/06. 03. 2012 г. Уважаеми дами и господаДата22.01.2019
Размер110 Kb.
#111013

ОБЩИНА БУРГАС


8000 Бургас, ул. „Александровска” № 26

тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg

93-00-210(3)/06.03.2012 г.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с постъпили запитвания, предлагаме на Вашето внимание следните разяснения относно процедура за провеждане на обществена поръчка с предмет: „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО „БРАТОВО – ЗАПАД” по проект на Община Бургас: “Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Бургас”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”, с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00797-2012-0026.

При обстойно разглеждане на закупената тръжна документация за горепосочената обществена поръчка възникнаха следните въпроси:ВЪПРОС № 1: Моля да потвърдите, че съгласно написания текст „Декларациите в офертата не могат да бъдат подписвани от пълномощник“ в т. 17.1.3 от II „Подготовка и подаване на оферти“ от Част I „Указания към участниците" Възложителят е имал предвид декларациите по чл. 47 от ЗОП.

ОТГОВОР № 1: Да, потвърждаваме.

ВЪПРОС № 2: Моля да потвърдите, че ако участникът се представлява от изрично упълномощено за целта лице, не е необходимо в пълномощното да се изброяват всички документи по отделно от офертата, които ще бъдат подписани от упълномощеното лице.

ОТГОВОР № 2: Да, потвърждаваме.

ВЪПРОС № 3: Моля да уточните, дали в случай че участникът е чуждестранно юридическо лице, декларациите по чл. 56, ал. 1 , т 7 и по чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП също трябва да бъдат представени и в превод?

ОТГОВОР № 3: Декларациите се представят на език на участника, както и в превод на български език.

ВЪПРОС № 4: Моля да уточните, дали в случай че участникът е чуждестранно юридическо лице, гаранцията за авансово плащане и гаранцията за изпълнение, както и проекта на договора, приложението към него и специфичните условия следва да бъдат парафирани и представени и в превод?

ОТГОВОР № 4: Цитираните документи следва да са представени на български език. Ако някой от тези документи е на езика на участника следва да се представи и в превод на български език.

ВЪПРОС № 5: Моля да потвърдите, че в случай на участие на обединение, Възложителят не е поставил изрично изискване за регистрация на обединението съгласно Закона за регистър БУЛСТАТ към датата на подаване на оферти.

ОТГОВОР № 5: Да, потвърждаваме.

ВЪПРОС № 6: Моля да уточните, дали в случай на участие на чуждестранно юридическо лице, чиито ключови експерти са чуждестранни граждани, тяхната автобиография по образец трябва да бъде представена и в превод?

ОТГОВОР № 6: Автобиографиите следва да са представени на български език. Ако някоя автобиография е на езика на участника следва да се представи и в превод на български език.

ВЪПРОС № 7: Моля да потвърдите, че декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП може да бъде подписана и представена само от изрично упълномощеното лице за представляване на участника в настоящата обществена поръчка, когато участникът не се представлява от управляващия по регистрация, а от упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице.

ОТГОВОР № 7: Да, потвърждаваме.

ВЪПРОС № 8: Моля да потвърдите, че декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП може да бъде подписана и представена само от изрично упълномощеното лице за представляване на участника в настоящата обществена поръчка, когато участникът не се представлява от управляващия по регистрация, а от упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице.

ОТГОВОР № 8: Да, потвърждаваме.

ВЪПРОС № 9: Моля да потвърдите, че декларацията за запознаване с условията на строителните площадки може да бъде подписана и представена само от изрично упълномощеното лице за представляване на участника в настоящата обществена поръчка, когато участникът не се представлява от управляващия по регистрация, а от упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице.

ОТГОВОР № 9: Да, потвърждаваме.

ВЪПРОС № 10: Моля да посочите, какво трябва да фигурира в полето за ЕГН в образците, при положение, че участникът е чуждестранно юридическо лице, представителите на чиито управителни, ръководни и контролни органи са чужденци и нямат ЕГН?

ОТГОВОР № 10: Съответният номер на лицето, съгласно законодателството на страната, в която е регистриран участника, ако няма такъв номер, следва да се запише: „Неприложимо”.

ВЪПРОС № 11: Моля да уточните, дали забележките и уточненията от всички образци могат да бъдат изтрити от участниците при представяне на същите в офертата им?

ОТГОВОР № 11: Във всеки документ изрично е записано, кога могат да се изтрият тези забележки и уточнения.

ВЪПРОС № 12: В случай, че участник в настоящата обществена поръчка е чуждестранно дружество и в случай, че в удостоверението за актуално съдебно състояние на чуждестранното дружество са посочени 30 члена на управителния съвет (чуждестранни лица), 10 члена на надзорния съвет (чуждестранни лица) и 150 прокуристи (чуждестранни лица), но от последното не е видно в представителната власт на кои прокуристи влиза територията на Република България, моля да отговорите, дали според Възложителя ще бъде достатъчно да бъдат представени декларации по чл. 47 от ЗОП от представляващите участника управителни и надзорни органи, и от тези прокуристи на чуждестранното дружество, в представителната власт на които влиза територията на Република България, плюс декларация от официално представляващото чуждестранно дружество лице в настоящата поръчка за списъка на прокуристите, в чиято представителна власт е включена територията на Република България?

ОТГОВОР № 12: Да, ще бъде достатъчно.

ВЪПРОС № 13: Ще приеме ли Възложителят образците, които трябва да бъдат представени на чужд език и в превод в случай на участие на чуждестранно юридическо лице и под формата на двуезичен текст, разположен на една и съща страница и подписан от съответното лице?

ОТГОВОР № 13: Да, ще бъдат приети.

ВЪПРОС № 14: Моля да потвърдите, че в техническите спецификации под „представянето на декларации за съответствие за основните материали и оборудване от участника“ Възложителят е имал предвид представянето на сертификат за произход, тъй като декларациите за съответствие се представят при доставка на материалите и оборудването на обекта.

ОТГОВОР № 14: Да, потвърждаваме.

ВЪПРОС № 15: Моля да предоставите на всички участници липсващите към тръжната документация изброени документи и чертежи в т. 2.4 “Налична документация, приложения към спецификацията“ от Техническите спецификации.

ОТГОВОР № 15: Документите са представени на електронен носител, изпратен на 02.03.2012 г. чрез куриерска служба до всички лица, закупили документация.

ВЪПРОС № 16: С оглед на невъзможността от страна на Възложителя да осигури за закупуване тръжната документация от заинтересованите страни в периода от обявяването на поръчката до 29.3.2012г., както и поради липсващи документи и чертежи към Техническите спецификации и с оглед изготвянето на качествени технологични решения и изгодни ценови оферти от всички участници, моля да удължите срока на подаване на оферти с 30 дни съгласно законовите разпоредби.

ОТГОВОР № 16: Възложителят е осигурил закупуване на документация за обществената поръчка. Срокът за получаване на офертите е съобразен с предмета и характера на поръчката и е 23.04.2012 г., 16:00 часа. Периодът за подготовка на оферти е 60 дни, предвид публикуването на обществената поръчка на 23.02.2012 г. Освен това за поръчката има публикувано и предварително обявление в ОВ 2011/S 42 – 068122 от 02.03.2011 г. Считаме, че срокът е нормален и не следва да бъде удължаван предвид сроковете, в които следва да се изпълни предмета на поръчката според подписания договор за безвъзмездна финансова помощ между Община Бургас и Министерство на околната среда и водите и заложеното в документацията – „Крайната дата за изпълнение на дейностите по договора е максимум 32 месеца от подписване на Договорното споразумение, от които – 4 месеца за подготовка на работни инвестиционни проекти за етапи от едно до четири включително, до 2 месеца за съгласуване и одобрение на инвестиционните проекти и издаване на разрешения за строеж за етапи от едно до четири включително и до 18 месеца за проектиране, съгласуване, одобряване на работния инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за етап пет, до 20 месеца за извършване на строително-монтажните работи (вероятна крайна дата за завършване на СМР – 31.05.2014 г., но във всички случаи не по-късно от 30.11.2014 г.) и 6 месеца за въвеждане на обектите в експлоатация и срок за съобщаване на дефекти.”

Забележка: Настоящите отговори на запитвания и разяснения са неразделна част от документацията за провеждане на обществената поръчка.


АТАНАСКА НИКОЛОВА Изготвил:

ЗАМЕСТНИК КМЕТ Даниела Георгиева

ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И ЕКОЛОГИЯ” Юрисконсулт,отдел „ООПК“ПРИ ОБЩИНА БУРГАС Дирекция „УОС“

при Община Бургас

Страница от
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница