1. контекст на предложениетоДата11.01.2018
Размер95.26 Kb.
#43561


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1. КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Основания и цели на предложението

Настоящото предложение е свързано с прилагането на Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност („основния регламент“), при частичното междинно преразглеждане на действащите антидъмпингови мита върху вноса на биодизел с произход от Съединените американски щати, чийто обхват беше разширен за биодизел, изпращан от Канада, деклариран или не с произход от Канада.


Общ контекст

Настоящото предложение е във връзка с прилагането на основния регламент.


Съществуващи разпоредби в областта на предложението

Окончателно антидъмпингово мито върху вноса на моноалкилни естери на мастни киселини и/или парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка от неизкопаем източник, познати с общото наименование „биодизел“, в чист вид или в смес с тегловно съдържание над 20% на моноалкилни естери на мастни киселини и/или парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка от неизкопаем източник („продукта, подлежащ на преразглеждане“, или „биодизел“), класирани понастоящем в кодове по КН ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 97, 3826 00 10 и ex 3826 00 90, с произход от Съединените американски щати, наложено с Регламент (ЕО) № 599/2009 (OJ L 179, 10.7.2009 г., стр. 26).

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 444/2011 на Съвета (ОВ L 122, 11.5.2011 г., стp. 12) обхватът на окончателното антидъмпингово мито върху вноса на биодизел с произход от Съединените американски щати беше разширен и върху вноса на биодизел, изпращан от Канада, деклариран или не с произход от Канада.

Съгласуваност с други политики и цели на Съюза

Не се прилага.


2. Консултация със заинтересованите страни и оценка на въздействието

Консултация със заинтересованите страни
Заинтересованите страни, засегнати от процедурата, имаха възможност да защитят интересите си по време на процедурата в съответствие с разпоредбите на основния регламент.
Събиране и използване на експертни становища
Не бяха необходими външни експертни становища.
Оценка на въздействието

Настоящото предложение е резултат от прилагането на основния регламент.

Основният регламент не предвижда извършването на обща оценка на въздействието, но съдържа изчерпателен списък на условията, които трябва да бъдат оценени.

3. Правни елементи на предложението

Обобщение на предлаганите мерки

На 30 април 2013 г. Комисията започна частично междинно преразглеждане на антидъмпинговите мита върху вноса на биодизел с произход от Съединените американски щати, чийто обхват беше разширен и върху вноса на същия продукт, изпращан от Канада, деклариран или не с произход от Канада.

Преразглеждането започна вследствие на обосновано искане, подадено от канадския производител Ocean Nutrition Canada (наричан по-нататък „заявителят“).

Заявителят не успя да докаже, че е в състояние да произведе цялото изпратено за Съюза количество биодизел от началото на разследвания период в рамките на разследването във връзка със заобикаляне на мерките. Поради това разследването в рамките на преразглеждането следва да бъде прекратено, без заявителят да бъде освободен от действащите антидъмпингови мерки с разширен обхват.

Поради това се предлага Съветът да приеме приложеното предложение за регламент, с който да се прекрати разследването в рамките на междинното преразглеждане и който следва да се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Правно основание

Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност.


Принцип на субсидиарност

Предложението попада в обхвата на изключителната компетентност на Съюза. Следователно принципът на субсидиарност не се прилага.


Принцип на пропорционалност

Предложението е в съответствие с принципа на пропорционалност поради следните причини:


Видът на действието е описан в посочения по-горе основен регламент и не оставя възможност за решение на национално равнище.
Не е необходимо да се посочва как финансовата и административната тежест за Съюза, националните правителства, регионалните и местните власти, стопанските субекти и гражданите е сведена до минимум и е пропорционална на целта на предложението.
Избор на инструменти
Предлаган инструмент: регламент.
Други средства не биха били подходящи поради следната причина:

Други средства не биха били подходящи, тъй като в основния регламент не се предвиждат други възможности.


4. Отражение върху бюджета

Предложението няма отражение върху бюджета на Съюза.
2014/0067 (NLE)

Предложение заРЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА

за прекратяване на частичното междинно преразглеждане на антидъмпинговите мерки върху вноса на биодизел с произход от Съединените американски щати, чийто обхват е разширен и върху вноса на същия продукт, изпращан от Канада, деклариран или не с произход от Канада

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (EО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност1 („основния регламент“), и по-специално член 11, параграф 3 и член 13, параграф 4 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия („Комисията“), представено след консултация с Консултативния комитет,

като има предвид, че:

1. ПРОЦЕДУРА

1.1. Действащи мерки

(1) С Регламент (ЕО) № 599/20092 Съветът наложи окончателни антидъмпингови мита върху вноса на моноалкилни естери на мастни киселини и/или парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка от неизкопаем източник, познати с общото наименование „биодизел“, в чист вид или в смес с тегловно съдържание над 20% на моноалкилни естери на мастни киселини и/или парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка от неизкопаем източник („продукта, подлежащ на преразглеждане“, или „биодизел“), класирани понастоящем в кодове по КН ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 97, 3826 00 10 и ex 3826 00 90, с произход от Съединените американски щати („действащите първоначални мерки“).

(2) Вследствие на проведеното разследване във връзка със заобикаляне на мерките с Регламент за изпълнение (ЕС) № 444/2011 на Съвета3 обхватът на окончателното антидъмпингово мито върху вноса на биодизел с произход от Съединените американски щати беше разширен и върху вноса на биодизел, изпращан от Канада, деклариран или не с произход от Канада („мерките с разширен обхват“).

1.2. Искане за преразглеждане

(3) Ocean Nutrition Canada („заявителят“) — производител износител от Канада, подаде искане за частично междинно преразглеждане („искането за преразглеждане“) съгласно член 11, параграф 3 и член 13, параграф 4 от основния регламент.

(4) Обхватът на искането бе ограничен до проучване на възможността заявителят да бъде освободен от действието на мерките с разширен обхват.

(5) В искането си заявителят изтъкна, че действително произвежда биодизел и е в състояние да произведе цялото изпратено за Съюза количество биодизел от началото на разследвания период в рамките на разследването във връзка със заобикаляне на действащите мерки, довело до налагането на мерките с разширен обхват.

(6) Разследваният период, който бе взет предвид при разследването във връзка със заобикаляне на мерките, посочено в съображение 2, обхваща периода от 1 април 2009 г. до 30 юни 2010 г. („първоначално разследвания период“). Разследваният период в рамките на настоящото разследване обхвана периода от 1 април 2012 г. до 31 март 2013 г. („разследвания период“).

(7) Заявителят представи prima facie доказателства, че е установен като производител на биодизел в Канада много преди налагането на първоначалните мерки. Освен това заявителят твърди, че не е свързан с производители на биодизел в Съединените американски щати.

1.3. Започване на частично междинно преразглеждане

(8) След като се допита до Консултативния комитет и установи, че искането за преразглеждане съдържа достатъчно prima facie доказателства, които обосновават започването на частично междинно преразглеждане, с известие, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз на 30 април 2013 г. („известието за започване на процедура“)4, Комисията обяви, че започва частично междинно преразглеждане в съответствие с член 11, параграф 3 и член 13, параграф 4 от основния регламент, което се ограничава до проучване на възможността заявителят да бъде освободен от действието на мерките с разширен обхват.

1.4. Заинтересовани страни

(9) Комисията официално уведоми заявителя и представителите на Канада за започването на частичното междинно преразглеждане. На заинтересованите страни беше предоставена възможност да изложат становищата си в писмен вид и да поискат да бъдат изслушани в срока, посочен в известието за започване на процедура. Отзова се единствено заявителят. Не беше поискано изслушване.

(10) Комисията получи представените от заявителя отговори на въпросника, които бяха проверени на място в помещенията на заявителя в Канада.

2. КОНСТАТАЦИИ ОТ РАЗСЛЕДВАНЕТО И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕТО

(11) При разследването беше установено, че заявителят действително е производител на биодизел и не е свързан с производители на биодизел в Съединените американски щати.

(12) Вследствие на констатациите от направените проверки на място в помещенията на дружеството в Канада от заявителя бе поискано да представи допълнителна информация, с която да докаже, че производственият му капацитет е достатъчен, за да осигури обема на реализираните от заявителя продажби през разследвания период.

(13) Въпреки неколкократното удължаване на срока заявителят не представи исканата информация на Комисията.

(14) Освен това при разследването беше установено, че след влизането в сила на мерките с разширен обхват заявителят може да е изнасял разглеждания продукт за Съюза с код по КН, за който мерките не се прилагат. Комисията прикани заявителя да обоснове използването на този код по КН. Заявителят обаче не представи никаква информация или други доказателства, които да свидетелстват, че този износ е следвало да бъде включен в обхвата на кода по КН, за който мерките не се прилагат.

(15) Въз основа на гореизложеното се счита, че заявителят не е успял да докаже, че е в състояние да произведе цялото изпратено за Съюза количество биодизел от началото на първоначално разследвания период. Освен че не представи поисканата от Комисията информация, заявителят не представи никакви други доказателства, които да сочат, че не е участвал в практики за заобикаляне на мерките. По тази причина разследването в рамките на преразглеждането следва да бъде прекратено, без заявителят да бъде освободен от действието на мерките с разширен обхват.

(16) Заинтересованите страни бяха информирани за намерението разследването в рамките на преразглеждането да бъде прекратено и им беше предоставена възможност да изразят становища. Не бяха получени становища, които да променят решението за прекратяване на разследването в рамките на преразглеждането.

(17) Поради това се прави заключението, че частичното междинно преразглеждане на антидъмпинговите мерки върху вноса на биодизел с произход от Съединените американски щати, чийто обхват е разширен и върху вноса на биодизел, изпращан от Канада, деклариран или не с произход от Канада, следва да бъде прекратено, без да се изменят антидъмпинговите мерки с разширен обхват,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:Член 1

Частичното междинно преразглеждане на антидъмпинговите мерки върху вноса на биодизел с произход от Съединените американски щати, чийто обхват беше разширен с Регламент (ЕС) № 444/2011 и върху вноса на биодизел, изпращан от Канада, деклариран или не с произход от Канада, започнато в съответствие с член 11, параграф 3 и член 13, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1225/2009, се прекратява без изменение на действащите антидъмпингови мерки с разширен обхват.Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на […] година.За Съвета

Председател

1ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

2ОВ L 179, 10.7.2009 г., стр. 26.

3ОВ L 122, 11.5.2011 г., стр. 12.

4ОВ С 124, 30.4.2013 г., стр. 7.

BG   BG

Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница