1. контекст на предложениетостраница1/2
Дата15.10.2018
Размер229.5 Kb.
#88352
  1   2


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1. КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

През юни 2005 г. Съветът на Европейския съюз прие Регламент (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание. Регламентът влезе в сила на 30 юли 2006 г.

Хартата на основните права на Европейския съюз, която стана правнообвързваща с влизането в сила на Договора от Лисабон през декември 2009 г., се прилага за институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, както и за държавите членки при прилагането на законодателството на Съюза.

Европейската комисия измени приложения II и III към този регламент посредством Регламент за изпълнение (ЕС) № 1352/2011, който влезе в сила на 21 декември 2011 г., най-вече с оглед на установяването на контрол върху износа на някои лекарствени продукти с цел предотвратяване на използването на такива продукти за прилагане на смъртно наказание (екзекуции чрез поставяне на инжекция със смъртоносна доза). Това изменение беше придружено от насоки за прилагането на членове 5 и 6 от Регламент (ЕО) № 1236/2005 съгласно Работен документ на службите на Комисията SEC(2011)1624 от 20 декември 2011 г.

Комисията започна преразглеждане на Регламент (ЕО) № 1236/2005 в неговата цялост, в отговор по-специално на Резолюция на Европейския парламент от 17 юни 2010 г. 1. През пролетта на 2012 г. Комисията публикува покана за представяне на кандидатури с цел създаване на експертна група, която да подпомогне Комисията при преразглеждането. В периода от юли 2012 г. до юли 2013 г. експертната група проведе шест срещи със съответните служби на Комисията в Брюксел.

2. РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОТ ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

След публикуването на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1352/2011 на Комисията някои производители на лекарствени продукти в ЕС изразиха своето несъгласие техните продукти да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание. Производителите от ЕС на лекарствен продукт, който не е предмет на контрол на износа, но би могъл да се използва за поставянето на инжекция със смъртоносна доза в Съединените американски щати, уведомиха Европейската комисия за мерките, които те са предприели, за да гарантират, че дистрибуторите им в трети държави предотвратяват използването на този продукт с цел прилагане на смъртно наказание. Както производителите износители, така и компетентните органи посочиха, че сегашната система за контрол на износа на лекарствени продукти, представляващи голям брой операции по износ годишно, е ненужно тромава.

Експертната група даде ценен принос в процеса на преразглеждане, най-вече що се отнася до съдебната практика на Европейския съд по правата на човека и по отношение на стоките, продавани като подходящи за опазване на закона и обществения ред, които биха могли да се използват с цел изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание. Експертите бяха на мнение, че трябва да се предприемат допълнителни мерки за подпомагане на предотвратяването на нарушаването на правата на човека, но също така признаха, че ограниченията върху търговията следва да бъдат оценени на друга основа, а не просто да бъде забранена употребата на оборудване за целите на опазването на закона и обществения ред.

3. ПРАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

3.1 Контрол върху износа във връзка с прилагането на смъртно наказание

От 21 декември 2011 г. приложение III съдържа раздел със заглавие „Продукти, които могат да бъдат използвани за екзекутирането на хора чрез поставянето на инжекция със смъртоносна доза“. Свързаният с тези продукти контрол на износа следва да се прилага, за да се предотврати използването им с цел прилагане на смъртно наказание в трети държави. С настоящия текст на Регламент (ЕО) № 1236/2005 се установява режим на контрол върху износа, с който се цели предотвратяването на използването на изнесените от ЕС стоки за изтезания или или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание. В Регламента следва да се вмъкнат конкретна глава, в която да се разгледа контролът върху износа, който следва да се прилага с оглед на предотвратяването на използването на подложени на контрол стоки с цел прилагане на смъртно наказание, и конкретен списък на подложени на контрол стоки, наричан по-нататък приложение IIIа, за да се постигне яснота относно целите и начините на прилагане на този контрол.

Изтезанията и другите форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание се считат за незаконни и в много случаи са практики, които не се прилагат в цялата държава, особено като се има предвид, че съществуват международни инструменти, с които се забраняват изтезанията и другите форми на жестоко, нечовешко и унизително отнасяне или наказание без изключение. За разлика от това обикновено прилагането на смъртно наказание е предвидено от закона, ако държавата не го е отменила. Ето защо е уместно да бъде разгледан въпросът за това дали дадена държава следва да бъде освободена от контрол, имащ за цел да предотврати прилагането на смъртно наказание.

През 1983 г. Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (по-нататък „Европейската конвенция за правата на човека“) беше допълнена с протокол № 6 относно забраната на смъртното наказание. С този протокол на държавите се разрешава да въведат нормативна разпоредба относно смъртното наказание по отношение на действия, извършени по време на война или при непосредствена заплаха от война. През 2003 г. с протокол № 13 бе забранено прилагането на смъртно наказание при каквито е да е обстоятелства. Тези протоколи бяха ратифицирани от държавите — членки на ЕС, а също така и от редица други държави, които членуват в Съвета на Европа. Албания, Андора, Босна и Херцеговина, Грузия, Исландия, Лихтенщайн, бившата югославска република Македония, Молдова, Черна гора, Норвегия, Сан Марино, Сърбия, Швейцария, Турция и Украйна ги ратифицираха и не прилагат смъртно наказание при никакви обстоятелства. Армения и Азербайджан ратифицира само протокол № 6.

През 1989 г. Общото събрание на ООН прие и прогласи втория факултативен протокол към Международния пакт за граждански и политически права, с който се цели отмяната на смъртното наказание. Държавите, страни по този протокол, се задължават да отменят смъртното наказание, но член 2 им позволява да формулират резерва в момента на ратифициране или присъединяване, с която се предвижда прилагането на смъртно наказание в изпълнение на присъда за особено тежко престъпление от военен характер, извършено по време на война. Освен държавите — членки на ЕС, и някои други европейски държави, Аржентина, Австралия, Бенин, Боливия, Канада, Кабо Верде, Колумбия, Коста Рика, Джибути, Еквадор, Гвинея Бисау, Хондурас, Киргизстан, Либерия, Мадагаскар, Мексико, Монголия, Мозамбик, Намибия, Непал, Нова Зеландия, Никарагуа, Панама, Парагвай, Филипините, Руанда, Сао Томе и Принсипи, Сейшелските острови, Южна Африка, Източен Тимор, Туркменистан, Уругвай, Узбекистан и Венецуела също станаха страни по този протокол без резерва. Азербайджан, Бразилия и Чили също се присъединиха, но направиха резерва по член 2.

Предвид тези сериозни международни ангажименти, поети по силата на протокол № 13 към Европейската конвенция за правата на човека или без резерва съгласно член 2 от втория факултативен протокол към Международен пакт за граждански и политически права, износът към държави, които са страни по някой от тях, е предмет на конкретно разрешение с цел предотвратяване на използването на съответните стоки за налагане на смъртно наказание и може да попадне в обхвата на генерално разрешение за износ. Такова разрешение следва да бъде предмет на прилагане на подходящи условия, за да се избегне отклоняването на стоките към държава, която не е отменила смъртното наказание, без предварителен контрол от страна на компетентните органи. С оглед на това генералното разрешение следва да се прилага само в случаите, когато крайният потребител на изнасяните стоки не е установен в държавата на местоназначение и не е налице реекспорт към друга държава. Ако тези условия не са изпълнени, заявлението за специфично или глобално разрешение следва да се подава до компетентните органи.3.2 Допълнителни мерки относно стоките, изброени в списъците

Що се отнася до настоящия контрол върху износа, прилаган, за да се предотврати използването на стоки, изнасяни от ЕС с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, беше предложено настоящите търговски ограничения да бъдат допълнени от ограничения по отношение на брокерските услуги, техническата помощ и транзитното преминаване. Във връзка с това възникват подобни проблеми, когато се разглежда въпросът дали такива ограничения са необходими и пропорционални за предотвратяване на използването на стоките, изброени в приложение IIIа, с цел прилагане на смъртно наказание, от една страна, и за предотвратяване на използването на стоките, изброени в приложение III, за изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, от друга страна. Затова, ако бъде счетено, че са необходими и пропорционални допълнителни ограничения, може да бъде направена една-единствена оценка, въпреки че целта и възможните изключения ще се различават.3.2.1 Брокерски услуги, свързани със стоките, изброени в приложение II

По отношение на оборудването или стоките, изброени в приложение II, в настоящите разпоредби (членове 3 и 4) вече е включено предоставянето на техническа помощ, а с определенията за внос и износ се гарантира, че влизането и излизането на транзитно преминаващи оборудване или стоки са предмет на забрани. Предоставянето на брокерски услуги във връзка с такова оборудване или стоки не е забранено. Въз основа на определението за брокерски услуги в Регламент (ЕО) № 428/2009, с който се установява режимът на ЕС за контрол върху износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия с двойна употреба, брокерската дейност, свързана с оборудване или стоки, които не се намират в ЕС, следва да бъде забранена. С определението настоящата забрана придобива полезно ново измерение, което обхваща единствено оборудването или стоките, които се намират в ЕС. Тъй като единствено използването на оборудването или стоките, изброени в приложение II, може да бъде предмет на забрана, забраната за предоставяне на брокерски услуги е необходима и пропорционална мярка за защита на обществените морални ценности.3.2.2 Брокерски услуги, свързани със стоките, изброени в приложение III или в приложение IIIа, и транзит на тези стоки

Износът на оборудването или стоките, изброени в приложение III или в приложение IIIа, е предмет на мерки за контрол. Такова оборудване или стоки имат както законна, така и незаконна употреба, което е тяхна обща характеристика с изделията с двойна употреба, подлежащи на контрол по силата на Регламент (ЕО) № 428/2009. Съгласно този регламент предоставянето на брокерски услуги не е предмет на цялостен контрол, нито е налице контрол върху всички транзитно преминаващи стоки. За конкретен случай компетентните органи могат да уведомят брокера, че въпросните изделия са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично, за употреба във връзка с разработка, производство, обработка, експлоатация, поддръжка, складиране, откриване, идентифициране или разпространение на химически, биологически или ядрени оръжия или други ядрени взривни устройства или за разработка, производство, поддръжка или съхранение на ракети, способни да пренасят такива оръжия. По същите причини те могат да забранят транзита на конкретни стоки.

Като се има предвид, че забраните на изтезанията или другите форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание и на смъртното наказание се основават на международното право, съответните ограничения на търговията не се уреждат от международни норми. Това отличава Регламент (ЕО) № 1236/2005 от Регламент (ЕО) № 428/2009, по силата на който са установени няколко международни режима за контрол върху износа. Тъй като Регламентът от 2009 г. се отнася до международната сигурност, събирането на разузнавателни данни от държавите членки и трети държави по отношение на химични, биологични и ядрени оръжия и системи за тяхната доставка е добре развито. Що се отнася обаче до оборудването или стоките, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, малко вероятно е да се извършва подобно събиране на разузнавателни данни и компетентните органи вероятно не разполагат с данните, които са им необходими, за да информират даден износител относно предвижданата крайна употреба.

Когато се прилагат ограничения на търговията, те не трябва да надхвърлят това, което е пропорционално. Това изискване се счита за пречка за прилагането на всеобхватен контрол върху транзита и върху предоставянето на брокерски услуги, свързани с оборудването или стоките, изброени в приложение III или в приложение IIIа, тъй като това оборудване и тези стоки имат законна употреба, но биха могли да се използват съответно за изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание или с цел прилагане на смъртно наказание. Като се има предвид, че тези актове са в нарушение на обществения морал, брокерите, установени в ЕС, следва да не получават ползи от търговия, която насърчава или улеснява тези действия. Затова е необходима забрана на предоставянето на свързани с такива актове брокерски услуги от всички брокери, които са наясно, че подлежащите на контрол оборудване или стоки, които трябва да бъдат доставени на трета държава, но не се намират в ЕС, са или могат да бъдат предназначени за такова използване. Тази забрана ще се прилага също така, ако в изключителен случай компетентните органи разполагат с достатъчно данни, за да информират даден брокер относно предвижданата крайна употреба.

Транзитно преминаващите стоки, които напускат митническата територия на ЕС, с местоназначение в трета държава, са стоки, които са били изпратени от друга трета държава. Забраната за износ на тези стоки за трета държава от икономически оператор, който е наясно, че въпросните стоки са или могат да бъдат предназначени за прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, обикновено се прилага за икономически оператор, който не е установен в ЕС, и поради това следва да бъде приложена в трета държава. Тъй като обикновено на икономическите оператори, които извършват транспортиране на транзитно преминаващи стоки в рамките на митническата територия на ЕС, не се предоставя информация за крайния потребител, не се счита за пропорционално налагането на забрана върху превозвача. Съответно забрана, наложена въз основа на това, че даден икономически оператор знае за предвидената употреба на транзитно преминаващите стоки, изброени в приложение III или в приложение IIIа, не би била подходяща.

3.2.3 Техническа помощ, свързана със стоките, изброени в приложение III или в приложение IIIа

По отношение на техническата помощ, отнасяща се до стоките, изброени в приложение III или в приложение IIIа, понастоящем няма контрол върху предоставянето на такава помощ на трети държави. В Регламент (ЕО) № 428/2009 не се съдържа изрична разпоредба относно техническата помощ, но в определението за износ е включено предаването на (изброени в списък) технологии и софтуер. Въпреки че понятието „техническа помощ“ може да има малко по-широко значение от предаване на технологии, такова предаване е подложено на всеобхватен контрол. С Регламент (ЕО) № 428/2009 се установяват няколко международни режима за контрол върху износа и се разглежда въпросът за международната сигурност. Целта на Регламента е да се предотврати разпространението на химически, биологични и ядрени оръжия и на системите за тяхната доставка. Затова предаването на технологии и софтуер е подложено на контрол, за да се предотврати разработването от дадена държава на собствен капацитет за производството на стоки, които подлежат на контрол от ЕС и които ЕС не желае да изнася за тази държава.

Целта на Регламент (ЕО) № 1236/2005 е да се предотвратят доставките за определени крайни потребители, които ще използват съответното оборудване или стоки с произход от ЕС за изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание или с цел прилагане на смъртно наказание, а не да се предотврати придобиването от трета държава на технологии, свързани с такова оборудване или стоки. Прилагането на всеобхватен контрол върху предоставянето на техническа помощ във връзка с изброените оборудване или стоки не се счита за пропорционално. Като се има предвид, че прилагането на смъртно наказание, изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание е в нарушение на обществения морал, доставчиците на техническа помощ, установени в ЕС, следва да не получават ползи от търговия, която насърчава или улеснява такива действия. Затова е необходима забрана на предоставянето на техническа помощ от страна на което и да е лице, което е наясно, че подлежащите на контрол оборудване или стоки, с които е свързана предоставената на трета държава техническа помощ, са или може да бъдат предназначени за такова използване. Тази забрана ще се прилага също така, ако в изключителен случай компетентните органи разполагат с достатъчно данни, за да информират доставчика на техническа помощ относно предвижданата крайна употреба на стоките, с която е свързана такава помощ.

3.3 Определение за изтезание и за други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание

Определението за изтезание, използвано за целите на Регламент (ЕО) № 1236/2005, беше взето от Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (1984 г.). Въпреки че се основава на този международен инструмент, понятието „други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание“ не се съдържа в Конвенцията на ООН. Съдебната практика на Европейския съд за правата на човека показва, че определението в Регламент (ЕО) № 1236/2005 се нуждае от преразглеждане. Съгласно член 52, параграф 3 от Хартата на основните права на ЕС, доколкото в Хартата се съдържат права, съответстващи на правата, гарантирани от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, смисълът и обхватът са същите като тези, посочени в Конвенцията.

Понастоящем определението в Регламент (ЕО) № 1236/2005 обхваща действията, с които се причинява „значителна болка или страдание“, докато в определението за изтезания се посочват „силна болка и страдание“. Вместо да се основава на различни степени на болка или страдание, при разграничаването между двата вида действия следва да се вземат под внимание наличието или отсъствието на намерение за причиняване на болка или страдание и използването на болката или страданието за постигане на цел, включена в определението за изтезание. В свое решение от 13 декември 2012 г. Khaled El-Masri с/у бивша югославска република Македония (иск № 39630/09) Европейският съд по правата на човека постанови следното по отношение на член 3 от Европейската конвенция за правата на човека и се позова на предишна съдебна практика:

„196. За да се обхване от член 3, малтретирането трябва да достигне минимално ниво на тежест. Дали е налице подобно минимално ниво зависи от всички обстоятелства на случая, наред с другото, от продължителността на малтретирането и неговите физически и психически въздействия, както и в някои случаи от пола, възрастта и здравословното състояние на жертвата .... . Допълнителни фактори включват целта, за която е нанесено, заедно с намерението или идеята, които стоят зад него....

197. За да се установи дали дадена особена форма на малтретиране следва да бъде класифицирана като изтезание, съдът трябва да вземе предвид разграничаването, което се прави в член 3, между това понятие и понятието за нечовешко или унизително отнасяне. Изглежда такова разграничение е залегнало в Конвенцията, за да може понятието „изтезание“ да бъде отбелязано като нечовешко отнасяне, предизвикващо много сериозно и непосилно страдание... В допълнение към степента на сериозност на отнасянето понятието „изтезание“ предполага, че е умишлено, което е взето предвид в Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, която влезе в сила на 26 юни 1987 г. и според която понятието „изтезание“ означава всяко действие, с което умишлено се причинява силно физическо или психическо страдание или болка на дадено лице, за да се получат от него или от трето лице сведения или признания (член 1 от Конвенцията на ООН) ... .“

Целесъобразно е уточни изключването от двете определения на болката или страданието, произтичащи единствено от налагането на законни санкции. Като се има предвид, че лишаването от свобода е, по принцип, законно наказание, Европейският съд по правата на човека е на мнение, че е задача на съответната държава да гарантира, че условията на задържане са съвместими със зачитането на човешкото достойнство, че начинът и методът на изпълнение на мярката не подлагат задържания на стрес или на тежки условия, чийто интензитет не надвишава неизбежното ниво на страдание, присъщо на задържането, и че предвид практическите потребности на лишаването от свобода, здравето и благосъстояние на задържаното лице са осигурени по подходящ начин. Съдебната практика показва, че кумулативните последици, свързани с условията на задържане биха могли да представляват нарушение на член 3 от Европейската конвенция за защита на правата на човека, по-специално когато килиите са пренаселени и липсват задоволителни санитарни условия. В следните решения на Европейския съд по правата на човека се предоставят някои примери за такива нарушения:

15 юли 2002 г., V. Kalashnikov с/у Русия (иск № 47095/99),

4 февруари 2003 г. F. Van der Ven с/у Нидерландия (иск № 50901/99),

11 март 2004 г., P. Iorgov с/у България (иск № 40653/98),

8 юли 2004 г., I. Ilaşcu и др. с/у Молдова и Русия (иск № 48787/99),

20 ноември 2008 г., A. Işyar с/у България (иск № 391/03),

2 юли 2009 г., M. Kochetkov с/у Естония (иск № 41653/05),

16 юли 2009 г., I. Sulejmanovic с/у Италия (иск № 22635/03),

10 януари 2012 г., S. Ananyev и др. с/у Русия (искове № 42525/07 и 60800/08),

22 май 2012 г., T. Idalov с/у Русия (иск № 5826/03).

3.4 Изпълнителни или делегирани правомощия

С Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Европейската комисия се предоставят правомощия да изменя приложенията. С изключение на приложение I, Комисията се подпомага от комитет, съставен от представители на държавите членки. Прилага се процедурата по разглеждане, описана в Регламент (ЕС) № 182/2011 (по силата на член 13, параграф 1, буква в) от Регламента).

Комисията направи предложения относно предоставянето на делегирани и изпълнителни правомощия в областта на общата търговска политика (COM(2011) 82 и COM(2011) 349). През юни 2013 г. Европейският парламент и Съветът постигнаха съгласие относно бъдещата работа по тези предложения на Комисията. Очаква се те да приемат регламент в края на 2013 г., с което, inter alia, ще бъде изменен Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета с цел да се предвиди предоставянето на делегирани правомощия.

Въпросът за това дали за измененията на някои приложения към Регламент (ЕО) № 1236/2005 следва да се приложи спешна процедура, обаче не бе разгледан. Комисията счита такава процедура за подходяща, когато се изменят списъците на забранените и подложените на контрол стоки, особено ако на пазара навлязат ново оборудване или стоки и е наложително съответните мерки да се приложат незабавно с цел да се предотврати натрупването на запаси през периода от два месеца (ако той не бъде удължен), с който разполагат Европейският парламент и Съветът за изразяване на евентуални възражения, които могат да имат отношение към тези мерки.

2014/0005 (COD)

Предложение заРЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1) Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета2 бе приет през 2005 г. и влезе в сила на 30 юли 2006 г. В отговор на призивите от страна на Европейския парламент през 2010 г. и на признаци, че лекарства, изнесени от Съюза, са били използвани с цел прилагане на смъртно наказание в трета държава, списъците на забранените и подлежащите на контрол стоки в приложения II и III към този регламент бяха изменени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1352/2011 на Комисията3. Комисията, подпомогната от експертна група, преразгледа необходимостта от допълнителни изменения на Регламент (ЕО) № 1236/2005 и на приложенията към него.

(2) Хартата на основните права на Европейския съюз придоби задължителна правна сила с влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г.4 Определението за „изтезание“ в Регламент (ЕО) № 1236/2005 беше взето от Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (1984 г.) и продължава да бъде меродавно. Определението за „други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание“, което не се съдържа в Конвенцията, следва да бъде изменено, за да се приведе в съответствие със съдебната практика на Европейския съд по правата на човека. Целесъобразно е също така да се уточни значението на понятието „законни санкции“ в определенията за „изтезание“ и „други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание“, като се вземе под внимание тази съдебна практика и политиката на Съюза по отношение на смъртното наказание.

(3) С членове 5, 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 1236/2005 се създава система за разрешения за износ, чието предназначение е да се предотврати използването на съответните стоки за прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.

(4) Тези мерки не трябва да надхвърлят това, което е пропорционално. Затова те следва да не пречат на износа на лекарствени продукти, които се използват за законни терапевтични цели.

(5) Предвид различните характеристики на смъртното наказание, от една страна, и на изтезанията и другите форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, от друга страна, е целесъобразно да се създаде специфична система за разрешения за износ с цел да се предотврати използването на някои стоки за прилагане на смъртно наказание. В рамките на подобна система следва да се вземе предвид фактът, че редица държави са отменили смъртното наказание за всички престъпления и са поели международен ангажимент по този въпрос. Тъй като е налице риск от реекспорт към държави, които не са направили това, следва да бъдат наложени някои условия и изисквания при издаването на разрешения за износ към държави, които са отменили смъртното наказание. С оглед на това е уместно да се предостави генерално разрешение за износ за износа към държавите, които са отменили смъртното наказание за всички престъпления, и то да се утвърди чрез поемането на международен ангажимент.

(6) Ако дадена държава не е отменила смъртното наказание по този начин, компетентните органи следва, когато разглеждат заявление за издаване на разрешение за износ, да проверят дали съществува риск, че крайният потребител в държавата на местоназначение ще използва изнесените стоки с цел прилагане на такова наказание. Следва да бъдат наложени подходящи условия и изисквания за контрол на продажбите или прехвърлянията от крайния потребител към трети държави. Ако са налице повече от една доставка между същия износител и същия краен потребител, на компетентните органи следва да бъде разрешено да преразглеждат периодично статута на крайния потребител, например на всеки шест месеца, вместо всеки път, когато се предоставя разрешение, без това да засяга тяхното право да анулират, суспендират, изменят или отнемат разрешение за износ в съответствие с член 9, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1236/2005, когато това е обосновано.

(7) За да се ограничи административната тежест за износителите, компетентните органи следва да имат правото да предоставят глобално разрешение за всички доставки на лекарствени продукти от износителя до конкретен краен потребител за определен период от време, като посочат количеството, съответстващо на обичайното потребление на стоките от страна на крайния потребител, когато това се счита за необходимо. В съответствие с член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1236/2005 срокът на валидност на такова разрешение следва да бъде не повече от дванадесет месеца с възможно продължаване за максимум дванадесет месеца.

(8) Предоставянето на глобално разрешение би било уместно също така, когато производител трябва да изнесе лекарствени продукти, подложени на контрол по силата на Регламент (ЕО) № 1236/2005, за дистрибутор в държава, която не е отменила смъртното наказание, при условие че износителят и дистрибуторът са сключили правнообвързващо споразумение, съгласно което от дистрибутора се изисква да прилага подходящ набор от мерки, гарантиращи, че лекарствените продукти няма да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание.

(9) Лекарствените продукти, уредени с Регламент (ЕО) № 1236/2005, могат да бъдат предмет на контрол по силата на международни конвенции относно наркотиците и психотропните вещества, като Конвенцията относно психотропните вещества (1971 г.). Тъй като този вид контрол не се прилага за предотвратяване на използването на съответните лекарствени продукти с цел прилагане на смъртно наказание, а за предотвратяване на незаконния трафик на наркотици, контролът върху износа по силата на Регламент (ЕО) № 1236/2005 следва да се прилага в допълнение към контрола по силата на международни конвенции. Въпреки това държавите членки следва да бъдат насърчавани да използват единна процедура с цел прилагане и на двете системи за контрол.

(10) За да се ограничи административната тежест за износителите, компетентните органи следва да имат правото да предоставят на даден износител глобално разрешение по отношение на стоки, които се контролират, с цел предотвратяване на използването на съответните стоки за изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.

(11) В съответствие с Регламент (ЕО) № 1236/2005 контролът върху износа не се прилага за стоките, чийто износ се контролира по силата на Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета5, Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета6 и Регламент (ЕС) № 258/2012 на Европейския парламент и на Съвета7.

(12) Необходимо е да се забрани на брокерите в Съюза да предоставят брокерски услуги по отношение на стоки, чийто внос и износ са забранени, тъй като такива стоки нямат друго практическо приложение освен прилагането на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание. Забраната за предоставяне на такива услуги служи за защита на обществените морални ценности.

(13) Когато се прилага контрол върху износа, предоставянето на брокерски услуги и предоставянето на техническа помощ във връзка с всяка от изброените стоки следва да бъдат забранени, ако брокерът или доставчикът на техническа помощ е наясно, че съответните стоки са или могат да бъдат предназначени за прилагане на смъртно наказание, когато контролът се прилага за предотвратяване на използването на стоките за прилагане на такова наказание или на изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание,. Икономически оператор има основания да подозира, че стоките са или могат да бъдат предназначени за такава незаконна употреба, inter alia, ако компетентен орган го е информирал, че стоките са или могат да бъдат предназначени за такава незаконна употреба.

(14) С цел да се даде на икономическите оператори и на правоприлагащите органи известно време за извършване на промените в техните оперативни процедури, необходими за спазването и прилагането на тези забрани, следва да бъде определен кратък преходен период.

(15) Целесъобразно е да стане задължително митническите органи да обменят помежду си определена информация и когато открият забранен износ или внос на стоки или износ на стоки, за които не е било предоставено изискваното разрешение, да информират съответните органи с цел налагане на санкции на икономическия оператор, който е извършил нарушението.

(16) Целесъобразно е да се поясни, че доколкото се отнасят до лични данни, обработката и обменът на информация следва да съответстват на приложимите правила относно обработката и обмена на лични данни в съответствие с правилата, посочени в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета8 и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета9.

(17) С цел приемане на разпоредбите, необходими за прилагането на Регламент (ЕО) № 1236/2005, правомощията за приемане на актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да се делегират на Комисията по отношение на изменението на приложения I, II, III, IIIa, IIIб, IV и V към този регламент. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(18) Уместно е да се включи разпоредба за незабавното прилагане на акта на Комисията, когато, в случай на изменение на приложение II, III или IIIa към Регламент (ЕО) № 1236/2005, са налице наложителни причини за спешност за такова изменение.

(19) Комисията не закупува оборудване за целите на опазването на закона и обществения ред, тъй като не е отговорна за поддържането на законността и реда, за производства с наказателен характер или за изпълнението на съдебни решения по наказателноправни въпроси. Затова следва да се установи процедура, с която да се гарантира, че Комисията получава информация за оборудване и стоки, които се използват с цел опазване на закона и обществения ред, не са включени в списъка и се предлагат на пазара в Съюза, за да се гарантира, че списъците на забранени и подлежащи на контрол стоки се актуализират, така че да отразяват новите развития. Преди да вземе решение за изменение на съответното приложение, Комисията следва да информира компетентните органи на държавите членки за всяко надлежно обосновано искане за добавяне на стоки към приложение II, приложение III или приложение IIIа, което тя получава от държава членка,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета се изменя както следва:

(1) Член 1 се заменя със следното:

Член 1Предмет

С настоящия регламент се установяват правилата на Съюза, уреждащи търговията с трети държави на стоки, които биха могли да се използват с цел прилагане на смъртно наказание или изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, и уреждащи също така предоставянето на брокерски услуги и на техническа помощ, свързани с такива стоки.“

(2) Член 2 се изменя както следва:

а) Букви a) и б) се заменят със следното:

„а) „изтезание“ означава всяко действие, с което умишлено се причинява силно физическо или психическо страдание или болка на дадено лице, за да се получат от него или от трето лице сведения или признания, за да бъде то наказано за действие, което то или трето лице е извършило или в извършването на което е заподозряно, или за да бъде то или трето лице сплашвано или принуждавано, или по каквато и да е причина, основаваща се на дискриминация от всякакъв вид, когато такава болка или страдание се причинява от длъжностно лице или друго официално действащо лице или по негово подстрекателство, или с негово явно или мълчаливо съгласие. В това определение не се включват болката и страданието, които произтичат единствено от законни санкции и които са присъщи на тези санкции или настъпват случайно при тях, но се включват болката и страданието, причинени от кумулативните последици от недостатъци на условията на задържане, като например тесни помещения, липса на хигиена или на медицински грижи и помощ, отказ на контакти с външния свят или влошен режим на задържане, независимо от всякакво конкретно или недвусмислено намерение за причиняване на болка или страдание от страна на лицата, които отговарят за затвора или друго място за задържане, дори и ако дадено физическо лице е лишено от свобода в съответствие със закона. Смъртното наказание не се счита за законно наказание при каквито и да са обстоятелства;

б) „други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание“ означава всяко действие, с което се причинява силно физическо или психическо страдание или болка на дадено лице, когато такава болка или страдание се причинява от длъжностно лице или друго официално действащо лице или по негово подстрекателство, или с негово явно или мълчаливо съгласие. В това определение не се включват болката и страданието, които произтичат единствено от законни санкции и които са присъщи на тези санкции или настъпват случайно при тях, но се включват болката и страданието, причинени от кумулативните последици от недостатъци на условията на задържане, като например тесни помещения, липса на хигиена или на медицински грижи и помощ, отказ на контакти с външния свят или влошен режим на задържане, независимо от всякакво конкретно или недвусмислено намерение за причиняване на болка или страдание от страна на лицата, които отговарят за затвора или друго място за задържане, дори и ако дадено физическо лице е лишено от свобода в съответствие със закона. Смъртното наказание не се счита за законно наказание при каквито и да са обстоятелства;“

б) Буква з) се заменя със следното:

„з) „компетентен орган“ означава орган на една от държавите членки, изброени в приложение I, който в съответствие с член 8 е оправомощен да взема решение по отношение на заявление за разрешение;“

в) След точка и) се добавят следните букви:

„й) „митническа територия на Съюза“ означава територията по смисъла на член 3 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета *;

к) „брокерски услуги“ означава:

а) договарянето или уреждането на сделки за закупуване, продажба или доставка на съответните стоки от трета държава за друга трета държава; или

б) продаването или купуването на съответните стоки, които се намират в трети държави с цел трансфер в друга трета държава.

За целите на настоящия регламент от това определение се изключва единствено предоставянето на спомагателни услуги . Спомагателните услуги включват транспорта, финансовите услуги, застрахователните и презастрахователните услуги и общата реклама и промоция;

л) „брокер“ означава физическо или юридическо лице или съдружие, пребиваващо или установено в държава — членка на Съюза, което извършва услугите, определени в буква к), от Съюза за територията на трета държава;

м) „доставчик на техническа помощ“ означава физическо или юридическо лице или съдружие, пребиваващо или установено в държава — членка на Съюза, което доставя техническата помощ, определена в буква е), от Съюза за територията на трета държава;

н) „износител“ означава всяко физическо или юридическо лице или съдружие, от името на което се изготвя декларация за износ, т.е. лицето, което към момента на приемане на декларацията, притежава договор с получателя в съответната трета държава и притежава необходимото правомощие да вземе решение за изпращането на стоките извън митническата територия на Съюза. Ако не е сключен договор за износ или ако титулярят по договора не действа от свое собствено име, „износител“ означава лицето, което притежава необходимото правомощие да вземе решение за изпращането на стоката извън митническата територия на Съюза. В случай че правото за разпореждане със стоките принадлежи на лице, установено извън Съюза, по силата на договора, на който се основава износът, за износител се смята договарящата страна, установена в Съюза;

о) „генерално разрешение на Съюза за износ“ означава разрешение за износ в определени държави на местоназначение, достъпно за всички износители, които спазват условията и изискванията за ползване, описани в приложение IIIб;

п) „индивидуално разрешение за износ“ означава разрешение, предоставено на един конкретен износител за износ за един краен потребител или получател в трета държава и обхващащо една или повече стоки;

р) „глобално разрешение за износ“ означава разрешение, предоставено на един конкретен износител по отношение на определен вид стоки и валидно за износ към един или повече конкретни крайни потребители или към дистрибутор, когато износителят е производител на стоки, включени в приложение IIIа,;

с) „дистрибутор“ означава икономически оператор, извършващ дейности по търговия на едро с лекарствени продукти или активни вещества, като например закупуване на лекарствени продукти или активни вещества от производители, притежаващи, доставящи или изнасящи такива продукти; дейностите по търговия на едро не включват закупуването от страна на болница, фармацевт или медицинско лице с единствената цел да се предложат лекарствени продукти на обществеността.

* Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 301, 19.10.1992 г., стр. 1).“

(3) След член 4 се вмъква следният член:

Член 4aЗабрана на брокерски услуги

Забранява се на брокери да предоставят на лице, образувание или орган в трета държава брокерски услуги по отношение на стоките, изброени в приложение II, независимо от произхода на тези стоки.“

(4) В член 5 параграф 1 се заменя със следното:

„1. За износа на стоките, изброени в приложение III, е необходимо разрешение, независимо от произхода на тези стоки. Независимо от това, разрешение за износ не се изисква за стоките, които само преминават през митническата територия на Съюза, по-специално тези, които не получават митническо направление, различно от режим външен транзит съгласно член 91 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета, включително съхранението на стоки с произход извън Съюза в свободна зона от тип I или в свободен склад.

Приложение III включва следните стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание:

a) стоки, които се използват главно с цел опазване на закона и обществения ред, и

б) стоки, за които, като се вземат предвид тяхното проектиране и технически характеристики, има значителен риск да бъдат използвани за изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.

Приложение III не включва:

а) огнестрелните оръжия, подложени на контрол по силата на Регламент (ЕС) № 258/2012 на Европейския парламент и на Съвета;

б) изделията с двойна употреба, подложени на контрол по силата на Регламент (ЕО) № 428/2009; и

в) стоките, подложени на контрол по силата на Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета.“

(5) В член 6 параграф 1 се заменя със следното:

„1. Компетентните органи вземат решения относно заявленията за издаване на разрешения по отношение на износа на стоките, посочени в списъка в приложение IIIа, за всеки отделен случай, след като вземат под внимание всички приложими съображения, включващи по-специално обстоятелството дали има заявление за разрешение по отношение на по същество идентичен износ, което не е било удовлетворено от друга държава членка в предходните три години, и съображения относно предвижданата крайна употреба и риска от отклоняване на стоката.“

(6) След член 7 се вмъква следният член:

Член 7a

Забрана на някои услуги

1. Забранява се на брокери да предоставят на лице, образувание или орган в трета държава брокерски услуги по отношение на стоки, включени в приложение III, независимо от произхода на тези стоки, ако брокерът знае или има основания да подозира, че каквато и да е част от тези стоки са или могат да бъдат предназначени за използване за изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание в държава, която не принадлежи към митническата територия на Съюза.

2. Забранява се на доставчик на техническа помощ да предоставя на лице, образувание или орган в трета държава техническа помощ по отношение на стоки, включени в приложение III, независимо от произхода на тези стоки, ако доставчикът на техническа помощ знае или има основания да подозира, че някои или всички съответни стоки са или могат да бъдат предназначени за използване за изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание в държава, която не принадлежи към митническата територия на Съюза.“

(7) След член 7а се вмъква следната глава:


Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница