1 как да живеем през месец рамаданДата28.10.2018
Размер68.15 Kb.
#103088

(1)

КАК ДА ЖИВЕЕМ ПРЕЗ МЕСЕЦ РАМАДАН

بسم الله الرحمن الرحيم


В името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!

Възхвалата е за Аллах, Който е отредил месец Рамадан да бъде превъзходен над другите месеци. И нека саляту селям да е за Мухаммед (саллеллаху алейхи ве селлем) най-превъзходния измежду пейгамберите и пратениците.

Уважаеми братя!

Вече сме под сянката на месец Рамадан и наше задължение е да знаем важността на този наш гост, за да му отдадем полагащата му се почит.

Характерните особености на Рамадана са:

1. Говеене. Това е една от петте основи на Исляма, без която той е невъзможен.

Ибну Умер разказва, че Пейгамберинът (с.а.с) е казал:

Чух Пратеникът на Аллах (с.а.с) да казва: Ислямът е изграден върху пет /основи/: Засвидетелстването, че няма друго истинско божество освен Аллах и че Мухаммед (с.а.с) е Негов Пратеник, кланянето на намаз, даването на зекят, извършването на хаджилък и говеенето през месец Рамадан.”/Бухари и Муслим./

2.През месец Рамадан Аллах Аззе ве Джелле изпрати Мухаммед (с.а.с) със Свещения Коран до всички хора. Аллах Теаля казва:§Рамадан е месецът, през който беше низпослан Коранът за напътствие на хората и с ясни знаци от напътствието и разграничението.§/Сура Бакара /2/:185./

3.През месец Рамадан Всевишният Аллах умножава наградите на хората и ги издига на степени.

4.През него се опрощават допуснатите грехове между този и предишния Рамадан.

Пейгамберинът (с.а.с) казва:

Петте намаза, джума намаз до другата джума, месец Рамадан до другия Рамадан, са опрощение за допуснатите малки грехове между тях, ако не се извършат големи.”/Муслим./

5.Говеенето е преграда между човека и огъня. Пейгамберинът (с.а.с) казва:

Говеенето е щит, с който човека ще се защити от огъня. “/Имам Ахмед./

6.Мирисът от устата на този, който говее, при Аллах Теаля е по- приятен от миск.

7.Меляикетата молят опрощение за тези, които говеят, докато приключат с оруча.

8.Аллах Теаля заповядва на Дженнета да се разкраси за вярващите през този месец.

(2)

9.Месец Рамадан е месец на търпение. Аллах Субханеху ве Теаля казва:

§...Наистина на търпеливите ще се изплати безмерна награда. §/Сура Зумер /39/:10./

10.През този месец се връзват шейтаните, и се разтварят портите на Дженнета.

Пейгамберинът (с.а.с) казва:

Когато месец Рамадан влезне, портите на Дженнета се разтварят, а на Джехеннема се затварят и се връзват шейтаните. “/Бухари и Муслим./

11.През този месец е нощта Кадр. Тя е по благодатна от хиляда месеци, който я пропусне, е пропуснал голям шанс.

12.В последната нощ от месец Рамадан се опрощава на всички, които са говели.

13. Във всяка нощ от Рамадан Аллах Теаля избавя от огъня грешници.

14.Дуата на този, който говее е приета.

Пейгамберинът (с.а.с) казва:

На трима от хората дуата никога не се отхвърля: "На този, който говее, докато привърши говеенето, на справедливия водач и дуата на угнетения."/Имам Ахмед./

Уважаеми братя!

Това са някои от характерните особености на месец Рамадан. Тогава да помислим как ще го посрещнем? Със заетост, забавления и обичайната небрежност? Ще се отегчим от идването му и той ще бъде тежест за нас и ще се радваме с отминаването на всеки един негов ден?! Не... ! Невъзможно е ние като мюсюлмани да мислим така. Добрият мюсюлманин посреща Рамадан с радост, с искрено тевбе и намерение да използва това време за добри дела. Затова, уважаеми братя, предлагаме на вашето внимание по-важните неща, които се извършват през този свещен месец:1. Говеене:

Пейгамберинът (с.а.с) казва:

Всяко едно дело е за самия човек, то се умножава по десет подобни, чак до седемстотин. Аллах Аззе ве Джелле казва:” Освен за говеенето, то е за Мен и Аз награждавам за него. Човекът оставя страстите си и храненето заради мен. За този, който говее, има две радости: Първата радост е, когато приключва говеенето, а втората-при срещата с неговия Господар. Мирисът, излизащ от устата на говеещия, при Аллах е по-приятен от миск.“/Бухари и Муслим./

Който говее месец Рамадан с вяра, искреност и надежда за награда, опрощават му се изминалите грехове.“/Бухари и Муслим./

Говеене означава: въздържане от хранене, пиене и от всичко, което го разваля. Също въздържане и от неща, които са харам като: одумване, нагрубяване и др.

Затова нека да не възприемаме деня, през който говеем, и този, през който не говеем, като еднакви, за да не остане от деня ни, в който сме говели, само гладът и жаждата.

(3)

2. Кланяне на намаз:

Аллах Субханеху ве Теаля казва:

§Рабите на Всемилостивия са онези, които ходят по земята с кроткост и ако невежите им отправят думи, казват: "мир! (и отминават)". И които прекарват нощта на седжде и изправени пред своя Господар.§/Сура Фуркан /25/:63,64./

Пейгамберинът (с.а.с) казва:

Който в месец Рамадан кланя (заедно с петкратния още теравих и нощен) намаз с вяра, искреност и надежда за награда, опрощават му се изминалите грехове.“/Бухари и Муслим./

Саиб Ибну Зейд разказва:

Този, който четеше Корана по време на намаз, прочиташе стотици айети, даже се подпирахме на тояги от дългото стоене прави и се разотивахме чак при зазоряване“.

3. Раздаване на садака.

Пратеникът на Аллах бил най-щедрият човек и най-вече през месец Рамадан.

Той (с.а.с) е казал:

Най-превъзходната садака е садаката през месец Рамадан.”/Тирмизи./

Садаката през месец Рамадан има предимство и характерни особености, затова да побързаме да се възползваме и да дадем нещо според възможностите ни.

Аллах Аззе ве Джелле казва:

§И дават храна, въпреки че и те я обичат – на нуждаещ се и на сирак, и на пленник, казвайки:"Храним ви в името на Аллах. Не искаме от вас нито отплата, нито признателност. Страхуваме се от [ мъчението на ] нашия Господар в Деня свъсен, зловещ". Но Аллах ще ги предпази от злото на този Ден и ще им дари сияние и щастие. И ще ги възнагради - защото бяха търпеливи – с Дженнет и коприна. §/Сура Инсан /76/: 8–12./

Добрите сред първите мюсюлмани винаги са се стремели да раздават храна. Те хранели както нуждаещия се, така и приятеля.

Пейгамберинът (с.а.с ) казва:
(4)

Който мюсюлманин нахрани гладен мюсюлманин, него Аллах ще го нахрани от плодовете на Дженнета. А който напои жаден мюсюлманин, него Аллах ще го напои от [кладенеца] Рахикул Мехтум. “/Тирмизи./

Който, предостави храна на говеещия да си разговее, има награда колкото неговата, без да се намали наградата на говелия. “/Имам Ахмед и Нисайи./

4.Полагане усилия за повече четене на Свещения Коран:

Месец Рамадан е месецът на Свещения Коран, затова мюсюлманинът трябва многократно да го чете. Ако погледнем историята на Исляма, ще видим, че първите мюсюлмани са обръщали голямо внимание на Книгата на Аллах. Също така Джибрил е обучавал Пейгамбера (с.а.с) на Свещения Коран през месец Рамадан. През месец Рамадан Осман Ибну Аффан в намаз за един ден е прочитал целия Коран. Други за три нощи го завършвали, а някои от тях за седем и за десет нощи. Ибну Реджеб казва:

Забранено е да се чете Корана за по-малко от три денонощия.“

Това се отнася за ежедневието. Но що се касае до прочитането му в свещените времена като: месец Рамадан, нощта Кадр или пък при посещение на светите места, се изисква многократно да бъде прочитан. Това е с цел възползване от времето и мястото.5.Престояване в джамията след сабах намаз докато изгрее слънцето.

Енес (р.а.) разказва, че Пейгамберинът (с.а.с) е казал:

Който кланя сабах намаз с джемаат, след това седне и споменава Аллах, докато изгрее слънцето, после кланя два рекята намаз, има награда колкото за пълен хаджилък и умра. “/Тирмизи./
6.Престояване в джамията през месец Рамадан за определен период от време - “иатикяф”.

През всеки Рамадан Пейгамберинът (с.а.с) престоявал по десет дена в джамията, а през последния Рамадан от живата си, прекарал двайсет дни. “/Бухари./

Целта от престоя в джамията е четене на Свещения Коран, кланяне на намаз, зикр, дуа и др.

По-превъзходно е престояването в джамията да се извършва в последните десет дена от месец Рамадан, защото сред тях е нощта Кадр. Така човекът, правейки ибадет, се приближава към Аллах Субханеху ве Теаля.7.Извършване на умра през месец Рамадан.

Думата "умра" означава посещение на Кябето, извън времето за хаджилък. Извършват се седем обиколки около него, между Сафа и Мерва се преминава разстоянието седем пъти. След това мъжете се подстригват или бръснат главите си. А жените отрязват от края на косите си около 2-3 см. В това дело има голяма благодат и велика награда. Пейгамберинът (с.а.с) казва:

От едната умра до другата се опрощава това (прегрешение), което е извършено между тях.“/Бухари и Муслим./

Специално през месец Рамадан благодатта и наградата на този ибадет са умножени. Ибну Аббас (р.а.) разказва, че Пейгамберинът (с.а.с), след като се е върнал от хаджилък, казал на една жена от жените на гр. Медина на име Умму Сенан:


(5)

Какво ти попречи да извършиш хаджилък заедно с нас? Тя отвърнала: “Бащата на еди-кой си и неговата съпруга.” Тогава Пейгамберинът (с.а.с) й рекъл:

Когато дойде месец Рамадан, извърши умра, защото наградата за умрата през месец Рамадан се равнява на наградата за хаджилък.“/Бухари и Муслим./

Молим Аллах Субхануху ве Теаля да ни подкрепя в правенето на добри дела и предпазва от лоши деяния. Да ни дава добро в този и отвъдния живот. Да ни защити от Огъня. Да опрости греховете ни, греховете на родителите ни и на всички мюсюлмани. Амин!


***

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница