1. Информация за възложителя (орган или оправомощено по закон трето лице): име, пълен пощенски адрес, лице за връзка телефон, факс и адрес на електронна пощаДата19.06.2017
Размер134.81 Kb.
#23895

О Б Щ И Н А С И Л И С Т Р А

ул. „Симеон Велики” № 33, гр. СИЛИСТРА


_ _


И Н Ф О Р М А Ц И Я


ПО ЧЛ.10(1) ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ ЗА ОБЕКТ: “ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА гр. СИЛИСТРА, с. АЙДЕМИР, с. КАЛИПЕТРОВО С КАПАЦИТЕТ 63 200 ЕКВИВАЛЕНТНИ ЖИТЕЛИ И ПОМПЕНИ СТАНЦИИ ПРИ КОЛЕКТОРИ 1, 2 И 3 в гр. СИЛИСТРА”
ноември 2010г.
Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1

1. Информация за възложителя (орган или оправомощено по закон трето лице): име, пълен пощенски адрес, лице за връзка - телефон, факс и адрес на електронна поща.

1.1. Инициатор на инвестиционното предложение за обект “ Изграждане на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води на гр. Силистра, с. Айдемир, с. Калипетрово с капацитет 63 200 еквивалентни жители и помпени станции при колектори 1, 2 и 3 в гр. Силистра е инж. Иво Андонов – кмет на Община Силистра- Юридическо лице: Община Силистра

- Седалище: гр. Силистра, ул. “Симеон Велики”, № 33

- Булстат: Ю - 000565537

1.2. Пълен пощенски адрес

гр. Силистра-7500, ул. “Симеон Велики”, № 331.3. Телефон, факс за контакти

– 086/816 244, 086/823 343, mayor@silstra.bg1.4. Лице за контакти

инж. Веселин Андреев – Зам. кмет „УТ” при Община Силистра

- тел. 086/816 244
2. Обща информация за предложеното инвестиционно предложение:

а) местоположение на инвестиционното предложение - област и община, землище;

Настоящото инвестиционното предложение предвижда изграждане на пречиствателна станция, в която ще бъдат пречиствани количествата отпадъчни води от стопански и битово-фекален произход от двете най-големи села в общината – с. Айдемир и с. Калипетрово, както и отпадъчните води на гр. Силистра.

Едновременно с това ще бъде изграден довеждащ колектор, който посредством помпени станции ще събира водите от трите съществуващи градски колектора, заустващи в момента в р. Дунав и ги отведе до пречиствателната станция.

Обектът, предмет на инвестиционното предложение ще бъде разположен на площадка в землището на с. Айдемир, Общ. Силистра, местността “До Деленките”, състояща се от поземлени имоти № 00895.126.22, № 00895.126.23, № 00895.126.25 № 00895.126.28 и № 00895.116.153 по кадастрална карта на с. Айдемир – за ПСОВ и поземлени имоти № 66425.514.83 и № 66425.501.3107 по кадастрална карта на гр. Силистра – за помпени станции.

Инвестиционното предложение включва изграждане на ПСОВ в имоти разположени извън регулация на с. Айдемир, а изграждането на каналните помпени станции(КПС) и свързващите помежду им колектори ще се осъществи в регулационните граници на гр. Силистра и землището на с. Айдемир.

б) срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение;

Програмата за дейността и експлоатация на обекта включва изграждане на пречиствателна станция с необходимите обслужващи сгради и съоръжения, и довеждащ колектор, който посредством помпени станции ще събира водите от трите съществуващи градски колектора, заустващи в момента в р. Дунав.

Програмата за дейностите включва:


  • изработване на ПУП за имотите;

  • изработване на работен/технически/ проект;

  • разрешение за строеж, строеж и разрешение за ползване.

С изработване на ПУП ще се създад устройствена основа за изграждане на ПСОВ в поземлени имоти № 00895.126.22, № 00895.126.23, № 00895.126.25 № 00895.126.28 и № 00895.116.153 по кадастрална карта на с. Айдемир.
С работното проектиране ще бъдат анализирани следните условия:

  • възможно най-късо трасе;

  • да не се налага отчуждаване на имоти и създаване на тежести към имоти с учредено право на преминаване;

  • да се преодолява възможно най-малка геодезична височина;

  • напорните участъци да бъдат възможно най-къси;

  • да има налични комуникации в близост до площадките за помпените станции по отношение на водоснабдяване и електроснабдяване;

  • свободен достъп на строителни машини;

  • участъци с ниска концентрация на автомобилен поток или възможност за строителство без да се спира изцяло движението;

В обхвата на работния проект ще се съдържат подробни разработки, касаещи реализацията му и план за безопасност и здраве. Инвестиционната програма на дружеството предвижда реализацията на инвестиционното предложение да се осъществи на един етап в рамките на 24 месеца от получаването на разрешение за строеж.

Инвестиционното предложение ще включва ново строителство, което ще се осъществи на площадка без изградена инфраструктура и при стриктно спазване на изискванията по организация и изпълнение на строителството. Основавайки се на приетите технически решения, които ще бъдат заложени в проекта и при спазване инструкциите и мерките за безопасност при строителните и монтажни работи, опасността от замърсяване на околната среда ще бъде сведена до минимум.
в) засегнати елементи на Националната екологична мрежа;

Имотите за изграждане на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води на гр. Силистра, с. Айдемир, с. Калипетрово се намират в землището на с. Айдемир, Община Силистра, Област Силистра, местността “До Деленките” и съгласно писмо на РИОСВ – Русе изх.№ 3146 от 15.10.2010 г. не попадат в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии (ДВ, бр.133/1998г., изм. и доп. ДВ, бр.91/2002г.) нито в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – ЗБР (ДВ, бр. 77/ 2002г., изм. и доп. ДВ, бр.94/2007г., бр. 103/2009 г.).

Най-близко разположени са защитени зони с идентификационни кодове BG 0000169 „Лудогорие - Сребърна” и BG 0000534 “Остров Чайка” по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, съответно на 3000 и 1800 метра.

Имотите са с начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект и изключват наличието на дървесна растителност, която е обект на законодателна защита. Няма данни за наличието на условия за местообитания на животни и птици.

Биологичното разнообразие в района съответства на типовете местообитания и на различните животински видове характерни за защитените зони.

Защитена зона BG 0000169 „Лудогорие - Сребърна” се отнася към континенталния биогеографски район. Характеризира се основно с полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик и панонски льосови степни тревни съобщества заемащи 88% от земното покритие на зоната, и имащи значима стойност в цялостната оценка на дадения тип природен хабитат.

В защитената зона са регистрирани гръбначни животни, от които 15 вида по Международни конвенции, включително Бернска, Бонска и Конвенцията за биологично разнообразие, 14 вида в Националната Червена книга. От изключително значение са представителите на птиците: Ръждив ангъч, Осояд, Белоопашат мишелов, Синявица и други.

Най- широко разпространени от местната папулация са: Сивата овесарка, Полската чучулига, Испанското врабче, а така също и някои видове от мигриращите птици, които не са включени в Прил.I на Директива 79/409/ЕЕС като: Обикновения пчелояд, Пъдпъдъка, Южния славей и други.

Защитена зона BG 0000534 “Остров Чайка” се отнася към континенталния биогеографски район. Зоната включва островите Западна Чайка, Източна Чайка и Средна Чайка. Основните хабитатни класове са тресавища, блата, растителност по крайбрежието на водоемите, мочурища (1%) и широколистни листопадни гори (99%). Други характеристики са заливните широколистни гори от Salix alba, Ulmus minor, Populus nigra.

Обектът е с висока консервационна стойност. Вероятно заради малката площ и ненаселената междудържавна територия, трите острова не са повлияни от човешка дейност.

Природозащитеният статут на защитената зона е опазване на ествените гори от Salix alba, Ulmus minor, Populus nigra.

В границите на територията, засегната от инвестиционното предложение няма елементи от Националната екологична мрежа - защитени зони, защитени територии и буферни зони около защитени територии. Във връзка с това е и предположението, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху природни местообитания и популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.

Независимо от характеристиките на защитените зони, поземлените имоти са достатъчно отдалечени от тях, поради което вероятността площта им да бъде разглеждана като чувствителна територия или уязвима зона е много малка.

Районът не е третиран като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазването на определени и задължителни норми и изисквания или налагане на ограничения от екологичното законодателство.

Около територията на инвестиционното предложение и в непосредствена близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка.
г) цел и предмет на инвестиционното предложение - производство, жилищно, пътно и др. строителство;

Настоящото инвестиционното предложение предвижда изграждане на пречиствателна станция, в която ще бъдат пречиствани количествата отпадъчни води от стопански и битово-фекален произход от двете най-големи села в общината – с. Айдемир и с. Калипетрово, както и отпадъчните води на гр. Силистра.

Едновременно с това ще бъде изграден довеждащ колектор, който посредством помпени станции ще събира водите от трите съществуващи градски колектора, заустващи в момента в р. Дунав и ги отведе до пречиствателната станция.

Отпадъчните води от канализационната мрежа на с. Айдемир и с. Калипетрово в момента се подават през колектор с диаметър ф 1800 мм към площадка на бъдещата ПСОВ, намираща се в имот -№ 00895.116.153 – собственост на Община Силистра № 00895.116.153 – собственост на Община Силистра. На посочената площадка са изградени и работят трансформаторен пост, помощна сграда и помпена станция за отпадъчните води. Тези отпадъчни води се изпомпват през напоред тръбопровод с ф 325 мм на разстояние 2 км към пречиствателната станция на „Хартиена фабрика” към бившия „Лесопромишлен комбинат”, където се заустват и отпадъчните води от пречиствателната станция на “Фазерлес” ЕАД Силистра. След частично механично пречистване същите се заустват дълбоководно в река Дунав. Наличните сгради (трансформаторен пост, помощна сграда и помпена станция) се намират в рамките на площадката на бъдещата ПСОВ и трябва изцяло да бъдат отстранени. Старата помпена станция трябва да е в експлоатация до завършване на новата ПСОВ.

Силистра е областен град с население 63 230 еквивалентни жители и като такъв е включен под номер 32 в списъка за населени места над 10 000 екв.ж., съгласно Програмата за прилагане на Директива 271/91/ЕИО от 2003 г.

Канализационната схема за отводняване на отпадъчните води от града е решена като смесена с насочване на сумарния отток към река Дунав.

Схемата е решена с три брегови зауствания - колектор №1 (ф2000/1800мм) по бул. „7-ми септември " е заустен в североизточната част до границата с Румъния, колектор №2 (ф500мм) по ул.”Хаджи Димитър” отвежда отпадъчните води от централната част на града и ги зауства в Дунава на територията на Дунавския парк, който представлява екозона и обособен археологически резерват. Индустриалната зона е разположена в западната част на града и отпадъчните води от нея са заустени северозападно от града с канален колектор №3 (ф1000) по ул. „Вапцаров". Изградената канализационна мрежа е основно от бетонови тръби, има яйцеобразни, правоъгълни и кръгли профили. Минималните наклони обуславят ниската самопричистваща скорост, поради което профилите се затлачват с пясък, чакъл и наноси. В определени участъци бетоновите тръби са ерозирали и е нарушена водоплътността на канализационната мрежа.

Състоянието на канализационната система и липсата на подходящи парцели в близост до трите главни канализационни колектора на града, позволяващи изграждане на ПСОВ, обославят необходимостта от инвестиционното предложение.

Всичко това налага Община Силистра да кандидатства по Приоритетна ос 1 на ОП «Околна среда 2007-2013 г.» ”Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, по третия приоритет на оста, отнасящ се за агломерации над 10 000 е.ж..

Реализирането на инвестиционното предложение ще има положително въздействие от гледна точка на социално-икономическите условия при експлоатацията на обекта и се изразява в подобряване жизнения статус на населението в района . Осигурява се временна работна заетост на проектантски и строителни фирми и постоянни работни места за работещите в инсталацията.

Не на последно място реализацията на това предложение ще бъде свързана и с намаляване на въздействието върху околната среда.


д) необходимост от нова инфраструктура - пътища, електроснабдяване, ВиК.

Не се предвижда промяна на съществуващата основна пътна инфраструктура. Ще се развие вътрешноплощадковата, в съответствие с решението на идейния проект на ПУП.

При реализацията на инвестиционното предложение ще бъде необходимо изграждане на нова инфраструктура.

В съответствие с разработката на ПУП ще се предвидят:

-Захранването на обекта с питейна вода.

-Електрозахранване .

-Площадкови пътища.

Присъединяването на обекта към предприятията на техническата инфраструктура ще се осъществява в съответствие с получените разрешения и договори.3. Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение.

Органът, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение е РИОСВ – Русе.Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1
1. Характеристики на засегнатата територия - вид и начин на ползване на земите.

Площадката за изграждане на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води на гр. Силистра, с. Айдемир, с. Калипетрово с капацитет 63 200 еквивалентни жители ще се разположи в следните имоти:

-№ 00895.116.153 – собственост на Община Силистра

-№ 00895.126.22, № 00895.126.23, № 00895.126.25 и № 00895.126.28 – собственост на физическо лице, представил нотариално заверено съгласие за разработване и одобряване на ПУП за ПСОВ върху тях. Имотите се намират в землището на с. Айдемир, Община Силистра, местността “До Деленките” и представляват земеделска територия(бивша птицеферма) с начин на трайно ползване-за друг вид производствен, складов обект. Същите са придобити при провеждане на търг и замяна.

Във връзка с предстоящото инвестиционно предложение, Община Силистра е отпочнала процедура за изкупуване им и придобиване право на собственост върху тях.

Помпените станции при колектори 1, 2 и 3 в гр. Силистра ще се разположат в имоти № 66425.514.83 и № 66425.501.3107 по кадастрална карта на гр. Силистра - собственост на Община Силистра.

Предложената площадка за изграждане на помпена станция КПС-1 ще бъде разположена в имот № 66425.501.3107 с площ 4470 кв.м., представляващ урбанизирана територия с начин трайно ползване – обществен селищен парк, градина.

Предложената площадка за изграждане на помпена станция КПС-2 ще бъде разположена в имот № 66425.514.83 с площ 3523 кв.м., представляващ урбанизирана територия с начин трайно ползване – зелени околоводни площи.

Трасето на довеждащия колектор ще преминава по улици от градската мрежа и алеи от Дунавския парк на гр Силистра, и полски пътища в землището на с. Айдемир.

Представени са скици на имотите и нотариално заверено съгласие за разработване и одобряване на ПУП за ПСОВ на собственика на имоти с номера № 00895.126.22, № 00895.126.23, № 00895.126.25 и № 00895.126.28 .

Приложени са актове за собственост на поземлените имоти:

За ПИ № 00895.126.22, № 00895.126.23, № 00895.126.25 и № 00895.126.28 – Акт № 79 от 12.12.1995г за частна собственост;

За ПИ № 66425.514.83 - Акт № 4571 от 25.08.2005г за публична общинска собственост;

За ПИ № 66425.501.3107 - Акт № 3301 от 22.03.2005г за частна общинска собственост;2. Актуални скици на имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение.

Разположението на обекта е посочено в приложената графична част.3. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, схеми, координати на граничните точки на имота и на обекта - предмет на инвестиционното предложение, снимки, партида на имота и др. - по преценка на възложителя.

Основната част от обекта, предмет на инвестиционното предложение – ПСОВ, се намира в землището на с. Айдемир, Община Силистра, Област Силистра, местността “До Деленките”, имоти с номера № 00895.126.22, № 00895.126.23, № 00895.126.25 и № 00895.126.28 с площ 20,848 дка.

Във връзка с инвестиционното предложение е предложен идеен проект на ПУП за създаване на устройствена основа за изграждане на ПСОВ,обединяващ поземлени имоти № 00895.126.22, № 00895.126.23, № 00895.126.25 № 00895.126.28 и № 00895.116.153 по кадастрална карта на с. Айдемир.

Характера на застрояване на новообразувания УПИ е предвиден за Твк – терени за площни проекти на ВиК /за резервоари, пречиствателни станции и други/. С ограничителната линия на застрояване се предвижда нискоетажно строителство с височина до 10 м включително.


Координати на гранични точки на новообразувания ПИХ

У

1

4784756.125

9579899.653

2

4784806.453

9579884.666

3

4784811.291

9579915.625

4

4784841.416

9580108.083

5

4784840.953

9580108.375

6

4784824.457

9580113.208

7

4784805.582

9580118.736

8

4784803.562

9580112.041

9

4784743.750

9580132.458

10

4784734.412

9580103.500

11

4784715.937

9580046.234

12

4784715.285

9580044.191

13

4784695.707

9579983.487

14

4784775.437

9579959.989

Представен е картов материал относно границите на инвестиционното предложение и координатен регистър на токите на площадката за изграждане на ПСОВ в поэемлени имоти №00895.126.22, № 00895.126.23 , №00895.126.25 , №00895-126-28 в землището на с. Айдемир, общ. Силистра.Възложител: ......................................

(инж. Иво Андонов)


Каталог: ovos


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница