1. "еветравел българия" еоод със седалище и адрес на управлениестраница1/6
Дата23.10.2017
Размер0.84 Mb.
#32988
  1   2   3   4   5   6
Изх. № ДЛ004593/12.052017г.
1. "ЕВЕТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД

със седалище и адрес на управление

гр. София 1303, район Възраждане, ул. "Цар Симеон" No 200, ет. 4, ап. 16

ЕИК 203934361

Представлявано от Евелина Нанева Пампулова
2. "ЧИ ТРАВЕЛ" ООД

със седалище и адрес на управление

гр. София, район р-н Средец, бул.“Евлоги Георгиев“ No 18, бл. 1

ЕИК 121651937

Представлявано от Веска Костова Байкушева
3. "АТЛАС ТРАВЕЛС" ЕООД

със седалище и адрес на управление

гр. София 1434, район Витоша

ж.к. "Симеоново", бул. "Симеоновско шосе"No 276

ЕИК 130026450

Представляван от Евгения Манолова Манолова


ПОКАНА
за представяне на оферти за участие в процедура на пряко договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 13 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет „Организиране и провеждане на съвместно-познавателни дейности“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП и чл. 64, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и Решение № 4/12.05.2017 г. на Кмета на община Смолян за откриване на процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет Организиране и провеждане на съвместно-познавателни дейности“ по проект „По-добро бъдеще чрез включващо образование“ приложено, изпращаме Ви покана, с която Ви каним да представите оферта за участие в посочената процедура.

Моля, офертите да бъдат подадени на хартиен носител в срок до 22.05.2017 г. на адрес: гр. Смолян, бул. България 12, Приемна № 1 – Деловодство. Офертите могат да се подават всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа до крайния срок за подаване на оферти за участие. Последният ден от срока изтича в момента на приключване на работното време на възложителя – 17.00 ч.

Офертите се подават от участниците или от упълномощени от тях представители лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на горепосочения адрес на възложителя, в запечатана непрозрачна опаковка с надпис – предмета на поръчката, наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес.

Всяка оферта следва да бъде изготвена съобразно посочените от възложителя условия и да има срок на валидност минимум 6 (шест) месеца от датата на която изтича срока за подаване на оферти.

Участниците, желаещи да получат допълнителна информация по процедурата могат да се обръщат за контакт към: дирекция „Правно нормативно обслужване“, лице за контакт Милена Хаджиева - ст. юрисконсулт в дирекция ПНО в община Смолян, тел: 0301 67610, mail: obshtina_smolyan@abv.bg
ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА, ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: „Организиране и провеждане на съвместно-познавателни дейности“ по проект „По-добро бъдеще чрез включващо образование”, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, Приоритетна ос 3, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002-0089/02.08.2016 г.
2. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
2.1. Срок за изпълнение на обществената поръчка:

Срока за изпълнение на всички дейности, включени в предмета на настоящата обществена поръчка е не по-късно от края на проекта - 31.12.2018г.

Срока за изпълнение на Комплексна услуга транспорт, застраховка, такси, храна за участниците – еднодневна екскурзия - 8 броя се оферира от всеки участник, но не повече от 20 /двадесет/ дни, считано от момента на получаване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на възлагателно писмо за изпълнение на съответната екскурзия и документите, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с оглед изпълнението на Услугите.

Срока за изпълнение на Комплексна услуга лятно училище или зелена ваканция /организиране и провеждане на 5 дневен лагер/ се оферира от всеки участник и следва да се изпълни в периода 15-30 юни 2017 г.


2.2. Място на изпълнение на поръчката:

Дейностите, посочени в техническата спецификация ще бъдат организирани и проведени на територията на Република България.


3. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Избраният изпълнител на услуга с предмет: Организиране и провеждане на съвместно-познавателни дейности по проект „По-добро бъдеще чрез включващо образование”, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002-0089/02.08.2016 г., следва да изпълни следните дейности:Организиране и провеждане на съвместно-познавателни дейности

  • Комплексна услуга транспорт, застраховка, такси, храна за участниците – 8 броя екскурзии с участие на минимум 303 деца + 31 учители от двете училища:

  • провеждане на еднодневни екскурзии до 4 различни природни или исторически забележителности за всяко от училищата;

  • провеждането на екскурзиите да се осъществи преди или по време на летните ваканции на учебните години, обхванати от проекта.

  • Маршрутите за екскурзиите са както следва:

- за СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Смолян

1. гр. Смолян – гр. Златоград, включваща посещение на Етнографски ареален комплекс и Архиелого-етнографски музей.

2. гр. Смолян – гр. Пловдив, включваща посещение на Природонаучен музей, Исторически музей, Архитектурно – исторически резерват – Стария град Пловдив и Асенова крепост.

3. гр. Смолян – с. Широка лъка, ВЕЦ – Тешел, Ягодинска пещера.

4. гр. Смолян – с. Смилян, включваща посещение на музей на фасула, крепостта Кошница, пещерата Ухловица, Агушев конак в с. Могилица и с. Горна арда – комплекс Гераница.

- за ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Смилян

1. с. Смилян – гр. Златоград, включваща посещение на Етнографски ареален комплекс и Архиелого-етнографски музей.

2. с. Смилян – гр. Пловдив, включваща посещение на Природонаучен музей, Исторически музей, Архитектурно – исторически резерват – Стария град Пловдив и Асенова крепост.

3. с. Смилян – с. Широка лъка, ВЕЦ – Тешел, Ягодинска пещера.

4. с. Смилян – гр. Смолян, включваща посещение на Исторически музей, Художествена галерия, Планетариум и Алибеев конак гр. Смолян.


  • Комплексна услуга лятно училище или зелена ваканция – 1 брой – минимум 300 участника от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Смолян:

  • организиране и провеждане на 5 дневен лагер.

  • провеждането на лагера да се осъществи преди или по време на летните ваканции на учебните години, обхванати по проекта.

Летния лагер следва да се проведе в периода 15-30 юни 2017 г. Мястото на провеждане е Българското черноморие, като конкретното място се предлага от участниците в Предложението за изпълнение на поръчката, изготвено по приложение № 6.

За участниците следва да бъдат предвидени: закуска, обяд /тристепенно меню/, следобедна закуска, вечеря /минимум двустепенно меню/, както и развлекателни дейности /за всеки ден минимум по 1/, като посещения на културни, природни или исторически забележителности и др.

Възложителят уведомява Изпълнителя за конкретния брой участници за всяка една дейност във възлагателното писмо за стартирането и. Заплащането е на база действителния брой участници в конкретната дейност.

Организирането и провеждането на екскурзиите и лагера на учениците да бъде съгласно Наредба №2 от 24. 04. 1997 г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм и Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 365 от 21.12.2016 г., обн., ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г., в сила от 27.12.2016 г.

Храненето на децата и учениците по време на туристическите пътувания се извършва при спазване на Наредба № 6 от 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения (ДВ, бр. 65 от 2011 г.) и Наредба № 37 от 2009 г. за здравословно хранене на учениците (ДВ, бр. 63 от 2009 г.), издадени от министъра на здравеопазването.

Храненето на деца и ученици по време на туристическите пътувания се извършва само в обекти, регистрирани по реда на Закона за храните и категоризирани съгласно Закона за туризма. В обектите трябва да се спазват изискванията на европейското и националното законодателство в областта на храните и предлаганите храни на деца и ученици по време на туристическите пътувания трябва да отговарят на изискванията на Наредба № 9 от 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици (обн., ДВ, бр. 73 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2012 г. и бр. 85 от 2015 г.), издадена от министъра на земеделието и храните.


7. ФИНАНСИРАНЕ
Проект „По-добро бъдеще чрез включващо образование” е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване”, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002-0089/02.08.2016г.

Главната цел на проекта е да се осигурят условия за успешно включване и елиминиране на предпоставките за отпадане от образователната система на децата и учениците от етническите малцинства в община Смолян, като едновременно с това се създаде среда за съхраняване и развиване на културната идентичност на общностите в региона и се предостави по-добър шанс за социална реализация.Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 93157.76 (деветдесет и три хиляди сто петдесет и седем лева и седемдесет и шест ст.) лв. без включен ДДС. Определената прогнозна стойност се явява максимално допустима (максимален бюджет) по поръчката, формирана на база на следните цени по видове дейности:

  • Комплексна услуга „транспорт, застраховка, такси, храна за участниците в 8 екскурзии“ 303 деца +31 учители от двете училища/ единична цена за 1 участник - 41,66 лв. без ДДС на екскурзия – общо – 55 657,76 /петдесет и пет хиляди шестстотин петдесет и седем лв. и седемдесет и шест ст./ лева без ДДС.

Комплексна услуга лятно училище или зелена ваканция 1 брой само за СУ – Смолян.

  • 300 участника – единична цена 125 лв. = 37 500,00 лв. /тридесет и седем хиляди и петстотин/ лева без ДДС


ВАЖНО !!! В случай, че участник предложи цена за изпълнение на поръчката по-висока от определената от възложителя максимална стойност, то същия ще бъде отстранен от участие в процедурата.
*** В цената се включват всички разходи на изпълнителя по предоставяне на услугата, съгласно настоящата документация.
8. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Начинът на плащане е уреден и подробно описан в проекта на договор, приложен към настоящата документация.
9. ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА:

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато:

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Основанията по т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

В случай, че по отношение на участник в процедурата е налице основание по т. 3, възложителят няма да отстрани този участник, при условие, че: - се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси; - размера на неплатените му дължими данъци или социално-осигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния му общ оборот за последната приключена финансова година. В този случай участникът е длъжен да приложи в офертата си информация за размера на годишния му оборот за последната приключена финансова година или да посочи публични регистри, в които се съдържа тази информация.

Участникът, за когото са налице някои от посочените в т. 1 – 7 обстоятелства, може да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56 от ЗОП.

За участниците, подизпълнителите и третите лица в процедурата не трябва да са налице обстоятелства по чл. 3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. Информацията относно наличието или липсата на обстоятелства по чл. 3, т.8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици се декларира от участниците в Част III: Основания за изключване, Раздел Г „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка”.

Участникът декларира липсата на основания за отстраняване от участие в процедурата чрез попълване на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).


10. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност на участниците:
За наличие за упражняване на професионална дейност в съответствие с чл. 60, ал. 1 и 2 от ЗОП участниците попълват част ІV, раздел А „Годност“ от ЕЕДОП, в който се описват следните обстоятелства и документи:

1. Участниците трябва да притежават валидна регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност в съответствие с чл. 61, ал. 3 от Закона за туризма (ЗТ) и да са вписани в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти или да са лица по чл. 62 от Закона за туризма, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или да притежават аналогично разрешение или членство в определена организация, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.Документи за доказване: Доказва се чрез посочване номер в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти.

Забележка: Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на поставените от възложителя критерии за подбор. В този случай, третите лица трябва да докажат, че отговарят на поставените от възложителя критерии за подбор, за които участникът се позовава на техния капацитет и да декларират, че за тях не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

Когато участник се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи в офертата си попълнен от третото лице ЕЕДОП, в който лицето посочва поетите от него задължения.

Когато участник възнамерява да използва подизпълнители при изпълнение на поръчката, той посочва в офертата си подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложи. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и да декларират, че за тях не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Когато участникът възнамерява да ползва подизпълнители, той трябва да представи в офертата си попълнен от подизпълнителя ЕЕДОП, в който подизпълнителя посочва поетите от него задължения и дела от поръчката, който ще изпълни.

При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. В него участникът предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията, касаеща липса на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор.

Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. Когато участникът подава в офертата си повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява участника.

Когато за участник в процедурата е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП. Като доказателства за надеждността участникът представя следните документи:

1. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 ЗОП – документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения;

2. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 ЗОП – документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.

11. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

При подготовката на офертата участниците са длъжни да спазват изискванията на Възложителя, на ЗОП и на ППЗОП.Всяка оферта следва да съдържа:
1. Опис на представените документи по образец – Приложение № 1;

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката по образец – Приложение № 2;

3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

4. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата не е законен представител на участника;

5. Декларация за съгласие с клаузите на предложения проект на договор по образец –Приложение № 3;

6. Декларация за срока на валидност на офертата по образец – Приложение № 4;

7. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по образец – Приложение №5;

8. Предложение за изпълнение на поръчката по образец – Приложение № 6;

9. Ценово предложение по образец – Приложение № 7;

10. Декларация по чл.102, ал.1 от ЗОП по образец – Приложение № 8.


12. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за оценка – най-ниска цена.

Преди да премине към оценка на предложенията на участниците, комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя, залегнали в техническата спецификация и дали осигуряват качественото изпълнение на поръчката.

Възложителят ще оценява всички, допуснати до оценка оферти.13. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

При сключване на договора за обществена поръчка участникът определен за изпълнител представя гаранция за изпълнение в размер на 3 (три) на сто от стойността на договора без ДДС в една от следните форми по избор на участника, определен за изпълнител:

а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;

б) неотменима и безусловна банкова гаранция в полза на Възложителя, в нея да е записано името на процедурата и да е със срок на валидност не по-малко от 30 дни след изтичане срока на договора.

в) когато гаранцията за изпълнение е парична сума, същата се внася по следната банкова сметка на възложителя:

- IBAN: BG 66 IABG 7491 3350 0050 03, BIC код IABG BGSF, „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД, клон Смолянг) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

д) гаранцията за изпълнение на Договора се освобождава след неговото приключване.

Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода през който средствата законно са престояли при него.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.


Каталог: media -> content files -> file -> 2017%20-%20ОБЩЕСТВЕНИ%20ПОРЪЧКИ
file -> Съобщение за публично предлагане на акции на “Актив Пропъртис” адсиц, гр. Пловдив”
file -> Образец №8 п р о е к т н а д о г о в о р
2017%20-%20ОБЩЕСТВЕНИ%20ПОРЪЧКИ -> Образец №2 До: Кмета на община Смолян
2017%20-%20ОБЩЕСТВЕНИ%20ПОРЪЧКИ -> Образец №8 До: Кмета на община Смолян
2017%20-%20ОБЩЕСТВЕНИ%20ПОРЪЧКИ -> Образец №3 д е к л а р а ц и я
2017%20-%20ОБЩЕСТВЕНИ%20ПОРЪЧКИ -> Кодекс за посочване на неверни данни г. Декларатор: ­
2017%20-%20ОБЩЕСТВЕНИ%20ПОРЪЧКИ -> Образец №6 д е к л а р а ц и я за срока на валидност на офертата
2017%20-%20ОБЩЕСТВЕНИ%20ПОРЪЧКИ -> Образец №5 д е к л а р а ц и я
2017%20-%20ОБЩЕСТВЕНИ%20ПОРЪЧКИ -> Кодекс за посочване на неверни данни г. Декларатор: ­


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница