всички делта-и парапланери с повече от едно място на борда.

(2) Свидетелствата за правоспособност на пилоти на самолети и вертолети в зависимост от степените на квалификация по възходящ ред са за любител пилот, професионален пилот и транспортен пилот.

Чл.7. (1) За всички вертолети и за самолетите, сертифицирани за експлоатация от екипаж с повече от един пилот (многопилотни), се определят квалификационни класове за тип ВС.

(2) Определят се квалификационни класове за тип ВС и за:

1. еднопилотни самолети с повече от един турбовитлов или турбореактивен двигател;

2. еднодвигателни самолети с турбореактивен двигател.Чл. 8. (1) За самолети, сертифицирани за експлоатация от един пилот (еднопилотни), се определят квалификационни класове за:

1. самолети с един бутален двигател - кацащи и излитащи от земна повърхност;

2. самолети с един бутален двигател - кацащи и излитащи от водна повърхност;

3. туристически мотопланери;

4. самолети от един производител с един турбовитлов двигател - излитащи и кацащи на земна повърхност;

5. самолети от един производител с един турбовитлов двигател - излитащи и кацащи на водна повърхност;

6. самолети с повече от един бутален двигател - излитащи и кацащи на земна повърхност;

7. самолети с повече от един бутален двигател - излитащи и кацащи на водна повърхност.

(2) За планерите се определят квалификационни класове за:

1. нормален клас (N);

2. акробатичен клас (A).

(3) За свободните балони се определят квалификационни класове за:

1. балони (B);

2. мотобалони (BE);

3. дирижабли (D).

(4) За малките ВС се определят квалификационни класове за:

1. много леки самолети - самолети с максимална излетна маса под 750 kg (VLA);

2. свръхлеки самолети - самолети с максимална излетна маса под 450 kg (ULA);

3. свръхлеки вертолети - вертолети с максимална излетна маса под 450 kg (ULH);

4. моторни делтапланери - едноместни с максимална маса, включваща горивото - над 120 kg (MHG);

5. всички делта-и парапланери с повече от едно място на борда (HG).

(5) Главна дирекция "ГВА" може да определи квалификационен клас за тип ВС, който е включен в някой от квалификационните класове по ал. 1, 2, 3 и 4 въз основа на следните критерии:

1. типово удостоверение за летателна годност;

2. характеристики на управляемост, които изискват допълнително летателно обучение или обучение на тренажор;

3. минимален състав на екипажа;

4. равнище на технологията.”§ 8. Чл.6 се изменя на чл.9 и в ал.7 „JAA” се заменя с „ЕАSА”.

§ 9. Чл.7 се изменя на чл.10 и в него думата „линк” се заменя с думата „връзка”, а „JAA” се заменя с „ЕАSА”;

§ 10. В заглавието на глава втора се добавят в края думите „И ВЕРТОЛЕТИ”;

§ 11. Чл. 8 се изменя на чл.11 и в ал.1, т.1 в края се добавят думите „и на вертолет (PPL(Н));”, в т. 2 в края се добавят думите”и на вертолет (CPL(Н));”, в т.3 в края се добавят думите „и на вертолет (ATPL(Н)).”

§ 12. Чл. 9 се изменя на чл.12 и в ал.1 след думите ”JAR-FCL 1” се добавят думите ”JAR-FCL 2”, в ал.3 думите „от JAA” се заменят с думите „от ЕАSА”.

§ 13. Чл. 10 се изменя на чл.13, и в ал.1 след ”1.015(b)” се добавя ”и JAR-FCL 2.015(b)”; в ал.2 думите „изискванията на JAA” се заменят с думите „изискванията на ЕАSА”; в края на изречението се добавят думите ”съответно Приложение 1 към JAR-FCL 2.015 и Приложение 3 към JAR-FCL 2.015”.

§14. Чл.11 се изменя на чл.14, и в ал.1 думите „установената от JAA” се заменят с думите „установената от ЕАSА”, в ал.3 в края се добавя „/JAR-FCL 2.015”, в ал. 4 „JAA” се заменя с „ЕАSА”, в ал.5 след „JAR-FCL 1.055(а)(1)” се добавя „или Приложение 1а към JAR-FCL 2.055,”; в ал.6 след думите „JAR-FCL 1.055(а)(1)” се добавя „ и 2.055 (а)(1),”.

§ 15. Чл. 12 се изменя на чл.15, и в ал.1 в края се добавят думите „и Приложение 1 към JAR-FCL 2.010.”; в ал.7 след „MPL(A)” се добавят думите ”съответно CPL(Н) и ATPL(Н) или квалификационен клас IR(Н)”, и думите „и Приложение 1 към JAR-FCL 2.200” в края на ал.7; в ал.8 се добавя ново изречение в края: „Притежателят на IR(Н), издаден в съответствие с Приложение 1 към JAR-FCL 2.200, трябва да притежава PPL(Н), CPL(Н), и ATPL(Н), издадени с радиотелефонни права на английски език.”

§ 16. Чл. 13 се изменя на чл.16, и в ал.1 след „JAR-FCL 1.020” се добавя „/2.020”; в ал.4 думите „ до JAA” се заменят с „до ЕАSА”; чл.14 се изменя на чл.17.

§17. Чл.15 се изменя на чл.18, и в ал.1, т.5 се добавят „CPL(Н), ATPL(Н), IR(Н)”. Създава се нова ал. 4 със следното съдържание: „Срокът на валидност на свидетелство за правоспособност на пилот на вертолет е пет години.” Чл. 16 се изменя на чл.19; чл.17 се изменя на чл.20; чл.18 се изменя на чл.21; чл.19 се изменя на чл.22.

§ 18. Чл. 20 се изменя на чл.23, и в ал.2 след думитеJAR-FCL 1 (Самолети)” се добавят думите „/JAR-FCL 2 (Вертолети).”

§ 19. Чл. 21 се изменя на чл.24, и в ал.1 думите „от JAА” се заменят с думите „от ЕАSА”; в ал.3 в края се добавя „и Приложение 1 към JAR-FCL 2.015.”; в ал.6 думите „изискванията на JAА” се заменят с думите”изискванията на ЕАSА”; след „JAR-FCL 1.015” се добавя „или Приложение 1 към JAR-FCL 2.015”.

§ 20. Чл. 22 се изменя на чл.25, и в ал.1, „JAA” се заменя с „ЕАSА”; в ал.6 след „ATPL(А)” се добавят думите „и PPL(Н), CPL(Н), ATPL(Н)”; след „JAR-FCL1-1.015” се добавят думите”/Приложение 2 JAR-FCL 2.015.”; в ал.7 след „CPL(А)” се добавя „/(Н)”; думите „между JAА”се заменят с думите ”между ЕАSА”. Чл. 23 се изменя на чл.26.

§ 21. Чл. 24 се изменя на чл.27, и в ал.1 в края се добавят думите ”и Приложение1 към JAR-FCL 2.005.”

§ 22. Чл.25 се изменя на чл. 28, и в края се добавяJAR-FCL 2”.

§ 23. Чл. 26 се изменя на чл.29, и в края се добавя „ /2.017.”

§ 24. Чл. 27 се изменя на чл.30, и в ал.1 в края се добавя „/2.085.”. В ал.2 се добавя ново изречение със следното съдържание:”Свидетелството за правоспособност на любител пилот (вертолет) - PPL(Н) се издава при изпълнение на изискванията на подчаст C на JAR-FCL 2.”

§ 25. Чл.28 се изменя на чл.31, и в ал.1 се добавя ново изречение със следното съдържание: „При издаването на свидетелство за правоспособност на професионален пилот на вертолет (CPL(Н)) се спазват изискванията на подчаст D на JAR-FCL 2.”; в ал.2 се добавя ново изречение със следното съдържание: ”При издаването на свидетелство за правоспособност за линеен транспортен пилот (вертолет)-ATPL(Н), се спазват изискванията на подчаст G на JAR-FCL 2.”;

§ 26. Чл.29 се изменя на чл.32, и в него се добавя ново изречение със следното съдържание:За издаване на квалификационен клас за полети по прибори (вертолет) - IR(Н) се спазват изискванията на подчаст Е на JAR-FCL 2.”

§ 27. Чл.30 се изменя на чл.33, и в ал.1 се добавя ново изречение със следното съдържание:”Кандидатът за квалификационен клас за тип вертолет трябва да е завършил курс за обучение на съответния тип вертолет в съответствие с изискванията по подчаст F на JAR-FCL 2”. В ал.2 след думите ”тип самолети” се добавят думите”/тип вертолети”. Добавят се нови т.3 и т.4 със следното съдържание: „3. за многопилотен вертолет съгласно JAR-FCL 2.250, 2.261 и 2.262; 4. за еднопилотен вертолет съгласно JAR-FCL 2.255, 2.261 и 2.262 (а).” Чл.31 се изменя на чл.34.

§ 28. Чл. 32 се изменя на чл.35, и в ал.3 се заличава „т.1”; добавят се нови алинеи 4, 5 и 6 със следното съдържание:”(4) Срокът на валидност на квалификационен клас за вертолети е една година от датата на издаването или от датата на изтичане, ако свидетелството е презаверено в рамките на периода на валидност.

(5) Квалификационен клас за полети по прибори се презаверява в рамките на трите месеца, предшестващи датата на изтичане валидността на класа.(6) Кандидатът, притежаващ квалификационен клас IR(Н), преминава летателната проверка за потвърждаване на квалификационен клас за клас вертолет, в която е включена летателна проверка за потвърждаване на IR(Н).”

§ 29. Чл. 33 се изменя на чл.36, и в него се създава нова алинея 4 със следното съдържание:”За презаверяване и подновяване на квалификационните класове за вертолети се съобразяват изискванията на JAR-FCL 2”.
§ 30. Чл.34 се изменя на чл.37, и в него се създава нова алинея 3 със следното съдържание:”Кандидат за вид клас на многопилотен вертолет трябва да отговаря на изискванията за този вид клас, съгласно JAR-FCL 2.250, 2.261 и 2.262.”

§ 31. Чл.35 се изменя на чл.38, и в него се създава алинея 1 със следното съдържание: „ал.1.Кандидатът за първи квалификационен клас за клас еднопилотни многодвигателни самолети трябва да отговаря на изискванията по JAR-FCL 1.240”. Добавя се нова алинея 2 със следното съдържание: „ал.2. Кандидат за вид клас за еднопилотен вертолет трябва да отговаря на изискванията за този вид клас, така както същите са постановени в JAR-FCL 2.255, 2.261 и 2.262 (а).”

§ 32. Чл. 36 се изменя на чл.39, и в ал.1 навсякъде след думите „тип самолет” се добавят думите”или клас вертолет”. Създава се нова алинея 2 със следното съдържание: „Видът курс за клас вертолет, включващ теоретични познания, трябва да бъде завършен в рамките на 6 месеца преди теста за умения, и да е проведен съгласно JAR-FCL 2.”Досегашната ал.2 се изменя на ал.3.

§ 33. Чл. 37 се изменя на чл.40, и в него се създава ал.1 със следното съдържание: „ал1. Кандидатът за квалификационен клас за клас/тип еднопилотни самолети трябва да е преминал летателно обучение, съответстващо на летателната проверка за квалификационен клас за клас/тип самолет съгласно JAR-FCL 1.240.” Добавя се нова ал.2 със следното съдържание: „ал.2. Кандидатът за квалификационен клас за клас еднопилотни вертолети трябва да е преминал летателно обучение, съответстващо на летателната проверка за квалификационен клас за клас вертолет съгласно JAR-FCL 2.240.”

§ 34. Чл. 38 се изменя на чл.41, и в ал.1 след думите ”многопилотен самолет” се добавят думите”или вертолет”, след думите „ JAR-FCL 1.240” се добавя „/2.240”.

§ 35. Чл. 39 се изменя на чл.42, и в ал.1 след думите „еднопилотни самолети” се добавят думите „или еднопилотни вертолети”, а след думите „JAR-FCL 1.240” се добавя „/2.240.” В ал.2 след думите „тип многопилотен самолет” се добавят думите „или многопилотен вертолет”, а след „JAR-FCL 1.240” се добавя „/2.240”.

§ 36. Чл.40 се изменя на чл.43, и в ал.3 думите „Приложение № 6” се заменят с думите „Приложение № 7 към чл.47, т.4”.

§ 37. Чл.41 се изменя на чл.44, и в ал.1 след думите „Приложение 1 към JAR-FCL 1.425” се добавят думите”/подчаст I на JAR-FCL 2 – 2.420, 2.425 и Приложение 1 към JAR-FCL 2.425.” В ал.2 след думите ”Приложение 1 към JAR-FCL 1.425” се добавят думите ”и Приложение 1 към JAR-FCL 2.425.”

§ 38. Чл.42 се изменя на чл.45, и в него се добавя ново изречение със следното съдържание: ”Инструктор на вертолет може да бъде лице, което отговаря на подчаст Н на JAR-FCL 2.300”.

§ 39. Чл.43 се изменя на чл.46, и в ал.1 след думите „подчаст Н на JAR-FCL 1” се добавят думите „/подчаст Н на JAR-FCL 2.” В ал.2 след думите „подчаст Н на JAR-FCL 1” се добавят думите „/подчаст Н на JAR-FCL 2”.

§ 40. Чл.44 се изменя на чл.47, и в него след думитеJAR-FCL 1.055” се добавят думите „/приложение 1b към JAR-FCL 2.055.”

§ 41. Чл.45 се отменя и се добавят нови Глава трета и Глава четвърта със следното съдържание:

Глава третаСВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ПИЛОТИ НА ПЛАНЕР,СВОБОДЕН БАЛОН, МАЛКО ВС

Раздел І

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ПИЛОТ НА ПЛАНЕР PL(G)

Чл. 48. За издаване на свидетелство за правоспособност PL(G) и за упражняване на правата, давани от него, се изисква валидно свидетелство за медицинска годност 2 клас.

Чл. 49. (1) Квалификационните класове в свидетелството за правоспособност на пилот на планер са съгласно чл. 8, ал. 2.

(2) Кандидатът за квалификационен клас за акробатичен клас планери трябва да притежава квалификационен клас за нормален клас планери.Чл. 50. Притежателят на PL(G) може да изпълнява нетърговски полети с планери, за които притежава квалификационен клас, през деня по правилата за визуални полети.

Чл. 51. (1) Кандидатът за PL(G) трябва да е преминал теоретично и летателно обучение.

(2) Теоретичната част от програмата включва: Теоретичното обучение включва:

1. въздушно право;

2. аеродинамика;

3. конструкция и експлоатация на планери;

4. устройство и експлоатация на оборудването на планери;

5. планиране и изпълнение на полети с планери;

6. характеристики на планерите и техника на пилотиране;

7. характеристики на поведението и възможности на човека;

8. метеорология;

9. аеронавигация;

10. експлоатационни процедури;

11. действия при особени и аварийни случаи.

(3) По време на летателното обучение кандидатът трябва да придобие опит за:

1. предполетна подготовка, вкл. сглобяване и проверка на планера;

2. техниката и процедурите при различните начини за издигане, ограничения по скорост, аварийни процедури и използвани сигнали;

3. полети по схемите за движение, методи и процедури за предотвратяване на сблъскване;

4. управление на планера по визуални ориентири;

5. полет при експлоатационни режими;

6. разпознаване и излизане от начален и пълен срив и стръмно снижение по спирала;

7. издигане, подходи за кацане и кацане при нормални условия и страничен вятър;

8. полети по маршрут с използване на визуални ориентири и методи за определяне на изминатия път;

9. използване на аварийни средства и аварийни процедури.

(4) Летателното обучение включва:

1. петдесет часа полетно време на планер, от които най-малко 15 часа самостоятелно;

2. пет самостоятелни полета по маршрут.

(5) Кандидатът за квалификационен клас за акробатичен клас планери преминава допълнително летателно обучение по програма, одобрена от ГД "ГВА".

(6) Главна дирекция "ГВА" определя по-малка продължителност на летателното обучение по ал. 4 за притежатели на свидетелство за правоспособност на пилот на самолет.Чл. 52. (1) Кандидатът за PL(G) трябва да покаже пред ГД "ГВА" теоретични знания, съответстващи на PL(G). Успешно издържан теоретичен изпит се признава за издаване на PL(G) до 12 месеца след датата на завършването му.

(2) Кандидатът за PL(G) трябва да покаже като пилот на планер по време на летателна проверка умения, съответстващи на PL(G), като:

1. управлява планера, спазвайки ограниченията;

2. плавно и точно да извършва всички маньоври;

3. взема правилни решения и квалифицирано ги прилага;

4. прилага аеронавигационни знания;

5. безопасно управление на планера постоянно управлява планера по такъв начин, че не възникват съмнения за успешното изпълнение и завършване на полета.

(3) В случай че кандидатът не премине успешно летателната проверка по ал. 2 в указания срок, той може да я премине повторно след допълнително летателно обучение от най-малко два часа.Чл. 53. (1) Срокът на валидност на квалификационния клас за клас планери е две години.

(2) Валидността на квалификационен клас за клас планери се потвърждава при условие, че притежателят:

1. има най-малко 60 часа полетно време като пилот на планери за срока на валидност на квалификационния клас;

2. има най-малко 20 часа полетно време като пилот на планери, от които най-малко 10 часа самостоятелно през последните 12 месеца преди изтичане на валидността;

3. е преминал успешно летателна проверка до 3 месеца преди изтичането на валидността на квалификационния клас.

(3) Квалификационен клас за клас планери се възстановява при условие, че кандидатът е преминал обучение по индивидуална програма и е преминал успешно летателна проверка.Чл. 54. Притежателят на квалификационен клас за пилот-инструктор на клас планери може да провежда летателно обучение, да контролира самостоятелните полети на обучаеми пилоти на планери от съответния клас, както и да провежда обучение и да контролира полетите на кандидати за квалификационен клас на пилот-инструктор на планери от съответния клас.

Чл. 55. Кандидатът за квалификационния клас за пилот-инструктор на клас планери трябва да е:

1. навършил 21 години;

2. преминал основен теоретичен курс за подготовка на инструктори;

3. завършил курс по програма за теоретична и летателна подготовка на пилоти-инструктори за съответния клас планери в АУЦ;

4. има опит за съответния клас планери не по-малко от 200 часа полетно време.

Чл. 56. (1) Срокът на валидност на квалификационния клас за пилот-инструктор на клас планери е 3 години.

(2) Квалификационен клас за пилот-инструктор на клас планери се потвърждава при условие, че притежателят:

1. има най-малко 25 полета като пилот-инструктор на съответния клас планери за срока на валидност;

2. има най-малко 10 полета като пилот-инструктор на съответния клас планери през последните 12 месеца преди изтичане на валидността;

3. успешно е преминал летателна проверка за съответния клас планери до 3 месеца преди изтичането на срока на квалификационния клас.

(3) Квалификационен клас за пилот-инструктор на клас планери се възстановява при условие, че кандидатът е преминал обучение по индивидуална програма и успешно е преминал летателна проверка.Чл. 57. Летателните проверки на пилоти на планери се провеждат от упълномощени от ГД "ГВА" проверяващи пилоти, притежаващи PL(G) с квалификационен клас за пилот-инструктор на съответния клас планери.

Раздел ІІ

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ПИЛОТ НА СВОБОДЕН БАЛОН PL(FB)

Чл. 58. За издаване на свидетелство за правоспособност PL(FB) и за упражняване на правата, давани от него, се изисква валидно свидетелство за медицинска годност 2 клас.

Чл. 59. (1) Квалификационните класове в свидетелството за правоспособност на пилот на свободни балони са съгласно чл. 8, ал. 3.

(2) Кандидатът за квалификационен клас за мотобалони трябва да притежава квалификационен клас за балони.Чл. 60. Притежателят на PL(FB) може да изпълнява нетърговски полети със свободни балони, за които притежава квалификационен клас, през деня по правилата за визуални полети.

Чл. 61. (1) Кандидатът за PL(FB) трябва да е преминал теоретично и летателно обучение.

(2) Теоретичната част от програмата включва:

1. въздушно право;

2. аеродинамика;

3. конструкция и експлоатация на свободни балони;

4. устройство и експлоатация на оборудването на свободни балони;

5. физически свойства и практическо използване на газовете, използвани в свободните балони;

6. характеристики на свободни балони и техника на пилотиране;

7. планиране и изпълнение на полети със свободен аеростат;

8. характеристики на поведението и възможности на човека;

9. метеорология;

10. аеронавигация;

11. експлоатационни процедури;

12. действия при особени и аварийни случаи.

(3) По време на летателното обучение кандидатът трябва да придобие опит:

1. за балони:

а) предполетна подготовка, вкл. сглобяване, напълване, такелаж и привръзване и проверка на балона;

б) техниката и процедурите при различните начини за издигане и снижение, вкл. съответните ограничения, аварийни процедури и използвани сигнали;

в) начини и процедури за предотвратяване на сблъскване;

г) управление на свободния балон по визуални ориентири;

д) разпознаване на бързо снижение и излизане от него;

е) подходи за кацане, кацане и обслужване на земята;

ж) използване на аварийни средства и изпълнение на аварийни процедури.

2. допълнително за мотобалони - полети по маршрут с използване на визуални ориентири и начините за определяне на изминатия път;

3. допълнително за дирижабли - изпълнение на полети по зададен маршрут, подход за кацане, кацане и привръзване.

(4) Летателното обучение в зависимост от класа свободен балон включва:

1. за балони:

а) най-малко 9 полета (издигане и спускане) с общо 16 часа полетно време;

б) най-малко 3 самостоятелни полета, от които поне едно контролирано издигане до 1000 m над точката на издигане;

в) най-малко два полета, изпълнени като КВС на свободен балон под наблюдението на инструктор;

г) най-малко два полета по маршрут, изпълнени като КВС на свободен мотобалон под наблюдението на инструктор;

2. за мотобалони:

а) 25 часа полетно време с мотобалон;

б) най-малко 5 полета с издигане, полет по маршрут, подход за кацане по схема, кацане и привръзване на летище, от които един маршрут с дължина над 50 км;

в) пет часа летателно обучение на мотобалон за управление и маневриране с мотобалона само по прибори, вкл. праволинеен полет на постоянна височина, снижение и набор на височина с постоянна скорост, заемане на определен курс, излизане от неблагоприятни режими на полета, радиовръзка и използване на системи, приборно оборудване и радиооборудване, имащи връзка с полетите по прибори;

г) най-малко 5 часа полетно време като КВС на мотобалон под наблюдението на инструктор;

д) програма за летателна подготовка от 3 часа полетно време на типа мотобалон, която се преминава до 60 дни преди летателната проверка за издаване на свидетелство за правоспособност.

Чл.62. (1) Кандидатът за PL(FB) трябва да покаже пред ГД "ГВА" теоретични знания, съответстващи на PL(FB). Успешно издържан теоретичен изпит се признава за издаване на PL(FB) до 12 месеца след датата на полагането му.

(2) Кандидатът за PL(FB) трябва да покаже като пилот на свободен балон по време на летателна проверка умения, съответстващи на PL(FB), като:

1. управлява свободния балон в границите на неговите ограничения;

2. плавно и точно да извършва всички маньоври;

3. взема правилни решения и квалифицирано ги прилага;

4. прилага аеронавигационни знания;

5. постоянно управлява свободния балон по такъв начин, че не възникват съмнения за успешното изпълнение и завършване на полета.

Чл. 63. (1) Срокът на валидност на квалификационен клас за клас свободни балони е две години.

(2) Валидността на квалификационен клас за клас свободни балони се потвърждава при условие, че притежателят:

1. има най-малко 60 часа полетно време като пилот на свободни балони за срока на валидност на квалификационния клас;

2. за последните 12 месеца преди изтичане на валидността има най-малко:

а) 20 часа полетно време, от които най-малко 10 часа самостоятелно за мотобалони;

б) 15 часа полетно време и най-малко 5 полета за балони;

3. е преминал успешно летателна проверка до 3 месеца преди изтичането на валидността на квалификационния клас.

(3) Квалификационен клас за свободни балони се възстановява при условие, че кандидатът е преминал обучение по индивидуална програма и е преминал успешно летателна проверка.Чл. 64. Притежателят на квалификационен клас за пилот-инструктор на свободни балони може да провежда летателно обучение, да контролира самостоятелните полети на обучаеми пилоти на свободни балони от съответния клас, както и да провежда обучение и да контролира полетите на кандидати за квалификационен клас на пилот-инструктор на свободни балони от съответния клас.

Чл. 65. (1) Кандидатът за квалификационен клас за пилот-инструктор на свободни балони трябва да е:

1. навършил 21 години;

2. преминал основен теоретичен курс за подготовка на инструктори;

3. завършил курс за теоретична и летателна подготовка на пилоти-инструктори за съответния клас свободни балони в АУЦ.

(2) Кандидатът за квалификационен клас за пилот-инструктор на клас свободни балони трябва да има най-малко:

1. двеста часа полетно време за клас дирижабли, или

2. сто и петдесет часа полетно време за клас балони и мотобалони.

Чл. 66. (1) Валидността на квалификационен клас за пилот-инструктор на свободни балони е 3 години.

(2) Валидността на квалификационен клас за пилот-инструктор на свободни балони се потвърждава при условие, че притежателят:

1. има най-малко 7 полета като пилот-инструктор на съответния клас свободни балони за срока на валидност;

2. има най-малко 3 полета като пилот-инструктор на съответния клас планери през последните 12 месеца преди изтичане на валидността;

3. успешно е преминал летателна проверка до 3 месеца преди изтичането на валидността на квалификационния клас.

(3) Квалификационен клас за пилот-инструктор на свободни балони се възстановява при условие, че кандидатът е преминал обучение по индивидуална програма и е преминал успешно летателна проверка.Чл. 67. Летателните проверки на пилоти на свободни балони се провеждат от упълномощени от ГД "ГВА" проверяващи пилоти, притежаващи PL(FB) с квалификационен клас за пилот-инструктор на съответния клас свободни балони.

Раздел ІІІ

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ЛЮБИТЕЛ ПИЛОТ НА МАЛКО ВС PPL(SA)

Чл. 68. За издаване на свидетелство за правоспособност PPL(SA) и за упражняване на правата, давани от него, се изисква валидно свидетелство за медицинска годност 2 клас.

Чл. 69. (1) Квалификационните класове в свидетелството за правоспособност на пилот на малки ВС са съгласно чл. 8, ал. 4.

(2) Срокът на валидност на квалификационните класове в PPL(SA) е две години.Чл. 70. (1) Притежателят на PPL(SA) може да изпълнява без възнаграждение нетърговски полети с малки ВС по правилата за визуални полети през деня и при спазване на следните ограничения:

1. не може да извършва полети над населени места и водни басейни;

2. не може да изпълнява полети извън въздушното пространство на Република България;

3. не може да изпълнява полети с малко ВС от класа MHG с излитане или кацане на водна повърхност без разрешение MHG-W;

4. не може да изпълнява полети с пътници на борда.

(2) Ограничението по ал. 1, т. 4 не се отнася за притежател на PPL(SA), който:

1. има 60 часа полетно време като КВС на малко ВС от съответния клас;

2. до 15 дни преди полета е изпълнил най-малко един полет с малко ВС от същия тип.Чл.71. (1) Кандидат за PPL(SA) трябва да има 25 часа полетно време на малко ВС от съответния клас.

(2) На притежателя на PPL-SA, когато кандидатства за друг клас малко ВС, се признава:

1. до 20 часа на ULA(VLA) за квалификационен клас VLA(ULA);

2. до 5 часа на ULH и MHG за квалификационен клас VLA/ULA;

3. до 5 часа на ULA/VLA за квалификационен клас ULH и MHG.

(3) На кандидат, притежаващ валидно PPL, CPL или ATPL, се признават знанията и летателния опит и се издава PPL(SA) след като изпълни изискванията по чл. 73, ал. 1.

(4) На кандидат, който има опит на държавни ВС повече от 30 часа полетно време, се признава до 20 часа полетно време на съответната категория ВС за придобиване на PPL(SA).

Чл. 72. (1) Кандидатът за PPL(SA) трябва да е завършил курс за обучение на любители пилоти на малки ВС. Курсът включва:

1. най-малко 60 часа теоретично обучение;

2. летателно обучение от 15 часа полетно време обучение с инструктор и 10 часа самостоятелно под наблюдение на инструктор, вкл. 3 часа самостоятелно полетно време по маршрут и два полета с обща дължина повече от 100 км, както и кацане и пълно спиране на две летища, различни от летището на излитане; когато е признато полетно време, продължителността на летателното обучение с инструктор може да се намали, но не може да бъде по-малко от 3 часа.

(2) Курсовете за обучение се провеждат по единна програма. Програмата за всеки от класовете малки ВС трябва да включва:

1. съдържанието и продължителността на теоретичното обучение по предмети;

2. видовете упражнения, изпълнявани по време на летателното обучение;

3. съдържанието на летателната проверка за издаване на PPL(SA) и за придобиване и потвърждаване на квалификационен клас за клас малко ВС.

Чл. 73. (1) Кандидатът за получаване на свидетелство за правоспособност за PL(SA) трябва да е показал пред ГД "ГВА" знания по: въздушно право, общи познания за ВС, планиране и изпълнение на полета, човешки фактор, метеорология, навигация, експлоатационни процедури, принципи на полета (аеродинамика), комуникации (свръзки), съответстващи на правата на притежател на PPL(SA). Теоретичният изпит се признава за издаване на PPL(SA) до една година след датата на завършването му.

(2) Кандидатът за получаване на PPL(SA) трябва да е преминал успешно летателна проверка. Проверката се извършва на същия клас малко ВС, на който е проведено обучението. Летателната проверка се признава за издаване на PPL(SA), ако е премината до 6 месеца след завършване на летателното обучение.Чл. 74. (1) Срокът на валидност на квалификационен клас за клас малки ВС е две години.

(2) Валидността на квалификационен клас за клас малки ВС се потвърждава при условие, че притежателят:

1. има най-малко 50 часа полетно време като пилот на малки ВС за времето на валидност на квалификационния клас;

2. има най-малко 25 часа полетно време като пилот на малки ВС през последните 12 месеца преди изтичане на валидността;

3. успешно е преминал летателна проверка до 3 месеца преди изтичане на срока;

4. е показал пред ГД "ГВА", че има необходимите знания за безопасна експлоатация на съответния клас малко ВС.

(3) Квалификационен клас за клас малки ВС се възстановява при условие, че кандидатът е преминал програма за възстановяване, включваща най-малко 5 часа полетно време с инструктор и два часа самостоятелно полетно време с повече от 15 излитания и кацания, и е изпълнил условията по ал. 2, т. 3 и 4.

Чл. 75. (1) Притежателят на PPL(SA) води подробни записи за проведеното обучение, извършените полети и полетното време в летателната си книжка. Признават се за определяне на полетното време само записи в летателната книжка, за които има потвърждение от летищна администрация или от органа или лицето, които са разрешили полетите.

(2) Записите в летателната книжка се правят след полета от притежателя на PPL(SA). Записите, свързани с обучение, се правят от провелия обучението инструктор.Чл. 76. (1) Преди да упражнява правата си на малко ВС от същия клас, за който има вписан квалификационен клас, но от тип, на който в летателната книжка няма записано полетно време, притежателят на PPL(SA) трябва да премине обучение за запознаване с особеностите на тип ВС. Обучението се състои от 5 часа за запознаване с ръководството по експлоатация на ВС и най-малко 3 часа полетно време, включващо един час обучение с инструктор.

(2) Притежателят на PPL(SA) може да изпълнява международни полети при условие, че има 100 часа самостоятелно полетно време и е:

1. преминал курс за теоретично обучение;

2. придобил квалификационен клас за радиотелефонен оператор (RTO);

3. издържал изпит пред ГД "ГВА" по въздушно право, планиране и изпълнение на полета, метеорология, навигация, експлоатационни процедури и комуникации (свръзки).

Чл. 77. (1) Притежателят на квалификационен клас за пилот-инструктор на клас малко ВС (FI(SA)) може да провежда първоначално летателно обучение за PPL(SA) и за квалификационен клас за съответния клас малко ВС.

(2) Кандидатът за квалификационен клас FI(SA) трябва да:

1. притежава свидетелство за правоспособност PPL, CPL или ATPL и валидно свидетелство за медицинска годност 2-ри клас;

2. има 100 часа полетно време на съответния клас малко ВС;

3. е преминал основен теоретичен курс за подготовка на инструктори;

4. е завършил одобрен курс за FI(SA) на съответния клас малко ВС;

5. успешно е преминал летателна проверка за FI(SA).

(3) Курсът за FI(SA) подготвя кандидата да извършва обучение на кандидати за пилоти на малко ВС до ниво PPL(SA). Летателното обучение е най-малко 25 часа полетно време, от които 20 часа трябва да са с инструктор.

(4) Срокът на валидност на FI(SA) е 3 години.

(5) Валидността на FI(SA) се потвърждава при условие, че притежателят е провел не по-малко от 60 часа летателно обучение в срока на валидност и не по-малко от 20 часа летателно обучение за последните 12 месеца преди изтичането на валидността.

(6) Квалификационният клас FI(SA) се възстановява при условие, че кандидатът има валиден квалификационен клас за клас малко ВС и е преминал успешно летателна проверка за FI(SA).

Глава четвърта

КВАЛИФИКАЦИОННИ КЛАСОВЕ И РАЗРЕШЕНИЯ КЪМ СВИДЕТЕЛСТВАТА ЗА

ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕКИПАЖ

Чл. 78. (1) Главна дирекция "ГВА" издава квалификационни класове и разрешения в случаите, когато за спазване на експлоатационните изисквания е необходима специална подготовка за извършване на определен вид полети с ВС или дейности.

(2) Квалификационни класове се издават за:

1. изпълнение на полети по особените правила за визуални полети (ОПВП)-(S-VFR);

2. изпълнение на полети по правилата за визуални полети през нощта (VFR-Night);

3. изпълнение авиохимически работи (АХР) I и II клас (AGR-I, AGR-II);

4. радиотелефонен оператор (RTO).

(3) Разрешения се издават при:

1. изпълнение на полети в условия на намалена видимост (Cat II, Cat III, LV-TO) за ВС от съответния клас/тип;

2. изпълнение на полети с увеличена продължителност със самолети с два газотурбинни двигателя (ETOPS) и в определени региони на аеронавигационния план на ИКАО (RNP, ICAO-reg.);

3. изпълнение на специализирани авиационни работи:

а) строително-монтажни работи, излитане и кацане от/на платформи с вертолети (CONSTR, FLAT);

б) носене на товари на външно окачване с вертолети (EXTL);

в) гасене на пожари от въздуха (FF);

г) изпълнения на полети за издигане на безмоторни самолети (TGLD);

д) изпълнения на полети за пускане на парашутисти (PD);

е) изпълнения на полети за летателна проверка на наземните съоръжения за навигация и кацане (F-TNAV);

ж) изпълнения на полети за изпитване на ВС (TP-A/H/G/B);

4. изпълнение на полети от притежатели на PL(G) и PL(FB) със съответната категория ВС, с което се предоставят въздухоплавателни услуги от авиационен оператор(A-SRV).(4) Квалификационните класове по ал. 2 и разрешенията по ал. 3 се издават след преминаване на подготовка по програма, съобразена с експлоатационните изисквания за специфичната дейност.

Чл. 79. Притежателят на квалификационен клас S-VFR може да изпълнява полети по особените правила за визуални полети.

Чл. 80. (1) Кандидатът за квалификационен клас S-VFR трябва да притежава PPL(A) или PPL(H) и да има най-малко 150 часа самостоятелно полетно време, от които най-малко 60 часа като КВС, като 20 часа са по маршрут.

(2) Кандидатът за квалификационен клас S-VFR трябва да покаже пред ГД "ГВА" знания по:

1. планиране на полетите от РВД;

2. разделянето и използването на въздушното пространство и правилата за полети;

3. правила за провеждане на радиообмена и авиационна фразеология на български и английски език;

4. практическа навигация - използване на радиотехническо и навигационно оборудване на ВС за самолетоводене;

5. действия при отказ на радиовръзка или при невъзможност за продължаване на полета по правилата за визуални полети.

(3) Кандидатът за S-VFR трябва да покаже пред ГД "ГВА" своите умения да спазва правилата, осигуряващи изпълнението на особените правила за визуални полети, като премине успешно летателна проверка.Чл.81. (1) Срокът на валидност на квалификационен клас S-VFR е 12 месеца.

(2) Квалификационен клас S-VFR се потвърждава при условие, че притежателят:

1. има най-малко 10 часа полетно време по ОПВП за срока на валидност;

2. успешно е преминал летателна проверка за S-VFR; ако проверката се извърши до един месец преди изтичане на срока на квалификационния клас, валидността се потвърждава, считано от датата на изтичането й.Чл. 82. Притежателят на квалификационен клас VFR-Night може да изпълнява полети по правилата за визуални полети през нощта.

Чл. 83. (1) Кандидатът за квалификационен клас VFR-Night трябва да:

1. притежава CPL(A) или CPL(H);

2. има най-малко 250 часа полетно време, от които 100 часа като КВС, като 50 часа са по маршрут;

3. е преминал успешно летателна проверка за VFR-Night.

(2) Срокът на валидност на квалификационен клас VFR-Night е 12 месеца.

(3) Квалификационен клас VFR-Night се потвърждава при условие, че притежателят:

1. има най-малко 10 часа полетно време през нощта за срока на валидност;

2. е преминал успешно летателна проверка за VFR-Night. Ако проверката се извърши до един месец преди изтичане срока на валидността на квалификационния клас, неговата валидност се потвърждава, считано от датата на изтичането й.Чл. 84. (1) Кандидатът за квалификационен клас RTO трябва да отговаря на следните условия:

1. да е преминал курс за радиотелефонен оператор;

2. да познава международните правила за радиокомуникация, правилата за провеждане на полетите и правилата за търсене и спасяване на търпящи бедствие ВС и хора;

3. да може да води радиообмен на езика, за който се издава квалификационният клас.

(2) Срокът на валидност на радиотелефонен оператор (RTO) е 5 години след полагане на изпит пред ГД "ГВА". Валидността на RTO се потвърждава след преминаване на опреснителен курс.

Чл.85. На лицата, притежаващи свидетелство за правоспособност с квалификационен клас за радиотелефонен оператор (RTO), им се признава съответствие с изискванията за езикова квалификация на Анекс I към Конвенцията за международна гражданска авиация за владеене на английски език на работно ниво/Operational level (ниво 4) съгласно скалата за оценяване на езиковата квалификация на Анекс I.

(2) Главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него длъжностно лице издава приложение към свидетелството за правоспособност на лицата по ал. 1, което удостоверява способност на владеене на английски език на работно ниво/Operational level (ниво 4).Чл. 86. Притежателят на разрешение за полети по Cat II може да изпълнява кацане при метеорологичен минимум за Cat II с ВС от клас/тип, за което е издадено разрешението.

Чл. 87. (1) Кандидатът за разрешение за полети с ВС по Cat II трябва да:

1. притежава валидно свидетелство за правоспособност CPL с вписан квалификационен клас IR или ATPL за категорията ВС;

2. притежава валиден квалификационен клас за класа/типа ВС, за който се издава разрешението;

3. има най-малко 500 часа полетно време като КВС на класа/типа ВС или 1000 часа, ако не притежава ATPL, или с разрешение на ГД "ГВА", според изискванията на програмата за подготовка за полети по Cat II на производителя на тип ВС;

4. е преминал теоретично обучение за Cat II;

5. е преминал летателно обучение за Cat II на ВС от съответния клас/тип;

6. е преминал успешно летателна проверка за Cat II.

(2) Летателна проверка за разрешение полети по Cat II може да се проведе при условие, че кандидатът през последните 12 месеца е:

1. преминал обучението по ал. 1, т. 4 и 5; или

2. изпълнил най-малко 6 инструментални подхода за кацане с ВС или на летателен тренажор от съответния клас/тип ВС, като във втория случай подходите за кацане трябва да са по Cat II; или

3. преминал успешно проверка за Cat II.

(3) Срокът на валидност на разрешението за полети с ВС по Cat II е 6 месеца.

(4) Потвърждаване на разрешението се извършва след успешно преминаване на летателна проверка за Cat II през последния месец от периода на валидност.

Чл. 88. Притежателят на разрешение Cat III(A/B) може да изпълнява кацане при метеорологичен минимум за Cat III(A/B) с ВС от клас/тип, за което е издадено разрешението.

Чл. 89. (1) Кандидатът за разрешение за полети с ВС по Cat III(A/B) трябва да:

1. притежава валидно свидетелство за правоспособност CPL с вписан квалификационен IR или ATPL за категорията ВС;

2. притежава валиден квалификационен клас за класа/типа ВС, за който се издава разрешението;

3. има най-малко 500 часа полетно време като КВС на съответния тип/клас ВС или 1000 часа полетно време и разрешение Cat II, ако не притежава ATPL, или с разрешение от ГД "ГВА", според изискванията на програмата за подготовка за полети по Cat III (А/В) на производителя на тип ВС;

4. е преминал теоретично обучение за Cat III(A/B);

5. е преминал летателно обучение за Cat III (A/B) на ВС от съответния клас/тип ВС;

6. успешно е преминал летателна проверка за Cat III(A/B) на типа ВС, за който иска разрешението.

(2) Летателна проверка за разрешение за полети по Cat III(A/B) може да се проведе при условие, че кандидатът през последните 12 месеца е:

1. преминал обучението по ал. 1, т. 4 и 5, или

2. изпълнил най-малко 6 инструментални подхода за кацане с ВС или на летателен тренажор за съответния клас/тип ВС, като във втория случай подходите за кацане трябва да са по Cat III(A/B), или

3. преминал успешно летателна проверка за Cat IIIA(B).

(3) Срокът на валидност на разрешението за полети с ВС по Cat IIIA(B) е 6 месеца.

(4) Потвърждаване на разрешението се извършва след успешно преминаване на летателна проверка за Cat IIIA(B) през последния месец от периода на валидност.

Чл. 90. Притежателят на разрешение LV-TO може да изпълнява излитане при намалена видимост (RVR под 150 m или 200 m) на пистата за излитане и кацане (ПИК), съобразено с експлоатационните изисквания за типа/класа самолет, за който е издадено разрешението.

Чл. 91. (1) Кандидатът за разрешение LV-TO за излитане при RVR под 150 m за самолети от категориите по скорост на подхода A, B и C или под 200 m за самолети категория D трябва да:

1. притежава разрешение за Cat II или Cat IIIA(B) на класа/типа ВС, за който кандидатства;

2. е преминал обучение за LV-TO;

3. е преминал успешно летателна проверка за LV-TO на съответния клас/тип самолет.

(2) Летателна проверка за разрешение LV-TO може да се проведе при условие, че кандидатът през последните 12 месеца е:

1. преминал обучението по ал. 1, т. 2; или

2. изпълнил най-малко две излитания с ВС или на летателен тренажор на съответния клас/тип ВС, като във втория случай се имитира отказ на двигател преди V1 и на V2; или

3. преминал успешно летателна проверка за LV-TO.

(3) Срокът на валидност на разрешението LV-TO е 6 месеца.

(4) Потвърждаване на разрешението се извършва след успешно преминаване на летателна проверка за LV-TO през последния месец от периода на валидност.Чл. 92. Разрешения за изпълнение на полети с увеличена продължителност със самолети с два газотурбинни двигателя (ETOPS) и в определени региони на аеронавигационния план на ИКАО (RNP, ICAO-reg.) се издават след преминаване на обучение. В одобрените програми се включват сроковете на разрешенията и условията за тяхната валидност.

Чл. 93. Притежателят на квалификационен клас за авиохимически работи II клас AGR-II може да изпълнява функциите на:

1. втори пилот на ВС при полети за авиохимически работи;

2. на КВС при полети за авиохимически работи при долна граница на облаците 200 m и хоризонтална видимост 5000 m и повече и надморска височина до 1000 m.

Чл. 94. (1) Кандидатът за квалификационен клас AGR-II трябва да притежава свидетелство за правоспособност CPL или ATPL и да има най-малко 200 часа самостоятелно полетно време.

(2) Кандидатът трябва е преминал обучение по програма, включваща:

1. теоретично обучение най-малко 30 часа;

2. летателно обучение най-малко 20 часа полетно време за изпълнение на АХР.

(3) Кандидатът трябва да е показал пред ГД "ГВА" знания, съответстващи на квалификационния клас AGR-II.

(4) Кандидатът трябва да е преминал успешно летателна проверка като КВС или втори пилот за AGR-II. По време на летателната проверка кандидатът трябва да покаже, че притежава умения да изпълнява АХР.Чл. 95. (1) Срокът на валидност на квалификационен клас AGR-II е 3 години. Валидността на AGR-II се потвърждава при условие, че притежателят:

1. има най-малко 90 часа полетно време при изпълнение на АХР за срока на валидност на квалификационния клас;

2. има най-малко 10 часа полетно време при изпълнение на АХР през последните 3 месеца преди изтичане на валидността;

3. е преминал успешно летателна проверка за AGR-II през последните 2 месеца преди изтичане на валидността.

(2) Квалификационен клас AGR-II се възстановява при условие, че притежателят е преминал опреснителен курс за обучение и преминал успешно летателна проверка за AGR-II.

Чл. 96. Притежателят на квалификационен клас за авиохимически работи I клас AGR-I може да:

1. упражнява правата на притежател на квалификационен клас AGR-II;

2. изпълнява функциите на КВС при полети за авиохимически работи при долна граница на облаците 150 m и хоризонтална видимост 3000 m и повече без ограничение на надморската височина.

Чл. 97. (1) Кандидатът за квалификационен клас AGR-I трябва да притежава свидетелство за правоспособност CPL или ATPL и квалификационен клас AGR-II и да има летателен опит:

1. повече от 600 часа полетно време при АХР, от които най-малко 150 часа на пръскане, ако е притежател на свидетелство за правоспособност за самолет; или

2. повече от 400 часа полетно време при АХР, от които най-малко 100 часа на пръскане, ако е притежател на свидетелство за правоспособност за вертолет.

(2) Кандидатът трябва да е показал пред ГД "ГВА" знания, съответстващи на квалификационния клас AGR-I.

(3) Кандидатът трябва да е преминал успешно летателна проверка като КВС или втори пилот за AGR-I. По време на летателната проверка кандидатът трябва да покаже, че притежава умения да изпълнява АХР.

Чл. 98. (1) Срокът на валидност на квалификационен клас AGR-I е 3 години. Валидността на AGR-I се потвърждава при условие, че притежателят:

1. има най-малко 60 часа полетно време при изпълнение на АХР за срока на валидност на квалификационния клас;

2. има най-малко 5 часа полетно време при изпълнение на АХР през последните 3 месеца преди изтичане на валидността;

3. е преминал успешно летателна проверка за AGR-I през последните два месеца преди изтичане на валидността.

(2) Квалификационен клас AGR-I се възстановява при условие, че притежателят е преминал опреснителен курс за обучение и успешно е преминал летателна проверка за AGR-I.

Чл. 99. (1) Притежателят на разрешение EXTL може да изпълнява полети с товари на външно окачване с типа вертолет, за който е разрешението.

(2) Притежателят на разрешение CNSTR може да изпълнява полети за строително-монтажни работи от въздуха с типа вертолет, за който е разрешението.

(3) Притежателят на разрешение FF може да изпълнява полети за гасене на пожари с типа вертолет, за който е разрешението.

(4) Притежателят на разрешение FLAT може да изпълнява полети, при които излитането и/или кацането се извършва от платформа с типа вертолет, за който е разрешението.Чл. 100. (1) Кандидатът за разрешение EXTL; CNSTR; FF и FLAT трябва да:

1. притежава свидетелство за правоспособност CPL(H) или ATPL(H);

2. има летателен опит в съответствие с изискванията на конкретната програма за подготовка;

3. е преминал съответно летателно обучение;

4. успешно е преминал съответната летателна проверка.

(2) Летателна проверка за EXTL, CNSTR, FF или FLAT може да се проведе при условие, че кандидатът през последните 12 месеца е:

1. преминал програмата за подготовка по ал. 1, т. 3; или

2. преминал успешно съответната летателна проверка.Чл. 101. (1) Срокът на валидност на разрешенията EXTL, CNSTR, FF или FLAT е 12 месеца.

(2) Потвърждаването на разрешението се извършва след успешно преминаване на съответната летателна проверка през последните два месеца от периода на валидност.Чл. 102. (1) Притежателят на разрешение TGLD може да изпълнява полети за издигане на планери във въздуха с ВС от клас/тип, за който му е издадено разрешението.

(2) Кандидатът за TGLD трябва да притежава най-малко свидетелство за правоспособност PPL(A), квалификационен клас за класа/типа ВС, с което ще извършва издигане на планери, и летателен опит на същото ВС най-малко 100 часа като КВС.

(3) Кандидатът за TGLD трябва да е преминал обучение по програма, включваща теоретично обучение и най-малко 3 полета за издигане на планери с инструктор, и да е преминал успешно летателна проверка.

(4) Срокът на валидност на разрешението TGLD е 3 години. Потвърждаване на разрешението се извършва след успешно преминаване на летателна проверка през последните 3 месеца от периода на валидност.Чл. 103. (1) Притежателят на разрешение PD може да изпълнява полети за пускане на парашутисти с категорията и класа/типа ВС, за който му е издадено разрешението.

(2) Кандидатът за PD трябва да притежава най-малко свидетелство за правоспособност CPL и квалификационния клас за категорията, класа/типа на ВС, с което ще извършва пускане на парашутисти, и летателен опит най-малко 500 часа като КВС на същото ВС.

(3) Кандидатът за разрешение PD трябва да е преминал обучение по програма, включваща теоретично обучение и най-малко 5 полета за пускане на парашутисти с инструктор, и да е преминал успешно летателна проверка.

(4) Валидността на PD е две години. Потвърждаване на разрешението се извършва след успешно преминаване на летателна проверка за PD през последните два месеца преди изтичане на валидността.Чл. 104. (1) Притежателят на разрешение F-TNAV може да извършва полети за летателни проверки на наземните съоръжения за въздушна навигация и кацане с ВС от типа, за който му е дадено разрешението.

(2) Кандидатът за разрешение F-TNAV трябва да:

1. притежава валидно свидетелство за правоспособност CPL с вписан IR или ATPL и повече от 1500 часа полетно време, от които най-малко 1000 часа по ППП;

2. е преминал обучение;

3. успешно е преминал летателна проверка за F-TNAV.

(3) Срокът на валидност на разрешението F-TNAV е 1 година. Потвърждаване на разрешението се извършва след успешно преминаване на летателна проверка за F-TNAV през последния месец преди изтичане на валидността.Чл. 105. (1) Притежателят на разрешение TP-A/Н може да извършва:

1. контролни полети на класа/типа ВС, за който му е дадено разрешението;

2. изпитателни и изследователски полети на класа/типа ВС, за който му е дадено разрешението.

(2) Кандидатът за TP-A/H трябва да притежава свидетелство за правоспособност CPL или ATPL за съответната категория ВС и да има летателен опит повече от:

1. 1500 часа полетно време за самолети; или

2. 1000 часа за вертолети.

(3) Кандидатът за TP-A/H трябва е преминал обучение по програма, включваща:

1. теоретично обучение за:

а) нормите за летателна годност за категорията ВС;

б) изпълнението на изпитателни полети;

в) програмата за провеждане на изпитателните полети;

г) ръководството по експлоатация на съответния тип ВС;

2. летателно обучение от най-малко 25 часа полетно време.

Чл. 106. (1) Срокът на валидност на разрешението TP-A/H е 2 години.

(2) Потвърждаването на разрешението TP-A/H се извършва, ако притежателят:

1. има валиден квалификационен клас за съответния клас/тип ВС;

2. има най-малко 2 контролни/изпитателни полета за срока на валидност;

3. е преминал опреснителен курс.

Чл. 107. (1) Притежателят на разрешение A-SRV може да изпълнява полети с ВС от съответната категория, с което се предоставя въздухоплавателна услуга.

(2) Кандидатът за разрешение A-SRV трябва да:

1. е навършил 21 години;

2. притежава валидно свидетелство за медицинска годност 1 клас;

3. притежава валидно свидетелство за правоспособност:

а) PL(G) или PL(FB), или

б) PPL(SA) с валиден квалификационен клас за моторни делтапланери MHG.

(3) Кандидатът за разрешение A-SRV трябва да има летателен опит, както следва:

1. за планери:

а) общо 120 часа полетно време на планери, от които най-малко 80 часа да е изпълнил самостоятелно;

б) 20 самостоятелни полета по маршрут;

в) да е изпълнил програма за летателна подготовка на класа/типа планер;

2. за моторни делтапланери:

а) общо 60 часа полетно време на мотоделтапланери, от които най-малко 30 часа самостоятелно;

б) най-малко 10 полета по маршрут самостоятелно, от които не по-малко от два полета по маршрут с дължина над 80 km и с междинно кацане;

в) три точни кацания в квадрат със страна 40 m, с изключен двигател на височина 300 m;

3. за свободни балони:

а) общо 60 часа полетно време на свободен балон или мотобалон, от които най-малко 30 часа полетно време самостоятелно;

б) не по-малко от 10 полета (издигания) с продължителност над един час;

в) три издигания до височина 1000 m над точката на издигане.”
Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница