1. Ербакамов, Г., Г. Хинков, В. Стипцов. 1996. Опит за преоценка на мъждрянаДата22.02.2017
Размер54.51 Kb.
С П И С Ъ К

на публикациите на доц. д-р Георги Хинков Иванов, секция “Лесовъдство”, Институт за гората при БАН
1. Ербакамов, Г., Г. Хинков, В. Стипцов. 1996. Опит за преоценка на мъждряна (Fraxinus ornus L.) като ценен дървесен вид. Наука за гората, 2, 69–73.

2. Стипцов, В., Г. Хинков. 1997. Оценка на степента на интензивност и метода на отгледната сеч в белборови култури. Лесовъдска мисъл, 1, 3–17.

3. Стипцов, В., Г. Ербакамов, Г. Хинков, 1997. Форми на обикновения габър (Carpinus betulus L.) по кората. Наука за гората, 1/2, 60–68.

4. Popov, E., G. Hinkov. 1997. Assessment of the state of red oak (Quercus rubra L.) plantations with admixtures in Aghino Branishte experiment station. Proceedings of the 3rd International Conference on the Development of Forestry and Wood Science/Technology, Volume I, Belgrade&Mt. Goč, Serbia/Yugoslavia, 163–167.

5. Попов, Е., Г. Хинков. 1998. Състояние на култури от червен дъб (Quercus rubra L.) в стационара “Агино бранище” край Бяла Слатина. Наука за гората, 1/2, 38–47.

6. Александров, А., Е. Попов, Г. Хинков.1998. Многовековните дървета като природен феномен и генетичен ресурс. Сборник научни доклади, Юбилейна научна конференция с международно участие “70 години Институт за гората”, 6–7 октомври 1998, София, том ІІ, 50–54.

7. Alexandrov, A., E. Popov, K. Genov, G. Hinkov. 1999. Social Broadleaves genetic resources in Bulgaria. Second EUFORGEN Meeting on Social Broadleaves, 3–6 June 1999, Birmendsorf, Switzerland, 41–52.

8.Ефремов, Р., А. Александров, Е. Попов, Г. Хинков. 2000. Растежни показатели на вековни дървета от род Quercus L. и род Fagus L. в България. Юбилеен сборник научни доклади “75 години висше лесотехническо образование в България”, секция Горско стопанство, Лесотехнически университет, София, 377–383.

9. Пеев, Б., Г. Хинков. 2000. Агропроизводствена ефективност на полезащитните горски пояси. Юбилеен сборник научни доклади “75 години висше лесотехническо образование в България”, секция Горско стопанство, Лесотехнически университет, София, 447–457.

10. Хинков, Г. 2002. Възстановяване на издънковите дъбови гори, алтернатива на реконструирането. Национално съвещание по стопанисване на издънковите дъбови гори, Регионално Управление на горите – Бургас, 8–10 май 2002 г., МЗГ, НУГ, 119–126.

11. Пеев, Б., Г. Хинков. 2002. Екологизация на земеделските територии с полезащитни горски пояси. Екология и бъдеще, научно списание за селскостопанска и горска наука, Год. I, 2–4, 96–99.

12. Пеев, Б., Г. Хинков, В. Казанджиев. 2003. За оценката на ветровата ерозия. Сборник научни доклади от международна научна конференция “50 години Лесотехнически университет”, Секция Екология и опазване на околната среда, Лесотехнически университет, 1–2 април 2003, София, 51–54.

13. Хинков, Г., У. Чайкъл, А. Александров. 2003. Първи резултати от cpDNA проучвания на дъбови гори в България. Сборник научни доклади от международна научна конференция “50 години Лесотехнически университет”, Секции Горско стопанство и Ландшафтна архитектура, Лесотехнически университет, 1–2 април 2003, София, 108–112.

14. Хинков, Г., Й.–A. Бириш. 2003. Горите в Румъния. Международна научна конференция “75 години Институт за гората при БАН”, Сборник научни доклади, том І, София, 1–5 октомври 2003 г., 191–197.

15. Пеев, Б., Г. Хинков. 2003. Последствия от унищожаването на полезащитни горски пояси. Международна научна конференция “75 години Институт за гората при БАН”, Сборник научни доклади, том І, София, 1–5 октомври 2003 г., 237–241.

16. Хинков, Г. 2003. Форми по корона и стъбло на обикновения дъб (Quercus robur L.) в Средна Дунавска равнина. Наука за гората, 1, 49–58.

17. Хинков, Г. 2004. Обикновеният дъб (Quercus robur L.) в лонгозоподобните гори на Средна Дунавска равнина. Доклади от Национално съвещание “Природо–съобразно и устойчиво стопанисване на лонгозните гори”, 2–3 октомври 2003 г., РУГ–Варна, 41–44.

18. Хинков, Г. 2004. Разпространение и екотипово разнообразие на обикновения дъб (Quercus robur L.) в Средна Дунавска равнина. Автореферат, София, 42 с.

19. Tzonev, R., G. Hinkov. 2004. Ecological and economical characteristics of the Itsovo branishte place in the region of the town of Pleven. Annual of Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Biology, Book 2 – Botany, Volume 94–96, 65–75.

20. Хинков, Г., Ц. Златанов. 2004. Възстановяване на обикновения дъб (Quercus robur L.) в Дунавската равнина. Научна конференция с международно участие “Стара Загора – 2004”, 3–4 юни 2004 г., Том II. Аграрни науки – Растениевъдство, Част 1. Технологични въпроси в растениевъдството, Съюз на учените – Стара Загора, 203–207.

21. Златанов, Ц., Г. Хинков. 2004. Резултати от реконструкцията на издънкови дъбови гори по южните склонове на Опорски рид. Научна конференция с международно участие “Стара Загора – 2004”, 3–4 юни 2004 г., Том II. Аграрни науки – Растениевъдство, Част 1. Технологични въпроси в растениевъдството, Съюз на учените – Стара Загора, 208–212.

22. Златанов, Ц., Г. Хинков. 2004. Поява и растеж на дъбов подраст в култури от черен бор (Pinus nigra Arn.) по южните склонове на Мургаш и Шипченска планина. Наука за гората, 2, 57­–64.23. Хинков, Г., А. Александров. 2004. Генетични ресурси от Quercus robur L. в Дунавската равнина в България и Долнодунавската низина в Румъния. Наука за гората, 3, 9–21.

24. Хинков, Г. 2005. Генетични ресурси на обикновения дъб (Quercus robur L.) в Северна България и възможности за тяхното съхраняване. Екологично инженерство и опазване на околната среда, 1, 59–64.


25. Златанов, Ц., Г. Хинков. 2005. Екологичен подход за трансформация на култури от черен бор (Pinus nigra Arn.) по южните склонове на Средна Стара планина. Екологично инженерство и опазване на околната среда, 2, 58–62.

26. Златанов, Ц., E. Попов, Г. Хинков. 2005. Възобновителни процеси в култури от дугласка (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) в района на Горна Арда. Научна конференция с международно участие “Стара Загора – 2005”, 2–3 юни 2005 г., Tом II. Растениевъдство, Съюз на учените – Стара Загора, 315–319.

27. Попов, Е., Г. Хинков, Ц. Златанов. 2005. Продуктивност на култури от дугласка (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) в района на Горна Арда. Научна конференция с международно участие “Стара Загора – 2005”, 2–3 юни 2005 г., Tом II, Растениевъдство, Съюз на учените – Стара Загора, 320­–326.

28. Хинков, Г., Ц. Златанов. 2005. Състояние и перспективи на дъбовите гори в Средна Дунавска равнина. Балканска конференция на младите учени, Серия С. Техники и технологии, Том V, 16–18 юни 2005, Пловдив, Съюз на учените в България – Пловдив, 414–419.

29. Златанов, Ц., Г. Хинков, М. Златанова. 2005. Екологични проблеми при стопанисването на дъбовите гори в района на Опорски рид. Балканска конференция на младите учени, Серия С. Техники и технологии, Том V, 16–18 юни 2005, Пловдив, Съюз на учените в България – Пловдив, 408–413.

30. Zlatanov, Tz., D. Pandeva, G. Hinkov. 2005. Regeneration in oak coppice stands in the region of Kazanlak valley. Forest science, 3, 71–77.

31. Hinkov, G., Tz. Zlatanov, G. Popov. 2006. Potential for sustainable and close-to-nature management of forest ecosystems in Ibisha reserve. Proceedings of International scientific conference “Management of forest ecosystems in national parks and other protected areas”, Jahorina – Tjentište, Bosnia i Herzegovina, July 05–08, 2006, 249–255.

32. Hinkov, G., Tz. Zlatanov, D. Pandeva. 2005. Processes of degradation of the oak forests in the Middle Danube Plain. 8th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighbouring Regions, Niš, Serbia and Montenegro, June 20–24 2005, 115–119.

33. Хинков, Г., Ц. Златанов, Н. Стоянов. 2005. Възобновителни процеси в крайречни гори на остров Магареца – Природен парк “Персина”. Лесовъдска мисъл, 2 (31) 59–72.

34. Hinkov, G., Tz. Zlatanov, N. Stoyanov, 2006. Regeneration potential of stands dominated by Quercus robur L. in Vardim islands, In Analele ICAS, vol.49, Seria I, Editura Tehnică Silvică, Bucuresti, 55–65.

35. Златанов, Ц., Е. Попов, Г. Хинков, П. Трайков. 2006. Обновителен потенциjал на културата од дуглазиjа (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) во месноста „Димовец” – Шипческа Стара планина. Год. 41, Шумарски преглед, Шумарски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиj” – Скопjе, 114–119.

35. Хинков, Г. 2006. Консервационна стойност на горските хабитати в района на “Островче”. Международна научна конференция “Науката в условията на глобализация през XXI век”, 1–2 юни 2006, Стара Загора, Съюз на учените – Стара Загора, т. I, 309–315.

37. Хинков, Г., Е. Попов, Ц. Златанов. 2006. Растеж, състояние и перспективи на най-старата култура от обикновен дъб (Quercus robur L.) в района на Казанлък. Наука за гората, 3, 23–33.

38. Хинков, Г. 2006. Горите в Островче са и част от горите на Европа. В-к “Екип 7”, бр. 33/2412 от 20.03.2006, гр. Разград, 6.

39. Александров, А., Б. Роснев, Г. Хинков. 2007. Горите около изворите на р. Бели Лом трябва да се обявят за защитена зона. Интервю, в-к „Екип 7” от 04.04.2007.

40. Zlatanov, T., G. Hinkov, T. Stankova. 2007. Structure and dynamics of the black alder (Alnus glutinosa (L.) Gaerth.) population along Glogozka river in Osogovo mountain. Silva Balcanica, 8 (1), 16–24.

41. Velichkov, I., T. Zlatanov, G. Hinkov. 2009. Stakenholder analysis for coppice forestry in Bulgaria. Annals of Forest Research, 52:183–190.

42. Nestorovski, L., P. Trajkov, G. Hinkov, S. Dekanic, M. Vuckovic. 2009. Contribution towards energetic potential and possibilities for forestry biomass energy utilization from coppice forests in some countries of South-Eastern Europe. Silva Balcanica, 10 (1), 63–67.

43. Lexer M. J., M. Bobinac, S. Dekanic, T. Dubravac, G. Georgiev. M. Georgieva, E. Hochbichler, G. Ivanov, D. Jovic, E. Kastner, S. Krajter, L. Nestorovski, B. Nikolov, B. Stajic, A. Teischinger, P. Trajkov, H. Vacik, I. Velichkov, B. Wolfslehenr, T. Zlatanov. 2009. CForSEE: Multifunctional Management of Coppice Forests. - In: Machačová, J., K. Rohsmann (eds.) Scientific results of the SEE-ERA.NET Pilot Joint Call. Centre for Social Innovation (ZSI), Vienna: 49–56. http://www.see-era.net/news/view?id=2264744. Величков, И., Г. Попов, Г. Хинков, Ц. Златанов. 2009. Ресурси, проблеми и възможности за стопанисване на буковите гори в Родопите. Национална научно-практическа конференция по стопанисването на буковите гори. Обща редакция: проф. Г. Рафаилов. ДАГ и ЛТУ, УОГС “Петрохан”, Бързия, 16–17.06.2009 г., “РУТА–ХБ”, 87–100.

45. Velichkov, I., G. Hinkov, Tz. Zlatanov, M. Zlatanova, H. Hristova. 2010. Area distribution dynamics of Castanea sativa forests on the northern slopes of Bulgarian part of Belasitsa Mountain. Silva Balcanica.
Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница