/02. 05. 2011 г. На вниманието наДата28.10.2018
Размер74.81 Kb.

ОБЩИНА БУРГАС


8000 Бургас, ул. „Александровска” № 26

тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg

04-06-66(22)/02.05.2011 г.
НА ВНИМАНИЕТО НА:

УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:
Доставка на автобуси за масов градски транспорт, разделена на две обособени позиции: Обособена позиция I – Дизелови съчленени (18 м) автобуси за масов градски транспорт; Обособена позиция II – Метанови (CNG) солови (12 м) автобуси за масов градски транспорт.”
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с постъпили запитвания, предлагаме на Вашето внимание следните разяснения относно процедура за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автобуси за масов градски транспорт, разделена на две обособени позиции: Обособена позиция I – Дизелови съчленени (18 м) автобуси за масов градски транспорт; Обособена позиция II – Метанови (CNG) солови (12 м) автобуси за масов градски транспорт.”

ВЪПРОС № 1: Във връзка с Отговор № 7 (на Въпрос № 7) от Ваше разяснително писмо № 04-06-66(22) от 26.04.2011 Вие уточнявате, че за срок на доставка се приема срока, в който е извършена цялата доставка (доставен и последния автобус).

На страница 48 – Приложение 3 А-т.2. График и срок на изпълнение на доставката са поставени „не по-къс срок на доставка на цялата партида от 270 дни (около девет месеца) и не повече от 365 дни”.

Ограничението от минимален срок от 270 дни обезмислят приложението на формулата за класиране по показател 3 предвид на това, че то приравнява всички участници (имайки предвид нормалния срок за изпълнение на поръчки с подобен обем автобуси!

Въпрос: Какво налага поставянето на минимален срок на доставка за цялата партида не по-къс от 270 дни? Какво ще се случи ако участник предложи по-къс срок на доставка на цялата партида? Тези ограничения обезмислят приложението на формулата за класиране по показател 3 предвид на това, че ограничението за минимален срок приравнява всички участници!

ОТГОВОР № 1: Минималният и максимален срок са определени като е отчетено реалното технологичното време за изработването и доставката на автобусите и крайният срок на проекта. Участниците трябва да се съобразят с изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно: за І-ва обособена позиция: „Срокът за доставка не може да е по-малък от 270 календарни дни и не може да е по-голям от 365 календарни дни след датата на подписване на договора. За срок на доставката се счита срокът за доставка на последният автобус” и по ІІ-ра обособена позиция: „Срокът за доставка на първата партида автобуси не може да е по-голям от 180 календарни дни след датата на подписване на договора. Първата доставка трябва да съдържа най-малко 5 бр. автобуси. Крайният срок за изпълнение не трябва да е по-голям от 12 месеца от датата на сключване на договора за изпълнение.”

В Приложение 3Б т. 2 „График и срок за изпълнение на поръчката: текстът „Срок за първоначална доставка …………………… календарни дни” да се чете: „Срок за доставка …………………… календарни дни”.
ВЪПРОС № 2: На страница 34 от „Съдържание на офертата и минимални изисквания към участниците” – в т. 8.12.3 – се поставя условие за участие: „Участниците трябва да са реализирали продажби най-малко 350 броя нови автобуси, от които най-малко 120 броя нископодови, без да се включват микробуси общо за последните три години (2008,2009 и 2010 г.).

Разяснение: В България всички оторизираните представители на производителите на автобуси са реализирали като продажби на българския пазар за цитираните три години (2008, 2009 и 2010 г.) общо в категория „МЗ” над 5 тона – общо тегло и над 10 м дължина (сходни с предмета на обществените поръчки), както следва:

Дизелови: 367 броя - в това число: градски - МЗ - над 5 т и над 10 м -195 броя и Метанови: 89 броя -всичките градски МЗ-над 5 т и над 10 м. От тях продадените от оторизираните вносители общ брой нископодовите, т.н. (Low Entry и Low Floor) градски автобуси МЗ - над 5 т и над 10 м в България през цитираните три години възлиза на: Дизелови - 108 броя; и Метанови: 89 бр. От посочената пo-rope информация следва, че оторизиран представител на производител на автобуси в България не е възможно да е реализирал на нашия пазар изискуемите от вас продадени нови и респективно от тях нископодови градски автобуси.

Горната статистика е на база данните на независими източници:  • Асоциация на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България;

  • Статистиката на специализирано приложение „АВТОБУСИ” на списание „КАМИОНИ”;

  • Специализирано издание „ АТТ”;

Предвид горната статистика, която показва малкия и стагниран пазар за нови автобуси в България като цяло и в частност цитирания период, не бихме могли да си представим, че целта на ограничителните условия в т.8.12. е била елиминиране на българските оторизирани представители на производителите на градски автобуси!

Въпрос: Вероятно във формулирането на условията по т. 8.12.3 се е имало
предвид освен участниците също така …..и/или производителите, или……?

ОТГОВОР № 2: В документацията за участие няма изискване новите автобуси, в т.ч. и нископодовите да са реализирани само на българския пазар. Поставените изисквания отговарят на вида, обема и сложността на обществената поръчка.
ВЪПРОС № 3: На стр. 40 в Раздел IV „Методика за оценка – Критерии за оценка”, „Материали, използвани за производството на каросерията – МК”.

Коментар: Всеки производител избира материалите за конструкцията си в зависимист от изключително много съображения и условия – статични, динамични, технологични, функционални, финансови, експлоатационни и т.н., за да се произведе в крайна сметка един продукт, отговарящ на определени норми, директиви и стандарти за первозното средство, така, че крайният продукт да премине успешно всички хомологизатионни тестове и проверки за да се издадат съответните сертификати за хомологизация (типово одобрение) в Европейския съюз.Не съществува Европейска директива, която да поставя задължителни норми за използваните материали на конструкцията и технологията на производството на каросерията на автобуса – фермата и външната обшивка, т.е. няма база за сравнение и съответно градиране като по-добра или по слаба конструкция! Цитирането на точно определен материал например „неръждаема стомана” с най-висока тежест в оценката, както и „профили от неръждаема стомана, предварително обработени срещу корозия по точно определена технология („електрохимичен път – катодно и т.н., което само по себе си е безмислица от технологична гледна точка”) със следваща по тежест оценка, както и третата и четвъртата комбинации от материали и оценки, поставят съмнения за лансиране на точно определен/и производители!

Въпроси:

3.1. Как комисията надеждно и еднозначно ще се убеди в приложението на декларираните материали в офертите на участниците, така, че да не остане и капка съмнение при евентуален спор относно използваните материали, дори и при представяне на декларации от производителя?

3.2. Как комисията обективно ще се убеди кои материали са по-добри и по-качествени от други и коя технология на производство е по-добра от друга при изключително много други съображения на производителите, неизвестни на комисията при оценяването точно на този показател „МК" ?

3.3. По какъв начин са избрани точно определените комбинации от материали и технологии, залегнали в отделните подкритерии на показателя „МК"?

ОТГОВОРИ № 3: 3.1. В Приложенията към Техническите предложения по съответните обособени позиции в показател „Каросерия и агрегати” е записано, че участниците следва да представят описание на вложените материали, които стават неразделна част от договора, сключен с участника, избран за изпълнител.

3.2. Съгласно Закона за обществените поръчки, комисията само прилага методиката за оценка, одобрена от Възложителя и посочена в документацията за участие.

3.3. Целта на обществената поръчка е да се получат най-качествени продукти при най-добра цена за Възложителя. Участникът предлага материали, отговарящи на цитираните изисквания или еквивалент.

ВЪПРОС № 4: Когато представляващият фирмата – участник е чуждестранно лице – той подписва направо приложенията на български език или техен преведен вариант?

ОТГОВОР № 4: Лицето, което подписва приложенията носи отговорност, че разбира и е съгласен с декларираните обстоятелства.
ВЪПРОС № 5: Оторизацията, касаеща сервиза, който ще извършва комплексното гаранционно и извънгаранционно обслужване на автобусите може ли да бъде подписана от пълномощник? Подава се оригинал или заверено копие „вярно с оригинала”?

ОТГОВОР № 5: Всички документи в офертата се подписват от представляващия участника или от упълномощен негов представител, като се представя надлежно оформено пълномощно, съгласно документацията за участие.
ВЪПРОС № 6: Как се доказва възможност за обслужване на 30 броя автобуси?

ОТГОВОР № 6: В т. 8.12.8 от Документацията за участие е записано, че се представя декларация (свободен текст), подписана от представляващия участника или копие на сертификат, удостоверяващ сервизните права на участника за поддръжка и ремонт на автобусите, които предлага. В случай, че посоченият сервиз на територията на гр. Бургас не е собственост на участника да се представи декларация от собственика на сервиза, че ще извършва комплексно гаранционно и извънгаранционно обслужване и поддръжка на предлаганите автобуси, както и документ за оторизация.
ВЪПРОС № 7: В случай, че решим да оторизираме сервиз „Оператор на градски транспорт” гр. Бургас, трябва ли декларация от тяхна страна или е достатъчно само наше волеизявление под формата на декларация.

ОТГОВОР № 7: В т. 8.12.8 от документацията за участие е записано: „В случай, че участникът ще оторизира сервиз на „Оператор на градски транспорт” в гр. Бургас за комплексно гаранционно и извънгаранционно поддържане на автобусите, това обстоятелство трябва да се декларира, като се представи декларация (свободен текст), подписана от представляващия участника.
Забележка: Настоящите отговори на запитвания и разяснения са неразделна част от документацията за провеждане на обществената поръчка.

КРАСИМИР СТОЙЧЕВ

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ „БФИСД”

ПРИ ОБЩИНА БУРГАС


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница