00. 0 Терапевтичен ултразвук 00. 01 Терапевтичен ултразвук на съдове на глава и шиястраница1/5
Дата30.08.2017
Размер0.61 Mb.
#29147
  1   2   3   4   5

РАЗЛИЧНИ ДИАГНОСТИЧНИ И ЛЕЧЕБНИ ПРОЦЕДУРИ (87 - 99.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 24
00.0 Терапевтичен ултразвук

00.01 Терапевтичен ултразвук на съдове на глава и шия

антирестенотичен ултразвук

интравазален ултразвук без аблация

Изключва:

диагностичен ултразвук на:

око – 95.13

глава и шия – 88.71

такъв на вътрешно ухо - 20.79

ултразвукова:

ангиопластика на некоронарен съд(39.50)

емболектомия(38.01, 38.02)

ендартериектомия(38.11, 38.12)

тромбектомия(38.01, 38.02)

00.02 терапевтичен ултразвук на сърце

антирестенотичен ултразвук

интравазален ултразвук без аблация

Изключва:

диагностичен ултразвук на сърце – (88.72)

ултразвукова аблация на сърдечна лезия – (37.34)

ултразвукова ангиопластика на коронарен съд(36.01, 36.02, 36.05, 36.09)

00.03 терапевтичен ултразвук на периферни съдове

антирестенотичен ултразвук

интравазален ултразвук без аблация

Изключва:

диагностичен ултразвук на периферна съдова система(88.77

ултразвукова ангиопластика на:

некоронарен съд(39.50)

00.09 друг терапевтичен ултразвук

Изключва:

ултразвуково фрагментиране на уринарни камъни(59.95)

перкутанна нефростомия с фрагментация(55.04)

друга топлинна терапия(93.35)

трансуретрална (ултразвуков контрол) лазерна простатектомия(60.21)

01.1 ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ЧЕРЕП, ГЛАВЕН МОЗЪК И МЕНИНГИТЕ МУ01.11 затворена (перкутанна) (иглена) биопсия на главномозъчните менинги

боререн достъп01.12 отворена биопсия на главномозъчните менинги

01.13 затворена (перкутанна) (иглена) биопсия на главния мозък

боререн достъп

стереотаксичен метод

01.14 отворена биопсия на главния мозък

01.15 биопсия на черепа

01.18 други диагностични процедури на главния мозък и менингите му

Изключва:

мозъчна артериография - 88.41

термография - 88.81

контрастна рентгенография на мозъка - 87.01-87.02

ехоенцефалография - 89.14

микроскопиране на проба от нервната система и ликвора - 90.01-90.09

неврологичен преглед - 89.13

флебография на глава и шия - 88.61

пневмоенцефалография – 87.01

радиоизотопно сканиране:

мозъчно - 92.11

на главата НКД - 92.12

томография на главата:

КАТ на мозък - 87.03

друга - 87.04

01.19 други диагностични процедури на черепа

Изключва:

трансилуминация (просветляване) на черепа - 89.16

рентгенография на черепа - 87.17


03.3 ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ГРЪБНАЧНИЯ МОЗЪК И ГРЪБНАЧНОМОЗЪЧНИЯ КАНАЛ03.31 спинална пункция

лумбална пункция за отстраняване на контрастИзключва:

лумбална пункция за вкарване на контраст (миелография) - 87.21

03.32 биопсия на спинални менинги или мозък

03.39 други диагностични процедури на гръбначен мозък и структури на спиналния канал

Изключва:

микроскопско иизследване на материали от нервната система или ликвора - 90.01-90.09

рентгенография на гръбначния стълб - 87.21-87.29

03.4 ексцизия ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИИ НА ГРЪБНАЧНИЯ МОЗЪК И МЕНИНГИТЕ МУ

кюретаж на гръбначния мозък или менингите му

дебридмен на гръбначния мозък или менингите му

марсупиализация на киста на гръбначния мозък или менингите му

резекция на гръбначния мозък или менингите му

Изключва:

биопсия на гръбначния мозък или менингите му - 03.32

04.1 ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ПЕРИФЕРНАТА НЕРВНА СИСТЕМА04.11 затворена биопсия на черепен или периферен нерв или ганглион (перкутанна) (иглена)

04.12 отворена биопсия на черепен или периферен нерв или ганглион

04.19 друга диагностична процедура на черепни и периферни нерви и ганглии

Изключва:

микроскопиране на проба от нервната система - 90.01-90.09

неврологичен преглед - 89.13
05.1 ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА СИМПАТИКУСОВИ НЕРВИ Или ГАНГЛИИ

05.11 биопсия на симпатикусов нерв или ганглий

05.19 други диагностични процедури на симпатикусови нерви или ганглии
06.1 ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ТИРЕОИДнАТА И ПАРАТИРЕОИДНИТЕ ЖЛЕЗИ

06.11 затворена (иглена) (перкутанна) биопсия на тиреоидната жлеза

аспирационна биопсия на тиреоидната жлеза06.12 отворена биопсия на тиреоидната жлеза

06.13 биопсия на паратиреоидната жлеза

06.19 други диагностични процедури на тиреоидната и паратиреоидната жлези

Изключва:

радиоизотопен скан на:

паратиреоидеата - 92.13

тиреоидеата - 92.01

мекотъканна рьо-графия на тиреоидната област - 87.09

06.2 ЕДНОСТРАННА ТИРЕОИДНА ЛОБЕКТОМИЯ

пълно отстраняване на един лоб (с истмуса и част от другия)

хемитиреоидектомия

Изключва:

частична субстернална тиреоидектомия - 06.51
07.1 ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА НАДБЪБРЕЧНИТЕ ЖЛЕЗИ, ХИПОФИЗАТА, ПИНЕАЛНАТА ЖЛЕЗА И ТИМУСА

07.11 затворена (иглена) (перкутанна) биопсия на надбъбречна жлеза

07.12 отворена биопсия на надбъбречна жлеза

07.13 трансфронтална питуитарна биопсия

07.14 транссфеноидална питуитарна биопсия

07.15 питуитарна биопсия, неуточнен достъп

07.16 биопсия на тимуса

07.17 биопсия на пинеалната жлеза

07.19 други диагностични процедури на надбъбрек, питуитарна и пинеална жлези и тимус

Изключва:

микроскопиране на проба от ендокринна жлеза - 90.11-90.19

радиоизотопен скан на хипофизата - 92.11
08.1 ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА КЛЕПАЧ

08.11 биопсия на клепач

08.19 други диагностични процедури на клепач

08.2 ексцизия ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА КЛЕПАЧ

кодирай също всяка синхронна реконструкция - 08.61-08.74

Изключва:

биопсия на клепач - 08.11
09.1 ДИГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА СЛЪЗНАТА СИСТЕМА

09.11 биопсия на слъзна жлеза

09.12 биопсия на слъзен сак

09.19 други диагностични процедури на слъзната система

Изключва:

контрастна дакриоцистография - 87.05

рентгеново изследване на назолакримален дуктус - 87.09

10.2 ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА КОНЮНКТИВА10.21 биопсия на конюнктивата

10.29 други диагностични процедури на конюнктивата

11.2 ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА КОРНЕЯ11.21 обърсване на корнеята за намазка или култура

11.22 биопсия на корнея

11.29 други диагностични процедури на корнея

12.2 ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ИРИС, ЦИЛИАРНО ТЯЛО, СКЛЕРА И ПРЕДНА КАМЕРА12.21 диагностична аспирация на предна камера на око

12.22 биопсия на ирис

12.29 други диагностични процедури на ирис, цилиарно тяло, склера и предна камера

14.1 ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА РЕТИНА, ХОРОИДЕЯ, ВИТРЕУМ И ЗАДНА КАМЕРА14.11 диагностична аспирация на стъкловидно тяло

14.19 други диагностични процедури на ретина, хороидея, витреум и задна камера

15.0 ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ИЗВЪНОЧНИ МУСКУЛИ ИЛИ СУХОЖИЛИЯ15.01 биопсия на извъночен мускул или сухожилие

15.09 други диагностични процедури на извъночните мускули и сухожилия

16.2 ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ОРБИТА И ОЧНА ЯБЪЛКА16.21 офталмоскопия

16.22 диагностична аспирация от орбита

16.23 биопсия от очната ябълка и орбита

16.29 други диагностични процедури на орбита и очна ябълка

Изключва:

изследване на форма и структура на око - 95.11-95.16

общо и субективно очно изследване - 95.01-95.09

микроскопиране на очна проба - 90.21-90.29

обективни функционални тестове на око - 95.21-95.26

очна термография - 88.82

тонометрия - 89.11

рентгенография на орбита - 87.14-87.16
18.1 ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ВЪНШНО УХО

18.11 отоскопия

18.12 биопсия на външно ухо

18.19 други диагностични процедури на външно ухо

Изключва:

микроскопия на проба от ухо - 90.31-90.39

20.3 ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА СРЕДНО И ВЪТРЕШНО УХО20.31 електрокохлеография

20.32 биопсия на средно и вътрешно ухо

20.39 други диагностични процедури на средно и вътрешно ухо

Изключва:

тест на слухова и вестибуларна функции - 89.13, 95.41-95.49

микроскопиране на проба от ухото - 90.31-90.39

21.2 ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА НОСА21.21 риноскопия

21.22 биопсия от нос

21.29 други диагностични процедури на нос

Изключва:

микроскопия на проба от нос - 90.31-90.39

назални:

функционално изследване - 89.12

рентгенографско изследване - 87.16

риноманометрия - 89.12

22.1 ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА НОСЕН СИНУС22.11 затворена (ендоскопска) (иглена) биопсия на носен синус

22.12 отворена биопсия на носен синус

22.19 други диагностични процедури на назален синус

ендоскопия без биопсияИзключва:

просветляване на синус - 89.35

рентгенография на синус - 87.15-87.16
24.1 ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ЗЪБИ, ВЕНЦИ И АЛВЕОЛИ

24.11 биопсия на венец

24.12 биопсия на алвеола

24.19 други диагностични процедури на зъби, венци и алвеоли

Изключва:

зъбен:

преглед - 89.31

рентгенография:

панорамна - 87.11

друга - 87.12

микроскопиране на проба от зъб - 90.81-90.89

25.0 ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ЕЗИК25.01 затворена (иглена) биопсия на език

    1. отворена биопсия на език

клиновидна биопсия

25.09 други диагностични процедури на език
26.1 ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА СЛЮНЧЕНИ ЖЛЕЗИ И протоци

26.11 затворена (иглена) биопсия на слюнчена жлеза или проток

26.12 отворена биопсия на слюнчена жлеза или проток

26.19 други диагностични процедури на слюнчени жлези и протоци

Изключва:

рентгеново изследване на слюнчена жлеза - 87.09

27.2 ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА устната кухина27.21 биопсия на твърдото небце

27.22 биопсия на увула или меко небце

27.23 биопсия на устна

27.24 биопсия на неуточнена част на устата

27.29 други диагностични процедури на устната кухина

Изключва:

рентгенография на меки тъкани - 87.09
28.1 ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ТОНЗИЛИ И АДЕНОИДИ

28.11 биопсия на тонзили и аденоиди

28.19 други диагностични процедури на тонзили и аденоиди

Изключва:

рентгенография на меки тъкани - 87.09
29.1 ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ФАРИНКСА

29.11 фарингоскопия

29.12 фарингеална биопсия

биопсия на супраглотисна маса29.19 други диагностични процедури на фаринкса

Изключва:

рентгенография на назофаринкс:

с контраст - 87.06

друга - 87.09

31
31.4 ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ЛАРИНКС И ТРАХЕЯ

31.41 трахеоскопия през артифициална стома

Изключва:

такава с биопсия - 31.43-31.44

31.42 ларингоскопия и друга трахеоскопия

Изключва:

такава с биопсия - 31.43-31.44

31.43 затворена (ендоскопска) биопсия на ларинкс

31.44 затворена (ендоскопска) биопсия на трахея

31.45 отворена биопсия на ларинкс или трахея

31.48 други диагностични процедури на ларинкс

Изключва:

контрастна ларингография - 87.07

микроскопиране на проба от ларинкс - 90.31-90.39

рентгенография на меките тъкани на ларинкс НКД- 87.09

31.49 други диагностични процедури на трахея

Изключва:

микроскопиране на проба от трахеа - 90.41-90.49

рентгенография на трахеа - 87.49

33.2 ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА БЯЛ ДРОБ И БРОНХ33.21 бронхоскопия през артифициална стома

Изключва:

такава при биопсия - 33.24, 33.27

33.22 фиброоптична бронхоскопия

Изключва:

такава при биопсия - 33.24, 33.27

33.23 друга бронхоскопия

Изключва:

за аспирация - 96.05

за биопсия - 33.24, 33.27

33.24 затворена (ендоскопска) биопсия на бронх

бронхоскопия (фиброоптична) (ригидна) с:

биопсия тип “четка” на “бял дроб”

обърсване или промивка за взимане на проба

ексцизия (“отхапваща”) биопсия

диагностичен бронхоалвеоларен лаваж (БАЛ)Изключва:

затворена биопсия на бял дроб, освен с четка - 33.26-33.27

цялостен белодробен лаваж – 33.99

33.25 отворена биопсия на бронх

Изключва:

отворена биопсия на бял дроб - 33.28

33.26 затворена (транскутанна) (иглена) биопсия на бял дроб

Изключва:

ендоскопска биопсия - 33.27

33.27 затворена ендоскопска биопсия на бял дроб

фиброоптична (гъвкава) бронхоскопия с флуороскопично водене с биопсия

трансбронхиална белодробна биопсия

Изключва:

биопсия с четка на бял дроб - 33.24

перкутанна биопсия на бял дроб - 33.26

33.28 отворена биопсия на бял дроб

33.29 други диагностични процедури на бял дроб и бронх

Изключва:

контрастна бронхография:

ендотрахеална - 87.31

друга87.32

КАТ на бял дроб - 92.15

ЯМР (ядрено-магнитен резонанс) - 88.92

микроскопиране на проба от бронх или бял дроб - 90.41-90.49

рутинна рентгенография - 87.44

ехография - 88.37

определяне на виталния капацитет – 89.37

рентгенография на бял дроб или бронх БДУ – 87.49
34.2 ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ГРЪДНА СТЕНА, ПЛЕВРА, МЕДИАСТИНУМ И ДИАФРАГМА

34.21 трансплеврална торакоскопия

34.22 медиастиноскопия

кодирай също всяка биопсия на лимфен възел - 40.1134.23 биопсия на гръдната стена

34.24 плеврална биопсия

34.25 затворена (иглена) (перкутанна) биопсия на медиастинум

34.26 отворена биопсия на медиастинум

34.27 биопсия на диафрагма

34.28 други диагностични процедури на гръдна стена, плевра и диафрагма

Изключва:

ангиокардиография - 88.50-88.58

аортография - 88.42

артериография на:

интраторакални съдове НКД - 88.44

белодробни артерии - 88.43

микроскопиране на проба от гръдна стена, плевра и диафрагма - 90.41-90.49

флебография на:

интраторакални съдове НКД - 88.63

белодробни вени - 88.62

рентгеново изследване на гръдния кош:

КАТ - 87.41

диафрагма - 87.49

интраторакална лимфангиография - 87.34

рутинна гръдна рентгенография - 87.44

кимограма на стената - 87.38

мекотъканна рентгенография на гръдната стена НКД - 87.39

томография на гръдния кош НКД - 87.42

ехография на гръдния кош - 88.73

34.29 други диагностични процедури на медиастинум

Изключва:

медиастинална:

пневмография - 87.33

рентгеново изследване НКД - 87.49

37.2 ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА СЪРЦЕТО И ПЕРИКАРДА37.21 десностранна сърдечна катетеризация

сърдечна катетеризация БДУИзключва:

при левостранна катетеризация - 37.23

37.22 левостранна сърдечна катетеризация

Изключва:

при десностранна катетеризация - 37.23

37.23 комбинирана десно- и левостранна сърдечна катетеризация

37.24 биопсия на перикард

37.25 биопсия на сърце

37.26 сърдечна електрофизиологична стимулация и запис на изследването

електрофизиологични изследвания (EPS)

програмирана електрическа стимулация

програмирана неинвазивна електрическа стимулация (NIPS)

кодирай също всяка придружаваща процедура

Изключва:

запис от снопа на His - 37.29

37.27 сърдечно картографиране

кодирай също всяка придружаваща процедураИзключва:

електрокардиограма - 89.52

запис от снопа на His - 37.29

37.28 интракардиална електрокардиография ICE

кодирай също всяко синхронно доплерово изобразяване на потока - 88.7237.29 други диагностични процедури на сърце и перикард

Изключва:

ангиокардиография - 88.50-88.58

сърдечни функционални тестове - 89.41-89.69

сърдечно-съдово изотопно скениране и функционално изследване - 92.05

коронарна артериография - 88.55-88.57

диагностична перикардиоцентеза - 37.0

диагностична ехография на сърце - 88.72

рентгеново изследване на сърце - 87.49Каталог: uploaded -> nrd
uploaded -> Здравната каса забавя парите за болници, аптеки, пациенти
uploaded -> Автобиография Лична информация
uploaded -> Отчет на ип "Реал Финанс" ад към 31 декември 2009 г. А. Статут и предмет на дейност ип „Реал Финанс"
uploaded -> „Здравеопазване
uploaded -> „Здравеопазване
uploaded -> „Здравеопазване
uploaded -> Москов се закани на директори на болници заради борчове и ктб
uploaded -> „Здравеопазване
nrd -> Приложение №10 списък на заболяванията, за които
nrd -> Изисквания за сключване на договор


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница