1. хизметчи: Бак, сен йени башладън сарайън хизметинде. Вар базъ меселелер, лазъм чок диккат едесин хизметчиДата21.12.2017
Размер291.37 Kb.
Бу узун ойун аслънда юч айръ ойундур, ама ючю айнъ кону ишлийор: инсан кендиси карар вермек истийору, Раббе ве башкасъна бойун еğмек истемийор.
Биринджи сахне Крал Хиродес'ин сарайънда йер алъйор. Икинджи ве ючюню сахне , Иса ве ьоğренджилери арасънда гечийор. Сахнелер 4-7 бугюнкю хаятъмъзда, Мюжде адънда бир къзън дурумуну алнатъйор.

1. сахне - Хиродес'ин сарайъ


1. хизметчи: Бак, сен йени башладън сарайън хизметинде. Вар базъ меселелер, лазъм чок диккат едесин.

2. хизметчи: Месела?

1. хизметчи: Месела... бу чичеклер.

2. хизметчи: Не вар онларда. Бендже чок гюзел дуруйорлар.

1. хизметчи: Сен дели мисин? Бизим Хиродес бунларъ гьордю мю, кафамъзъ копараджак.

2. хизметчи: Ама не вар онларда?

1. хизметчи: Саръ ренк онун хич хошуна гитмийор. Лазъм диккат еделим, сарайда ен уфак саръ бир шей калмасън.

2. хизметчи: Ама да пимпирикли хериф.

1. хизметчи: Шшшшт... бизи дуйуян олурса, башъмъза бела ачъйон.

Аслънда бизим Яхуди халкъмъз ичин чок ийилик де яптъ. Йени йоллар, биналар ве ен ьонемлиси, бизим Аллахевимизи йепйени яптъ... чок да харджандъ.2. хизметчи: Ааа, демек чок ийи адам.

1. хизметчи: Абее, сен бакма, саде кендини дюшюнюйор. Хершейи амачла япъйор, анъйон му.. бир тселле.

2. хизметчи: Ааа, демек гене де чок кьотю адам.

1. хизметчи: Елбетте, хериф чок гючлю. Бошуна Велики Хиродес демийорлар. Беджерийор, иште.

2. хизметчи: Ах, беним де бьойле сарайъм олса....

1. хизметчи: Сенин де бьойле сарайън олса, билийон му не оладжан.

2. хизметчи: Ее... не оладжам?

1. хизметчи: Сен де айнъ Хиродес гиби оладжан. Сен де саде кендини дюшюнеджен. Доğрусу бен де ьойле, хепимиз ьойлейиз...

Шшшшт, гелийор шимди хич аазънъ ачма.2. хизметчи: Ама нийе?

1. хизметчи: Сус артък бе...

(боразанлар чалъйор, барабан сеси)

Сес: Сайън мажестелери... Хиродес Велики

Хиродес: (еснийор - везирине) Уааххх, кафам аğръйор. Чак саат ючте яттъм, йокса дьорт мийди?

Везир: Саат дьорт иди, падишахъмъз.

Хиродес: Нейсе, чок махмурлуйум, кимсе бана асълмасън бугюн, кимсе нервлеримде гезмесин, аннадън мъ?

Везир: Елбетте, мажестелерим.

Хиродес: Бугюн програмда не вар? Аман, фазла олмасън.

Везир: Бугюн програмда вар... (каğъда бакъйор) Ьондже кючюк бир кахвалтъ ве еğлендже програмъ, сонра баш верги мемурумузун рапору, сонра да юч ябанджъ сайън мажестелерийле гьорюшмейи арзу етмишлер.

Хиродес: Ийи де, ийи де. Йетер ки саат 12'е кадар битсин. О заман бейгир яръшмаларъ башлаяджак; онларъ качърмаяйъм. ФДж Рома'дан бир такъм вар да...

Везир: Сайън падишахъмъз хич съкълмасън. О замана кадар рахат рахат йетишеджез. Истерсениз шьойле буйурун, хемен кагвалтънън гетирилмесини буйураджам.

(Хиродес отуруйор, хизметчилер йемек гетирмей башлъйор)

Хиродес: Ааа... алмалар, ен севдиğим мейва

(коклуйор, ъсъръйор, ьондже беğенип елмайъ чевирийор, деркен нередейсе боğулуйор)

(аазъ долуйкен конушуйор) Не бу? Не бу? Саръ... саръ бир елма. Сиз бени оталамая мъ бакъйонуз? Ънанамъйорум, беним сарайъмда саръ бир мейва вар. Ким бунун ичин сорумлу? Ким мейваларъ гетирди?

3. хизметчи: (коркарак) Бен, сайън падишахъмъз...

Хиродес: Алън онун кафасънъ кесин

(пармаğъйла кенди кафасънда ишарет япъйор, сонра кафасъ аğърмая башлъйор)

Ай кафам... Хайър кесмейин, кърк тане камчъ йетер.(аскерлер хизметчийи дъшаръ гьотюрюйорлар, камчъламая башлъйорлар, сеслери дуйулуйор)

Тамам, тамам, кесин наğараларъ... ай кафам... баğъшладъм ону,(везире) Бошуна халк бана 'мерхаметли Хиродес' демийор я...

Везир: Герчектен де чок мерхаметлисиниз, падишахъм. Истерсениз шимди кахвалтънъза девам един.

4. хизметчи: Сайън мажестелери... Гечен хафта хазърладъğъмъз сармаларъ беğенмемишсиниз. Афедилмез хатамъзъ дюзелтирмек ичин, бугюн сизе даха ьозел хазърланмъш сарма хазърладък. Екши лаханайъ чак Египттен гетирттик, зейтиняğъ да Испанядан.

Хиродес: (кахвалтъсъна девам едийор, хем йийор, хем конушуйор. Сармаларъ йеркен саде онларън ичини йийип, лаханайъ атъйор)

Шей... Мъсър деркен аклъма гелди. Гечен хафта о бунтовниклер вардъ я.Везир: (дефтерини каръшътъръйор) Еем.. хангилери.

Хиродес: Хани Египттен. Онларъ не яптък?

Везир: Онларъ... онларъ... Ха, булдум. Сайън падишахъмъз онларън кафаларънъ кестирди.

Хиродес: Онларъ асмадък мъ? Хер нейсе... ама истийорум бу ийи гиби анлашълсън бютюн девлетимде: Мерхаметли Хиродес'е кафа калдъръламаз. Кафа калдъранларън кафасъ кесилир. Анлашълдъ мъ?

Везир: Анлашълдъ.

Хиродес: Не? Дуйуямъйорум...

Везир: (даа йюксек сесле) Анлашълдъ.

Хиродес: Дуйуямъйорум....

Везир: (диригент гиби херкесе сьойлетирийор) Анлашълдъ.

Хиродес: Ха ьойле. Шарабъ гетирин...

(5. хизметчи шарап гетирийор)

Хиродес: (шарабъ тюкюрюйор): Не бу домуз сидиğи ми? Кимин аклъна гелди ълък шарап гетирсин? Ха.. кимин?

5. хизметчи: Садедже сайън падишахъмъзън ийилиğини дюшюндюк. Дюн буйурмуштунуз, бир даана соğук шарап гетирилмесин, сюргюн олурмушсунуз.

Хиродес: Бен ми ону демишим? Белки де.

(бир даа ичийор). Затен о кадар ълък деğил.

Везир: Сайън падишахъмъз. Аджаба, финанс министери чаğърсак мъ. Сонра геч олабилир.

Хиродес: Бош вер о херифи. Затен хеп кьотю хабер гетирийор. Даккада джанъм чекийор ийи хабер дуйуяйъм. О ябанджъ мисафирлери гетирин бакалъм. Нереден онлар?

Везир: (дефтерини каръштъръйор) Онлар... онлар... Ха, Иран'дан имишлер. Евет, Иран'дан.

Хиродес: Затен джанъм съкълмая башладъ.

(кенди кендине карталара дизмейе башлъйор)

Бакалъм онлар хайърлъ бир иш ичин ми гелдилер. Бен карталардан анлъйорум, хеп доğру чъкъйор. ... Евеееет, юч тане кърмъзъ крал, демек чок късметли имишим.Хайди, онларъ ичери гетирин.

(ичери гелийорлар, диз чьокюп калкъйорлар)

3 Й.: Селам, ей Яхудилерин кралъ.

Хиродес: Демек, Иран'дан гелмишиниз, хе? Сизин кралънъз дьордюнджю Фратес не япъйор?

(Везире) Беним ески бир ахбабъмдър. Чоктан онунла авджълъğа чъкмадъм. Бир нот яз, лазъм она хабер гьондерийим зиярет ичин. Херифин супер шарапларъ да вар.

(Й.лере) Евет, нереде калмъштък? Анлатърън бакалъм, йолджулуğунуз насъл гечти, ишиниз недир?

1.Й.: Биз йълдъзлара бакъп, инсанън кадерини ве дюнянън тарихини анламая чалъшъйоруз.

Хиродес: Ай чок гюзел, бен де о занааттан баяğа анлъйорум.

1.Й.: Ашаğъ йукаръ юч ай ьондже гьокте йени бир йълдъз гьордюк.

Хиродес: Йени йълдъз? Ай, бу чок интерестно оладжак?

1.Й.: Сонра анладък ки, о йени йълдъзън гелиши йени бир заманън нишанъ оладжак.

2.Й.: Евет, ьойле бир заман ки, дюня тарихинде хич олмадъ. Бир баръш ве боллук заманъ, севги ве селамет заманъ, дюрюстлюк ве достлук заманъ.

Хиродес: Чок гюзел, хепимиз затен баръшъ истийоруз, ьойле деğил ми?

Хизметчилер: Евет, ьойле..

Хиродес: Ялнъз, анламадъğъм бир шей вар. Сиз о йълдъзъ гьордюнюз ве сонра бана гелдиниз. Бу ики меселенин арасънда не връска вар?

3.Й.: Бу йени заманъ башлатан, бюйюк бир крал оладжак. О да сизин халкънъздан доğан бир крал.

Хиродес: (везире) Хериф билмийор галиба, ачан бен Яхуди деğилим.

(бир мейва йемейе башлъйор)

(3.Й'е) Ааа, ьойле ми, демек бизим халкъмъздан.

3.Й.: Евет, Яхуди халкъндан. Йълдъзлардан анладък о крал затен доğду, шу анда аранъздадър.

(херкес шашкънлък ве корку ичинде; Хиродес нередейсе боğулуйор, везир онун омузуна вуруп ону куртаръйор)

Хиродес: Не? Яхудилерин кралъ мъ доğду? Не демек бу, Яхудилерин кралъ беним... беним !!!

2.Й.: Евет, сайън падишах. Шу анда кючюджюк бебектир. Ама гюнюн бири Яхудилерин кралъ оладжак, хем де бютюн дюнянън кралъ оладжак.

Хиродес: (баğърарак) Яхудилерин кралъ... Яхудилерин кралъ... Бен сизе гьостереджем, Яхудилерин кралъна не япаджам... ону... ону...

(везир она шмар япъйор) ону кенди ефендим гиби кабул едеджем, онун ьонюнде бен де диз чьокеджем.

1.Й.: Ялнъз бир проблем вар, затен онун ичин де гелдик. Сизин мемлекетинизи о кадар билмийоруз. Ве йълдъзлар да бизе саде девлети гьостерди, ханги касабада доğаджак гьостермедилер. Ама билийоруз, сизин де чок билгич адамларънъз вар. Онлар бизе йол гьостеремез ми?

Хиродес: (чьокмюш, биткин; везире) Тамам, елбетте бизим де окумуш адамларъмъз вар. Везир, не иди о яшлъ адамън адъ, хани икиде бир бана Аллах темаларъ ачъйор?

Везир: Раббуни Хиллел.

Хиродес: Евет, о. Секундада гелсин.

(мисафирлере) Демек ьойле, ха? Аслънда чок гюзел хабер: бизим халктан дюнянън ен бюйюк кралъ чъкаджак.

(херкес ичинден гюлмейе башлъйор, санки Хиродесле алай едийорлар)

Ааа, гелди иште.Хиллел: Евет, сайън Хиродес. Везириниз йолда бана меселейи анлаттъ. Биз де о бюйюк кралън геледжеğини бюйюк умутла беклийоруз. Она Месих дийоруз. Ве Аллахън сьозю бизе апачък гьостерийор, о Месих нереде доğаджак. Бакънъз йюзлердже сене ьондже Мика пейгамберинин аğзъндан Аллахъмъз шьойле конушмушту:

"Сен, Яхуда топракларънда булунан Бейтлехем,

Сен Яхуда бюйюклеринин арасънда асла ен ьонемсиз касаба деğилсин.

Чюнкю сенден бир гюдюджю чъкаджак,

Беним халкъм Исраил'и гюдеджек олан бири."

Хиродес: Те, дуйдунуз: Бейтлехем касабасъ, Бейтлехем. Якъндър, бурадан онбеш километре я вар, я йок.

Й.лер: Тешеккюр едериз, сайън Хиродес. Сонсузджа миннеттаръз. Гьоклерин танръсъ сизи ве кралънъзъ корусун ве берекетлесин.

Хиродес: Амин, амин... Гидин шимди, о бебеğи булун. Йолунуз ачък олсун.

(Й.лер ве Хиллел чъкмая башлъйор)

Шей... аз калсън унутаджайдъм. Бебеğи, яни йени доğан кралъмъзъ булдунуз му, бана да хабер йоллайън, бен де гидип она сайгъмъ гьостерейим. Не де олса бираз Аллах коркусу вар бизде.Й.лер: Хай хай, ефендим. (чъкъйорлар)

(Хиродес крал искемлесинде чьокмюш, биткин вазийетте дуруйор)

Хиродес: Инанамъйорум, хала инанамъйорум. Бу юч ябанджъ ким олуйорлар да бурая гелип хич утанмадан беним йюзюме сьойлюйорлар ки, йени крал доğмуш. Йени крал, йени крал, улан крал БЕНИМ, БЕНИМ. Буну анламаян вар мъ бурада, ха, вар мъ? Бу девлети бен айдъйорум, бен не дерсем о оладжак. Кимсе бана каръшамаз. Каръшамаз, дедим. Крал беним.

Ха.. йени крал имиш. Не я? Уфаджък бебек. Ону хаятта бракмаяджам, ону йок едеджем. Бу девлетте ики крал оламаз. О лазъм ьолсюн, я бен я о. Она йер йок бурада, ЙЕР ЙОК.Ай фена оладжам, галиба, кафам, йюреğим, ай !!! (чьокюйор)

Везир: Чабук, ону нешелентирин. МЮЗИК !

2. Сахне - Ен бюйюк ким?(Иса 12 Ьоğренджи иле капъдан далъйор, йолда конушуйорлар1. Ьоğренджи: Шимди юч бучук сенедир Иса или кьой кьой гезийоруз. Хаятъмъмда чок шейлер гьордюм, ама бугюнкю гиби гьормедим.
2 Ьоğренджи: Дору, ефендимиз чок дефа кьорлерин гьозлерини ачтъ, сакатлара сааламлък верди. Ама бугюн сефте гьордюм, насъл Иса бир ьолюйю дирилтирди.
3 Ьоğренджи: Яаааа, дору. Хаятта унутмаяджам насъл паника олду.
1 Ьоğренджи: Бьойле гидерсе бютюн халк бизе иман едеджек.
4 Ьоğренджи: Ех, затен Иса онун ичин гелмеди ми. Хеп дийор я 'Аллахън краллъъ якъндър'.
5 Ьоğренджи: Гьореджен, тезлерде кендини насъл крал япаджак
(Херкес дуруйор)
Иса: Чоджуклар, сизи билмийорум ама бен чок йорулдум. Затен ьоğлен олду. Бурда бир ики саат почивка япаджаз.
(Иса ятъйор, херкес отуруйор я да узанъйор)
Йуханна: Хммм, евет ьойле... Дору я. (узаклара бакъйор)
Якуп: (Онун янъна вуруйор) Не я гене гюндюз рюя мъ гьорюйон .
Йуханна: Бак, не дюшюндюм. Иса крал олду му биз не оладжаз.
Якуп: Биз не ми оладжаз. Биз оладжаз, оладжаз... Не оладжаз я?
Йуханна: Абе дюшюнсана. Биз оладжаз министер, министер. Ми-ни-стер.
Якуп: Хииии дору я. Буну хич дюшюнмедим. Бен оладжам оладжаааам министър на вътрешните работи.
Йуханна: Бен гене оладжам министер на финансите.
Яхуда: Не, не, не бу. Не дуйдум инанамъйорум. Сен не оладжак мъшсън. Сен билмийон му ачан касиер беним.
Йуханна: Ийи бе ЙАхуда, янлъш анлама. Бен демийорум шимди, даа ьотелердр, Иса крал олду му. О заман артък бен о иши япаджам.
Якуп: ЙАаа, ьойле ЙАхуда. Сен де кабул ет артък биз икимиз кардешим Йуханна иле бен даа ескийиз сенден. Ен биринджи Иса бизи чаардъ. Сен сонрадан гьормесин.
Йуханна: Бак шини Иса крал олду му, кендимизе визиткалар яптъраджаз. ЙАкуп ичин чзаджак министър на вътрешните работи. Бенде гене язаджак министър на финансите.
Якуп: Евет ьойле оладжак, точно ьойле оладжак. Иса бизи ен чок севийор, бизде Онун саънда ве солунда отураджаз.
Яхуда: (ьобюрлерине дьонерек) Хей чоджуклар дуйдунуз му, арамъза ики падишах вар.
Петрус: Не конушуйорсун сен, Иса падишах оладжак. Ийи де икинджиси ким?
Яхуда: Ее те бунлар. Бизим Зебедиоулларъ вар я, икиси бюйюк министър оладжакмъшлар. Бириси Исанън саънда, ьобюрюсю гене солунда отураджакмъш.
Петрус: ЙАаа бе оште малко. Инсан бурада 5 дакка уямъйор, хемен кафа калдърмая башлъйорлар. Бакън, буну гюзел анлауйън, кафанъза сокун: Иса бана деди кая сенсин , анадън мъ. Онун саа тарафънда отураджак бириси варса беним. (гьоюсюне вуруйор­)
Андреас: Ооп, ооп не олуйор бурда.

(ЙАхудая) Кардешиме Петруса не ичин бьойле конушуйон. О хаклъ. О ики бошлафчъ не санъйорлар кендилерини. Министерлик бизе якъшъйор. (Петруса сармашъйор)
Якуп: (Йуханная яваш конушуйор) Бак бу ишин ичинден чъкамайъз. Иса анладъ мъ ачан бьойле конуштук, бизи министер япмаяджак.
Йуханна: Хаклъсън. Билийон му аклъма не гелди. Бак анамъз гелийор, она ъсмарлаяджаз Иса иле конушсун бизден ичин.

(икиси калкъйор анасънън янъна гидийорлар ве кулаъна конушуйорлар)


(Бу арада ьобюрлер сессиздже конушмая ве тартъшмая девам едийорлар. Иса бу гюрюлтюден уянъйор.)
Иса: Чоджуклар, не олуйор бурда. Не баръйорсунуз бьойле? Сиз йоргун инсана вермийонуз яръм саат раат раат уйсун.
Херкес: Аам, еее, деил, бишей, просто ...
Петрус: Деил бишей, просто бир айет юзерине тартъштък.
Иса: (йоргун) Ийи де ханги айет иди.
Петрус: (Дьонюп шмар япъйор) Шей, Филипус ханги айет иди я?
Филипус: Ееее шей 5 Краллар китабъ, емиии орада 18 бьолюмде бир йерде ...
Иса: Чоджуклар, акълланън азъджък.
Саломе: (Диз чьокюп Исанън елини тутуйор) Иса ефендимиз, мюсааде вер, чок ьонемли бир риджада булунайъм.
Иса: Галиба анладъм не истедиини.
Саломе: Изин вер, сен крал олдуун заман, беним ики евладъм, хани ЙАкупла Йуханна сенин саънда ве солунда отурсунлар.
Иса: Кадън, кадън. Сен не диледиини галиба анламъйорсун: беним ичеджеим кахи сиз ичебилир мисиниз? Бен чекеджеим шейлери сиз чекебилир мисиниз?
Йуханна ве Якуп: Хазъръз, япаджаз.
Иса: Чоджуклар, сиз даа бир шей анламадънъз.
Петрус: Бен затен баштан билирдим бу икиси меракларънъ аладжак. Аа, ийи гелди ми шимди, ха? Иса насъл аазънъзъ капаттърдъ. Ха гидин бакалъм, министер олун шимди.
(Херкес бир шейлер баъръйор)
Иса: Чоджуклар... чоджуклар... кесин артък, кесин. Сусун, бир шей дийейим/
"Билийорсунуз, Аллахсъз миллетлерин гюдюджюлери онларъ бондруğа сокарлар, ве илери геленлер онлара диктатьорлюк япарлар. Ама сизин аранъзда ьойле деğил: аранъзда ким истерсе бюйюк олсун, о сизе хизметкâр оладжак. Ве аранъзда ким истерсе биринджи олсун, о сизе есир оладжак.
(херкес шок ве утанч ичинде бакъйор)
Иса: Не олду, даа да анламадънъз мъ. Бакън сизе башка тштрлшт де анлатраджам.

(бир къзан чаъръйор)

"Сизе доğğру бир шей сьойлейейим: Сиз дьонюп къзанлар гиби олмадънъз мъ, затен гьокюн краллъğъна гирмейеджениз. Онун ичин, хер ким кендини бу къзан кадар алчалтърърса, гьокюн краллъğънда ен бюйюк олан одур. Ве хер ким бунун гиби бир къзан беним адъма кабул едерсе, о бени кабул етмиш олуйор.


(херкес кафасънъ ашаğъ алъйор)

3. Сахне - Фъсъх Софрасъ(ьоğренджилер Иса иле йолда; Иса ьонде, онлара дьонюйор)

Иса: Бакън, билийорсунуз, ен бюйюк байрамъмъз якънлъйор. Истийорум бу Фъсъх курбанъмъз ичин хер иейи хазърласанъз. Хани, затен билийонуз, хер сене яптъğъмъз гиби... бир кузу, маясъз екмек, аджъ отлар ве шарап. Билдиğиниз гиби ону хер сене кутладък, ама бу сефер чок фарклъ оладжак.

Петрус: Ай, не гиби? Бизе сьойлейеджен ми? Чок меракта калдък.

Иса: Сонра... топландък мъ, сизе сьойлейеджем. Башка бир шей де вар: шимди касабая гирин, сизе сьойледиğим адам вар я, она дейин, ешек яврусуну сизе версин, Раб ичин лазъм дейин.

Яхуда: Яаа... вереджек галиба!

Иса; Сиз шимди бени сеслейин, насъл насъл дедийсем, айнъ ьойле япън. Хайди гидин, бен бурада беклейип дуа едеджем.(ьоğренджилер йюрюмейе девам едийор, Иса калъйор, дуа едийор)

Петрус: (еллерини какъйор) Хайди чоджуклар, дуйдунуз. Хич вакът кайнбетмеден, хер шейи хазърлайън. Андреас... сен бурая гел. Сен о адамъ бул, о ешек яврусну бурая гетир.

Андреас: Севе севе.

Петрус: Йуханна, сен гене гит, екмек ал.

Йуханна: Ааа... нийе ьойле? Ешеğи гетимек даа ьонемли деğил ми? Андреас гитсин, екмеğи алсън, бен гене ешеğи гетиреджем.

Андреас: Йок яааа.... сен даа аğзънън тадънъ алмадън мъ. Ген айнъ нумара япъйон, пффф, Иса'нън саğънда отураджаймъш.

Йуханна: Бир шей унутуйонуз галиба: Иса ен чок бени севийор. Онун ичин бен сечеджем, ханги ишлери япаджам. Ешеğи бен аладжам.

Андреас: "Ешеğи бен аладжам... еиеğи бен аладжам"... Сен кендин ешексин.

Яхуда: Дурун чоджуклар, дурун. Кавга етмейин. Мадем анлашамъйонуз, о иши бен япаджам.

Петрус: Хайди, ьойле олсун. Якуп, сен гене кузуйу ал, кестир. Бу бирханги каръ, бизим ичин пиширсин.

Матта, сен майданоз ал. Шарапларъ да .... дур бакалъм... (бакънъйор) .. хайди сен ал, Барталмай.

Андреас... нередесин, бурая гел. Сен гит касабада бир ода бул, нереде йийелим. Томас, сен де гел, сесле, не дийеджем сана. Сен буладжан ики, юч хизметчи, бютюн иш бизе калмасън.

(Херкес чъкъйор, бютюн ьоğренджилер Иса'я дьонюйорлар)

Петрус: Бак, ефендимиз, хер шейи там тамъна яптък. Хер шей хазър.

Иса: :Чоджуклар, юч сене бенимле бераберсиниз. Евинизден баргънъздан узак калдънъз. Ама бугюн гьореджексиниз, инсан оğлуну насъл крал оларак кабул едеджеклер.

(Ики чоджук сокакта ойнуйорлар)

1. чоджук: Бак, бир сюрю киши гелийор. Аджаба ким онлар?

2. чоджук: Ьонде бириси ешек юзеринде, аркада хепси яян гелийорлар. Дур, ьоаğърайуъм анамъ. Мааар анааааа.... бак бурада бир сюрю киши гелийор.

Анне: (сокаğа чъкъп калабалъğа бакъйор) Аааа.... ондан ичин вар дйдуğум. Джелиле'ден Насъталъ Иса. Дур коджамъ чаğърайъм... Елиезер, гел бак ким гелийор.

Калабалък:. Раббин адъйла гелене, Исраилин кралъ ьовгюлер олсун. Хозанна, хозанна

(херкес 196 нумаралъ илахи сьойлюйор)

(херкес одая бинийор)

Петрус: Бак Иса, хер иейи дедиğин гиби яптък, хер шей хазър.

Иса: О заман башлаялъм, чоджуклар.

(херкес отуруйор; диккат: херкес ялън аяк олмалъ)

Иса: (калкъйор) Бакън, Бен чок иштедим, чеки чекмезден ьондже бу Фъсъх софрасънъ сизинле берабер йийейим. Чюнкю сизе дийорум ки, бу софра не вакът Аллахън краллъğънда асъл анламда йерине геледжексе, о замана кадар ондан бир даа йемейеджем."

(дуа едийор) Я Раб, Исраилин танръсъ, Сен йюзлердже сене ьонджеси халкъмъзъ Египттеки кьолеликтен куртардън бу кузунън канъйла. Сен адъна хамдолсун,. Амин - Афийет олсун.

(хепси йемеğе башлъйор)

Якуп: (кокламая башлъйор; сурат асмая башлъйор) Не кокуйор бьойле ?

(Йуханнън аякларъна кадар коклуйор)

Табии, гит де йе. Инсанън иштахъ качмаз мъ? А бе Йуханна, сенин аякларън леш кокуйор.Йуханна: Ех, насъл кокмаяджаклар? Хизметчи вар мъйдъ санки, аякларъмъ йъкасънлар?

4. Ьоğр.: Доğру я! Хич хизметчи йок. Хани хизметчи гетиреджейдиз.

Якуп: Кимин сучу бу? Кимин гьореви иди хизметчи гетирсин.

Петрус: Бен буну Томас'а ъсмарламъштъм.

(аяğа калкъйор) Томас, не бу? Бен сана демедим ми, хизметчи тутаса?

Томас: Бак шимди, Петрус ага, тамам, сен бана бу иши вердин.

(калкъйор) Бютюн касабайъ гездим, бактъм, ама бир тюрлю бу иши япаджак хизметчи буламадъм. Касаба калабалък. Бьойле гюнлерде хиз хизметчи буламасън.

Якуп: (калкъйор) Мадем ишини япамадън, сен шимди хепимизин аякларънъ йъкаяджан.

Томас: Не? Сен дели мисин? Бен сенин аякларънъ мъ йъкаяйъм?Сен лазъм беним аякларъмъ йъкаясън.

Якуп: Ааа... не бичим лаф бу? Бен сизе кьоле олмаяйъм? Хепинизден даа яшлъйъм

(Йуханная) Ех, беним бу акъллъ кардешим япсън бу иши.

Петрус: Тск... тск... язък сана, .. чок язък. Кенди кардешине, хе?

Билийорсунуз, Иса ен чок бени севийор. Ех, бу бизим суперапостолумуз Петрус вар я? О йъкасън аякларъмъзъ, ха бакалъм!Петрус: Аркадашлар, буну сизе якъштърамадъм. Бу иш бана лайък деğил. Иса бана 'Кая' деди. Кая да не демек. Бу демек, хепинизден даа ьонемлийим. Сонра о 'кая' гитсин, аякларъ йъкасън.. уймуйор

(кафа саллъйор). Истерсениз, Яхуда япсън.

Яхуда: Аааа, наи? Бен касиерим бу иш беним ичин деğил. Ееее, Матта япсън.

Матта: Чоджуклар, билийорсунуз, бютюн зенгинликлерими нрактъм, Иса'нън пешине дюштюм. Затен кендими чок алчалтърдъм. Ама буну бендне беклемейин. Якуп, бютюн меселейи башлатан сенсин. Я сен йъка аякларъмъзъ, я да башка бир чалъм дюшюн.

Якуп:: Те... инсан герчеклери конушту му, фена олур. Дарълдъм сизе, бенимле конушмайън артък.

(херкес даргън оларак отуруйор, йемеğе девам едийор)

(Иса аяğа калкъп одадан чъкъйор. Херкес мерак ичинде онун аркасъндан бакъйор. Сонра Иса леğен ве хавлу иле ичери далъйор ве биркач кишинин аякларънъ йъкъйор)

Петрус: Иса, не япъйорсун?

Иса: "Анладънъз мъ, сизе не яптъм? Сиз бана муаллим ве Раб дийорсунуз. Доğру сьойлюйорсунуз, чюнкю сахиден де ойум. Ве мадем бен, Раб ве муаллим оларак, сизин аякларънъзъ йъкадъм, сиз де лазъм бирбиринизин аякларънъ йъкаясънъз. Чюнкю сизе бир ьорнек вердим: бен сизе насъл яптъм, сиз де ьойле япасънъз.

4. сахне - Гелинлик дюкканънда


(Гюлтен'ин дюкканъ - Гюлтен абла ве Мюжде абитуриент фъстанъ ичин прова япъйорлар)

Гюлтен: Те бурадан, бел тарафъндан бираз алмак лазъм. Чок фазла яйълъйор.

Мюжде: Сендже ьойле ми?

(айнанън ьонюнде дьонюйор) Бендже ийи, хич еллеме. Аслънда затен о кадар мераğъм йокту, фъстан алайъм, ама онсуз да олмуйор. Анам о кадар юсте гелди, ен сонунда олсун дедим.

Гюлтен: Йок джанъм, не конушуйон сен. Инсан хаятта бир кере абитуриент олуйор. О гюнде анан бабан сана севги гьостермеди ми, не заман гьостереджеклер.

Мюжде: А бе Гюлтен абла, севги ьойле ми белли олуйор? Бендже севги лазъм хер даим гьостерилсин.

Гюлтен: Шимди гене башлаяджан бана бу Аллах лафларънъ япасън. Бак къзъм, хич уğрашма, биз бьойле доğдук, бьойле де гидеджез.

Мюжде: (гюлюйор) Бак, анам бабам бана даа доğаркен не гюзел ад вернишлер: Мюжде. Сен билийон о не демек?

Гюлтен: Нереден билейим?

Мюжде: Мюжде демек ийи бир хабер. Насъл анлатърмаяджам Иса Месихин ийи хаберини? Сен анладън мъ, Иса неден гелди дюнямъза?

Гюлтен: Тамам, къзъм, кач дефа бана анлатърдън.

(елбисейе бакъйор) Олду галиба. Сен шимди пробная дал, бу фъстанъ чъкар. Сонра ютюлесинлер.

(Мюжде сойунмая гидийор. Там о анда Макбуле дюккана далъйор, бакънъйор)

Гюлтен: Буйурун, бир шей беğендин ми?

Макбуле: Абитуриент фъстанъ аръйорум. Ама сърадан бир шей олмасън. Истемийорум херкес гиби гьорюнейим.

Гюлтен: Хмм... дур бир дюшюнейим. (бакънъйор) Там сана лайък бир шей вар. Акшам ону Истанбулдан гетирдилер. Кумашъ оригинал коприна, Японядан... Бак наш шъллайор.

Макбуле: Ммм... фена деğил. (елине алъйор) Бир денейим.

Гюлтен: Ийи ама

(там о анда телефон чалъйор - Макбуле пробная гирийор) Ама...

Макбуле: (пробнада бирисини гьорюйор) Ай, афедерсениз, гьоремедим.

Мюжде: (дьонюйор) Йок бир шей затен чъкардъм... Аййййй, Макбуле

Макбуле: Мюжде абаааааа... Кач сене гьорюшемедик. Сен де ми абитуриент олуйон?

Мюжде: Яа,

Макбуле: Нереде идин бунджа сене?

Мюжде: Софя'я ташъндък, бабам орада Инджил мектебини битирди. Биркач ай ьондже дьондюк.

Макбуле: Еее, хеп о Аллах ишлерлен уğрашъйонуз. Нейсе, артък махаллейе дьондюн, ен ьонемлиси о. Анлат бакалъм, Абитуриенттен сонра не япаджан? Вар мъ дюшюндюğюн бир шей.

Мюжде: Вар, вар. Гел, отур ааджък, сана бир шей гьостерейим.

(икиси отуруйолар, Мюжде фотоğрафлар гьостерийор)

Макбуле: Ииии... не бунлар? Ай бана бьойле шейлер гьостерме, мидем калкъйор. Нереден булдун бу снимкалар.

Мюжде: Бак, бу къзанларъ гьорюйон му? Хепси сакат, чоğу да кафадан хаста. Балканлъктан бир кьойде онлар ичин бир дом яптълар.

Макбуле: Еее... бана не?

Мюжде: Бен карар вердим, сестра ичин окуяйъм, сонра орада ишлейейим.

Макбуле: Бизим къза бак... Билмийом, каръшмак истемийорум сенин хаятъна, ама бендже чок бюйюк грешка япъйон, чок.

Мюжде: Не гиби?

Макбуле: А бе, билийорсун, беним анам бабам да о йолда; гюзел бир йол, она лафъм йок. Ама сенин фанатик бабан кафанъ йъкадъ. Сенин гиби гюзел бир къзън не иши вар ьойле кокушмуш бир йерде. О кьойде ин джин йок. Хич еğленмейеджен ми? Дюğюнлере гитмейеджен ми? Сонра, не кадар айлък вереджеклер сана... 200 ми, 300 мю, ха?

Мюжде: Еми, башлангъч ичин 190, сонра 240. Ама...

Макбуле: Билийорум, билийорум не дийеджен. 'Ама Аллахън ишини япаджам. Онун ичин айлък ьонемли деğил.' Хеп айнъ лафлар. Кючюклюğюнден бери хеп ьойле конушуйон. Къзъм, сен артък къзан деğилсин, уян артък, реалността яша. Сен бабана бакма, о чок шей конушабилир. Сен кенди хаятъна бак. Сен о балканлъкта калугерка ми оладжан? Ха...? Кимсе алмаяджак сени орада, каладжан сонра.

(икиси биркач секунда сусуйорлар - Мюжде дюшюнюйор)

Макбуле: Сен брак бу фантазяларъ. Хаятън тадънъ чъкармая бак. Месела бен...

Мюжде: Ее, сен не япаджан? Окуяджан мъ?

Макбуле: Йок бе, ким уğрашаджак китапларла? Бен алтъ ай ьондже бир курса язълдъм фотомодел ичин. Сонра билийон му не олду?

Мюжде: Не олду я?

Макбуле: Бир адам гелди Софя'дан, модел арадъ бир реклама ичин. Бени беğенди. Бир де гиттийсек, вардъ орада бютюн Булгаръстандан къзлар. Състезание гиби бир шей. Ве билийон му не олду? Бени сечтилер... бени! Ики ай сонра бени телевизйонда гьореджен.

Мюжде: Гюзел бир шей. Херхалде мутлусун.

Макбуле: Не дийон сен... Супер мутлуйум. Ве билийон му не кадар ьодейеджеклер бизе? Бир реклам ичин 3000 Лева. Сен гене о кьойде 10 ай чалъш.

(Мюждейе бакъп дюшюнюйор) Билийон му, не дюшюнюйом? Язък оладжак сана, о кьойде чюрюйесен. Бир шей денейеджем: йюрю бакалъм капъя кадар... шимди де дьон бир кере. Ха шьойле... шимди янъма гел. Сана бир шей дийейим ми? Сенде вар талант фотомодел ичин.

Мюжде: (сьонюк) Ама бен аслънда ьойле шейлерле уğрашмак истемийорум, чюнкю...

Макбуле: Чюнкю Аллах бьойле истемийор ве кендимизи дюняйла бир тутмаялъм ве бу дюняда затен хершей янаджак. Тамам, тамам бен де бу лафларлан бюйюдюм. Ама артък гьозлерим ачълдъ. Бана бак, сен не заман карар верирсен, бана телефон ач.

(она бир визитка верийор) Беним агентсямън телефону бурада язъйор. Хайди чао чао. Затен бу боклук дюкканда бана гьоре бир шей йок

(гидийор; Мюжде чьокюп бир искемледе отуруйор)

5. Сахне - Мюжденин евинде


(Хикмет, Мюжденин бабасъ, телевизйон сейредийор, Мюжде анасъйла мутфакта йемек пиширийорлар)

Хикмет: Мюжде... Мюжде... гел сана ааджък.

Мюжде: Не олду, баба? Даккада йемек япъйоруз... гелемем.

Хикмет: А бе, шевик гел, бак не гьостерийорлар телевизяда.

Мюжде: Не я?

Хикмет: Ааа... бурая гел дедим сана. Гьостерийорлар сенин хастанени, хани нереде ишлейеджен. Хайрийе, сен де гел ааджък... а бе шевик, икиниз.

(Мюжде, анасъ Хайрийеле бирликте бабасънън янъна гелийорлар, ьонлюкле, еллери хамурлу в.с., хепси ТВ'а бакъйорлар, Мюжде бакаркен рахатсъз олуйор, офлуйор, бакамъйор)

Хайрийе: Еее... не олду?

Хикмет: Баксана, бир репортаж яптълар точно сенин чалъшаджаğън хастанеде. Бак гьормюйон му, къзанларъ?

Хайрийе: Ай... гарибанджъклар. Хеле шуна бак, Язък... бак, бак, бир дери бир кемик калмъш. Ай анаджъğъма, бакамаяджам, бакамаяджам. Капат телевизору !!!

Хикмет: Кес ааджък сесини адамъ дуйуямъйорум.

Репортер: Сайън мюдюр бей. Сиздже хастаненизин ен бюйюк ихтияджъ недир, финанс мъдър?

Мюдюр: Хайър, чок шюкюр, сон йълларда ябанджъ девлетлерден йетериндже ярдъм алмая башладък. Хюкюмет де бютюн биналарън ремонтуну юстледи. О конуда аğлашамам. Ялнъз, ен чок съкънтъ чектиğимиз кону персоналдър. Девлетин вердиğи айлъклар дюшюк олдуğу ичин доктор ве сестра булмакта гючлюк чекийоруз. Ама айлъклар йюкселтирирселер биле, бизим бурая балканлък тарафъна кимсе гелмек истемейеджек. Херкес бюйюк касабалара качъйор. Яни, бир лафча ишимиз Аллахлък.

Репортер: Сьозлериниз Аллахън кулаğъна. Сайън мюдюр бейе тешеккюр едийоруз. Бьойледже репортажъмъз сона ерди. Биз де шимди хава дурумуйла девам едийоруз(Хикмет ТВ'у капатъйор)

Хикмет: Ее, къзъм, гьорюйон му шимди, насъл дуаларъмъз боша гитмеди. Бунджа сене дуа еттик, Раб сана уйгун бир професя гьостерсин. Кендин ишиттин; санки адам репортажда биле дуа едийор. Ама чок сюкюр, Раб сени бу иш ичин хазърладъ.

Хайрийе: Сахи, колай олмаяджак. Санма ки, бизим ичин колайдър, сени о балканлък кьойе гьондерелим. Биз де истердик, янъмъзда каласън, ен азънда махалледе каласън. Ама не япалъм, мадем Раб истийор...

Хикмет: (каръсъна) Ех, бираз да лазъм Раббе гювенелим. Сен чок гюзел билийорсун не дийор бу конуда: "оламаз бир адам Аллахън краллъğъндан ичин браксън евини, каръсънъ, кардешлерини, анасънъ ве бабасънъ я да къзанларънъ, ве онларън кат кат фазласънъ алмасън."

Мюжде: (чок съкълмъш) Баба, оламаз мъ, бир лаф япасън айет катмадан?

(Хикмет ве Хайрийе бирбирлерине шашкън бакъйорлар)

Хайрийе: Ай къзъм, не олуйор сана?

Мюжде: Бакън, лазъмдъ сизинле чоктан конушайъм, ама хеп сонра, сонра дедим.

Хикмет: Неден? Коркуйор мусун? Бизимле хершей пайлашабилирсин, ону билийорсун.

Мюжде: Билийорум, ама истемедим сизи кърайъм.

(сессиз дуруйор)

Хайрийе: Ееее? Сьойлесене. Бир шей ми олду сана?

Мюжде: Бакън шимди... Билийорсунуз, бени хеп ьорнек иманлъ гиби гьостердиниз. Бен де хеп сеследим, хеп истердим, Месихин истедиğини йерине гетирейим, ама сонра...

Хайрийе: Къзъм, конушсана... не олду сенинле?

Мюжде: Бир шей олмадъ, просто...

(капъ чалънъйор. Агентсянън шефи Зонго дъшаръда)

Зонго: Мерхаба мадам, Мюжде евде ми?

Хайрийе: (шашкънлък ве шюпхе ичинде) Мюжде ми? Не истийорсунуз Мюжде'ден?

Зонго: Ааа, не истейеджем ондан? Бирликте ип атлаяджаз галиба. Бана бакън, Зонго агайъ уğраштърмайън, беним къйметли вакътджа зъмъ боша харджамайън, бир сюрю терминлерим вар. ОК ми?

(ГСМ чалъйор) Хей Фреди... йес итс ми, Зонго... фром Булгериа.... уат... йу мийн туморо.. шур... коал ми еген... адиос мучачос

Пардон, иш, иш ве гене иш. Евет, не оладжак шимди: Мюжде евде ми, деğил ми?

Хайрийе: Хикмет, гел ааджък, бир адам Мюждейи соруйор.

Хикмет: Сен кимсин, Мюждеден не истийорсун?

Зонго: Ааа, шунлара бак. Санки онларън къзънъ чалмая гелдик. Мюжде сизе бир шей анлатмадъ мъ?

Мюжде: Баба, брак адамъ ичери далсън. Аслънда ийи олду бьойле. Коркма, хершей сърада. Хайди хепиниз отурун, анлатъраджам.

(херкес отуруйор)

Мюжде: Бакън, бу Зонго ага. Агентсянън сахиби, о бана иш булду.

Хайрийе: Агентся мъ? Наш агентся бу?

Мюжде: Бен карар вердим фотомодел олайъм.

Зонго: Евет, хем де първо качествосун, къзъм.

Хикмет: Не, фотомодел ми? Бу... бу насъл олду? Ким сенин аклънъ челди?

Зонго: Съкълма, гюзел абиджиим, къзън ийи инсанларън елинде, бизде хершей на ред, йок ямуклук.

Хикмет: Мюжде... бу насъл олабилир. Деğил ми, сен хеп Раб ичин ишлердин, хеп сорардън "Раб не истийорсун сенин ичин япайъм. Не олду сана, йокса имандан мъ дюштюн?

Мюжде: Хайър, баба, ьойле деğил. Бен гене иманлъйъм...

Зонго: Елбетте, херкесин инанджъ кендине. Бана сормуш олурсанъз...

Мюжде: Олабилир ми, сусасан. Бу сенин анлаяджаğън бир иш деğил.

(бабасъна) Бак, бабам, бунджа сене кендими съктъм. Аркадашларъм кендине хер ай йени руба алърдълар, сон модел ГСМ ташърдълар. Ама сен? Сен не яптън, бана вереджеğине парайъ фукаралара вердин, килисейе вердин.

Хикмет: Ама, сен де билийорсун...

Мюжде: Сонра, дискотека ясак, дюзюнмек ясак, къса етек ясак... яу, биз инсан деğил мийиз? Беним джанъм йок му? Иман саде бу му, япма, етме, гитме, ичме, бакма? Иса кендиси дюğюнлере гитмеди ми? Ама бана ясак едердин дюğюнлере гидейим. Иса шарап ичмеди ми, ама бана ясак еттин, 18. доğум гюнюмде биле ааджък шампанско ичейим.

Хайрийе: Къзъм, не олду сана бьойле, Сен о кадар колай мъ имандан дюштюн?

Мюжде: Анам, бен имандан дюшмедим, ама артък кон с капатси олмаяджам. Артък истийорум бираз кендим ичин яшаяйъм. Хеп сиз бени айдардънъз, ама бундан сонра бен кенди йолуму чизеджем, хаятъмъ бен айдаяджам.

Хикмет: Къзъм, бизи насъл бу кадар янлъш анлаябилирсин. Деğил биз сенин хаятънъ контрол еделим, сен хаятънъ Месих'е вермиштин, вафтиз олдун, ондан сонра о сеним хаятънъ контрол етти.

Мюжде: (кулакларънъ капатъйор) Йетер артък, йетееер... Даа фазла анлатма. Бен гене Иса'я иман едеджем, ама кенди хаятъмъ бен айдаяджам, аннадънъз мъ, БЕН! Кимсе бана каръшамаз артък, кимсе.

(Зонго'я) Хайди чъкалъм.

Хайрийе: Нерейе гидийорсун, Мюжде?

Зонго: Съкълмайън, Дискотека Папаразъ'йе гидийоруз, йени бир фотографчъйла танъшаджаз. Хайди, хепси най най.

Хайрийе: Къзъм!!! ğламая башлъйор)

Хикмет: (колуну онун омузуна койуйор, йукаръя бакъйор)

Раб, бен бир шей япамадъм, сен къзъмъ колла, онун фикирлерини сен деğиштир.


6. Сахне - Студиода


(бюйюк бир фото студио; Зонго ве Джордж бир кенарда базъ ресимлере ве негатифлере бакъйорлар, Мюжде ве Макбуле ьобюр янда айнанън ьонюнде макяжъ чъкаръйорлар)

Зонго: Джордж, буну гьорюйон му, бир кере гьолгелере бак, Мюжденин суратъ капкаранлък. Бютюн о сериайъ бир даана чекмек лазъм.

Джордж: Аа, япма. Найър... нооламаз. Там еве гидеджейдик.

Зонго: Ишиме гирмийор. Бу сериа лазъм битсин, хем де дьорт дьортлюк, разумиш колега? Хем де бу акшама кадар.

Джордж: Еее, сен де! Санки яръна битирирсек не оладжак?

Зонго: Бу акшам БиТиВи'нин шефи геледжек. Йени бир яръшма програмъ ичин модел аръйор. Бу иш бизим ичин сюпер важничко, компренде амиго?

Джордж: Ийи де, ийи де.

(кенди кендине) Гене УЕФА мачънъ качъраджам. Хер хафта айнъ нумара япъйор бана. Бир гюн анлашаджам сенинле.

Зонго: Не дедин?

Джордж: Бишей... ески бир мани аклъма гелди де. Къзлар, хазърланън гене. Сон серияйъ бир даана чекмек лазъм.

Макбуле: Аааа, неден.

Мюжде: Хаксъзлък бу, 12 сааттир уğрашъйоруз, договорда язардъ гюнде саде 8 саат ишлейеджез дийе.

Зонго: Еее, наапалъм? Мешхур олмак истерсен, хер тюрлю зорлуğа даянаджан.

(онун янъна гелийор) Съкълма, хеле бу иш битсин, сенинле шьойле бир тур атаджаз. Чок гюзел бир йер билийорум.

Мюжде: Йени Ферари иле ми?

Зонго: Табиии, джанъммм.

(Макбуле икисине къзгън бакъйор)

Джордж: Хайди, къзлар. Иш башъна. Макбуле, сен башлъйорсун. Ал шу ислемейи, отур. Ха шьойле. Сачларънъ яй. Зонго, сал ааджък музик.

(мюзик башлъйор, Зонго кендине бир виски дьокюйор, Джордж чекмейе башлъйор)

Ха шьойле... сюперрр... оптимално.(бу заман ичинде БТВнин шефи ичери далъйор, бир муз йийиор, Джордж чекеркен гери герисине йюрюйюп онунла чарпъшъйор)

Джордж: (дьонюйор) Ким бу салак? Ага, гьормюйон му бурада ишимиз вар. Зонго сьойле бу херифе дефолсун.

Зонго: Сен кимсин, не аръйорсун бурада?

Маринов: Беним адъм Маринов. БТВ'нин програм шефи. Йени фотомоделлери гьореджектим.

Зонго: (кенди кендине) Шимди яндък. Ааааа, хошгелдиниз, хошгелдиниз. Сахи сизи бираз даха сонра беклердик. Джордж, сен де мисафиримизден ьозюр диле паспаллъğън ичин. (Джорджун енсесине вуруйор) Кусура бакмайън, Джордж бираз кафадан контакт. Нейсе ишимизе девам еделим

Маринов: (музун кабуğуну аркасъна атъйор, там йолун юзерине)

Джордж: Хайди Мюжде, съра сенде шимди. Сенден бу сефер ааджък йюрюйюш истийорум. Орадан башла бана доğру йюрю.

(Мюжде йюрюйор, аяğънъ искемлейе койуйор, хер тюрлю поз япъйор, Джордж хеп коментар верийор - ючюнджю курста муз кабуğунун юзеринден кайъйор, дюшюп аяğънъ къръйор)

Зонго: Мюждееее... не олду?

(Маринов ве Макбуле гюлмейе башлъйор)

Маринов: Айй... ай.. дюшеркен чок комик дурду, Санъйорум беним ишим битти, сечмек чок да колай олду.

Джордж: Макбуле, дурма, ьоаğър линейкайъ, Мюждейи хастанейе калдърсънлар.

7. Сахне - Хастанеде


(Мюжде бюйюк гипсайла ятакта)

Мюжде: Офф... вакът гечмийор, ааджък телевизйон бакайъм

(дистансйонла уğрашъйор, ТВ ишлемийор)

О да бютюн боклук, (баğъръйор) Сестра, сестра! Онлар да инсанъ япаялнъз бракъйор геберсин. СЕСТРА !!! Ай патлаяджам бу хастанеде (дист. атъйор)(капъ какълъйор - Зонго ве Макбуле ичери далъйор)

Зонго: Кво става бе? Беним къналъ кузум не япъйор?

(ондан 'янак алъйор' - Мюжде онун елине вуруйор) Дюзелийор мусун?

Мюжде: Чек елини, бе. Нереде идин бунджа заман. Билийон му гюнлер не кадар яваш гидийор?

Макбуле: Яаа, Мюждеджиим, наапалъм? О кадар иш олду ки, ичинден чъкамъйоруз. Гедже гюндюз иш, иш ,иш.

Мюжде: Не бичим аркадашсънъз сиз. Хич ми мерхаметиниз йок?

Зонго: Еми, Макбуле хаклъ... БТВле анлаштъктан сонра, ишлеримиз ьойле ачълдъ ки, кенаръ йок.

(ГСМ чалъйор) Алооо... бонжиорно Адриано .. о белла Наполи.. куатро стажионе... си, си.. Хайди чао чао аревидерчи. Те кендин гьорюйон... гене иш, Хайди, йолджу йол, мисафире кюскю. Бизден бу кадар.

Макбуле: (Зонгонун джебинден бир анахтар чъкаръйор)

Зонгоджуğум, бу акшам гене бир тур атаджаз, деğил ми?(икиси кол кола чъкъйорлар - анахтаръ Мюжде'нин ьонюнде саллъйор)

Мюжде: (хърстан баğъръйор) Ааа.... дели оладжам... дели оладжам. Сестра.. сестраааа... Нийе кимсе гелмийор.

(етрафъндаки ешяларъ атмая башлъйор) Нийе кимсе гелмийор?

Мерйем: Гелдим.. гелдим. Не олуйор бурада? Не бу каос? Мюжде сен мисин?

Мюжде: Евет, сен де ким олуйорсун?

Мерйем: Бен сестра Мерйем. Бен аслънда бурада ишлемийорум, ама чаğърдълар бени сана бакайъм. Ьобюр сестралар бъкмъш сенден. Кимсе сана бакмак истемийор. Чок фена имишсин.

Мюжде: Насъл инсан фена олмасън. Ах.. башъма геленлери бир билсен.

Мерйем: Не гелмиш башъна я? Снимка чекеркен дюшмюшсюн, аяğънъ кърмъшсън. Хепси о кадар. Дур бакалъм, оданъ ааджък топлаяйъм....

Евет, бьойле даа ийи. Бираз да ястъкларънъ дюзелтирейим.(ону япаркен Мюжде онун бойнунда бир хач гьорюйор, ону еллийор)

Мюжде: Сен иманлъ мъсън?

Мерйем: Хем де насъл! Кючюклюğюмден бери. Я сен? Сен Иса'йъ танъйор мусун?

Мюжде: Бен Иса'йъ танъйор муйум?

(дюшюнюйор, сонра аğламая башлъйор) Бен де артък билмийорум.

Мерйем: Не я шимди, она иман едийор мусун, етмийор мусун? Аğлама шимди, йюреğинде бир съкънтъ варса, сьойле бана, Аллах бир йол ачаджак сана.

Мюжде: Ах, сен беним яптъкларъмъ бир билсен.

Мерйем: Съкълма, бен хаятъмда чооок шейлер гьордюм.

Мюжде: Бен Иса'дан айрълдъм. Ичимде хеп иман вардъ, ама она гьоре яшамадъм, Хеп истердим кенди кафама гьоре айдаяйъм хаятъмъ. Санки... санки... бен крал олайъм, Иса гене кенарда дурсун.

Мерйем: Ооо, бу чок яйгън бир хасталък. Хепимиз ондан чекийоруз. Кимсе истемийор, Раб хаятъмъзъ контрол етсин. Бак, хаятъмъз бир арабая бензийор. Ве Иса воланда дурду му, йолджулуğумуз ийи гечийор. Ама биз гене не япъйоруз. 'Хайър, воланъ бана вер, бен айдаяджам' дийоруз. Ама сана бир шей дийейим ми? Биз о кадар ийи шофьор деğилиз. Хеп катастроф япъйоруз.

Мюжде: Там бени анлатъръйорсун. Не япаджам шимди?

Мерйем: Не ми япаджан? Чок колай - нереден айрълдън Раббин йолундан орая дьон ве ески йолуна девам ет. Бен сенин ичин дуа едеджем.

(калкъйор) башка ишим вар.

Мюжде: Хайър... гитме. Оламаз мъ, шимди дуа едейим?

Мерйем: Олур, табии. Хайди шимди.

Мюжде: Аллахъм... Раббим... Гьоктеки Бабам. Сон сенелерде сенден чок узаклаштъм. Кенди кафама гьоре яшадъм. Раб Иса бени йениден кабул ет. Артък бьойле девам етмек истемийорум. Бундан сонра сен беним ефендим оладжан. Бен япамадъм, сен яп. Амин.

Ве башка бир шей даа вар. Анам ве бабам, даа фазла бабам аслънда, хеп бана акъл верирди, санки... санки Раббин сеси иди бана. Ама бен онлара сърт чевирдим. Беним ичин сигур чок аğладълар.Мерйем: Ве шимди онунла баръшмак истийорсун, ьойле ми? Ее, она бир телефон ач.

Мюжде: Ачаджайдъм, ама бенимкиси йере дюштю кърълдъ.

Мерйем: Кърълдъ, ха? Пеки бенимкисини ал, конуш. (она верийор)

Мюжде: Баба... бабам сен мисин... бен Мюжде.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница