1. Избор на кинематична схемаДата23.10.2018
Размер81.35 Kb.
#94799
1.Избор на кинематична схема:
В зависимост от това, за какво е предназначен механизмът за вдигане, и според изходните му данни избирам фиг.3.1 б от стр.130, защото дава възможност за по-равномерно разпределение на натоварването ходовите колела и за по-ниска точност на монтажа на двигателя спрямо редуктора, а междинният вал на зъбните съединители е ново еластично звено, което оказва благоприятно влияние върху динамиката на механизма.

-кинемарична схема на механизъм


2.Избор на полиспаст:
В товароподемните машини полиспасти се използуват предино в механизми за вдигане и по-рядко в механизми за пътуване и наклоняване на стрелата. При въжено-барабанни механизми, които са най – разпространени, се използват силови полиспасти. Единичните полиспасти се използуват предимно в специални товароподемни машини като: лебедки, телфени, стрелкови кранове, кранове с теглена количка. Сдвоените полиспасти се използват мостови конзоли, козлови и други кранове със самостоятелно движещи се или теглени колички и стрелкови кранове.
Определяне на товароподемност:

mq - товароподемностТовароподемност

kN


10

20-80

100-150

200-300

400-500

сдвоен

-

2

2

3

4 – 5

единичен

1

2

3

4 – 5

6 –

Избирам кратност на полиспастата а=2

Избирам ролков блок БДС 8916-77 Тип I с товароподемност 3,2тона режим на работа 5(Т). Диаметър на въжето d = 9,2mm. Означение на кука еднорога 12Б (БДС 1608-74).

схема на полиспаст


3. Определянае силата във въжето:
Силата в клона на въжето пред барабана Fmax се определя по формулата:

където:


Q – силата на тежестта на товара в kN;

G – силата на тежестта на товарозахващащите елементи (кука с ролков блок) и се приема G= 0,50 ÷ 0,75kN;

a – кратност на полиспастата;

ηп – К.П.Д на полиспастата;

z – логически коефициент, z=2 при сдвоен полиспаст;


където:


η – К.П.Д на една ролка – за търкалящи лагери η=0,98;

а – кратност на полиспастата;

t – броят на отклонителните ролки между полиспаста и барабана t=0;


4.Избор на въже:
Диаметърът на въжето се избира от таблици съобразно типа ми и якостта на опън на телчетата след пресмятане на разрушаващата сила по формулата:
Fразр ≥k* Fmax

където:


Fmax – пресметната максимална сила в въжето съобразно натоварването;

k – коефициент на сигурност, зависещ от групата на режима на работа;

При задвижване от двигателя и група на режима на работа „5” k = 6;
Fразр ≥ 6*8,09 »» Fразр ≥ 48,54kN
По таблица 2.1 стр.24. избирам стоманено въже тип ЛК-Р 6x19=114 по ГОСТ 2688-80. С Fразр = 48850N при σ =1600MPa диаметъра на въжето d=9,9mm.
5.Определяне диаметъра на барабана и ролкоте:
Диаметърът на барабана D в mm, мерен по дъното на канала, се пресмята по опитно установената зависимост:

Dб ≥ d(e–1) = 9,9*(30–1)= 287,1mm

където:

d – диаметърът на въжето в mm;e – коефициент, зависещ от типа на товароподемната машина и групата на режима на работа, при режим на работа 5 е=30;
Избирам барабан тип БК335, D=335mm, диаметър на въжето от 12÷17mm, височина на издигане на товара от 8÷16метра, модул м=6, брой зъби z=40.
Диаметър на работните ролки мерен по дъното на жлеба:

Dр=(1,0÷1,1)*Dб =1*287,1=287,1мм

Dр=(1,0÷1,1)*Dб =1,1*287,1=315,81мм

Диаметъра на стандарния е по-голям от изчисления.


Диаметъра на изравнителните ролки:
Dизр=(0,5÷0,8)Dб=0,8*287,1=229,68мм

D>Dизр

Относно избора на закрълението на каналите на барабаните и жлебовете на ролките за създаване благоприятна полиспастна система по табл. D=240 отговаря на изискванията.

6.Определяне дължината на барабана:
Дължината на барабана за сдвоен полиспаст се пресмята по формулата:
L=2(lc+lз+lo+lp)+lср=2*(55+44+33+167,31)+200=798,62mm
b=2c=200

lср=2c=200mm – дължината на средната ненабраздена част от барабана;

lз=(3÷4)t=4*11=44mm – дължина, необходима за закрепването на въжето;

lo=(2÷3)t=3*11=33mm – дължина за разполагане на осигурителните навивки на въжето;


  • дължина на разполагане на работните навивки;

където:

t – стъпка на набраздяването при d=9,9mm от табл.2.19 t=11;

а – кратност на полиспаста;

H - височина на вдигане;

D – диаметър на барабана;

lc=(4÷5)t=5*11=55mm – дължина на страничната ненабраздена част от барабана;


Закрепване на въжето към барабана:

При пресмятане на закрепването на въжето към барабана трябва да се определят силата във въжето в мястото на закрепването Fз от закона на Ойлер за силата в мястото на закрепването в N се получава:където:

F – силата в клона на въжето;

μ – коефициент на триене между въжето и барабана 0,1÷0,16;

е≈2,72 – основата на натуралния логаритъм;


Силата на опън Fоп във всеки от двата болта:

където:

μ – редуцираният коефициент на триене между въжето и трапецовидния канал на плочката;

α1 – ъгълът на опасване между двете плочки;
Fог=2*μ1*Fоп=2*0,24*1241,85=596N
Резултантното напрежение в застрашеното сечение на болта е:

σоп≤[σ] => 61,15≤117,3MPa ---Условието е изпълнено

d1 – вътрешният диаметър на резбата на болта (шпилки);

n = 1,5 – коефициентът на сигурност за материала на болта;


Пасовани болтове:

Пасованите болтове са натоварени на срязване от силата Fср, N;


където:


М – вътрешният момент на барабана;

М=F*D=8090*0,2871=2321,83Nm

D1 – диаметър на окръжността, по която са разположени болтовете;
Диаметър на болтовете се определя по формулата:


Приемам dб = 12mm


7.Определяне честотата на въртене на барабана:
VB=VQ*a=0,133*2=0,266m/s

където:


VB – скорост на въжето в m/s;

VQ – скорост на товарозахващащият елемент;

а – кратност на полиспастата;

8.Определяне на статичната мощност на двигателя:
Определя се по формулата:

където:

Q – товароподемност на мехнизма в kN;

G – силата на тежестта на куката в ролковия блок в kN;

V – скорост на куката в m/s;

η – К.П.Д на механизма -> приемам η=0,85;
Избор на електродвигател: Избира се по статичната мощност и относителната продължителност на работа:
Pk=(0,8÷1)P, Pk1=0,8*5=4kW

Pk2=1*5=5kW


Избирам кранов електродвигател с навит ротор серия MTF 111-6 стр.33, Мощност при ОПР 25% P=4,1kW, честота на въртене n=870min-1, максимален момент М=87Nm, масов инерционен момент =0,00496kg.m2.

9.Определяне на предавателното число на механизма и избор на редуктор:
Предавателното число се определя по равенството:

където:


n дв – честота на въртене на двигателя;

nб – честота на въртене на барабана:


Избиране на редуктор:

В зависимост от пресметнатото предавателно число на механизма, статичната мощност, честотата на въртене на двигателя, ОПР на двигателя и групата на режима на работа на механизма се избира редуктор. стр.38-39.


Избирам редуктор –> Ц2–350 с nвх=1000min-1, мощност Р=14,5kW, предавателно число n=50,94, модул m=6 и брой зъби z=40.

10.Определяне на спирачния момент и избор на спирачка:

Спирачния момент се определя по зависимостта:


Мсп=k*М`ст=2*37=74Nm

където:


М`стстатичният момент при спускане;

k – коефициент на сигурност при спиране, при режим на работа 5 -> k=2,0;където:


Q и G са силата на тежестта на товара и на подвижния ролков блок в N;

D – диаметърът на барабана, измерен по оста на въжето в m;

a – кратност на полиспастата;

iP – предавателно число на редуктора;

η` - К.П.Д на механизма при спускане:

Спирачката се избира по предварително пресметнаните формули по горе.Избирам спирачка двучелюстна с късоходов електромагнит тип:ТКТ–200 с диаметър D=200mm, спирачен момент М=160Nm.

11.Избиране на съединител:
В механизма за вдигане с оглед на по-голяма сигурност правилникът за експлоатация изисква спирачката да действа върху диска на съединителя, който е монтиран върху безроходния вал на редуктора.
Съединителите са стандартизирани и за избирането им е необходимо да се направят проверки, като за продължителна работа: стр.89
МТ≥k1k2MH=1,3*1,2*87=135,72Nm

където:


k1 – коефициент за отговорност на механизма, в който е вграден съединителят: за кранове с куки k1=1,3 (табл.2.42);

k2 – коефициент за режима на работа на механизма(табл.2.43) при режим 5 k2=1,2;

MH – номинален момент, с който е натоварен съединителят;
Избирам съединител: стр.27 Съединител зъбен със спирачна шайба;

С3М по БДС 3268-76 със междинен вал, с максимален въртящ момент М=700Nm, спирачна шайба D=200mm, инерционен момент 0,076;
Избирам лагер по статична товароносимост: F=1300N, Lh=10000 h, средна сериоя d=40mm, D=90mm, nmax=6000min-1 – означение 1308

Русенски Университет „Ангел Кънчев”

Катедра: теория на механизма и машините и подемно-транспортна техника и технологииКурсов Проект
Тема: подемен механизъм за кранова количка

Емин Ахмед Мехмед

Спец:МУ група 9

Фак.№041065

Проверил:........................

/Узунов/


Дата: 10.05.07г.
Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница