1. Кое свойство проявява коркова тапа, поставена в чаша с вода?Дата24.07.2016
Размер164.85 Kb.
1. Кое свойство проявява коркова тапа, поставена в чаша с вода?

а) провежда топлина; б) плава; в) потъва.

2. Посочете веществото, което е по-тежко от водата.

а) стъкло; б) дърво; в) олио.

3. За да се разделят разпилени порцеланови и метални копчета, ще се използва свойството им да:

а) плават във вода;

б) провеждат топлина;

в) се привличат от магнит.

4. Кое вещество е добър проводник на топлина?

а) картон; б) пластмаса; в) алуминий.

5. В кой ред веществото не гори?

а) земен газ; б) пясък в) памук

6. Защо дръжките на тенджерата са напра-вени от пластмаса?

а) защото е по-лека;

б) защото издържа на топлина;

в) защото е изолатор на топлина.

7. На какво се дължи кръговратът на во­дата в природата?

а) разтваря веществата;

б) преминава от едно състояние в друго;

в) пренася вещества от едно място на друго.

8. При кристализация водата премина­ва:

а) от течно в твърдо състояние;

б) от течно в газообразно състояние;

в) от твърдо в течно състояние.

9. Защо извадената бутилка с течност от хладилника се „изпотява"?

а) температурата на напитката бързо се повишава;

б) течната напитка се изпарява и преминава в газо-образно състояние;

в) студената напитка в бутилката охлажда и втечнява водните пари от въздуха.

10. Кой процес се наблюдава рано сутрин през зимата по прозорците на лекия автомобил?

а) изпарения; б) кристализация; в) втечняване.

12. Ако сте кмет на голям град, какви мерки ще предприемете за опазване чистотата на водата?

а) ще глобите големите заводи и фабрики;

б) ще забраните употребата на минерални торове;

в) ще построите модерна пречиствателна станция.

11. При кой процес под капака на чайника се образува вода?

а)топене; б)втечняване; в) изпарение.

13. Защо край големите булеварди се засаждат дървета?

а) образуват преграда срещу прашните облаци;

б) намаляват шума от автомобилите;

в) за да не паркират автомобилите.

14. Кои полезни изкопаеми използваме направо от природата?

а) вар; б) цимент; в) пясък.

15. Кое твърдение за металите е вярно?

а) Провеждат много добре топлина и електричество.

б) Те са много добри изолатори на топлина.

в) Металите са важен източник на енергия.

16. Кои полезни изкопаеми са се образували чрез постепенно овъгляване на растенията?

а) руди; б) нефт; в) въглища.

17. Кой вид въглища се копаят в откритите рудници на Маришкия басейн?

а) черни; б) лигнитни; в) кафяви.

18. Кои горива, използвани от човека, замърсяват най-слабо околната среда?

а) природен газ; б) нефт; в) въглища.

19. Кои полезни изкопаеми добиваме в мините?

а) нефт; б) руди ; в) глина.

20. За кое гориво се отнася следната ха­рактеристика?От него се получават бензин, газьол, нафта, смазочни масла, мазут и газ пропан-бутан.

а) природен газ; б) въглища; в) нефт.

21. Твърдо вещество в състава на почвата е:

а) водата; б) глината; в) въздухът.

22. С кой опит доказваме, че в почвата има въздух?

а) В чаша с вода пускаме бучка суха почва - виждат се мехурчета.

б) Загряваме почва в епруветка на пламъка на спиртна лампа и по стените има капчици.

в) Нагряваме почвата в епруветка на пламъка на спиртна лампа - излиза дим с остра миризма и се променя цветът на почвата.

23. За какво е необходима водата в почвата?

а) за да се образува нееднородна почвена смес;

б) за подобряване на почвеното пло­дородие;

в) да могат растенията да я изсмукват с минералните соли при хранене.

24. Плодородни са почвите, които:

а) съдържат повече глина;

б) съдържат повече хумус;

в) съдържат повече пясък.

25. Как се образува хумусът в почва­та?

а) от разлагане на скалите;

б) от изгнили растителни и животински отпадъци;

в) от дейността на човека.

26. Кое от твърденията е вярно?

а) Най-плодородни са почвите, които се състоят от големи бучки твърди частици.

б) Въздухът е необходим за дишането на организмите в почвата и корените на растенията.

в) Рохкавата почва трудно задържа влага и въздух.

27. Почвеното плодородие зависи от:

а) състава и структурата на почвата;

б) цвета и дебелината на почвения слой;

в) дейността на почвените организми.

28. Защо трябва да се опазва чистота-та на почвите?

а) защото вредните вещества от почва­та навлизат в расте-нията и от там преминават с храната в животните и човека;

б) защото замърсената почва се очиства много трудно и са нужни години;

в) защото трябва да опазваме приро­дата.

29. Как човек да реши проблема с битовите отпадъци?

а) като ги складира в сметища;

б) като се преработват и изгарят в специални пещи;

в) като се изхвърлят в морета и океани.

30. В коя трупа има растения, които се използват от човека за облекло?

а) мак, коноп, цвекло;

б) памук, лен, коноп;

в) ръж, овес, ечемик.

31. Въглехидрат е:

а) нишестето

б)никотинът ;

в) жълтъкът на яйцето.


32. За какво служат мазнините?

а) участват в изграждането на всички органи в организма;

б) подпомагат дейността на червата;

в) за резерв на енергия.

33. Богати на белтъчни вещества са растенията:

а) фасул, грах, соя;

б) слънчоглед, фъстъци, маслини;

в) спанак, картофи, ориз.

34. Продуктите от животински произход са изградени:

а) само от въглехидрати;

б) само от белтъчни вещества;

в) от белтъчни вещества и мазнини.

35. Продукти, богати на белтъчни вещества, са:

а) мляко, хляб, масло;

б) яйца, риба, сирене;

в) зехтин, макарони, мед.

36. От коя част на захарното цвекло извличаме захар?

а) семената;

б) листата;

в) корена.

37. Посочете вярното твърдение:

а) Целулозата е основна храна и много лесно се усвоява от човешкия организъм.

б) Белтъчно вещество изгражда мляко-то, вълната и яйцето.

в) Зелените растения образуват ве­щества, които натрупват като резерв в листата.

38. Никотинът е вещество, което:

а) е продукт от дейността на живите организми;

б) е витамин, необходим на човека;

в) се натрупва в листата на тютюна.

39. За кои вещества от животински произход се отнася описанието:От тях детският организъм, мускулите и костите заякват и организмът е здрав и жизнеспособен.

а) въглехидрати;

б) белтъчни вещества;

в) мазнини.

40. В храната на човека трябва да преобладават:

а) мазнини от растителен произход;

б) мазнини от животински произход;

в) целулоза и захар.

41. Кога едно тяло се движи?

а) когато изменя положението си спрямо друго движещо се тяло;

б) когато изминава път с различно очер­тание;

в) когато изменя положението си спрямо друго тяло, прието за неподвижно.

42. Пътниците в движещ се асансьор се намират спрямо жилищната сграда:

а) в движение;

б) в покой;

в) в покой и в движение.

43. Бъркалките на миксера извършват:

а) кръгово движение;

б) въртене;

в) движение на различни степени.

44. В природата непрекъснато движение осъществят:

а) морските вълни;

б) клоните на дърветата;

в) бурите.

45. Коя сила предизвиква запалването на кибритена клечка?

а) земното притегляне;

б) мускулната сила;

в) силата на триене.

46. Кое от твърденията е вярно?

а) Шумът е остър неприятен звук, който човешкото ухо възприема.

б) Звукът е много силен шум, опасен за човека.

в) Звукът от струните на китара е шум, вреден за здравето.

47. За кое от следните понятия се отнася характеристиката?

Трептенето на въздуха, което се възприема чрез органа на слуха, е:

а) звук; б) шум; в)трептене.

48. Откъде получава енергия автомобилът, за да се движи?

а) от топлинната енергия на горивото;

б) от силата на триене;

в) от земното притегляне.

49. Кой от източниците на постоянен шум е особено вреден?

а) поройният дъжд;

б) градският транспорт;

в) песента на птиците.

50. Когато хокеистът, играещ хокей на трева, удари със стика топката, тя:

а) изменя формата си;

б) преминава от движение в покой;

в) променя посоката на движение.

51. Коя сила поражда лавините?

а) силата на триене;

б) земното притегляне;

в) магнитната сила.

52. Как ще се осигури спокойствие от прекалено силния звук в града?

а) като се движим повече с велосипеди или пеша;

б) като се издигнат шумозаглушителни прегради;

в) като носим шумозаглушители.

53. Защо повечето от метеоритите, падащи към Земята, изгарят в атмосферата?

а) заради магнитни сили;

б) заради силата на триене с въздушните частици;

в) заради малкия им размер.

54. За кой вид електроцентрала се отнася характеристиката:

Непрекъснато се изгарят хиляди тонове въглища, нефт или газ и получената топлина се използва за получаване на електрическа енергия.

а) АЕЦ; б) ТЕЦ; в) ВЕЦ.

55. Коя сила кара стрелката на компаса да сочи винаги север?

а) магнитната сила;

б) силата на триене;

в) земното притегляне.

56. При кой вид електроцентрала не се замърсява околната среда?

а) ТЕЦ; б) АЕЦ; в) ВЕЦ;

57. Какви промени претърпяват захарта, нишестето и целулозата в жизнените процеси на животни и хора?

а) превръщат се в други вещества и се отделя енергия;

б) образуват се нови газообразни веще­ства и се отделя топлина;

в) натрупват се като резерв.


58. Кой организъм образува хранителни вещества?

а) печурка; б) заек; в) шипка.

59. Защо зелените растения са чудото на природата?

а) създават красота и са място за отдих;

б) улавят слънчевата енергия и я натрупват под форма на химична енергия;

в) преди милиони години са образували въглища.

60. Как се освобождава слънчевата енергия в горивата?

а) под формата на топлина;

б) като електрическа енергия;

в) превръща се в други вещества.

61. Едно пълно завъртане на Земята око­ло мислената и ос се извършва за:

а) 12 часа б) 10 часа в) 24 часа

62. Смяната на деня с нощта:

а) е непериодично явление;

б) е постоянно повтарящо се явление;в) зависи от формата на Земята.

63. Кога на Земята е нощ?

а) когато половината от земната повърхност не е осветена от Слънцето;

б) когато Луната застане между Земята и Слънцето;в) когато Слънцето е на небосвода.

64. Открийте вярното твърдение.

а) Небесните тела се въртят около Земя­та.

б) Земята се върти около собствената си мислена ос от изток на запад.в) Земята се завърта от запад на изток.

65. Защо на Луната няма живот?

а) няма вода и въздух;

б) Луната не излъчва топлина и светлина;в) има само скали и кратери.

66. Защо не усещаме въртенето на Зе­мята?

а) защото тя се движи много бавно;

б) защото се въртим заедно с нея;

в) защото небесните тела се въртят около нея.

67. За кое небесно тяло се отнася характеристиката:Студено небесно тяло, което обикаля около друго, по-голямо от него.

а) планета; б) звезда; в) спътник.

68. Най-близката до Земята планета е?

а) Уран; б) Венера; в) Меркурий.

69. Най-близката до Слънцето планета е:

а) Меркурий; б) Марс; в) Юпитер;

70. Най-отдалечената планета на Слън­чевата система е:

а) Уран; б) Плутон; в) Сатурн.

71. В ясна нощ най-ярко свети Венера, защото:

а) свети с отразена светлина;

б) е звезда;

в) е близо до Слънцето.

72. Посочете вярното твърдение:

а) Сушата, водата и въздухът са условия за живот на организмите.

б) Слънцето е огромно пламтящо кълбо с температура 1000°.

в) Луната прави една пълна обиколка на Слънцето за 27 денонощия.

73. Кога денят е по-къс от нощта?

а) през есента; б) през пролетта; в) през зимата.

74. Кой сезон настъпва в Южното полукълбо на 22 декември?

а) лято; б) зима; в) есен.

75. На 22 юни денят е:

а) равен на нощта; б) по-къс от нощта;

в) по-дълъг от нощта.

76. Когато в Южното полукълбо е есен, в Северното е:

а) пролет; б) зима; в) есен.

77. Коя последователност на планетите в Слънчевата система е вярна:

а) Венера, Марс, Меркурий, Земя;

б) Марс, Меркурий, Земя, Венера;

в) Меркурий, Венера, Земя, Марс.

78. Защо при една пълна обиколка около Слънцето отделните части на Земята не се огряват равномерно?

а) заради формата на земната орбита;

б) защото оста на Земята е наклонена спрямо равнината на Земната орбита;

в) защото Луната обикаля около Земята.

79. Кои периодични промени са характерни за растенията през пролетта:

а) забавят развитието си; б) дават плод; в) цъфтят.

80. Какви промени настъпват с животните през лятото?

а) грижат се за малките; б) отлитат на юг; в) заспиват.

81. В зависимост от средата на живот организмите се групират на:

а) риби, земноводни и влечуги;

б) водни, сухоземни и земноводни;

в) животни, растения и гъби.

82. Открийте вярното хранително взаимо­действие между организмите:

а) лалугер - пеперуда – бръмбар;

б) семена, зърна - полска мишка – невестулка;

в) заек - сокол – сърна.
83. Кои са характерните белези на гъбите?

а) несамостойно хранене, свободно движе­ние;

б) самостойно хранене, движат се само части от тялото;

в) несамостойно хранене, ограничено движе­ние.

84. Кое твърдение показва връзката между живата и неживата природа?

а) Рибите дишат с хриле разтворения във водата кисло-род.

б) Бозайниците хранят с мляко малките си.

в) Птиците имат много добре развит бял дроб.

85. Открийте реда, в който са изброени усло­вия за живот.

а) рогата, зъбите и ноктите на бозайниците;

б) светлината, топлината и храната;

в) реките, езерата и моретата.

86. Как се групират организмите, за да се изучават?

а) по сходни белези ;

б) в три големи групи;

в) в зависимост от ползата им за човека.

87. Към групата на насекомите спадат:

а) червей, паяци, гъби;

б) бръмбари, миди, пеперуди;

в) мухи, комари, оси.

88. Земноводните дишат с:

а) добре развит бял дроб;

б) хриле;

в) кожа и слабо развит бял дроб;

89. Предните крайници са превърнати в крила при:

а) птиците;

б) пеперудите;

в) бръмбарите.

90. С бял дроб диша:

а) щука; б) делфин; в) паяк.

91. За кои животни се отнася характеристиката:

Имат тяло, покрито с люспи или плочки, и дишат с бял дроб?

а) земноводни; б)риби; в) влечуги.

92. Кои изброени животни са риби?

а) акула, морско конче, кефал;

б) морски таралеж, медуза, скумрия;

в) морж, кит, скумрия.

93. Кои от изброените животни са месоядни?

а) патица; б) бухал; в) заек.

94. По дъното на езерата и блатата живеят:

а) жаби, патици, гъски;

б) щука, шаран, сом;

в) червей, охлюви, раци.

95. Кои от птиците ще откриете в равнините и низините:

а) кълвач, червеношийка;

б) чучулига, дрозд;

в) глухар, кръсточовка.

96. В кой ред всички съобщества са създадени от човека:

а)язовири, блата;

б) паркове, градини;

в) широколистни гори, ниви.

97. Защо на животните им е необходима приспособителна окраска?

а) за да предупредят, че имат средства за защита;

б) за да се предпазят от неблагоприятни условия;

в) за да се слеят с околната среда и да се пред­пазят от неприятели.

98. Открийте приспособленията на живот­ните за живот в почвата.

а) остър слух, обоняние, по-развити предни крайници, остри нокти, слабо зрение;

б)добре развити слух, обоняние, зрение, бързи крайници;

в) лапи с меки възглавнички, дълги нокти, добро зрение и опашка кормило.

99. Какви групи организми се срещат в соленоводните басейни?

а) водорасли, червей, раци, миди, медузи, акула, делфин;

б) червей, миди, охлюви, раци, жаба, щука, видра;

в)водорасли, червей, миди, пъстърва, попче, водно конче.

100. За кои съобщества се отнася характеристиката:

Условията за живот са неблагопри­ятна и организмо-вият свят е беден?

а) изкуствените съобщества;

6) иглолистните горски съобщества и най-високите части на планините;

в) широколистните горски съобщества.

101. В кой ред всички органи са сетивни:

а) уста, нос, език;

б) очи, уши, кожа;

в) кожа, стомах, език.

102. Кое е общото в устройството на сетивните органи:

а) в тях се намират многобройни разклонения на нервите;

б) острите предмети могат да ги увредят;

в) разположени са в черепа.

103. Как хората усещат вкуса на храната:

а) чрез мириса, който тя излъчва;

б) чрез брадавички по езика за горчиво, кисело, сладко и солено;

в) възприемат я чрез допир.

104. Кой сетивен орган ни ориентира за температурата на околната среда?

а) очите; б) езикът; в) кожата.

105. Каква е ролята на веждите, клепачите и миглите?

а) предпазват от силен вятър и сняг;

б) предпазват от пот, вода, прашинки и силна светлина;

в) спомагат да се вижда по-ясно.

106. Кое е НЕВЯРНОТО твърдение?

а) Слухът позволява на човек да разбира гово­ра и да общува с други хора

б) Езикът е орган за възприемане на приятни и неприят-ни миризми.

в) Кожата трябва да се поддържа чиста и да не се излага дълго на слънце.

107. Кое НЕ е правило за добро зрение:

а) Ако в очите попаднат твърди частици, те веднага се отмиват от сълзите

б) Пази очите си от нараняване и не ги трий грубо с ръце.

в) Чети само в седнало положение при подхо­дящ наклон на книгата и добро осветление.

108. Какво заболяване е грипът?

а) заразно заболяване на дихателната систе­ма;

б) заразно заболяване на храносмилателната система;

в) незаразно заболяване на мускулите.

109. В кой ред има само хранителни продукти?

а) мазнини, леща, орехи

б) кашкавал, мляко, белтъчини

в) яйца, риба, масло

110. За растежа на организма са нужни:

а) белтъчини; б) въглехидрати; в) мазнини.

111. Кои хранителни вещества НЕ са източник на енергия и градивен материал за организ­ма?

а) мазнини; б) витамини; в) белтъчини.

112. Храни, богати на въглехидрати, са:

а) мед, спагети, ориз;

б) яйца, зелен фасул, мляко;

в) месо, орехи, риба.

113. Какво НЕ осигуряват на организма плодовете и зеленчуците?

а) витамини;

б) минерални соли;

в) белтъчини.

114. Какво означава балансирано хранене?

а) да не се консумира храна от животински произход;

б) да се храни човек два пъти дневно с плодове и зеленчуци;

в) да се доставят на организма всички храни­телни вещества.

115. Добрият режим на живот зависи

а) редуване на хранене и активно развлече­ние;

б) разумно разпределение на труд, почивка, хранене и развлечение;

в) редуване на физически с умствен труд и почивка.

116. След кой вид развлечение си осигурявате спокоен 10-12 часов сън?

а) гледане на телевизия;

б) излет в гората;

в) игра на компютър.
117. Природни резервати са:

а) езерото „Сребърна" и „Парангалица";

б) Централен Балкан и Рила;

в) Белоградчишките скали и заливът Тауклиман.

118. Националните паркове са:

а) места за отдих, туризъм, изучаване на рас­тения и животни;

б) места, в които се влиза само с разрешение, правят се проучвания, полагат се грижи за организмите;

в) красиви природни кътчета с разнообразна растител-ност и животински свят.

119. Защитени растения и животни са:

а)синчец и кълвач;

б) планински божур и чучулига;

в) пясъчна лилия и скален орел .

120. Кога НЕ се нарушава биологичното рав­новесие?

а) при наторяване на почвата с минерални торове;б) при прекарване на магистрали;

в) при биологична борба с вредителите.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2010
2010 -> Регионален инспекторат по образованието – бургас съюз на математиците в българия – секция бургас дванадесето състезание по математика
2010 -> 7 клас отговори на теста
2010 -> Закон за ветеринарномедицинската дейност /извадка/ в сила от 02. 05. 2006 г
2010 -> Регионален инспекторат по образованието – бургас съюз на математиците в българия – секция бургас дванадесето състезание по математика
2010 -> Закон за здравето /извадка/ в сила от 01. 01. 2005 г
2010 -> Закон за радиото и телевизията /извадка/ Отразена деноминацията от 07. 1999 г
2010 -> Закон за храните /извадка
2010 -> Регионален инспекторат по образованието – бургас съюз на математиците в българия – секция бургас десето състезание по математика
2010 -> Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /извадка/ в сила от 03. 10. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница