1. Ðå÷íèê íà ñëîâîôîðìèòå â Àðõàíãåëñêîòî åâàíãåëèå îò 1092 ã. Óíèâåðñèòåòñêî èçäàòåëñòâî „Ñâ. Êëèìåíò Îõðèäñêè. Ñ., 1994, 269 ñ. [Рец.: Aëåêñàíäðîâà, Ð. Ðå÷íèê íà ñëîâîôîðìèòå â Àðõàíãåëñêîòî åâàíãåëèå îò 1092 ãДата11.02.2018
Размер156.11 Kb.
#57899
ÍÀÓ×ÍÈ ïÓÁËÈÊÀÖÈÈ

Êíèãè


1. Ðå÷íèê íà ñëîâîôîðìèòå â Àðõàíãåëñêîòî åâàíãåëèå îò 1092 ã. Óíèâåðñèòåòñêî èçäàòåëñòâî „Ñâ. Êëèìåíò Îõðèäñêè“. Ñ., 1994, 269 ñ. [Рец.: Aëåêñàíäðîâà, Ð. Ðå÷íèê íà ñëîâîôîðìèòå â Àðõàíãåëñêîòî åâàíãåëèå îò 1092 ã. - Åçèê è ëèòåðàòóðà, 1994, 5, ñ. 120-123; Áóþêëèåâ, È. Êíèãîïèñíè áåëåæêè. Òàòÿíà Ñëàâîâà. Ðå÷íèê íà ñëîâîôîðìèòå â Àðõàíãåëñêîòî åâàíãåëèå îò 1092 ã. Óíèâåðñèòåòñêî èçäàòåëñòâî „Ñâ. Êëèìåíò Îõðèäñêè”. - Ricerche Slavistiche. Vol. XLII, 1995, p. 490-491; Æåëÿçêîâà Â. Öåíåí èçâîð çà èñòîðèÿòà íà ðóñêèÿ è áúëãàðñêèÿ åçèê. - Palaeobulgarica, 19, 1995, 4, ñ. 119-121].

2. Ñëîâà íà ñâåòëèíàòà. Ïðåâîäè îò ñòàðîáúëãàðñêè ïèñàòåëè îò åïîõàòà íà ñâ. êíÿç Áîðèñ, öàð Ñèìåîí è ñâ. öàð Ïåòúð (â ñúàâòîðñòâî ñ Èâàí Äîáðåâ) [Áèáëèîòåêà „Ñâ. Íàóì“ ¹ 2]. Ñ., 1995, 237 ñ. [Рец.: Äèìèòðîâà, Ì. È. Äîáðåâ, Ò. Ñëàâîâà. Ñëîâà íà ñâåòëèíàòà. - Áúëãàðèñòèêà è áúëãàðèñòè, ãîä. I, 1996, 2, ñ. 54-55].

3. Èç æèòèÿòà è ñëóæáèòå çà ñâ. Èâàí Ðèëñêè (â ñúàâòîðñòâî ñ Èâàí Äîáðåâ). - Âúâ: Âå÷íèÿò ìîíàõ. 1050 ã. îò óñïåíèåòî íà ñâ. Èâàí Ðèëñêè [Áèáëèîòåêà „Ñëîâî è ñèìâîë” ¹ 2]. Ñ., 1997, ñ. 181-245 [Рец.: Ð. Âëàõîâà. Âäúõíîâåíî äóõîâíî ïîñëàíèå. - Áúëãàðèñòèêà è áúëãàðèñòè, ãîä. II, 1997, 4, ñ. 38-39].

4. Òúëêîâíàòà ïàëåÿ â êîíòåêñòà íà ñòàðîáúëãàðñêàòà êíèæíèíà. Óíèâåðñèòåòñêî èçäàòåëñòâî „Ñâ. Êëèìåíò Îõðèäñêè“ [Óíèâåðñèòåòñêà áèáëèîòåêà ¹ 418]. Ñ., 2002, 576 ñ. [Рец.: Дограмаджиева, К. Тълковната палея - проблеми и решения. – Palaeobulgarica, №4, 2003, 107—110; Hristova, I. Òúëêîâíàòà ïàëåÿ â êîíòåêñòà íà ñòàðîáúëãàðñêàòà êíèæíèíà. Óíèâåðñèòåòñêî èçäàòåëñòâî „Ñâ. Êëèìåíò Îõðèäñêè“. Ñ., 2002. - In: Scripta & e-scripta. Vol. 2, 2004, 398-403; T. Laleva. — Eslavistica Complutense. Vol.3, 2003. 319—320].

5. Владетел и администрация през ранното Средновековие в България. Филологически аспекти. С., 2010. 342 с.[История и книжнина № 4] [рец. Българистика, 20, 20010, с. 22; Цв. Степанов. – Анамнеза, 1020, бр. 11, № 1, 475–489].
Ìîíîãðàôèè, студии

6. Ïðåñëàâñêà ðåäàêöèÿ íà Êèðèëî-Ìåòîäèåâèÿ ñòàðîáúëãàðñêè åâàíãåëñêè ïðåâîä. - Â: Êèðèëî-Ìåòîäèåâñêè ñòóäèè. Ñ., Êí. 6, 1989, ñ. 15-130.

7. Êàëåíäàðíè òåêñòîâå â Áúëãàðèÿ ïðåç ðàííîòî ñðåäíîâåêîâèå. Ëóííî-ñëúí÷åâ êàëåíäàð â ñúñòàâà íà Òúëêîâíàòà ïàëåÿ (I ÷àñò). Ïàëåéíèÿò êàëåíäàð è Îy÷åí·å ¸ìæå âýäàò¸ ÷ëê¹ ÷¸ñëà âñýa ëýU, ïðèïèñâàíî íà Êèðèê Íîâãîðîäåö (II ÷àñò). - Slavia. Èasopis pro slovanskou filologii. Roèník 68, seš. 2, 1999, 267-281; Roèník 69, seš. 3, 2000, 269-288.
Ó÷åáíè ïîñîáèÿ

8. Ïîìàãàëî ïî áúëãàðñêà èñòîðè÷åñêà ëåêñèêîëîãèÿ. Èçäàòåëñòâî „Íàóêà è èçêóñòâî“. Ñ., 1986 (â ñúñòàâèòåëñòâî ñ Òàòÿíà Ëåêîâà è ïîä íàó÷íàòà ðåäàêöèÿ íà Èâàí Äîáðåâ), 173 ñ.

9. Õðèñòîìàòèÿ ïî èñòîðè÷åñêà ãðàìàòèêà íà áúëãàðñêèÿ åçèê. Òåêñòîâå îò ÕII äî ÕIV â. Èçäàòåëñòâî „Íàóêà è èçêóñòâî“. Ñ., 1987 (â ñúñòàâèòåëñòâî ñ Òàíÿ Ëàëåâà, Èâîíà Êàðà÷îðîâà è ïîä íàó÷íàòà ðåäàêöèÿ íà Èâàí Äîáðåâ), 251 ñ.

10. Ñòàðîáúëãàðñêè òåêñòîâå. Collestion of Old Bulgarian Texts [áèáëèîòåêà „Ñâ. Íàóì“ ¹ 1] (â ñúñòàâèòåëñòâî ñ Èâàí Äîáðåâ). Ñ., 1996, 1 èçä., 166 ñ.; 2 èçä. 2000. [Рец.: Áóþêëèåâ, È. Ñòàðîáúëãàðñêè òåêñòîâå. Õðèñòîìàòèÿ çà óíèâåðñèòåòèòå. Ñúñòàâèòåëè Èâàí Äîáðåâ, Òàòÿíà Ñëàâîâà, ðåäàêòîð Ìàÿ Áàéðàìîâà, Áèáëèîòåêà „Ñâ. Íàóì” ¹ 1. - Ricerche Slavistiche. Vol. XLII, 1995, p. 492; Ìå÷åâ Ê. ñâîè ­çûêú. Ñòàðîáúëãàðñêè òåêñòîâå. Õðèñòîìàòèÿ çà óíèâåðñèòåòèòå. Ñúñò. È. Äîáðåâ, Ò. Ñëàâîâà. - Áúëãàðñêà ðå÷, 1, 1995, 4, ñ. 43-44; Äèìèòðîâà, Ì. È. Äîáðåâ, Ò. Ñëàâîâà. Ñòàðîáúëãàðñêè òåêñòîâå. - Áúëãàðèñòèêà è áúëãàðèñòè, ãîä. I, 1996, 2, ñ. 54-55; Fetková P. Starobãlgarski tekstove. - Byzantinoslavica, 58, 1997, 2, p. 421-422].


Íàó÷íè ñòàòèè

11. Ïàëåîãðàôñêè è åïèãðàôñêè òàáëèöè íà ñòàðîáúëãàðñêèòå ãëàãîëè÷åñêè è êèðèëñêè áóêâè îò IX-X â. - Â: Ñòàðîáúëãàðñêè åçèê. Ó÷åáíèê çà X êëàñ íà ÍÃÄÅÊ „Êîíñòàíòèí-Êèðèë Ôèëîñîô“. Ñ., 1983, ñ. 22-27; [Ñúùîòî è â Êèðèëî-Ìåòîäèåâñêà åíöèêëîïåäèÿ. Ñ. Ò. 1, 1985, ñ. 492-493. Ò. 2, 1995. ñ. 302-303].

12. Ïðåñëàâñêè ñëåäè â ëåêñèêàòà íà Àðõàíãåëñêîòî åâàíãåëèå. - Åçèê è ëèòåðàòóðà, 39, 1984, ¹ 1, ñ. 11-20.

13. Ïðåñëàâñêà ðåäàêöèÿ íà ñòàðîáúëãàðñêèòå áîãîñëóæåáíè êíèãè. - Â: Èçñëåäâàíèÿ ïî êèðèëîìåòîäèåâèñòèêà. Ñ., 1985, ñ. 161-174.

14. Òàáëèöà íà áóêâèòå îò ïúðâîáúëãàðñêè, âèçàíòèéñêè è ñòàðîáúлãàðñêè êèðèëñêè íàäïèñè (IX-XI â.). - Â: Êèðèëî-Ìåòîäèåâñêà åíöèêëîïåäèÿ. Ñ. Ò. 1, 1985, ñ. 663-666.

15. Ëåêñèêàòà íà Òåðòåðîâîòî åâàíãåëèå îò 1322 ã. - Palaeobulgarica, 12, 1988, ¹ 1, ñ. 67-81.

16. Êúì ëîêàëèçàöèÿòà íà Çîãðàôñêîòî åâàíãåëèå - ñòàðîáúëãàðñêè ïàìåòíèê îò X-XI â. - Palaeobulgarica, 13, 1989, ¹ 1, ñ. 33-38.

17. Íÿêîè ïðåäâàðèòåëíè íàáëþäåíèÿ âúðõó ðåäàêòèðàíåòî íà åâàíãåëñêèÿ òåêñò â Ñâåòà ãîðà. - Palaeobulgarica, 14, 1990, ¹ 1, ñ. 72-81.

18. Àðõàíãåëñêîòî åâàíãåëèå îò 1092 ã. êàòî èçâîð çà èñòîðèÿòà íà áúëãàðñêèÿ è ðóñêèÿ åçèê. - Ñúïîñòàâèòåëíî åçèêîçíàíèå, 15, 1990, ¹ 1, ñ. 34-41.

19. Òåêñòúò íà Áîÿíñêîòî åâàíãåëèå îò XIII â. çà ðàçâîÿ íà áúëãàðñêèÿ åçèê. - Áúëãàðñêè åçèê, 41, 1991, ¹ 1, ñ. 197-204.

20. Åâàíãåëñêè è àïîñòîëñêè öèòàòè â ñëîâàòà íà Êëèìåíò Îõðèäñêè è ïðåñëàâñêàòà êíèæíèíà. - Â: Êèðèëî-Ìåòîäèåâñêè ñòóäèè. Ñ., Êí. 8, 1991, ñ. 60-84.

21. Çà ïðîòîãðàôà íà Òúëêîâíàòà ïàëåÿ (Âúðõó ìàòåðèàë îò ïàëåéíèÿ Øåñòîäíåâ). - Palaeobulgarica, 15, 1991, ¹ 3, ñ. 57-70.

22. Ñëàâÿíñêè ìèòîëîãè÷åñêè êîìïèëàöèè. - Palaeobulgarica, 17, 1993, ¹ 3, ñ. 63-76. [Рец.: Thomson F. The Myth of a Slavonic Translation of Pseudo-Nonnus’ Scholia Mythologia in Orationes Gregorii Nazianzeni. - Palaeobulgarica, 18, 1994, ñ. 91-92].

23. Çà ïëàíåòèòå è òåõíèòå ïîäðåäáè â ñòàðîáúëãàðñêàòà êíèæíèíà. - Palaeobulgarica, 18, 1994, ¹ 1, ñ. 68-74.

24. Àðõèâñêèÿò õðîíîãðàô è Òúëêîâíàòà ïàëåÿ. - Palaeobulgarica, 19, 1995, ¹ 1, ñ. 48-64.

25. Ñëåäè îò Ìåòîäèåâ ïðåâîä íà áèáëåéñêàòà êíèãà Áèòèå. - Palaeobulgarica, 19, 1995, ¹ 4, 53-70 (Ñúùîòî âúâ: Venia docendi. Âñòúïèòåëíè ëåêöèè íà äîöåíòè îò ôàêóëòåòà ïî ñëàâÿíñêè ôèëîëîãèè. Ñ., 1999, ñ. 36-62).

26. Ïðîåêò çà êðèòè÷åñêî èçäàíèå íà ñòàðîáúëãàðñêîòî òåòðàåâàíãåëèå. Ðåêîíñòðóèðàí Êèðèëî-Ìåòîäèåâ òåêñò ñ ðàçíî÷åòåíèÿ è êðèòè÷åñêè àïàðàò. - Â: Êèðèëî-Ìåòîäèåâñêè ñòóäèè. Ñ., êí. 10, 1995, ñ. 88-102 (â ñúàâòîðñòâî ñ Èâàí Äîáðåâ).

27. Ïðåñëàâñêàòà ëåêñèêàëíà ðåäàêöèÿ íà ñòàðîáúëãàðñêèÿ åâàíãåëñêè òåêñò è îòðàæåíèåòî £ â ñòàðàòà ñëàâÿíñêà ïèñìåíîñò. - In: Tradycje Cyryla i Metodego w jêzykach i literaturach s³owiañskich. Jêzyk pismiennictwa s³owiañskiego do XIV wieku, Warszawa, 1995, 45-51.

28. Tàéíîïèñè â ñðåäíîâåêîâíèòå ñëàâÿíñêè ðúêîïèñè. - Áúëãàðñêà ðå÷, 1, 1995, ¹ 4, ñ. 11-13.

29. ×åòèðèåâàíãåëèåòî íà öàð Èâàí Àëåêñàíäúð - îñîáåíîñòè íà ïðåâîäà. - Áúëãàðñêà ðå÷, 2, 1996, ¹ 2, ñ. 17-20.

30. Íîâîîòêðèò ãðàôèò îò êðåïîñòòà Ðóñîêàñòðî. - Palaeobulgarica, 22, 1998, ¹ 1, ñ. 66-74.

31. Çà ñëàâÿíñêèòå ïðåâîäè íà íÿêîè âèçàíòèéñêè õðîíèêè. - Â: Ìåäèåâèñòèêà è êóëòóðíà àíòðîïîëîãèÿ. Ñáîðíèê â ÷åñò íà 40-ãîäèøíàòà òâîð÷åñêà äåéíîñò íà ïðîô. Äîíêà Ïåòêàíîâà. Ñ., 1998, ñ. 162-170.

32. Åçèêúò íà êíèãà Áèòèå â Òúëêîâíàòà ïàëåÿ. - Ñðïñêè jåçèê, 3, 1998, ¹ 1-2, ñ. 465-472.

33. Ãëàãîëè÷åñêàòà òðàäèöèÿ è ïðåñëàâñêàòà êíèæíèíà. - Palaeobulgarica, 23, 1999, ¹ 1, ñ. 35-46.

34. Íàé-ðàííèÿò ñëàâÿíñêè ðúêîïèñ íà Ìîéñååâîòî Ïåòîêíèæèå. - Ñòàðîáúëãàðñêà ëèòåðàòóðà. Êí. 31. Ñ., 1999, ñ. 54-65.

35. Ñëàâÿíñêèÿò ïðåâîä íà êîìåíòàðèòå íà Òåîäîðèò Êèðñêè âúðõó Ïåòîêíèæèåòî - Palaeobulgarica, 24, 2000, ¹ 4, ñ. 7-18.

36. Ñëàâÿíñêèÿò ïðåâîä íà Ñêàçàíèåòî íà Åïèôàíèé Êèïúðñêè çà äâàäåñåòòå êàìúêà. - Â: Òðàäèöèÿ. Ïðèåìñòâåíîñò. Íîâàòîðñòâî. Â ïàìåò íà Ïåòúð Äèíåêîâ. Ñ., 2001, ñ. 535-544.

37. Åçèêúò íà ãðåøêèòå â ðàííàòà ñëàâÿíñêà êíèæîâíà òðàäèöèÿ. - Åçèê è èñòîðèÿ íà áúëãàðñêèòå ñðåäíîâåêîâíè òåêñòîâå. Ñáîðíèê â ÷åñò Åêàòåðèíà Äîãðàìàäæèåâà. - Êèðèëî-Ìåòîäèåâñêè ñòóäèè. Êí. 14. Ñ., 2001, ñ. 22-31.

38. Îòêúñèòå îò „Áîãîñëîâèå“ („Íåáåñà“) â ïðåâîä íà Éîàí Åêçàðõ â Òúëêîâíàòà ïàëåÿ. - Â: Ïðåñëàâñêà êíèæîâíà øêîëà. Ò. 6. Ñ., 2002, ñ. 123-130.

39. Íÿêîè ñðåäíîâåêîâíè ïðåäñòàâè çà ÷îâåøêàòà ôèçèîëîãèÿ è åìáðèîëîãèÿ. - Eslavística complutense, Madrid ¹ 2, 2002, 243-251.

40. Ôðàãìåíòè îò Çëàòîñòðóÿ è Ñëîâîòî íà Èïîëèò çà Àíòèõðèñòà â ñúñòàâа íà Òúëêîâíàòà è Õðîíîãðàôñêàòà ïàëåÿ. - Â: Slavia Orthodoha. Åçèê è êóëòóðà. Ñáîðíèê â ÷åñò íà ïðîô. Ð. Ïàâëîâà. Ñ., 2003, 358-366.

41 Îòâåò íà âûçîâ (ïî ïîâîäó ñòàòüè Ê. À. Ìàêñèìîâè÷à „Òåêñòîëîãè÷åñêèå è ÿçûêîâûå êðèòåðèè ëîêàëèçàöèè äðåâíåñëàâÿíñêèõ ïåðåâîäîâ“ â ñâÿçè ñ èçäàíèåì R. Pavlova, S. Bogdanovà. Die Pandekten des Nikon vom Schwarzen Berge (Nikon Èernogorec) in der ältesten slavischen Übersetzung. Ò. 1-2. Frankfurt am Main, 2000). - Ðóññêèé ÿçûê â íàó÷íîì îñâåùåíèè, ¹ 2 (6), 2003, ñ. 260-282.

42. Èçâëå÷åíèÿ îò âèçàíòèéñêè õðîíèêè â ñúñòàâà íà Òúëêîâíàòà ïàëåÿ. - In: Time Aies. 2. Festschrift for William Veder. Amsterdam, 2003, 329-350.

43. Authorial Commentaries of the Compiler of the Palaea Interpretata. -In: Juws and Slavs, 2004, 129–137.

44. Човешкото тяло в Диалозите на Псевдо-Кесарий. – В: Acta palaeoslavica. Vol. 2. In honorem professoris Angelinae Minèeva. С., 2005.

45. Езически реалии в старата българска книжнина (названия на амулети и обредни празници в кормчиите). – В: Littera scripta manet. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Василка Радева. С., 2005, 762–770.

46. За някои езически реалии в Ефремовската кормчая. – Във: Филологически изследвания е чест на Климентина Иванова за нейната 65-годишнина. С., 2005, 416–426 [Старобългарска литература, № 33–34].

47. Донесли ли са книги Кирило-Методиевите ученици в България? –В: Нэстъ ученикъ надъ учителемь своимь. Сборник в чест на проф. дфн Иван Добрев, член-кореспондент на БАН и учител. С., 2005, 238–250.

48. Старобългарските релативи в исторически аспект. – Palaeоbulgarica, 2005, 4, 64–74.

49. Необичайни инфинитивни форми в старобългарски преводи. Palaeоbulgarica, 30, 2006, 2, 52–61.

50. Двукратно преведен фрагмент в сборника от Тринадесет слова на Григорий Богослов. – В: Многократните преводи в Южнославянското средновековие. С., 2006, 149–161.

51. Названия за кръвно родство в средновековната българска книжнина. – Българска реч, 2, 2007, 88–98.

52. Книжовни средища през IX–X в.. – В: История на българската средновековна литература. С., 2008, 76–81.

53. Формиране на старобългарския книжовен език. – В: История на българската средновековна литература. С., 2008, 86–91.

54. Библейски преводи. – В: История на българската средновековна литература. С., 2008, 91–101.

55. Съчинения по естествознание (в съавторство с А. Милтенова). – В: История на българската средновековна литература. С., 2008, 168–176.

56. Юридическа литература. – В: История на българската средновековна литература. С., 2008, 192–201.

57. Писатели и книжовни дейци до 20-те год. на X век. Йоан Екзарх. Други преводачи и преписвачи от книжовния кръг около цар Симеон. – В: История на българската средновековна литература. С., 2008, 243–246, 249–253.

58. Макрожанрови състави в литературата на Първото българско царство. – В: История на българската средновековна литература. С., 2008, 286–295.

59. Старобългарската литература и източнославянската книжовна традиция (в съавторство). – В: История на българската средновековна литература. С., 2008, 304–310.

60. Църковно-юридически паметници през XIII–XIV в. – В: История на българската средновековна литература. С., 2008, 460–466.

61. Tитулът таркан – почетно звание и/или длъжност? – Старобългарска литература. Книга 39–40, 2008, 30–44.

62. Хранениците на владетеля в прабългарските надписи. – Palaeobulgarica, 32, 2008, 3, 36–51.

63. Титулите багаин и багатур в ранносредновековна България. – Eslavística Complutense. Vol. 9, 2009, 115–133.

64. Неизвестен старобългарски сан. – Palaeobulgarica, 33, 2009, 1, 3–15.

65. Писано в Преслав. Авторът на Тълковната палея – неизвестен старобългарски книжовник от Х век. – За буквите, бр. 31, ноември 2009, с. 7.

66. Неизвестни прабългаризми от военната терминология. – Българска реч, 2009, 1–2, 104–110.

67. Титулът сампсис в средновековна България. – Във: Филология. История. Изкуствознание. Сборник изследвания в чест на дфн Стефан Смядовски. С., 2010, 30–43.

68. Прабългарската титла за престолонаследник. – В: Пэние мало Ге/ргию. Сборник в чест на 65-год. на проф. дфн Георги Попов. С., 2010, 600–609.

69. Книга Съдии в Архивния хронограф. – Ricerche Slavistiche, 8 (54), 2010.

70. болэре, вельможќ и мог™те в старобългарската книжнина. – Българска реч, 2010 (под печат).

71. Виночерпецът на владетеля в ранносредновековна България. – Старобългарска литература, № 41 (под печат).

72. Библейското Осмокнижие в Архивния хронограф. – Palaeobulgarica, 34, 2010, № 3 (под печат)

Åíöèêëîïåäè÷íè ñòàòèè

73. Ñòàòèè (íà áðîé 30) - Â: Ñòàðîáúëãàðñêà ëèòåðàòóðà. Åíöèêëîïåäè÷åí ðå÷íèê. Ñúñòàâèòåë Ä. Ïåòêàíîâà. Ñ., 1992, ñ. 28-29 (Àíîíèìíà õîìèëèÿ â Êëîöîâèÿ ñáîðíèê), 46-47 (Àòîíñêà ðåäàêöèÿ íà ñòàðîáúëãàðñêèòå êíèãè), 67 (Áîÿíñêî åâàíãåëèå), 105-106 (Ãåðìàíîâ ñáîðíèê), 127-128 (Äîáðóäæàíñêè íàäïèñ), 144-146 (Åíèíñêè ñòèõèðàð, Åïèãðàôèêà ñòàðîáúëãàðñêà), 219-220 (Êèåâñêè ãëàãîëè÷åñêè ëèñòîâå), 241-242 (Êðàêîâñêî åâàíãåëèå), 247 (Êþñòåíäèëñêî åâàíãåëèå), 248 (Ëåñíîâñêè ïàðåíåñèñ), 264-265 (Ìàðèèíñêî åâàíãåëèå), 283 (Íàäãðîáåí íàäïèñ íà Ìîñòè÷), 283-284 (Íàäãðîáåí íàäïèñ íà ïðîòîñåâàñò Õðåëüî), 284-285 (Íàäïèñ íà Èâàí Âëàäèñëàâ), 285 (Íàäïèñ íà öàð Ñàìóèë), 285-286 (Íàäïèñè, äâóåçè÷íè), 287-288 (Íàäïèñè, ñòàðîáúëãàðñêè), 288-289 (íàäðåäíè çíàöè è áóêâè), 333 (Ïëèñêà), 366-367 (Ïðåñëàâ), 367-368 (Ïðåñëàâñêà êíèæîâíà øêîëà), 368-369 (Ïðåñëàâñêà ðåäàêöèÿ íà Êèðèëî-Ìåòîäèåâèòå ïðåâîäè), 397 (Ðÿïîâ ñáîðíèê), 414 (Ñêîïñêè ìèíåé), 427-428 (Ñëóöêè ïñàëòèð), 454-455 (Ñóïðàñúëñêè ñáîðíèê), 462 (Òåðòåðîâî ÷åòèðèåâàíãåëèå), 473-474 (Òúðãîâèùêî ÷åòèðèåâàíãåëèå), 477-478 (Òúðíîâñêè íàäïèñ íà Èâàí Àñåí II), 478 (Òúðíîâñêî ÷åòèðèåâàíãåëèå).

74. Ïðåâîäè íà Êîíñòàíòèí-Êèðèë Ôèëîñîô. - Â: Êèðèëî-Ìåòîäèåâñêà åíöèêëîïåäèÿ. Ñ., Ò. 3, 2003, 282-286.

75. Ïðåâîäè íà Ìåòîäèé. - Â: Êèðèëî-Ìåòîäèåâñêà åíöèêëîïåäèÿ. Ñ., Ò. 3, 2003, 286-290.

76. Ïðåñëàâñêî êíèæîâíî ñðåäèùå (â ñúàâòîðñòâî ñ Ë. Ãðàøåâà). - Â: Êèðèëî-Ìåòîäèåâñêà åíöèêëîïåäèÿ, Ò. 3. Ñ., 2003, 312-327.77. Òúëêîâíà ïàëåÿ. - Â: Êèðèëî-Ìåòîäèåâñêà åíöèêëîïåäèÿ, Ò. 4. Ñ., 2003, 209-213.

Ðåöåíçèè


78. Íîâà ãðàìàòèêà íà ñòàðîáúëãàðñêèÿ åçèê (â ñúàâòîðñòâî ñ Àííà-Ìàðèÿ Òîòîìàíîâà) [Ãðàìàòèêà íà ñòàðîáúëãàðñêèÿ åçèê. Ôîíåòèêà. Ìîðôîëîãèÿ. Ñèíòàêñèñ. Èçäàòåëñòâî íà ÁÀÍ. Ñ., 1991]. - Palaeobulgarica, 17, 1993, ¹ 1, ñ. 103-110.

79. Áúëãàðñêà êíèãà, èçäàäåíà â ßïîíèÿ [È. Äîáðåâ. Ñòàðîáúëãàðñêà ãðàìàòèêà. Òåîðèÿ íà îñíîâèòå. Ñ., 1982]. - Àíàëè, ¹ 2-3, 1994, ñ. 140.

80. Íîâ ïîãëåä âúðõó áúëãàðñêàòà èñòîðè÷åñêà ôîíåòèêà [À.-Ì. Òîòîìàíîâà. Èç áúëãàðñêàòà èñòîðè÷åñêà ôîíåòèêà. ßâëåíèÿ, ñâúðçàíè ñ èçãðàæäàíåòî íà êàòåãîðèÿòà ìåêîñò-òâúðäîñò íà ñúãëàñíèòå â áúëãàðñêèÿ åçèê]. - Åçèê è ëèòåðàòóðà, 49, 1994, ¹ 6, ñ. 133-134.

81. Âòîðà ÷àñò íà ôîòîòèïíîòî èçäàíèå íà Äîáðîìèðîâîòî åâàíãåëèå [Äîáðîìèðîâî åâàíãåëèå II. Êèðèëñêè ñïîìåíèê îä ÕII âåê. Ð. Óãðèíîâà-Ñêàëîâñêà, Â. Äåñïîäîâà. Ñêîïjå-Ïðèëåï, 1992]. - Palaeobulgarica, 19, 1995, ¹ 1, ñ. 114-116.

82. Èçñëåäâàíå íà ëåêñèêàòà íà Èñòîðè÷åñêàòà ïàëåÿ [Ð. Ñòàíêîâ. Ëåêñèêà èñòîðè÷åñêîé ïàëåè. Â. Òúðíîâî, 1994]. - Palaeobulgarica, 20, 1996, ¹ 1, ñ. 118-120.

83. È. Ëþñåí. Ãðå÷åñêî-ñòàðîñëàâÿíñêèé êîíêîðäàíñ ê äðåâíåéøèì ñïèñêàì ñëàâÿíñêîãî ïåðåâîäà åâàíãåëèé (codices Marianus, Zographensis, Assemanianus, Ostromiri). [Acta Universitatis Upsalensis. Studia Slavica Upsaliensia 36]. Uppsala. Department of Slavic Languages, 1995. 300 ñòð. - Ñúïîñòàâèòåëíî åçèêîçíàíèå, ãîä. ÕÕII, 1997, ¹ 2, ñ. 115-117.

84. Ñòàðîáúëãàðñêèÿò ïðåâîä íà êíèãèòå îò Ñòàðèÿ Çàâåò - åäíî íîâî íà÷àëî [Ñòàðîáúëãàðñêèÿò ïðåâîä íà Ñòàðèÿ Çàâåò. Ïîä îáùàòà ðåäàêöèÿ è ñ âúâåäåíèå îò Ñ. Íèêîëîâà. Ò. 1. Ð. Çëàòàíîâà. Êíèãà íà äâàíàäåñåòòå ïðîðîöè ñ òúëêîâàíèÿ. Ñ., 1998]. - Palaeobulgarica, 24, 2000, ¹ 1, ñ. 112-116.

85. Åäíà äúëãî ÷àêàíà êíèãà [Î. Êíÿçåâñêàÿ, Ë. Êîðîáåíêî, Å. Äîãðàìàäæèåâà. Ñàââèíà êíèãà. Äðåâíåñëàâÿíñêàÿ ðóêîïèñü ÕI, ÕI-ÕII è êîíöà ÕIII âåêà. ×. 1. Ðóêîïèñü. Òåêñò. Êîììåíòàðèè. Èññëåäîâàíèå. Ì., 1999]. - Palaeobulgarica, 24, 2000, ¹ 2, ñ. 120-124.

86. Ëîðà Òàñåâà. Áúëãàðñêà òîïîíèìèÿ îò ãðúöêè è ñðúáñêè ñðåäíîâåêîâíè äîêóìåíòè. ÐÈÊ „Ëèòåðà“. Ñîôèÿ, 1998, 305 ñ. - Áúëãàðèñòèêà, 2001, ¹ 2, ñ. 77-79.

87. Öåííî èçäàíèå íà ñëàâÿíñêèÿ ïðåâîä íà Ïàíäåêòèòå íà Íèêîí ×åðíoãoðåö [R. Pavlova, S. Bogdanovà. Die Pandekten des Nikon vom Schwarzen Berge (Nikon Èernogorec) in der ältesten slavischen Übersetzung. Ò. 1-2. Frankfurt am Main, 2000]. - Palaeobulgarica, 25, 2001, ¹ 3, ñ. 121-125.

88. Áúëãàðñêàòà òðàäèöèÿ ïðåç âåêîâåòå â ïðåâîäèòå íà Åâàíãåëèåòî. - Palaeobulgarica, 27, 2003, ¹ 1, ñ. 111-114.

89. Þáèëååí ñáîðíèê â ÷åñò íà ïðîô. Ðóìÿíà Ïàâëîâà. - Palaeobulgarica, 27, 2003, 3, 105–111.

90. Ïúðâî èçäàíèå íà Êíèãàòà íà ïðîðоê Èåçåêèèë â ñðåäíîâåêîâíà ñëàâÿíñêà âåðñèÿ. - Palaeobulgarica, 28, 2004, ¹ 3, 112-118.

91. Íîâà ñòàðîáúëãàðñêà ãðàìàòèêà. - Palaeobulgarica, 28, 2004, ¹ 1, 126-128.

92. Издание и изследване на Севастияновия сборник. – Palaeobulgarica, 29, 2005, ¹ 2, 85–88.

93. Нетрадиционно за глаголицата. – Palaeobulgarica, 29, 2005, ¹ 3, 115–120.

94. Анна-Мария Тотоманова. Славянската версия на Хрониката на Георги Синкел. С., Университетско издателство “Св. Климент Охридски” . – Старобългарска литература Книга 39–40, 2008.

95. Старобългарски речник. Т. II (О – x). Отг. ред. чл.-кор. проф. Дора Иванова-Мирчева. С., 2009. 1320 с. – Старобългарска литература. Книга 42 (под печат).

96. Първа книга за “История во кратце” на йеросхимонах Спиридон. – Славянски диалози (под печат).

97. Б. Велчева, Д Иванова. И от зазоряването тръгва денят. Изследвания върху проемствеността в развоя на българския книжовен език. Пловдив, 2010. – Български език (под печат).


Ïåðñîíàëèè

98. ×ëåí-êîðåñïîíäåíò ïðîô. Èâàí Äîáðåâ íà 60 ãîäèíè. - Palaeobulgarica, 22, 1998, ¹ 3, ñ. 109-115.


Обзори, предговори

99. Äåñåòè ÷åòåíèÿ íà Êàòåäðàòà ïî êèðèëîìåòîäèåâèñòèêà. – Palaeobulgarica, 18, 1994, ¹ 4, ñ. 127-129 (â ñúàâòîðñòâî ñ Ò. Ëåêîâà).

100. И. Илиев. Падеж и вокативност. [Пигмалион]. Пловдив, 2007. Предговор.

101. Анна-Мария Тотоманова. Из историята на българския език. С., 2009. Предговор.


Научно редакторство и съставителство на книги

102. Æèâîòúò íà Àëåêñàíäúð Ìàêåäîíñêè. Ñðåäíîâåêîâåí ðîìàí (ïðåâîä À. Äåëåâà). Ñîôèÿ, 1994.

103. Уте Шин. Падежната система в среднобългарския превод на Манасиевата хроника. С., [Институт Лингва, поредица Дисертации № 1], 1996.

104. Уон Хой Ким. Историческият развой на старобългарските показателни местоимения. С., [Институт Лингва, поредица Дисертации № 2], 1997.

105. Нэстъ ученикъ надъ учителемь своимь. Сборник в чест на проф. дфн Иван Добрев, член-кореспондент на БАН и учител. С., 2005 [в съставителство, редакторство и предговор с А.-М. Тотоманова].

106. Ì. Áàéðàìîâà. Åòþäè çà ñúþçèòå â Òðîÿíñêèÿ äàìàñêèí. Ñ., 1995 [Поредица “Слово и символ” на Институт Лингва, № 1].

107. М. Байрамова. Вечният монах. С., 1997 [Поредица “Слово и символ” на Институт Лингва, № 2].

108. Хр. Трендафилов. Мадостта на цар Симеон. С., 2010 [Поредица “История и книжовност” към проект “История и историзъм в православния славянски свят. Изследване на идеите за история”, финансиран от Националния фонд за научни изследвания, №1]

109. Н. Гагова. Владетели и книги. С., 2010 [Поредица “История и книжовност” към проект “История и историзъм в православния славянски свят. Изследване на идеите за история”, финансиран от НФНИ, №2]

110. Божилов, Ив., А. Тотоманова, Ив. Билярски. Борилов синодик. Издание и превод. С., 2010 [Поредица “История и книжовност” към проект “История и историзъм в православния славянски свят. Изследване на идеите за история”, финансиран от НФНИ, №3]

111. А. Николов. Повест полезна за латините. С., 2011 [Поредица “История и книжовност” към проект “История и историзъм в православния славянски свят. Изследване на идеите за история”, финансиран от НФНИ, №4]
Рецензент на книги

112. Д. Петканова. Разноликото Средновековие. Абагар. В. Търново, 2006.

113. Б. Велчева, Д Иванова. И от зазоряването тръгва денят. Изследвания върху проемствеността в развоя на бълагрския книжовен език. Пловдив, 2010.

114. Л. Димитров, И. Ангелова, А. Дърк и др. Българско-словенски разговорник. Любляна, 2010.


Член на редакционни колегии

Член на редколегията на списание Scripta and e-Scripta. The Journal of Interdisciplinary Mediaeval Studies. Sofia. Vol. 1, 2003; Vol. 2, 2005; Vol. 3–4, 2005. Vol. 5, 2007; Vol. 6, 2008; Vol. 7, 2009; Vol. 8, 2010 и отговорен редактор на том 3–4, 2006.

Член на редколегията на Старобългарска литература, № 33–34, 2005 [Филологически изследвания в чест на Климентина Иванова за нейната 65-годишнина. С., 2005].

Член на редколегията на Кирило-Методиевски студии. Кн. 18. С., 2009 [Средновековието в огледалото на един филолог. Сборник в чест на Светлина Николова].


Участие в научни проекти

1993–1997 Извори на старобългарски език за нашето Средновековие, Фонд “Научни изследвания”, СУ "Св.Климент Охридски"

1995–1999 Извори на старобългарски език за славянското православно монашество на Балканите до Възраждането, Национален фонд “Научни изследвания”, МОН

1998–2002 Ëåêñèêàëíè ïëàñòîâå â ñòàðîáúëãàðñêèÿ ðå÷íèê (ïî ìàòåðèàëè îò íàðîäíèòå ãîâîðè è êíèæîâíè ïàìåòíèöè), Фонд “Научни изследвания”, СУ "Св.Климент Охридски"

2006–2007 Староруски текстове от XIXII в. с участие на партньори от Русия. Интернет адрес: http://manuscripts.ru/evp/main?p_text

2009–2010 История и историзъм в православния славянски свят. Изследване на идеите за история, Национален фонд за научни изследвания,2009–2011 Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания, Оперативна програма “Рзавитие на човешките ресурси”
Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница