1. идентификация на продукта производителДата14.01.2017
Размер69.43 Kb.
И
НФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Дата на издаване: 21.08.2008

Дата на редакция:011.ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА
Производител:

"Хайат Кимия Санаи " А.Ш.

Махир Из.Джадеси No 25

Алтунизаде , Истанбул, Турция

Телефон: +90 216 55 44 000

E-mail: sales@hayat.com.tr


Вносител:

Хайат България Кемикъл ООД

Гр.Варна ЗПЗ

Телефон, Телефон за спешни случаи: +359 (52) 501717

Факс: +359 (52) 503571

Контакт:

sales@hayatbg.com


Име на продукта:

Bingosil Cream Cleaner

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА: Кремообразен почистващ препарат


2. ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

ВЪЗМОЖНИ ВЛИЯНИЯ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО:

КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Причинява раздразнение на очите при директен контакт.

КОНТАКТ С КОЖАТА: Може да причини раздразнение на кожата при продължителен или повтарящ се контакт.

ПОГЛЪЩАНЕ: Може да бъде вреден, ако бъде погълнат в големи количества.

ВДИШВАНЕ: Изпаренията могат да бъдат вредни. Продължително и повтарящо се вдишване може да бъде вредно за дихателната система и може да причини изгаряния на носа и гърлото.

ХРОНИЧНИ ВЛИЯНИЯ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО/ СИМПТОМИ: Продължителното прекомерно излагане на влиянието на разтворените съставки от раздел II може да доведе до отрицателно влияние върху черния дроб, пикочната и кръвотворната системи. Според докладите, повтарящото се и продължително излагане на влиянието на разтворителите се свързва с трайни увреждания на мозъка и нервната система.


Специфични рискове за човека и околната среда в съответствие с 67/548/EC:

Символи за опасност: Няма

Стандартни изрази относно безопасността (S-фрази):

S2 Да се пази от достъп на деца.

S26 При контакт с очите те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.

S46 При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът.Стандартни израази относно риска (R-фрази): Няма
3. СЪСТАВ/ ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОМПОНЕНТИТЕ

CAS НОМЕР

ХИМИЧЕСКО НАИМЕНОВАНИЕ

EINECS НОМЕР

КОНЦЕНТРАЦИЯ

68411-30-3

Бензенсулфонова киселина, C10-13алкил производни. Натриева сол

270-115-0

<5 %

111905-53-4

Алкохоли, С13-15-верижни и линейни, бутоксилирани

етоксилираниПолимер

<5%

497-19-8

Натриев карбонат

207-838-8

>30%


4. ПЪРВА ПОМОЩ

КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Незабавно изплакнете очите с много вода в продължение на поне 15 минути и се обадете на лекар.

КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте добре с много вода и сапун.

ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се свържете с лекар, покажете информационния лист за безопасност или етикета, НЕ предизвиквайте повръщане.

ВДИШВАНЕ: Ако има пострадал, изведете го на чист въздух.
5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪЗПЛАМЕНЯВАНЕ: -

ДОЛНА ГРАНИЦА НА ИЗБУХВАНЕ: -; ГОРНА ГРАНИЦА НА ИЗБУХВАНЕ: -

ПРОДУКТИ ОТ ГОРЕНЕТО: CO, CO2 и SO2

СРЕДСТВА ЗА ПОТУШАВАНЕ НА ПОЖАР: Водна мъгла, пяна, сух химикал, CO2

ПРОТИВОПОЖАРНИ ПРОЦЕДУРИ: Пожарникарите трябва да носят независимо дихателно оборудване.

НЕОБИЧАЙНИ ОПАСНОСТИ И ОПАСНОСТИ ОТ ЕКСПЛОЗИЯ: Контакт с пламъци или горещи повърхности може да доведе до образуването на токсични газове.

ЧУВСТВИТЕЛЕН КЪМ ДИНАМИЧНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ: Не

ЧУВСТВИТЕЛЕН КЪМ СТАТИЧНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ: Не

ЕКСПЛОЗИВНА МОЩ: -

СКОРОСТ НА ГОРЕНЕ: -
6. МЕРКИ ПРИ СЛУЧАЕН РАЗЛИВ

РАЗЛИВИ ИЛИ ТЕЧОВЕ: Излейте малки количества в канализацията с много вода. Почистете с абсорбиращ материал. Носете защитни ръкавици и защита за лицето/ очите. Съберете и почистете отпадъчните материали. Поставете в запечатан, одобрен контейнер. Изхвърлете отпадъците съгласно федералните, регионални и местни разпоредби.
7. ОБРАБОТКА И СКЛАДИРАНЕ

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: Дръжте далеч от топлина, искри или открит огън. Парите ще се натрупат бързо и може да се възпламенят. По време на употребата и докато не се разсеят всички пари: Проветрете помещението – Не пушете – Изгасете всички пламъци, контролни лампи и отоплителни уреди – Изключете печките, електрическите инструменти и уреди и всякакви други източници на запалване. Направете справка с кода на NFPA (Националната асоциация за борба с пожарите). Използвайте одобрени процедури за свързване и заземяване. Съдържанието на опаковката е под налагяне. Не пробивайте, не изгаряйте в пещ или не излагайте на температура над 120 градуса по Фаренхайт. Топлината от слънчевата светлина, радиатори, печки, топла вода и други топлинни източници могат да причинят избухване на опаковката. Да не се приема вътрешно. Да се пази от деца. Преднамерената злоупотреба с веществото чрез преднамерено концентриране и вдишване на съдържанието може да бъде опасна за здравето или фатална.
8. КОНТРОЛ НА ИЗЛАГАНЕТО НА ВЛИЯНИЕТО НА ПРОДУКТА/ ЛИЧНА ЗАЩИТА

ВЕНТИЛАЦИЯ: Локален смукателен вентилатор: Препоръчана механична (обща) вентилация:

Препоръчана специална вентилация: Няма; Друга: Няма

ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ: Гумени.

ЗАЩИТА НА ОЧИТЕ: Защитни очила.

ДРУГО ОБОРУДВАНЕ: Ако вентилацията е неподходяща, носете одобрено дихателно оборудване.

ДРАЗНЕЩ ПРОДУКТ: Не

ЧУВСТВИТЕЛНОСТ: Не

УКАЗАНИЯ СВЪРЗАНИ С ЕКСПЛОЗИЯ: За предпочитане е локален смукателен вентилатор. Приема се и общ смукателен вентилатор, ако излагането на влиянието на материалите в Раздел 2 се поддържа под приложимите граници на излагане на влиянието на веществата. Направете справка със стандартите на OSHA (Администрацията за професионално здраве и беопасност) 1910.94, 1910.107, 1910.108.
9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА:

ТОЧКА НА КИПЕНЕ: 212о F/ 100о С

НАЛЯГАНЕ НА ПАРИ (mm на Hg): 20

ПЛЪТНОСТ НА ПАРИ (ВЪЗДУХ = 1): 0.6

РАЗТВОРИМОСТ ВЪВ ВОДА: 100%

ПРОЦЕНТ ЛЕТЛИВО ВЕЩЕСТВО ПО ОБЕМ: -

ФОРМА И МИРИС: Характерен цвят и характерен мирис.

ПРЕДЕЛ НА МИРИС: 0.01

ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО (H2О=1): 1.5

ТОЧКА НА СТАПЯНЕ: -

ТОЧКА НА ЗАМРЪЗВАНЕ: 32о F/ 0о С

рН: 9,0-10,5

СКОРОСТ НА ИЗПАРЯВАНЕ: 1

ФОРМА: Течност

ЛЕТЛИВИ СЪСТАВКИ: Няма определени
10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

СТАБИЛНОСТ: Стабилен

УСЛОВИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗБЯГВАТ: Дръжте на хладно място

ОПАСНА ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ: Няма

НЕСЪВМЕСТИМОСТ (МАТЕРИАЛИ, КОИТО ДА СЕ ИЗБЯГВАТ): Амини, силни алкали

ОПАСНИ ПРОДУКТИ ОТ РАЗЛАГАНЕТО ИЛИ СТРАНИЧНИ ПРОДУКТИ: СО2, продукти от окисление.


11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

ОЧИ: Няма налични данни.

КОЖА: Няма налични данни.

ПОГЛЪЩАНЕ: Няма налични данни.

ВДИШВАНЕ: Няма налични данни.

НЕХРОНИЧНИ: Няма налични данни.

ХРОНИЧНИ КАРЦИНОГЕННИ:

КАРЦИНОГЕННОСТ: NTP (Национална Токсикологична програма): Не е вписан

IARC MONOGRAPH: Не е вписан

РЕГУЛИРАН ОТ OSHA (Администрацията за професионално здраве и беопасност): Не е регулиран

CALIFORNIA PROPOSITION 65 (ПРЕДЛОЖЕНИЕ 65 КАЛИФОРНИЯ): ВНИМАНИЕ: Този продукт съдържа химикали, за които в щата Калифорния има информация, че причиняват рак.

ТЕРАТОЛОГИЯ: Няма налични данни.

РЕПРОДУКТИВНОСТ: Няма налични данни.

МУТАГЕННОСТ: Няма налични данни.


12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Според съставките на окончателния продукт, той е задължен от изискванията за биоразграждане поне 85%.

Сурфактантите, съдържащи се в продукта са обикновено поне 90% биоразградими.

Пълно биологично разграждане:

Лесно разградими и бързо разградими. Всички органични вещества, съдържащи се в този продукт,

постигат > 60% BOD/COD или освобождаване на СO2, или разграждане до > 70% DOC при тестовете за

разграждане. Достигнати за пределните стойности за "лесно разграждане" (напр. по OECD Метод 301 ).

GHS: Не е категоризиран

ПАВ съдържащи се в този продукт отговорят на критериите за биоразградимост определени от Регламент (ЕС) № 648/2004 относно детергентите.

Метод: Анекс ІІІ, част А
13. ВЪПРОСИ СВЪРЗАНИ С ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА ПРОДУКТА

КЛАС НА ОПАСНОСТ по RCRA (Закон за опазване и възстановяване на ресурсите): Няма налични данни.

НАЧИН НА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ: Изхвърляйте отпадъците като съблюдавате федералните, регионални и местни разпоредби.
14. ТРАНСПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ

Не е регулиран като опасен материал според DOT.Няма ограничения съгласно наредбите на IATA
15. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Граници на излагане на влиянието на продукта: Няма налични данни.
ВНИМАНИЕ: Задължително прочетете инструкциите за употреба.

Не използвайте за почистване на ръцете, лицето, тялото и хранителни продукти.(S-фрази):

S2 Да се пази от достъп на деца.

S26 При контакт с очите те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.

S46 При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът.(R-фрази): Няма
16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

ИЗГОТВЕН ОТ: ХАЯТ КЕМИКЪЛ, ТУРЦИЯ


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница