1. Данни за възложителя. От "бългериън пропърти девелъпмънтс" еоод, еик 131318678Дата14.01.2019
Размер2.85 Mb.
#110341
Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

1. Данни за възложителя.

От "БЪЛГЕРИЪН ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТС" ЕООД, ЕИК 131318678, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, ул. “Филип Кутев“ №137, бл. 1, ет. 2 с управител: Филип Атанасов Пашов

Лице за контакти /упълномощен представител/: 0877 51 08 75 - Бранимира Иванова;0888 856 131 - Светозар Максимов

Адрес за кореспонденция, телефон, факс, е-mail: : гр. София, район Лозенец, ул. “Филип Кутев“ №137, бл. 1, ет. 2, тел. 0877 51 08 75; 0888 856 131; e-mail : s.maximov@bpdplc.com
2. Резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или изменение на производствената дейност, необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив.

Настоящото уведомление обхваща следното инвестиционно намерение за изграждане на:ЦЕНТЪР ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ - ДЕЙТА ЦЕНТЪР, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА И ТРАФОПОСТ В УПИ VI-899, КВ. 4, М. НПЗ ИСКЪР – СЕВЕР, РАЙОН ИСКЪР, СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Резюме на предложението:

Обектът ще се разположи в УПИ VI-899, кв.4, м. НПЗ Искър - Север, район “Искър“, Столична община. На север граничи със съществуваща складова сграда с офиси, разположена в УПИ V-723,724,558,107, на юг граничи с новопроектирана улица, на изток с новопроектирана улица и УПИ VIII-899, а на запад с УПИ VI-62,63, I-895,898 и ПИ 569.

Новопроектираната сграда ще се разположи предимно в югозападната част на имота като се предвижда да бъде изградена от два основни обема – Сграда с обща администрация и сектор със зали за колокация (сървърни помещения за съхранение на данни).

Предвижда се обектът да бъде изпълнен етапно. Първият етап ще обхваща изграждане на сградата с обща администрация и половината от обема на сектора със зали за колокация.Сграда с обща администрация

Сградата с общата администрация ще бъде триетажна със застроена площ от 595 m². В нея ще бъдат обособени фоайе с приемна и рецепция за посетители, офиси, конферентни зали, санитарни възли и помещения за поддръжка на сградата. Входът на сградата ще бъде ориентиран на североизток, откъдето ще се осъществява и основният достъп към имота.Сектор със зали за колокация (зали за съхранение на данни) и разполагане на сървъри

Тази част от сградата ще е с обща площ от около 6 328 m². В рамките на първия етап от реализиране на инвестиционното предложение ще се реализира половината от обхвата на този сектор. Залите за колокация ще се оборудват със сървърна техника, помещение за разполагане на батерии за непрекъсваеми захранващи системи (UPS), техническо помещение за осигуряване на поддръжка и ремонт.

Предвижда се залите за колокация да са разположени на първи и втори етаж, а на покрива да се позиционират външните тела на вентилационната и климатична система.

Поради вида и спецификата на наличната техника, тази сграда ще бъде оборудвана със специализирана система за пожарна безопасност.

След реализирането на всички етапи по изграждане на центъра, в рамките на имота (по неговата южна граница) ще бъдат поставени дизел генератори, които ще осигурят резервното захранване на сградата и паркинг за работещи и посетители.

Транспортен достъп: Достъпът до имота ще се осъществява от вход-изход откъм съществуваща улица “Поручик Неделчо Бончев“.

Електрозахранване: Електрозахранването на сградата ще се обезпечи от новоизграден трафопост, захранен от съществуващи в близост до имота електропроводни линии (СрН)..

Отопление: Предвижда се сградата да се отоплява на ток.

Водоснабдяване: Водоснабдяването на обекта за питейнобитови нужди ще се осъществи от съществуващ водопровод, чрез изграждане на ново СВО.

Канализация: Отпадно-битовите води ще се заустват към съществуващ уличен канал, посредством сградно канализационно отклонение.

Не се предвижда използване на взрив.3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение в случаите по чл. 103, ал. 4, т. 2 ЗООС – одобрени устройствени планове съгласно чл. 104, ал. 3, т. 3 ЗООС, в които са определени зони/територии за безопасни разстояния до предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал; необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон.

За имота има:

Одобрен ПУП – ПРЗ за кв. 4, УПИ VI-899 – за логистичен център, офиси и трафопост и кв. 19 УПИ VIII-899, м. НПЗ “Искър-Север“, район “Искър“ със Заповед РД 09-50-517/ 08.04.2008 г. на гл. арх. на Столична Община.4. Местоположение на площадката - населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати (по възможност във WGS 1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Снимка№1

Снимка№2

Снимка №3

Инвестиционното намерение ще се реализира в УПИ VI-899, кв. 4, м. НПЗ“Искър-Север“, район “Искър“, Столична община.


Собственик на имота е "БЪЛГЕРИЪН ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТС" ЕООД, ЕИК 131318678, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, ул. “Филип Кутев“ №137, бл. 1, ет. 2 и управител Филип Атанасов Пашов

Обектът не се намира в защитени територии или в близост до такива. Инвестиционното намерение не засяга защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство. Въздействията от инвестиционното предложение нямат трансграничен характер.


5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови съоръжения.

По време на строителния процес ще се използват съвременни висококачествени строителни материали, които ще се доставят от фирми, специализирани в производството им.Водоснабдяване: Водоснабдяването на обекта за питейнобитови нужди ще се осъществи от съществуващ водопровод, чрез изграждане на ново СВО.
6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители.

По време на строителния процес няма да бъдат генерирани вредни отпадъци. Очаква се да се генерират строителни отпадъци от изкопи и кофражни работи, като същите ще бъдат своевременно извозвани на площадка за строителни отпадъци, определена със заповед на Кмета на Район Искър, в съответствие със ЗУО.


7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране.

По време на експлоатацията на обекта ще се генерират битови и незначителни количества твърди отпадъци: опаковки от хартия, картон, полиетилен и други.Дейностите по управлението и третирането на генерираните отпадъци ще се извършват при спазването на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове.
8. Очаквани количества и тип отпадъчни води по потоци (битови/промишлени), сезонност, предвиден начин на тяхното третиране (пречиствателна станция/ съоръжение), отвеждане и заустване в канализационна система/ повърхностен воден обект/ водоплътна изгребна яма и др.

Канализация: Отпадно-битовите води ще се заустват към съществуващ уличен канал, посредством сградно канализационно отклонение.
9. В случаите по чл. 103, ал. 1 ЗООС – очаквани количества, вид и класификация на опасните вещества съгласно приложение № 3 към ЗООС.

Не е приложимо.
Каталог: data -> ufiles -> files -> articles -> attachments
attachments -> Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за овос
attachments -> Програма за дейности, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използван
attachments -> Г-н ивайло цеков кмет на р-н искър столична община гр. София уведомление
attachments -> Утвърждавам, възложител
attachments -> Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за овос
attachments -> О б я в а до заинтересованите лица и общественост
attachments -> І. Информация за контакт с възложителя от “Хаглайтнер Хигиене България”еоод
attachments -> О б я в а до заинтересованите лица и общественост


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница