№ Приложение 1Дата20.08.2016
Размер169.71 Kb.
#6917
Проект!
Appendix 1

Draft!

 1. CONTRACT

№................................................


Приложение 1

 1. ДОГОВОР

№................................................
This day.......................2013, in the city of Sofia, after a negotiating procedure held on the grounds of Art. 92a, paragraph 7 оf the Public Procurement Law, between:

Днес.......................2014 г. в гр.София след проведена процедура по договаряне на основание чл. 92а, ал. 7 от Закона за обществени поръчки между:

„ SOFIA URBAN MOBILITY CENTRE” ЕAD, 1202 Sofia, 84 Kniaginia Maria Luiza blvd., UIC 202218735, represented by Simeon Konstantinov Arnaudov, Executive Director, on one side, referred to hereinafter for shorter the CLIENT


„ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ” ЕАД, гр. София 1202, бул. "Княгиня Мария Луиза" N 84, ЕИК 202218735, представлявано от Симеон Константинов Арнаудов – Изпълнителен директор, от една страна, нарeчeна за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

And on the other side:

и от друга страна

“MIKROELEKTRONIKA” spol. s.r.o., a corporation registered in compliance with the legislation of the Czech Republic, with central office located at Dráby 849, 566 01 Vysoké Mýto, Czech Republic, represented by Jindrich Nadvornik Executive Director, referred to hereinafter for shorter the CONTRACTOR,

Микроелектроника” ООД, корпорация, регистрирана съгласно законодателството на Чешката Република с централен офис на адрес Драби 849, 566 01 Високе Мито, Чешка Република, представлявана от Индрих Надворник – Управител, нарeчeна за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ

Whereas the present Contract was signed to the following:

се сключи настоящия договор за следното:


I. SUBJECT OF CONTRACT


I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 1. The Client shall assign and the Contractor shall agree to provide the service: “Subscription service and maintenance of software of the Automated Fare Collection Systems (АFCS) in Sofia Public Transport”.
 1. Възложителят възлага, а Изпълнителя приема да извърши услугата: „Абонаментна поддръжка на програмното осигуряване на автоматизираната система за таксуване на пътниците (АСТП) в столичния градски транспорт”.

2. The post-warranty subscription service of software of the Automatic fare collection system (AFCS) in Sofia public transport covers the following components:


2. Абонаментна поддръжка на програмното осигуряване на автоматизираната система за таксуване на пътниците (АСТП) в столичния градски транспорт да включва следните компоненти:

  1. Application and server software FareOn:

  1. Приложен и сървърен софтуер FareOn:

 • installation of new major and updated versions of the software; provision of instructions and consultation regarding the use and the maintenance; • инсталиране на нови основни и междинни версии на програмното осигуряване; осигуряване на инструкции и консултации относно ползването и поддръжката.

 • administration and monitoring of FareOn server software;
 • администриране и наблюдение на FareOn сървърното програмно осигуряване,

 • monitoring of the on-board equipment software, comprising activities related to the current versions of the devices’ firmware, regular and complete information transfer from the vehicles, exchange of the error messages occurred in real time and others;
 • наблюдение на програмното осигуряване на бордовото оборудване, включващо дейности по следене на актуалните версии на фърмуерите на устройствата, регулярно и цялостно прехвърляне на информацията от превозните, обмен на съобщенията за възникнали грешки в реално време и други;

 • reaction upon failure of AFCS and also interruptions in the system which might lead to damage or loss of data in time limits set in Annex no. 1;
 • своевременна реакция при възникнали сривове в АСТП, както и спирания на системата, които биха могли да предизвикат повреждане или загуба на данни, съобразно времената, описани в Приложение 1;

 • рepair of occurred problems and development of new software versions.
 • отстраняване на възникнали проблеми и изготвяне на нови версии на програмното осигуряване.

 • prospective development of new software versions in the Contractor deems it is appropriate considering the existing functionality and parameters of the software.

 • изготвяне на нови версии на програмното осигуряване, ако Изпълнителят счита, че е подходящо, като се има предвид съществуващата функционалност и параметри на софтуера.

  1. Maintenance of software of on-board equipment in the vehicles and wireless Access points in the depots of “Stolichen elektrotransport” ЕАD, special hardware in the Points of sale , the ticket offices and the portable inspector devices of „ Sofia Urban Mobility Centre” ЕAD and also installation of new software versions through WI-Fi for the enlisted devices:
  1. Програмно осигуряване на бордовото оборудване в превозните средства и безжичните точки за достъп в депата на „Столичен електротранспорт” ЕАД, специализиран хардуер в абонаментните бюра и каси, и портативните устройства за контрол в „Център за градска мобилност” ЕАД, както и инсталиране на нови версии на програмното осигуряване чрез Wi-Fi за изброените устройства:

- on-board ticket central unit (OTCU) firmware;

- on-board ticket vending machine (OTVM) firmware;

- contactless validators’ firmware (CV);

- protocol adapters’ (PА) firmware;

And installation of new software versions for:

- wireless access points (AP) software;


- customer display (CD) firmware;
- portable inspector device (PID) firmware.

- фърмуер на централното бордово устройство (ЦБУ);

- фърмуер на бордови билетен автомат (ББА);

- фърмуер на безконтактен валидатор (БВ);

- фърмуер на протоколен адаптор (ПА);

И инсталация на нови софтуерни версии за:

- програмно осигуряване на безжичните точки за достъп (БТД);

- фърмуер на клиентски дисплей (КД);

- фърмуер на портативно устройство за контрол (ПУК).II. TERM OF THE CONTRACT


II. СРОК НА ДОГОВОРА


 1. This Contract is signed for a term of 12 (twelve) months, following the date of signing the Contract.
 1. Настоящият договор се сключва за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на договора.
 1. Place of execution of the service:
 1. Място на изпълнение на услугата:
 • „Sofia Urban Mobility Centre" EAD – central system -
  server equipment; working stations; server and application software;

 • „Център за градска мобилност" ЕАД - централна система -
  сървърно оборудване; работни станции; сървърно и приложно програмно
  осигуряване;

 • „Sofia Urban Mobility Centre" EAD – “Marketing and economic activities” Directorate – Ticket offices; POS (points of sale); working places in Inspector’s unit;

 • „Център за градска мобилност" ЕАД – Дирекция „Маркетинг и стопанска дейност” - пунктове за продажби; операторски работни места; работни места за обслужване на портативните устройства за контрол;

 • „Stolichen elektrotransport” ЕАD –Wi-Fi AP for wireless data transfer from and to OTCU – 2 trolleybus depots and 3 tram depots.

 • „Столичен електротранспорт” ЕАД –Wi-Fi точки за безжично прехвърляне на информацията от превозните средства – 2 тролейбусни депа и 3 трамвайни депа.


III. PRICES AND TERMS OF PAYMENTIII. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ


5. The total price of the service for the whole term of execution (12 months) amounts to EUR ............ (................................................ euro) (the price of the service is subject to negotiation) and covers the expenses of the Contractor for consultations, set up, resetting of all types of errors found in the software and development of standard new versions.


5. Общата цена на услугата за целия срок на изпълнение (12 месеца) е в размер на ........................... (...................................) евро (цената на услугата подлежи на договаряне) и включва разходите на Изпълнителя за консултации, настройки, отстраняване на всички видове открити грешки в програмното осигуряване и изработване на стандартни нови версии.

6. The Client shall pay monthly to the Contractor the amount of the monthly subscription fee EUR .................. (.................................. euro). The amount shall be paid to the bank account of the Contractor against a VAT invoice the latter has issued, supplied with a bilateral statement about execution of the subscription service of the software, up to 30 (thirty) days following their receipt by the Client.

6. Възложителя заплаща на Изпълнителя ежемесечно сума в размер на месечната абонаментна такса .............. (.....................................) евро. Сумата се заплаща по сметката на Изпълнителя срещу издадена от него фактура, придружена с двустранен протокол за изпълнение на абонаментното поддържане на програмното осигуряване в 30 (тридесет) дневен срок от получаването им при Възложителя.

7. The amount does not include costs for incorporated materials and consumables that the Client shall pay separately on the grounds of a bilateral statement containing specification and calculation of the materials and consumables incorporated during the elapsed month with service provided.

7. В сумата не се включват разходите за вложените материали и консумативи, които Възложителят заплаща отделно на базата на двустранен протокол, съдържащ спецификация и калкулация за вложените през изтеклия месец на поддръжка материали и консумативи.


IV. OBLIGATIONS OF THE CLIENTIV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ


 1. The Client shall be obliged:

 1. Възложителят е длъжен:

8.1. To render assistance to the Contractor, for the precise and proper execution of the service.

8.1. Да оказва съдействие на Изпълнителя за точното и качествено изпълнение на услугата.

8.2. To inform the Contractor in due time to tele-fax: ........................................ and e-mail: .................................................. about defects occurred in the devices and problems in the operation of the Automatic fare collection system (AFCS) with a view to their timely repair.

8.2. Да уведомява своевременно Изпълнителя на телефакс: ......................... и e-mail: ....................................................... за възникнали дефекти в устройствата и проблеми в работата на автоматизираната система за таксуване на пътниците (АСТП) с оглед навременното им отстраняване.

8.3. To provide to the Contractor access to the premises (locations) where the elements of the equipment subject to subscription service, are installed, as well as to provide assistance if necessary.

8.3. Да осигури на Изпълнителя достъп до обектите, в които са разположени елементите на оборудването, подлежащо на абонаментна поддръжка и да оказва съдействие при необходимост.

8.4. Not to allow other persons to perform any actions related to set up or repair of failures related to the subject of the Contract, which might cause collapses in the Automatic fare collection system (AFCS).

8.4. Да не допуска други лица да извършват каквито и да са действия по настройки или отстраняване на повреди, свързани с предмета на договора, които могат да предизвикат сривове в автоматизираната система за таксуване на пътниците (АСТП).

8.5. For defects in the devices that have been found and repaired and problems in the operation of the Automatic fare collection system (AFCS) a bilateral statement of findings shall be drawn up jointly with a representative of the Contractor, where the time for repairing the failure shall by all means be indicated.

8.5. За констатираните и отстранени дефекти в устройствата и проблеми в работата на автоматизираната система за таксуване на пътниците да съставя двустранен констативен протокол, съвместно с представител на Изпълнителя, в който задължително се отбелязва времето на отстраняване на повредата.

8.6. To perform testing of the new software versions for the central system, the on-board devices and the portable inspector devices in the test data base and the existing integration platform and to grant approval for their actual commissioning.

8.6. Да извършва тестване на новите версии на програмното осигуряване за централната система, бордовите устройства и контрольорските устройства в тестовата база данни и съществуващата интеграционна платформа и да дава одобрение за въвеждането им в реална експлоатация.

8.7. To ensure that the appointed contact persons of the Client will not perform unauthorized calls, unjustified notifications and unjustified requirements to the Contractor.

8.7. Да гарантира, че определените лица за контакт на Клиента няма да извършват неоторизирани обаждания, уведомления и неоправдани изисквания към Изпълнителя.

       1. V. OBLIGATIONS OF THE CONTRACTOR
       1. V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
 1. The Contractor shall be obliged:

 1. Изпълнителят е длъжен:

9.1. To provide the subscription service of the software on each calendar day throughout the term of execution of the Contract, between 08:00 AM tо 08:00 PM East European Time (EET, GMT+2).

9.1. Да извършва абонаментна поддръжка на програмното осигуряване във всеки календарен ден от срока на изпълнение на договора , в интервала от 08:00 до 20:00 часа източноевропейско време (EET, GMT+2).

9.2. To perform the service with qualified specialists, having at their disposition the required equipment, transport and software.

9.2. Да извършва услугата с квалифицирани специалисти, разполагащи с необходимата техника, транспорт и програмно осигуряване.

9.3. To have an authorized representative – a contact person in Sofia.

9.3. Да има упълномощен представител – лице за контакти в гр. София.

9.4. To confirm before the Client in writing by tele-fax: ................................... and e-mail: ............................................ the receipt of notification about the defects occurred in the devices and problems in the operation of the Automatic fare collection system (AFCS), by indicating the date and time of its receipt.

9.4. Да потвърждава на Възложителя писмено по телефакс: ................................. и e-mail: ....................................... получаването на уведомлението за възникнали дефекти в устройствата и проблеми в работата на автоматизираната система за таксуване на пътниците, чрез отбелязване на датата и часа на получаването му.

9.5. To observe the periods for repair of failures, which periods have provided for time for reaction and time for repair of occurred defects in the operation of the Automatic fare collection system (AFCS), according to Annex № 1, an integral part of this Contract.

9.5. Да спазва сроковете за отстраняване на повредите, включващи време за реакция и време за отстраняване на възникналите дефекти в работата на системата за таксуване, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящия договор.

9.6. To secure the joint operation between the Automatic fare collection system (AFCS) and the existing GPS –urban transport control and management system and also an option for a two-way data transfer from one system to the other.

9.6. Да осигурява съвместната работа между автоматизираната система за таксуване на пътниците и съществуващата GPS - система за контрол и управление на транспортните средства, както и възможност за двупосочен пренос на данни от едната система към другата.

9.7. To perform analysis on the condition of the Automatic fare collection system (AFCS), on which base to deliver recommendations concerning modifications and optimization of the system in order to improve its whole function.

9.7. Да извършва анализ за състоянието на автоматизираната система за таксуване, на базата на който да прави препоръки относно промени и оптимизиране на системата, с цел подобряване на цялостното й функциониране.

9.8. To observe confidentiality about documents, data or information with confidential content and not to allow misuse of personal data from the data base of the system.

9.8. Да спазва конфеденциалност относно документи, данни или информация с поверителен характер и да не допуска злоупотреба с личните данни от базата данни на системата.

9.9. Within the moment of signing the Contract to provide a performance guarantee in the form of money amounting to EUR .......... (..................................... euro) representing 3 % оf the total price for execution of the service in EUR. The Client shall release the performance guarantee after completion of the contract and settlement of financial claims between the parties within 7 (seven) days after written request by the Contractor without imposing interest.

9.9. Към момента на сключване на договора да представи гаранция за изпълнението му под форма на парична сума в размер на .................. (.................................) евро, представляваща 3 % от общата цена за изпълнение на услугата в евро. Възложителят освобождава гаранцията след изпълнението на договора и уреждане на финансовите претенции между страните в срок до 7 (седем) дни след писмено искане на Изпълнителя без да начислява лихва.
      1. VI. LIABILITIES      1. VI. ОТГОВОРНОСТИ
 1. In case of absolute non-execution of the assigned order the Client shall withhold the guarantee under item 9.9 оf the Contract.

 1. При пълно неизпълнение на възложената поръчка Възложителят задържа гаранцията по т.9.9 от договора.

 1. Regardless of the preceding article upon an absolute non-execution of the assigned order the Contractor shall be liable to pay a default payment amounting to 10% оf the price of the Contract.

 1. Независимо от предходната клауза при пълно неизпълнение на възложената поръчка Изпълнителят дължи и неустойка в размер на 10% от стойността на договора.

 1. In case of partial non-execution of the Contract the Client shall pay only for that part of the agreed work that has been executed precisely, in compliance with what was agreed in the Contract. In such case the Client shall withhold also a proportional part of the guarantee, corresponding to the part of the Contract that was not executed.

 1. При частично неизпълнение на договора Възложителя заплаща възнаграждение само за тази част от договорената работа, която е изпълнена точно, в съответствие с уговореното в договора. В този случай Възложителя задържа и пропорционална част от гаранцията, съответстваща на неизпълнената част от договора.

 1. In any case of delayed execution beyond the deadline for overcoming the problem in the application software the Contractor shall be sanctioned by the Client with EUR 100,00 (one hundred Euro) for each hour but not more than EUR 2000,00 (two thousand Euro).

 1. Във всеки случай на забавено изпълнение на срока за отстраняване на проблем в приложния софтуер Изпълнителят се санкционира от Възложителя с 100,00 (сто) евро за всеки час, но не повече от 2000,00 (две хиляди) евро.

 1. In case of delay in the payment of the agreed remuneration the Client shall be liable to pay to the Contractor the amount of the legal interest on the delayed payment, for each day of delay but not more than 10% оf the value of delayed payment.

 1. При забава на плащането на договореното възнаграждение Възложителя дължи обезщетение на Изпълнителя в размер на законната лихва върху забавеното плащане, за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от стойността на забавеното плащане.
     1. VII. FINAL PROVISIONS     1. VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ
 1. This Contract shall be terminated:

 1. Настоящият договор се прекратява:

  1. Upon expiration of the term of the Contract.

  1. С изтичане срока на договора.

  1. Upon mutual written consent between the parties.

  1. По взаимно писмено съгласие между страните.

  1. Upon occurring of impossibility to implement the Contract for which the parties shall be obliged to duly inform each other up to seven-day time after such impossibility occurred.

  1. При настъпване на обективна невъзможност, за което обстоятелство страните си дължат надлежно уведомяване в седем дневен срок от настъпване на обективната невъзможност.

  1. Upon withdrawing on the part of the Client from the Contract when he has well substantiated reasons for that. In such case the Client shall be obliged to pay to the Contractor the service accomplished according to the Contract.

  1. При отказ на Възложителя от договора при наличие на основателни причини за това. В този случай Възложителят е длъжен да изплати на Изпълнителя извършената съгласно договора услуга.

  1. In case of incomplete or partial non- execution of either party.

15.5. При пълно или частично неизпълнение на всяка от страните.

 1. Termination of the Contract under items 15.2 and 15.3 shall not lead to sanctions and financial consequences for either party.

 1. Прекратяването на договора по т.15.2 и 15.3 не води до санкции и финансови последствия за двете страни.

 1. Unilateral cancellation of the Contract under item 15.5 shall be possible in case of absolute non-execution and also in case of partial poor or delayed execution, according to Art.87 of the AOC (Act on Obligations and Contracts).

Upon termination of the Contract the correct party shall be obliged up to seven-day time to forward a written prior notice to the other party about termination of the Contract.

 1. Едностранно разваляне на договора по т.15.5 се допуска при пълно неизпълнение, а също и при частично, лошо или забавено изпълнение, съгласно чл.87 от ЗЗД.

При разваляне на договора изправната страна е длъжна да отправи писмено предизвестие до другата страна за прекратяване на договора в седем дневен срок. 1. The Client shall appoint the persons in charge for the coordination and execution of the Contract on his behalf.

 1. Възложителят определя лицата, отговорни по координацията и изпълнението на договора от негова страна.
    1. VIII.GENERAL PROVISIONS
    1. VIII.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Amendments and supplements to this Contract shall be admitted and shall be made with written agreements between the parties only within the frameworks of the specified period and up to the amount specified in item 5.

 1. Изменения и допълнения към този договор са допустими и се правят с писмено споразумение между страните само в рамките на определения срок и договорената в т. 5 сума.
 1. Arguments occurred between the Client and the Contractor that are not treated in this Contract, shall be resolved through negotiations and when no consent can be reached – shall be brought to the court.

 1. Възникналите спорове между Възложителя и Изпълнителя, неуредени с този договор, се решават чрез преговори, а при непостигане на съгласие - по съдебен ред.
 1. To all matters that have not been treated in this Contract the provisions of the effective legislation of the Republic of Bulgaria shall apply.

 1. За всички неуредени въпроси в този договор се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

This Contract was made and signed in three uniform counterparts – one for the Contractor and two for the Client.

Този договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – от които един за Изпълнителя и два за Възложителя.

The following documents shall be integral parts of the Contract:

Неразделна част от него са:
Annex №1 - Periods of time for repair of failures by types.

Приложение №1 - Срокове за отстраняване на повредите по видове.


CONTRACTOR: CLIENT:


ИЗПЪЛНИТЕЛ: ВЪЗЛОЖИТЕЛ:


GENERAL CEO OF

director OF

MIKRO „SOFIA URBANELEKTRONIKA” MOBILITY CENTRE”

spol. s.r.o.:

........................ ……......................Jindrich NADVORNIK SIMEON ARNAUDOV

ЕО

Управител на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Микроелектроника НА „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА

ООД МОБИЛНОСТ” ЕАД


................................. ................................

ИНДРИХ НАДВОРНИК СИМЕОН АРНАУДОВ

Annex 1

Приложение 1

PERIODS OF TIME FOR REPAIR OF FAILURES BY TYPES

СРОКОВЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИТЕ ПО ВИДОВЕName

Maximum time for reaction, starting from the moment the failure was announced


Maximum time for repair of occurred defects, starting from the moment the failure was announcеd

1.

FareOn software application

12hours*/2 hours

7 days*/6 hours

2.

FareOn Server software

12hours*/2 hours

14 days*/6 hours

3.

On-board ticket central unit (OTCU) firmware

24 hours

10 days

4.


On-board ticket vending machine (OTVM) firmware

24 hours

10 days

5.

Contactless validators’ (CV) firmware

24 hours

10 days

6.

Protocol adapter (PА) firmware


24 hours

10 days

7.

Wireless access points’ (AP) software

12 hours

5 days

8.

Network equipment’s software


12 hours

5 days

9.

Customers’ display firmware


24 hours

15 days

10.

Portable checking device’s (PCD) firmware24 hours

15 days


Наимено

вание

Максимално време за реакция, считано от момента на обявяване на повредатаМакси

мално време за отстраняване на възникнали дефекти, считано от обявява

нето им1.

Приложен софтуер FareOn


12часа*/2 часа

7 дни*/6 часа

2.

Сървърен софтуер FareOn

12часа*/2 часа

14 дни*/6 часа

3.

Фърмуер на централно-то бордово устройство (ЦБУ)

24 часа

10 дни

4.


Фърмуер на бордови билетен автомат (ББА)


24 часа

10 дни

5.

Фърмуер на безконтак-

тен валидатор24 часа

10 дни

6.

Фърмуер на протоколен адаптор (ПА)


24 часа

10 дни

7.

Програмно осигурява-

не на безжични-

те точки за достъп


12 часа

5 дни

8.

Програмно осигуряване на мрежовото оборудване

12 часа

5 дни

9.

Фърмуер на клиентски диспей


24 часа

15 дни

10.

Фърмуер на портативно устройство за контрол


24 часа

15 дни


* The indicated periods of time are for activities that have no reference to the real time system functioning and lead no to loss of information and/or impossibility to provide services to passengers or clients. In case of emergencies that are not resulting from force major circumstances but are actually a full incapacity of the central system and/or a parallel failure of all Points of sale, the following schedules shall be valid:

* Посочените времена са за дейности, които не касаят функционирането на системата в реално време и не водят до загуба на информация и/или невъзможност за обслужване на пътници или клиенти. При аварийни ситуации, породени не от форсмажорни обстоятелства, а именно пълна неработоспособност на централната система и/или едновременен отказ във всички бюра за продажба на превозни документи, са в сила следните часове:


- maximum time for reaction – 2 hours;

- maximum time for repair – 6 hours.- максимално време за реакция – 2 часа;

- максимално време за отстраняване – 6 часа.All above mentioned periods of time are given in astronomic hours and in calendar days.Всички горепосочени времена са дадени в астрономически часове и календарни дни.


Каталог: media -> uploads
uploads -> Поръчка–спецификация № / г
uploads -> Документ проспект за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации на
uploads -> Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите
uploads -> Ч и с л е н о с т на ведомствените автомобили на “център за градска мобилност”еоод – управление и поделение „реализация на приходите”
uploads -> До „Симонас Кардс“ оод (Бенефициент- наименование)
uploads -> Приложение №1 Технически изисквания към


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница