1. „Канализация на с. Бориславци с псов”, Община Маджарово брой жители 400, отпуснати по договор с пудоос 872674 лв. „Изграждане на канализационна мрежа на с. Малък извор”Дата23.10.2018
Размер74 Kb.
Въз основа на заповед на министъра на околната среда и водите №РД-696/16.10.2009 год. за срок от 19.10.2009 год. до 12.11.2009 год. бяха проверени 26 /двадесет и шест/ броя обекти:
1. „Канализация на с. Бориславци с ПСОВ”, Община Маджарово - брой жители 400, отпуснати по договор с ПУДООС - 872674 лв.
2.„Изграждане на канализационна мрежа на с. Малък извор”, Община Стамболово - брой жители 600, отпуснати по договор с ПУДООС – 1 056 650 лв.
3.Канализация на с. Горно Сираково”, Община Минерални бани – брой жители 307, отпуснати по договор с ПУДООС - 200000 лв.
4.Канализация на с. Комунига на улици от О.Т. 213 до О.Т. 161 и О.Т.154 до О.Т. 150”, Община Черноочене – брой жители 500, отпуснати по договор с ПУДООС - 342720 лв.
5.Канализационна мрежа с модулна пречиствателна станция на с. Егрек”, Община Крумовград – брой жители 657, отпуснати по договор с ПУДООС - 500000 лв.
6.Актуализация на канализационна мрежа с. Вранско и пригаждане модулна ПСОВ”, Община Крумовград – брой жители 700, отпуснати по договор с ПУДООС - 300 000 лв. ПСОВ не е изградена поради предстоящото изграждане на Градска пречиствателна станция за отпадни води и включването на канализацията в нея.
7. „Канализация и пригаждане на модулна ПСОВ на с. Студен кладенец”, Община Крумовград – брой жители 569, отпуснати по договор с ПУДООС – 800 000 лв.

- В посочените седем обекта 100% от сградните отклонения са изпълнени, но не всички консуматори са се включили в тях. Включени са средно над 65%.

- От проверените седем обекта само един има Акт /обр.16/ и заповед за въвеждане в експлоатация.

- Обектите са предадени от изпълнителя на съответната община с Акт /обр.15/ /предаването на обекта с Акт /обр.16/ е задължение на самата община/.

- От проверените обекти само за един има подписан договор с „ВиК” дружество за експлоатация и поддържане.

- Проверката установи, че част от обектите са съфинансирани със средства от Приложение №7 към Закона за държавния бюджет /ЗДБ/. Средната стойност на изпълнените проекти на жител е в рамките на 1000 – 2600 лв.Поради това, че данните за изграденост на канализационната мрежа не са окончателни, стойностите на жител са приблизителни.
8. „Дооборудване на пречиствателно съоръжение за отпадни води с. Дръндар”, Община Суворово - брой жители 200, отпуснати по договор с ПУДООС - 1759472 лв.

Изпълнена е цялата канализационна мрежа и има изградено модулно съоръжение/немско/, което не работи поради това, че има включени само 10 /десет/ къщи от общо 120 /сто и двадесет/ . Общата дължина на канализацията е 1608 м., която е предадена с Акт /обр.16/. Изградени са общо 120 /сто и двадесет/ сградни отклонения, от които включени са само 10 /десет/ броя. Има разрешително за заустване, но липсват проби за ефективност на пречистването. Дружеството, което експлоатира и поддържа системата е „В и К” ЕООД - гр. Девня. Средната стойност на изпълнения проект на жител е в рамките на 8797.36 лв. В проекта липсва стойност на кубически метър пречистена вода.9. „Битова канализация 34,35,36,37,38,47,48,49,55,55А,56 – с. Чернево”, Община Суворово - брой жители 1267, отпуснати по договор с ПУДООС - 1396926 лв. Цялата канализационна мрежа, предвидена за изграждане в сключения договор е 19230 м.

Действително изградената към момента такава е 2302 м., което представлява 11% от цялата канализационна мрежа. Сградните отклонения са 184, прилежащите консуматори към тези канализационни клонове са включени. Канализацията на селището се включва в канализационен колектор към ПСОВ – Девня. Няма дружество, което да експлоатира и поддържа системата, тъй като тя не е предадена с Акт /обр. 16/. Средната стойност на изпълнения проект на жител е в рамките на 10049 лв. без ПСОВ.

Строителството по договора с ПУДООС е завършено и отчетено с Акт /обр. 15/. Неразплатена е сумата от 253387 лв. поради спиране на финансирането.

В проекта липсва стойност на кубически метър пречистена вода.10. „Инженеринг на вътрешна и външна канализационни мрежи, пречиствателна станция за отпадни води и съществуваща водопроводна мрежа в с. Манолич”, Община Сунгурларе – брой жители 1505, отпуснати по договори с ПУДООС - 8228047 лв. Съгласно сключените договори с ПУДООС изпълнено е строителството на цялата канализационна мрежа и модулното пречиствателно съоръжение за отпадни води. Сградните отклонения са изпълнени на 100%, но липсват данни за броя на домакинствата, включени в тях. Има подписан договор с дружество, което да експлоатира и поддържа системата.

В момента се подготвя подписването на Акт /обр.15/. Има разрешително за заустване на отпадни води от обект в процес на проектиране. Средната стойност на изпълнения проект на жител е в рамките на 5467 лв.

В проекта липсва стойност на кубически метър пречистена вода.

11. „Канализация, ПСОВ и реконструкция на водопроводна мрежа с. Велислав”, Община Сунгурларе – брой жители 170, отпуснати по договор с ПУДООС - 2000000 лв. + 900000 лв. от държавния бюджет. Съгласно сключения договор с ПУДООС е започнало строителството на канализационната мрежа. Има изградени 87 /осемдесет и седем/ сградни отклонения, но към момента на проверката няма включени домакинства в тях. Построената, но невъведена в експлоатация канализационна мрежа представлява 76% от цялата система.

Временно е прекратено финансирането по сключения договор.

В проекта липсва стойност на кубически метър пречистена вода. Средната стойност на проекта на жител е в рамките на 11764 лв, а с включване на бюджетните средства е 17058 лв.

Има разрешително за заустване на отпадни води от обект в процес на проектиране.

В договора с ПУДООС не е предвидено изграждането на ПСОВ.

12. „Канализация с. Мъглен, Община Айтос - ІІ етап”, Община Айтос – брой жители 1700, отпуснати по договори с ПУДООС - 2187000 лв.

Канализационната мрежа е изпълнена 81%. Пречиствателното съоръжение не е построено, има само идеен проект. Общата дължина на канализацията, която все още е в строителство, е 7800 м. Изградени са 458 броя сградни отклонения, а включени към консуматорите са 100 бр. сградни отклонения.

Не е сключен договор с дружество за експлоатации и поддържане на системата. Строителството на канализационната мрежа е спряно, а средствата за изграждането на сградните отклонения не са усвоени.

Има разрешително за заустване на отпадни води от обект в процес на проектиране.

При застроеност на канализационната мрежа 80% - средната стойност на проекта на жител /без пречиствателно съоръжение/ е 1680 лв.

В договора с ПУДООС не е предвидено изграждането на ПСОВ.

13. „Изграждане на сградни отклонения с. Тополица”, Община Айтос – брой жители 1300, отпуснати по договори с ПУДООС - 221000 лв. за канализация /без ПСОВ/ и 412780 лв. за сградни отклонения. Изпълненото строителство на канализационна мрежа е 11%, а сградните отклонения не са изградени.

При неизградена канализационна мрежа не би трябвало да се финансират и изразходват сградни отклонения.Средната стойност на проекта на жител /без пречиствателно съоръжение/ е 4432 лв. Няма определено дружество за експлоатация и поддържане на съоръжението.

В договора с ПУДООС не е предвидено изграждането на ПСОВ.

14. „Главен канализационен колектор и вътрешна канализационна мрежа с. Ерма река”, Община Златоград - брой жители 1133, отпуснати по договор с ПУДООС - 300000 лв. Изграден е Главен клон І с дължина 592 м. и три второстепенни канализационни клона, които обслужват 378 бр. жители. Сградните отклонения са изградени на 30%. Има издаден Акт /обр.15/.Има разрешително за заустване на отпадъчни води от обект в процес на проектиране №300986/04.08.2009 год. Канализационната мрежа се експлоатира и поддържа от Община Златоград. Средната стойност на изпълнения проект на жител е в рамките на 794 лв. В проекта липсва стойност на кубически метър вода.

С договор от ПУДООС са отпуснати средства за почистване на речното корито в размер на 113929 лв.15;16. „Главен колектор І – канализация с. Долен”, Община Златоград и „Канализация с. Долен – Главен колектор ІІ” - брой жители 1200.

Главен колектор І е с дължина 2025 м. Отпуснати са по договор с ПУДООС – 300006 лв. и допълнително още 13846 лв. Проверката установи, че част от обекта е съфинансиран със средства от Приложение №7 към Закона за държавния бюджет в размер на 300000 лв. Строителството по договора с ПУДООС е завършено и отчетено с Акт /обр. 15/. Има разрешително за заустване на отпадъчни води от обект в процес на проектиране №300852/10.05.2005 г Не се събират такси.

Главен колектор ІІ е разположен в коритото на реката и е с дължина 939 м. По договор с ПУДООС са отпуснати 989482 лв. В стойността на колектора влиза и корекция на реката-стена с дължина 567 м. Изградени са подпорни стени с дължина 344 м.

Обектът не е приет и не се събират такси. Завършени са само 39 сградни отклонения, а изградеността на канализацията е 42% или обслужваща 504 жители.Средната стойност на изпълнения проект на жител със средства от ПУДООС е 2586 лв., а общо със средства от ПУДООС и ДБ е 3776 лв.

В проекта липсва стойност на кубически метър вода.17. „ Канализация с. ГрохотноОбщина Девин – брой жители 928.

Канализацията е изградена, като средствата са отпуснати на два етапа. За изграждането на първия етап с дължина 1000 м. и стойност 189979 лв. средствата са отпуснати от ПУДООС. Сградните отклонения са изпълнени 20%, което представлява 20% от изградената мрежа. Обекта е предаден с Акт /обр.15/.

Не е сключен договор с дружество за експлоатация и поддържане на системата и не се събират такси.

За изграждането на втория етап одобрените средства от ПУДООС са в размер на 1000000 лв., от които изплатени и усвоени са 695282 лв., а остават за дофинансиране и усвояване още 431513 лв. В момента се проектират второстепенни клонове.

С изпълнението на първи и втори етап е изградена 25% от мрежата , обслужваща 232 бр. жители.

Има разрешително за заустване на отпадъчни води от обект в процес на проектиранеСредната стойност на изпълнения проект на жител е в рамките на 5129 лв.

В проекта липсва стойност на кубически метър вода.
  1. Канализация с. Чала”, Община Борино – брой жители 197.

По проект дължината на канализационната мрежа за изграждане е 2600 м. Одобрените за отпускане средства от ПУДООС са в размер на 1048000 лв., а действително преведените и усвоени такива са в размер на 696822 лв.

Общата изграденост с отпуснатите средства е 70% от цялата канализационна мрежа. Остават за изграждане още 400 м. Всички сградни отклонения на изградените колектори са изпълнени.

Има разрешително за заустване на отпадъчни води от обект в процес на проектиране №33110038/28.08.2008 год.

Не е издаден Акт /обр.15/, тъй като обектът продължава да се изгражда.Средната стойност на проекта на жител е в рамките на 7594 лв.


  1. Канализация с. Проглед. Довеждащ колектор до ПСОВ”, Община Чепеларе – брой жители 60, отпуснати по договори с ПУДООС 1315403 лв.

Изградена е канализационната мрежа и ПСОВ /модулно/. Сградните отклонения са 30 бр.

Обектът е предаден с Акт /обр.16/ и се експлоатира и поддържа от Община Чепеларе.

Има разрешително за заустване на отпадъчни води от обект в процес на проектиране №301569/02.10.2006 год.

Средната стойност на изпълнения проект на жител е в рамките на 21923 лв.

В проекта липсва стойност на кубически метър пречистена вода. Не се събира такса за канализация и ПСОВ.
* Модулното пречиствателно съоръжение е финансирано по програма ФАР – около 400000 лв.

Довеждащият колектор до ПСОВ е с дължина 291 м. Стойността на договора е 464727 лв. Общо финансирането на обекта е в размер на 2180129 лв.Средната стойност на изпълнения проект на жител е в рамките на 36335 лв.  1. Реконструкция и удължаване на главния колектор на гр. Ардино и корекция на речното корито – ІІ”, Община Ардино – брой жители 5000.

Дължината на изградения колектор е 2000 м. Отпуснатата сума от ПУДООС за обекта е 1274000 лв. Проверката установи, че част от обекта е съфинансиран със средства от Приложение №7 към Закова за държавния бюджет /ЗДБ/ в размер на 2400000 лв. Не може да се докаже средна стойност на жител.

Остават за довършване изграждането на уличните отоци. Сградните отклонения са изпълнени на 100%.

Има разрешително за заустване на отпадни води от обект в процес на проектиране.


21. „Изграждане на Главен колектор ІІ А и ІІ Б гр. Златоград”, Община Златоград - брой жители 8250.

Отпуснатите средства от ПУДООС за изграждането на обекта са в размер на 1400000 лв. Има издаден Акт обр.15. Изградена е пречиствателна станция за отпадъчни води. Поддържането и експлоатацията се извършва от „ВиК” гр. Златоград, но липсва официален договор за експлоатация.

Няма становище за % изпълнение на канализацията, поради което не може да се установи стойност на жител.

Събира се такса за канализация 0.06 лв./м3 и за пречистване на отпадъчни води 0.57 лв./м3, без ДДС .22. „ Частична улична канализация с. Брезница 2 етап”, Община Гоце Делчев –

брой жители 3860. Общата дължина на канализацията е 18000 м. Новопостроената със средства, отпуснати от ПУДООС на два транша е 1100 м. Стойността й е 330 000 лв. Част от нея не е построена поради спиране на финансирането. Сградните отклонения са изградени на 100%. Има издаден Акт /обр.15/ във връзка с усвоените средства по първия транш.

Има разрешително за заустване на отпадъчни води от обект в процес на проектиране, но липсват проби за доказване ефективността на пречистването. Канализационната мрежа се експлоатира и поддържа от Община Гоце Делчев. Средната стойност на изпълнения проект на жител е в рамките на 9740 лв. В проекта липсва стойност на кубически метър пречистена вода. Има определена площадка за ПСОВ, но няма изготвен проект.

23. „Частично водоснабдяване на с. Корница”, Община Гоце Делчев – брой жители 1850.

Изпълнена е канализацията в 70% от канализационната мрежа на населеното място. Сградните отклонения са изградени 100% и са включени към канализационната мрежа. Обектът е изграден на четири етапа и е на стойност 1200000 лв. Предаден е с Акт /обр.15/ и се експлоатира от „ВиК” – гр. Гоце Делчев, но не се събират такси. Има издадено разрешително за заустване на отпадъчни води. Няма изградена ПСОВ.Средната стойност на изпълнения проект на жител е 926 лв.

24. „Изграждане на канализационен колектор” с. Ново Ляски, Община Хаджидимово.

Колекторът е изпълнен изцяло. Няма изградена ПСОВ. Има разрешително за заустване на отпадъчни води от обект в процес на проектиране. Изграденият обект е предаден с Акт /обр.15/ и е на стойност 540000 лв., отпуснати от ПУДООС.

Събират се такси, но не може да се изчисли средната стойност на проекта на жител.
25. „Главен колектор с довеждащи канализационни клонове-югозападна зона”с. Кочан, Община Сатовча - брой жители 3500.

Канализацията е изградена на два етапа. Към втория етап има и част „разделна канализация”. Всички сградни отклонения са изпълнени 100%.

За сумата от 490 000 лв. е изградена канализация 35% от канализационната мрежа. Има издаден Акт /обр.15/, но няма издадено разрешително за заустване на отпадъчни води.

Обектът се експлоатира от Община Сатовча, но не се събират такси.Средната стойност на проекта на жител е в рамките на 1160 лв.  1. Изграждане на канализация за отпадъчни води в кв.9,10,11,13,16,18,19,23,24 и 33 в с. Долен”, Община Сатовча – брой жители 480.

Има изградена стара канализация с дължина 630 м. Новопостроената канализация представлява 1/3 от общата дължина и е на стойност 243700 лв.

Всички сградни отклонения са изпълнени и включени към канализацията.

Обектът е предаден с Акт /обр.15/ и се експлоатира и поддържа от Община Сатовча.

Не се събират такси и няма издадено разрешително за заустване на отпадъчни води.Средната стойност на изпълнения проект на жител е в рамките на 400 лв.
Каталог: wp-content -> uploads -> file -> Press -> Novini -> 2009
Novini -> Обществен дебат относно енергийната ефективност в България с участието на комисар Кони Хедегор
Novini -> Програма „околна среда 2007- 2013 Г
Novini -> Интересни факти за прилепите
Novini -> Единствено Боливия се обяви против Споразумението от Канкун. Председателят на Конференцията Патрисия Еспиноза, министър на външните работи на Мексико, създаде прецедент в международните преговори по климата
2009 -> Процедура bg161PO005/08 0/01/05 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в р българия”
Novini -> Мосв и мррб подготвят законодателни промени за решаване на въпроса със собствеността във ВиК сектора 26 February 2009


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница