§ в чл. 1, ал. 2 след думата „гори” се добавя „в горски територии”. § в чл. 6 се създава ал. 6: „(6) При провеждане на отгледните сечи се спазват принципите на позитивната селекция.”Дата25.07.2016
Размер128.73 Kb.
#5655
ПРОЕКТ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите (Обн. - ДВ, бр. 64 от 19.08.2011 г.; изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. )

§ 1. В чл. 1, ал. 2 след думата „гори” се добавя „в горски територии”.
§ 2. В чл. 6 се създава ал. 6:

„(6) При провеждане на отгледните сечи се спазват принципите на позитивната селекция.”


§ 3. Член 10, ал. 1 се изменя така:

(1) Прорежданията се провеждат в периода на интензивен растеж на дърветата по височина за определяне на дърветата с желани качества, осигуряване на условия за нарастването им по височина и подобряване и поддържане на жизнеността и механичната устойчивост на насажденията.”


§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения:

 1. В ал. 1 думата „стабилност” се заменя с „жизненост”.

 2. В ал. 2 думите „биологията на които не позволява да достигнат турнусната зрялост на основния дървостой в“ се заменят с „ на площ с”.


§ 5. В чл. 13, ал. 2 накрая се добавят думите „ и изборно прореждане”.
§ 6. В чл. 15, изречение първо, думите „от пионерни видове или видове с издънков произход, когато“ се заменят с „които“.
§ 7. В чл. 21 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, т. 6 думите „разнновъзрастни гори” се заменят с „гори с неравномерна структура”.

2. Алинеи 3 и 4 се отменят.


§ 8. В чл. 23, ал. 1 думите „ два или повече” се заменят с „ постепенно на няколко”.
§ 9. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:

1 В ал. 1 думата „до” се заменя с думите „ не – по малък от”.

2.В ал. 3 след думата „провежда“ се добавя „ с интензивност до 20%”.

3.В ал. 4 се създава изречение второ:

„Тази фаза на сечта се провежда не по рано от 3 години след подготвителната фаза с интензивност до 25%”

4. В ал. 5 накрая се добавят думите „не по рано от 3 години след осеменителната фаза”.

5. Алинея 6 се изменя така:

„(6) При провеждане на осветителна фаза склопеността на насаждението се намалява до 0,3 – 0,4. Тази фаза на сечта се провежда с интензивност не по-голяма от 25 %.”

6. Създава се ал. 8:

„(8)При провеждане на фазите на сечта по ал. 7 се спазват следните изисквания:

1. не се допуска окончателно отсичане на зрелия дървостой на площ по-голяма от 2 ха за всяко отделно насаждение;

2. неотсечената площ от насаждението между възобновените площи е не по-малка от отсечената. Сечта в неотсечената площ се провежда, след като младия дървостой в съседните отсечени площи достигне средна височина не по-малко от 3 м;

3. не се допуска сливане на сечищата в окончателна фаза в съседни насаждения с обща площ по-голяма от 2 ха. За целта се спазват изискванията по т. 2;

4. при провеждането на окончателната фаза на краткосрочно-постепенна сеч в площните сечища се оставят от 3 до 5 биотопни дървета на един хектар, както и жизнени и с добре развити корони единични или групи дървета от редки дървесни видове.”


§ 10. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 3 се изменя така:

(3) При наличие на възобновяване, в местата с най-голямо количество подраст се отварят до 2 котела на хектар с площ на всеки един до 0,1 хa. Площите между котлите се изреждат еднократно равномерно до склопеност не по-малка от 0,4 - 0,5.”

2.Алинея 5 се изменя така:

(5) Интензивността на сечта е до 30% при всяка лесовъдска намеса. Възобновителният период на постепенно-котловинната сеч е не по-малък от 30 години.”

§ 11. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думите „над 30 години” се заменят с думите „не по–малък от 40 години”.

2. В ал. 3 :

а) точка 3 се отменя;

б) създава се т. 8:

„8. интензивността на сечта при всяка лесовъдска намеса не трябва да превишава 25%.”.

§ 12. В чл. 27, ал. 4 числото „30” се заменя с „25”.

§ 13. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:


 1. В ал. 3 думите „от запаса на насаждението” се заличават.

 2. В ал. 4 думите „през 8 – 10 години“ се заменят с думите“ съобразно възприетия турнус на стопанството“


§ 14. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

(1) Групово-изборна сеч се провежда в насаждения, с участие в състава им на светлолюбиви дървесни видове, както и в буковите, и смърчовите високопланински гори.”

2. В ал. 2 след думата „дървостоя” се поставя запетая и се добавят думите „приоритетно в местата с налично възобновяване”.

3. Алинея 6 се изменя така:

„(6) Интензивността на сечта е до 20 % от запаса на насаждението.“

4. Създава се ал. 7:

„(7) Повтаряемостта на групово-изборната сеч е съобразно възприетия турнус на стопанството.“


§ 15. Член 32 се изменя така:

Чл. 32. (1) Голите сечи са възобновителни сечи с последващо изкуствено и/или издънково възобновяване.

(2) Голи сечи с изкуствено възобновяване се провеждат в тополови гори както и в насаждения от келяв габър и мъждрян, растящи на средно богати и богати месторастения, и издънкови акациеви насаждения, за възстановяване на производствения им потенциал.

(3) Голи сечи с издънково естествено възобновяване се провеждат в тополови, акациеви, гледичиеви, келявгабърови, мъждрянови, върбови и липови гори или смес от тях.(4) Голи сечи в липови гори се провеждат в насаждения с минимум 90 % участие на липата в състава на насаждението, на площни сечища до 2 ха. Неотсечената ивица между площните сечища е с широчина не по-малка от 20 м. Следващата гола сеч се провежда след склопяване на младия дървостой и достигане на височина не по-малко от 3 м.

(5) За предпазване от вредното въздействие на водите голите сечи в ивицата дига - бряг се провеждат на площи до 5 ха. Следващата гола сеч се провежда не по-рано от 3 години след залесяване на предходното сечище.

(6) Голата сеч в нискостъблени гори, с изключение на акациевите, се провежда на площни сечища до 2 ха. Неизсечената ивица между площните сечища е с широчина не по-малка от 20 м.

(7) Сливането на площните сечища по ал. 4 се извършва след склопяване на младия дървостой и достигане на средна височина не по-малко от 3 м.”
§ 16. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:

1 Алинеи от 1 до 4 се изменят така:

„(1) Санитарни сечи се провеждат при наличие на повреди причинени от биотични въздействия. В този случай дърветата се отсичат с цел подобряване на здравословното състояние на насажденията и предотвратяване на опасността от каламитети.(2) Санитарните сечи се провеждат само след обследване и предписание на лесозащитните станции.

(3) Интензивността на санитарната сеч е в зависимост от обема на повредената и/или повалена дървесина, при спазване на изискванията за наличие на биотопна дървесина.”(4) Санитарните сечи се провеждат при спазване на следните условия:

1. когато установените повреди от биотичен характер са концентрирани и площта им е над 0,1 ха;

2. в случаите извън точка 1, когато се установят повреди, причинени от биотични въздействия, и състоянието на насаждението отговаря на критериите за провеждане на отгледна или възобновителна сеч, увредените дървета се отсичат по време на съответната сеч.”

2. Алинеи 5 и 6 се отменят.


§ 17. Член 35 се изменя така:

Чл. 35. (1) Принудителни сечи се провеждат при наличие на повреди причинени от абиотични въздействия. В този случай се отсичат повредени и/или повалени дървета с цел усвояване на дървесината.(2) Принудителните сечи се провеждат само след предписание на съответната регионална дирекция по горите.

(3) Интензивността на принудителната сеч е в зависимост от обема на повредената и/или повалена дървесина, при спазване на изискванията за наличие на биотопна дървесина.

(4) Когато се установят повреди, причинени от абиотични въздействия и състоянието на насаждението отговаря на критериите за провеждане на отгледна или възобновителна сеч, увредените дървета се отсичат по време на съответната сеч.“
§ 18. Член 36 се изменя така .

Чл. 36. (1) В горите се провеждат технически сечи за:1. създаване и поддържане на дивечова нива, дивечова просека, дивечов котел, бръстилище, ловна просека, дивечово сечище, дивечова ливада;

2. мероприятия за опазване на горските територии от пожари;

3. изграждане и поддържане на обектите по чл. 54, ал. 1 и чл. 153, ал. 1 от Закона за горите;

4. усвояване на дървесина от имоти с променено предназначение, имоти, върху които е учредено право на строеж, право на ползване и сервитути по реда на Закона за горите и Закона за енергетиката;

5. стопанисване на полезащитните горски пояси;

6. защита на бреговете и островите на р. Дунав, както и на създадените хидромелиоративни системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите;

7. извършване на други дейности, извън посочените в т. 1 - 6.

(2) При провеждане на сечи за създаване на дивечови сечища по ал. 1, т. 1 площта на сечището е не по-голяма от 2 ха и възрастта на насаждението е до 40 години и се допуска само в издънкови насаждения.

(3) Сечите в полезащитните горски пояси по т.5 се провеждат само в пояси в „лошо” състояние, когато е необходимо цялостно или частично изсичане на дървостоя. В акациевите пояси с възраст над 30 г. и в гледичиевите пояси с възраст над 50 г. се допуска частично или цялостно изсичане.(4) При провеждане на мероприятия по ал. 1, т. 6 във върбовите насаждения се допуска провеждане на главосечна сеч в ивица с ширина 10 - 15 м покрай брега. Дърветата се секат на височина до 2 м в зависимост от превишението на терена спрямо средното ниво на реката. Сечта се повтаря през 3 - 4 години.”
§ 19. Член 37 се изменя така:

Чл. 37. С цел въвеждане в единично-изборна форма на стопанство, чрез постепенна трансформация на структурата на насажденията, се провежда изборно прореждане до достигане на целева изборна структура.(2) Изборно прореждане се провежда в чисти и смесени насаждения, доминирани от сенкоиздръжливи иглолистни дървесни видове.

(3) Изборното прореждане съчетава отглеждане и възобновяване на насажденията.(4) Интензивността на сечта при изборно прореждане е до 20 %.

(5) Не се допуска отваряне на възобновителни пространства с диаметър по-голям от 1/2 от височината на дървостоя.(6) Повторяемостта на сечта се определя от състоянието и структурата на насаждението след предходната сеч, но не по-рано от 10 години.”
§ 20. Член 39 се отменя.
§ 21. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:

1.В ал. 1 се създава изречение второ:

„Маркирането се извършва само когато границите на имота с други собственици са трайно обозначени на терена, което се отразява писмено в карнет-описа.”

2. В ал. 3 и на двете места числото „18“ се заменя с „14“.

3. Алинея 11 се изменя така:

(11) Изчисляването на обема и категориите на маркираната дървесина се извършва по утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите нормативно-справочна база. Резултатът от изчисляването се вписва в карнет-описа.

4. Създава се нова ал. 12:

„(12)При голи, санитарни, принудителни сечи и прочистки се допуска изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина да се извърши по действащия горскостопански план или програма или чрез пробна площ.”

5. Досегашната ал. 12 става ал. 13 като се изменя така:

(13) Сортиментна ведомост се изготвя по образец, утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, която е неразделна част от карнет-описа и е задължителна за всички насаждения, в които ще се провеждат сечи с материален добив.“

6. Досегашните ал.13 и 14 стават съответно ал. 14 и 15.
§ 22. В чл. 52 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

(1) Сечите се провеждат въз основа на писмено позволително, издадено от лицата по чл. 108, ал. 1 от Закона за горите, след представяне на следните документи:1. копие от заповедите за утвърждаване на горскостопанския план, програма или план за ловностопански дейности, план за дейности по опазване от пожари и извлечение от същите или одобрено план-извлечение;

2. одобрен карнет-опис, удостоверяващ, че насаждението е маркирано за предвидената сеч, са спазени изискванията на чл. 50 и границите на имота с други собственици са трайно обозначени на терена ;

3. одобрен технологичен план за добив на дървесина;

4. копие от документ удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на чл. 181 от Закона за горите.”

2. В ал. 2, изречение второ, след думата „санитарни” се добавя „или принудителни”.

3. Алинеи 3 и 4 се отменят.


§ 23. В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения

1. В ал. 1, изречение първо, след думата „горите“ се добавят думите „представител на ползвателя на дървесина, преди издаване на позволителното за сеч“.

2. В ал. 3 се създава т. 4:

„4. да не е на повече от 1000 м от границата на насаждението.”

3. Създава се нова ал. 4:

„(4) Изключения от ал. 3 се допускат след съгласуване на технологичния план с РДГ.”

4. Досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно ал. 5, 6 и 7.
§ 24. В чл. 62 се правят следните изменения и допълнения

1. В ал. 1 се създава изречение второ:

„Когато сечището е освидетелствано с отсечена, но неизвозена до временен склад дървесина, извозването и се осъществява след издаване на ново позволително за сеч.“

2.В ал. 4 в основния текст думата „три” се заменя с думата „ седем”.


§ 25. В чл. 64, ал. 1, т. 1 накрая се добавя „и всички регистрирани и подписани технологични планове, карнет-описи и сортиментни ведомости”.
§ 26. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:

 1. В ал. 2, т. 7 се изменя така:

7. поддържане на мъртва дървесина от не по-малко от 8 % от запаса на насажденията, с изключение на горите с висок риск на пожароопасност;”

2. Създава се ал. 3 :

„(3) При маркирането на насаждения за сеч, се запазват най-малко 3 - 5 броя дървета на хектар с диаметър над 20 см на височина 130 см. с цел осигуряване на биотопна дървесина. Определените биотопни дървета се обозначават с траен знак.”
§ 27. В чл. 66, ал. 2 се изменя така:

(2) Допуска се провеждане на краткосрочно-постепенна сеч в издънкови гори с влошено състояние с цел превръщането им в семенни.”


§ 28. В чл. 68, ал. 3 числото „10” се заменя с „15”.
§ 29. Създава се глава шеста:

„гЛАВА ШЕСТА


Специфични ИЗИСКВАНИЯ при провеждане на сечи в защитните горски територии

Чл.72 При провеждане на сечи в защитните гори се спазват следните специфични изисквания:

 1. около постоянните водни течения, с изключение на изкуствено създадените насаждения, се запазват зони с ширина не по-малко от 15 метра, като при необходимост в тях се допуска премахване само на сухи и/или паднали дървета. В буферната зона, която включва 100-метровата ивица на реките Марица, Тунджа, Места, Струма, Арда, Лом, Цибрица, Огоста, Скът, Искър, Янтра, Вит, Съзлийка, Стряма, Осъм, Русенски Лом, Камчия, Велека и Резовска, както и 50 метровата за останалите водни течения, в долния равниннохълмист и хълмисто предпланински пояс на дъбовите гори, възобновителните сечи се провеждат с удължен възобновителен период с изключение на изкуствено създадените насаждения;

 2. за защита на поройните водни течения от двете им страни (15 м) не се допускат сечи, освен премахването на единични сухи дървета;

 3. в насаждения на стръмни терени със среден наклон над 25 се провеждат следните възобновителни сечи: групово-постепенна, неравномерно-постепенна, групово-изборна и изборна сеч (постепенно котловинна с удължен възобновителен период), в зависимост от особеностите на дървесните видове и състоянието им;

 4. в горите на урвести и каменливи терени както и в горната граница на гората (200 метровата ивица) се допуска провеждането само на отгледни, санитарни и принудителни сечи;

 5. в горите в непосредствена близост (в радиус от 20 м) до извори, кладенци, каптажи, водопои и др. водоизточници, които не са включени в санитарноохранителните зони, се провеждат само санитарни сечи и принудителни сечи.

 6. не се допускат сечи в горите във фаза на старост с изключение на случаите на повреди над 50%;

 7. в горите в границите на 200 м около туристически хижи и обекти с религиозно значение, както и тези свързани със съхраняване на културното наследство и национални традиции за местното население (местности свързани с религиозни вярвания, оброчища, територии традиционно свързани с провеждането на събори, надпявания, други мероприятия от местен характер), не се провеждат сечи с оглед запазването на насажденията до естествената им физиологическа възраст, като по изключение се отсичат отделни дървета представляващи опасност за хора и съоръжения, или се провеждат санитарни и принудителни сечи.”


§ 30. В Допълнителните разпоредби се създават т. 42, 43 и 44:

.42 „гори във фаза на старост” са слабо повлияни от човека стари гори, които са в устойчиво състояние и имат структура близка до естествената.

43. Позитивна селекция“ е премахване на конкурентите на дърветата с качествени стъбла, симетрични и добре развити корони, на които се разчита да формират крайната структура на насаждението.”

44. Полезащитен пояс” е линейно техническо съоръжение от дървесни и храстови видове, създадени по определена схема и разположение за защита на обработваеми земи от вредното влияние на ветровете с цел предотвратяване на дефлация на почвата, равномерно разпределение на снежната покривка, подобряване на микроклимата, хидрологичния режим на територията и увеличаване на плодородието.“


§ 31. В § 3 от Преходни и заключително разпоредби се правя следните изменения и допълнения:

 1. В ал.1 накрая се добавят думите „при спазване на изискванията на тази наредба”;

 2. Алинея 2 се изменя така:

(2) Промяна на вида на сечта се извършва с план-извлечение по предложение от собствениците на гори или лицата, на които е предоставено управлението на съответната горска територия. В случаите, когато в съответния проект, план или програма по ал. 1 се налага изменение на вида на сечта или не е предвидена сеч, собствениците на гори или лицата, на които е предоставено управлението на съответната горска територия, предлагат промяна в съответния проект, план или програма.“

 1. Алинея 8 се изменя така:

(8) Когато горскостопанския план е в процес на изработване, сечите се провеждат въз основа на план-извлечение, което се съгласува и с лицето, на което е възложено изработването на съответния план.“
Каталог: data -> docs
docs -> Наредба №39 от 10 април 2006 Г. За строителство в горите и земите от горския фонд
docs -> Наредба №1 от 30 януари 2012 Г. За контрола и опазването на горските територии
docs -> Наредба №4 от 19. 02. 2013 г за защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения
docs -> Едър дивеч благороден елен cervus elaphus L
docs -> Наредба №1 от 22 декември 2008 Г. За реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд
docs -> Наредба за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд
docs -> Закон за изменение и допълнение на закона за горите
docs -> Правилата за маркиране на насажденията, предвидени за сеч, и изготвяне на съпровождащите документи; условията и редът за издаване на позволителното за сеч


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница