1. идентификация на продукта име на продукта: Bingo Dynamic SaltДата11.01.2018
Размер86.95 Kb.
#43517
И
НФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Дата на издаване: 21.08.2008

Дата на редакция:011.ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА
Име на продукта:

Bingo Dynamic Salt (за съдомиялни машини)
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА: Сол на гранули
Производител:

"Хайат Кимия Санаи " А.Ш.

Махир Из.Джадеси No 25

Алтунизаде , Истанбул, Турция

Телефон: +90 216 55 44 000

E-mail: sales@hayat.com.tr


Вносител:

Хайат България Кемикъл ООД

Гр.Варна ЗПЗ

Телефон, Телефон за спешни случаи: +359 (52) 501717

Факс: +359 (52) 503571

Контакт:

sales@hayatbg.com2. ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

Обща информация за спешните случаи:

Форма: безветно или бяло твърдо вещество.

Внимание! Може да причини раздразнение на очите и кожата. Може да причини раздразнение на дихателните пътища.

Поразявани органи: Няма налични данни.
Потенциални опасности за здравето:

Очи: Може да причини раздразнение на очите.

Кожа: Може да причини раздразнение на кожата.

Поглъщане: Поглъщането на големи количества може да причини стомашно-чревно раздразнение. Поглъщането на големи количества може да причини гадене и повръщане, схванатост или конвулсии. Продължително излагане на влиянието на веществото може да доведе до кома, дехидратация и конгестия на вътрешните органи.

Вдишване: Може да причини раздразнение на дихателните пътища.

Хронични: Няма налична информация
Специфични рискове за човека и околната среда в съответствие с 67/548/EC:

Символи за опасност: Няма

Стандартни изрази относно безопасността (S-фрази):

S2 Да се пази от достъп на деца.

S22 Да не се вдишва праха.

S26 При контакт с очите те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.

S46 При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът.

Стандартни израази относно риска (R-фрази): Няма

3. СЪСТАВ/ ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОМПОНЕНТИТЕ


CAS НОМЕР

ХИМИЧЕСКО НАИМЕНОВАНИЕ

EINECS НОМЕР

КОНЦЕНТРАЦИЯ

7647-14-5

Натриев хлорид

-----------

>%304. ПЪРВА ПОМОЩ
Очи: Изплакнете очите с много вода в продължение на поне 15 минути като повдигате периодично горните и долните клепачи. Потърсете лекарска помощ.
Кожа: Изплакнете кожата с много вода поне за 15 минути и свалете замърсените дрехи и обувки. Потърсете лекарска помощ, ако раздразнението се увеличи или продължи. Изперете дрехите преди да ги носите отново.
Поглъщане: Ако жертвата е в съзнание и адекватна, дайте 2-4 чаши мляко или вода. Потърсете лекарска помощ. Изплакнете устата с вода.
Вдишване: Отстранете пострадалия от района и го изведете незабавно на чист въздух. Ако не диша, приложете му изкуствено дишане. Ако дишането е затруднено, дайте кислород. Потърсете лекарска помощ, ако се появят кашлица или други симптоми.
Забележки към лекаря: Няма

5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ
Класификация по NFPA (Националната противопожарна асоциация):

Здраве: 1; Запалимост: 0; Нестабилност: 0


Обща информация: Отпадъчната вода може да причини екологични щети. Отведете и съберете водата, използвана за потушаване на пожара. Носете подходящо защитно облекло, за да предотвратите контакт с кожата и очите. Носете самостоятелен апарат за дишане, за да предотвратите контакт с продуктите от термичното разлагане. Веществото е не-запалимо.
Средства за потушаване на пожар: За малки пожари, използвайте водна струя, сух химикал, въглероден двуокис или химическа пяна.
Температура на възпламеняване: -
Температура на самозапалване: Не е предоставена.
Долна граница на избухване: Не е предоставена
Горна граница на избухване: Не е предоставена

6. МЕРКИ ПРИ СЛУЧАЕН РАЗЛИВ
Обща информация:

Носете подходящо оборудване за лична защита според посоченото в раздел 8.


Разливи/ течове:

Изчистете с прахосмукачка или изметете веществото и го поставете в подходящ контейнер за изхвърляне. Почистете разливите незабавно като спазвате предохранителните мерки, описани в раздел Защитно оборудване. Избягвайте разпрашаване. Осигурете вентилация.


7. ОБРАБОТКА И СКЛАДИРАНЕ
Обработка:

Използвайте подходяща вентилация. Минимизирайте образуването и натрупването на прах. Избягвайте контакт с очите, кожата и дрехите. Дръжте контейнерите плътно затворени. Не поглъщайте и не вдишвайте.


Складиране:

Складирайте на хладно, сухо, добре проветриво място, далеч от несъвместими вещества.

Пазете от влага.

8. КОНТРОЛ НА ИЗЛАГАНЕТО НА ВЛИЯНИЕТО НА ПРОДУКТА/ ЛИЧНА ЗАЩИТА


Технически мерки за контрол: Добрата обща вентилация трябва да бъде достатъчна, за да се контролират нивата, носени по въздуха. Съоръженията, използвани за складиране или употреба на веществото, трябва да бъдат оборудвани с апаратура за промиване на очите и душ.
Граници на излагане на влиянието на веществото:

Очи: Носете защитни очила със странични предпазители.


Кожа: Носете подходящи ръкавици, за да предотвратите контакт с кожата.
Облекло: Носете подходящо защитно облекло, за да ограничите контакта с кожата.
Дихателни апарати: Дихателни апарати за пречистване на въздуха от прах или мъгла, одобрени от NIOSH (Национален институт за професионална безопасност и здраве)/ MSHA (Администрация за безопасност и здраве на миньорите) или съгласно Европейски стандарт EN 149.
9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА:
Физично състояние: Твърдо вещество
Вид: безцветно или бяло
Мирис: без мирис
рН: няма данни
Налягане на пари: няма данни
Плътност на пари: няма данни
Коефициент на изпаряване: няма данни
Вскозитет: няма данни
Точка на кипене: 2575 о F
Точка на замръзване/ стапяне: 1474 о F
Температура на разлагане: няма данни
Разтворимост: разтворимо
Относително тегло/ плътност: 2.165
Химическа формула: NaCl
Молякулярно тегло: 58.43
10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

Химическа стабилност: Стабилно
Условия, които трябва да се избягват: Високи температури, излагане на влажен въздух или вода.

Несъвместимост с други материали: Реагира с повечето неблагородни метали като желязо или стомана, строителни материали (като цимент), бром или трифлуорид.

Възможна е експлозивна реакция с дихлоромалеинов анхидрид + карбамит. Електролизата със смеси на азотни съединения може да образува експлозивен азотен трихлорид.Опасни продукти от разлагането: Токсични пари на натриев окис.

Опасна полимеризация: Няма докладвани случаи.

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Тест на Драйз, заек, око: 100 мг Леко;

Тест на Драйз, заек, око: 100 мг/ 24 часа Средно;

Тест на Драйз, заек, око: 10 мг Средно;

Тест на Драйз, заек, кожа: 50 мг/ 24 часа Леко;

Тест на Драйз, заек, кожа: 500 мг/ 24 часа Леко;

Вдишване, плъх: LC50 = >42 gm/m3/ 1 час;

През устата, мишка: LD50 = 4 gm / кг;

През устата, плъх: LD50 = 3000 mg / кг;

Кожа, заек: LD50 = >10 gm/кг;


Карциногенност:

Не е включен в списъците на ACGIH (Американска конференция по промишлена хигиена), IARC (Международна агенция за изследване на рака), NIOSH (Национален институт за професионална безопасност и здраве), NTP (Националната токсикологична програма) или OSHA (Администрация за професионално здраве и безопасност).


Епидемиология: Няма докладвана информация.
Тератогенност: Експирементален тератоген.
Влияния върху възпроизвеждането: Влияния върху възпроизвждането при хората – при проникване през плацентата води до прекратяване на бременността.

Проучват се ефектите върху възпроизвеждането.


Невротоксичност: Няма докладвана информация.
Мутагенност: Вижте актуалните данни в RTECS (Регистър на токсичните ефекти на химичните вещества) за пълна информация.
Други_проучвания'>Други проучвания: Няма докладвана информация.
12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Според съставките на окончателния продукт, той е задължен от изискванията за биоразграждане поне 85%.Екотоксичност: Няма налични данни. Няма открита информация.

Околна среда: Няма докладвана информация.

Физически: Няма открита информация.

Други: Няма открита информация.
13. ВЪПРОСИ СВЪРЗАНИ С ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА ПРОДУКТА

Потребителите, генериращи химични отпадъци, трябва да определят дали изхвърляният химикал е класифициран като опасен отпадък. Насоките за определяне на класификацията на US EPA (Агенцията за опазване на околната среда на САЩ) са включени в 40 CFR Част 261.3. Освен това, потребителите, генериращи отпадъци, трябва да се консултират с държавните или местни разпоредби за опасни отпадъци, за да са сигурни относно пълната и точна класификация.RCRA (Закон за опазването и възстановяването на ресурсите) P-Series: Не е включено в списъка.

RCRA U-Series: Не е включено в списъка.

14. ТРАНСПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ

Точно наименование на пратката: Няма налична информация.


Клас на опасност по DOT: Няма налична информация.

Код за точно наименование на пратката според DOT: Няма налична информация.

Точно наименование на пратката според DOT: Няма налична информация.
Клас на опасност по IMO: Няма налична информация.

Код за точно наименование на пратката според IMO: Няма налична информация.

Точно наименование на пратката според IMO: Няма налична информация.
Клас на опасност по IATA: Няма налична информация.

Код за точно наименование на пратката според IATA: Няма налична информация.

Точно наименование на пратката според IATA: Няма налична информация.
Клас на опасност по AFI: Няма налична информация.

Код за точно наименование на пратката според AFI: Няма налична информация.

Точно наименование на пратката според AFI: Няма налична информация.
UN/NA ID: Няма налична информация.
Група опаковка: Няма налична информация.
Етикети: Няма налична информация.
Морски замърсител: Няма налична информация.
Наръчник на NAER: Няма налична информация.
DOT Статус: Няма налична информация.
15. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Граници на излагане на влиянието на продукта: Няма налична информация.Символи за опасност: Няма

Стандартни изрази относно безопасността (S-фрази):

S2 Да се пази от достъп на деца.

S22 Да не се вдишва праха.

S26 При контакт с очите те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.S46 При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът.

Стандартни израази относно риска (R-фрази): Няма

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
ИЗГОТВЕН ОТ: ХАЯТ КЕМИКЪЛ, ТУРЦИЯ


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница