1. 60, 61, 44 местност “Между реките”, землище на с. Трилистник, Община МарицаДата22.02.2017
Размер123.78 Kb.
#15483
До Директора на

РИОСВ – ПловдивНа Ваш изх. № ОВОС – 368/28.05.2009 г.

Относно: Инвестиционно предложение: Крайпътен комплекс – бензиностанция, заведения за обществено хранене и ТИР паркинг” в имоти № 1.60, 1.61, 1.44 местност “Между реките”, землище на с. Трилистник, Община Марица

Уважаеми Господин Директор,

Във връзка с Вашето писмо, приложено Ви представяме допълнителна информация, съгласно изискванията на Наредбата за ОВОС (ДВ бр.25/3003 г.) и НУРИОСПППИПЦОЗЗ (ДВ бр.73/2007 г.).Приложение: съгласно текста.
С уважение:

Допълнителна информация съгласно Наредбата по ОВОС

( ДВ бр.25/2003 г.)


 1. Информация за други ИП в землището на с.Трилистник, изградени или в процес на изграждане и одобряване:


Инвeстициионни предложения съгласувани от РИОСВ-Пловдив за периода от 2007 година до 25.05.2009 г.

Инвестиционно предложение

Землище

Имот №

Площ в дка.

“Изграждане на ТИР комплекс с място за отдих”

с. Трилистник

№ 005004

7,68 дка

“Бензиностанция с мотел и търговска сграда “


землище с. Трилистник

№007022

9,969 дка

«Складова база за промишлени стоки»

землище с. Трилистник

№006086

5.624

«Складова база за промишлени стоки»

землище с. Трилистник

№006094

48.604

«Складова база за промишлени стоки»

землище с. Трилистник

№006053

5.892

«Складова база за промишлени стоки»

землище с. Трилистник

№006046

5.624

«Складова база за промишлени стоки»

землище с. Трилистник

№006016

17.400

„Промяна вида и интензивността на сечта от нискостъблено в средностъблено стопанисване в отдел 227 буква „а” по ЛУП на ДЛС Чекерица от 2001 г.”

землище с. Трилистник

№73122.2.6

59.832

„Жилищно строителство на 4 броя еднофамилни къщи”


землище с. Трилистник

№73122.1.70

3, 999

“Ресторант, градина и детска площадка”


землище с. Трилистник

№ 73122.1.25

9, 099


Инвестиционни намерения попадащи в защитена зона „Трилистник”,

които са в процедура.Производствени и складови площи за сглобяване на ел. Елементи


землище с. Трилистник

№006055

5,053

"Крайпътен комплекс- бензиностанция, заведение за общ. хранене и паркинг до 50 места"


землище с. Трилистник

№1.60, 1.61, 1.44


17.104


"Крайпътен комплекс- бензиностанция, заведение за общ. хранене и паркинг до 50 места"


землище с. Трилистник

№7.3, 7.6, 7.16, 7.17

33,198

Описаните по-горе инвестиционни предложения не са в непосредствена близост едно до друго. Същите не са свързани с производствени дейности, водещи до замърсяване или дискомфорт на компонентите на околната среда, поради което не се очаква реализацията им да окаже значително негативно въздействие. Предвидените за осъществяване инвестиционни намерения в землището на с. Трилистник ще допринесат съществено за развитието на инфраструктурата и обществения напредък в района. Реализацията им ще доведе до разкриване на нови работни места за местното население. В тази връзка може да се направи изводи, че при спазване на изискванията, определени в екологичното законодателство, не се очаква реализацията на инвестиционните намерения в землището на с.Трилистник да окаже отрицателно кумулативно въздействие върху компонентите на околната среда.
Допълнителна информация съгл. изискванията на НУРИОСПППИПЦОЗЗ (ДВ бр.73/2007 г.):


 1. Описание на характеристиките на други планове, програми и проекти, съществуващи и/или в процес на разработване и одобряване, които в съчетание с оценяваното ИП могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитената зона.Инвстициионни предложения съгласувани от РИОСВ-Пловдив за периода от 2007 година до 25.05.2009 г. в защитена зона „Трилистник”Защитена зона

Инвестиционно предложение

Землище

Имот №

Площ в дка.

„Трилистник “ ВG0000289

“Изграждане на ТИР комплекс с място за отдих”

с. Трилистник

№ 005004

7,68 дка

„Трилистник “ ВG0000289

“Бензиностанция с мотел и търговска сграда “


землище с. Трилистник

№007022

9,969 дка

„Трилистник “ ВG0000289

«Складова база за промишлени стоки»

землище с. Трилистник

№006086

5.624

„Трилистник “ ВG0000289

«Складова база за промишлени стоки»

землище с. Трилистник

№006094

48.604

„Трилистник “ ВG0000289

«Складова база за промишлени стоки»

землище с. Трилистник

№006053

5.892

„Трилистник “ ВG0000289

«Складова база за промишлени стоки»

землище с. Трилистник

№006046

5.624

„Трилистник “ ВG0000289

«Складова база за промишлени стоки»

землище с. Трилистник

№006016

17.400

„Трилистник “ ВG0000289

„Промяна вида и интензивността на сечта от нискостъблено в средностъблено стопанисване в отдел 227 буква „а” по ЛУП на ДЛС Чекерица от 2001 г.”

землище с. Трилистник

№73122.2.6

59.832

„Трилистник “ ВG0000289

„Жилищно строителство на 4 броя еднофамилни къщи”


землище с. Трилистник

№73122.1.70

3, 999

„Трилистник “ ВG0000289

“Ресторант, градина и детска площадка”


землище с. Трилистник

№ 73122.1.25

9, 099Инвестиционни намерения попадащи в защитена зона „Трилистник”, които са в процедура.„Трилистник “ ВG0000289

Производствени и складови площи за сглобяване на ел. Елементи


землище с. Трилистник

№006055

5,053

„Трилистник “ ВG0000289

"Крайпътен комплекс- бензиностанция, заведение за общ. хранене и паркинг до 50 места"


землище с. Трилистник

№1.60, 1.61, 1.44


17.104


„Трилистник “ ВG0000289

"Крайпътен комплекс- бензиностанция, заведение за общ. хранене и паркинг до 50 места"


землище с. Трилистник

№7.3, 7.6, 7.16, 7.17

33,198

Описаните по-горе ИП не засягат предмета на опазване в ЗЗ и в съчетание с настоящето ИП няма да окажат неблагоприятно въздействие върху защитената зона.
 1. Описание на елементите на инвестиционното предложение, което самостоятелно или в комбинация с други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат значително въздействие върху защитената зона или нейните елементи

Инвестиционното намерение включва изграждане на бензиностанция, заведения за обществено хранене и ТИР паркинг. Елементите на ИП ще бъдат оформени, съгласно част архитектурна от ПУП и обслужващи подразделения – инфраструктура, озеленяване и др. Реализирането на обекта в съчетание с другите съществуващи или предстоящи за реализиране ИП не се очаква да окаже значително негативно въздействие върху защитената зона.


3. Описание и анализ на вероятността и степента на въздействие на елементите на Инвестиционното предложение за върху предмета и целите на опазване на защитената зона

а) Описание и анализ на въздействието на Инвестиционното предложение върху типовете природни местообитания и видовете, предмете на опзаване в защитената зона

Съгласно стандратния НАТУРА 2000 формуляр предмет на опазване в ЗЗ „Трилистник” са следните природни местообитания и видове:ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ:

6510 Низинни сенокосни ливади

Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus

angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris)

Riparian mixed forest of Quercus robur, Ulmus laevis and Ulmus minor, Fraxinus excelsior or

Fraxinus angustifolia along the great rivers (Ulmenion minoris)

91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори

Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile oak forests

92A0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba

Salix alba and Populus alba galleries

БОЗАЙНИЦИ:

Лалугер


Spermophilus citellus

Пъстър порVormela peregusna
ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ:

Червенокоремна бумкаBombina bombina

Ивичест смокElaphe quatuorlineata

Обикновена блатна костенурка

Emys orbicularis

Шипобедрена костенуркаTestudo graeca

Шипоопашата костенуркаTestudo hermanni

Голям гребенест тритонTriturus karelinii

РИБИ:

Маришка мрянаBarbus plebejus

Европейска горчивкаRhodeus sericeus amarus

БЕЗГРЪБНАЧНИ:

Обикновен сечкоCerambyx cerdo

Бръмбар рогачLucanus cervus

Буков сечкоMorimus funereus

* Алпийска розалиаRosalia alpina
На територията на имота, в който ще се реализира ИП липсват природни местообитания и местообитания на видовете, предмет на опазване в ЗЗ „Трилистник”, поради което не се очаква реализацията да окаже негативно въздействие върху типовете местообитания и видовете, предмет на опазване в ЗЗ.

б) Описание и анализ на въздействието на Инвестиционното предложение върху целостта но защитената зона с оглед на нейната структура, функции и природозащитни цели, както по време на реализацията, така и при експлоатацията на Инвестиционното предложение
ИП ще се реализира в имот с площ 17,3 дка което представлява 0,2 % от площта на защитена зона „Трилистник”. Тези минимални проценти загуба на площ от площта на защитената зона са значително под приетия за праг 1 % и дават основание да се счита, че реализацията на ИП няма да окаже значително отрицателно въздействие върху ЗЗ и да доведе до фрагментация и на ЗЗ. Не се очаква загуба на природни местообитания тъй като такива не се засягат. В резултат от строителството и експлоатацията на ИП не се очакват химическия, хидроложки и геоложки промени. 1. Предложения за смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от реализацията на инвестиционното предложение върху защитената зона и определяне на степента им на въздействие върху предмета на опазване на защитените зони в резултат на прилагането на предложените смекчаващи мерки

Въпреки че реализацията на инвестиционното предложение ще повлияе незначително върху защитената зона, за свеждане до минимум на въздействието върху предмета на опазване в нея се предвиждат следните смекчаващи мерки: • Да бъде извършено застрояване в съответствие с ограничителните параметри по ПУП.

 • Строителство да се извърши при максимално запазване на съществуващата естествена растителност;

 • Да не се внасят изкуствени торове и пестциди;

 • Строителството да се извърши в максимално кратки срокове;

 • Осъществяване на строителните дейности извън активния вегетационен и размножителен сезон;

 • По време на строителните работи да не бъдат засягани части от терена, оставащи извън определените за целта площи;

 • След строителството да се извърши почистване и при необходимост рекултивация на нарушени площи.


5. Заключение за вида и степента на отрицателното въздействие съобразно критериите на НУРИОСПППИПЦОЗЗ (ДВ бр.73/2007 г.)
Инвестиционното предложение “Крайпътен комплекс – бензиностанция, заведения за обществено хранене и ТИР паркинг” в имоти № 1.60, 1.61, 1.44 местност “Между реките”, землище на с. Трилистник, Община Марица ще се реализира на минимална площ която представяла 0,2 % от площта на защитена зона “Трилистник”.

На територията на имота липсват природни местообитания и местообитания на животински видове, предмет на опазване в ЗЗ.Осъществяването на инвестиционното предложение няма да повлияе негативно върху животинските видове, предмет на опазване в защитената зона и няма да доведе до фрагменатация на местообитанията им.

В тази връзка може да се направи извода, че реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже значително негативно въздействие върху защитената зона и няма да доведе до фрагментиране на природни местообитания и местообитания на животниски видове, предмет на опазване в нея.
Каталог: ovos


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница