1. Магнитно полеДата25.10.2018
Размер54.49 Kb.

1.Магнитно полесилово поле, което възниква в пространството около движещите се ел. заряди и постоянните магнити.

2.Магнитна индукция – векторна физична величина, която характеризира магнитното поле в дадена точка и числено се определя от големината на максималния момент, действащ на токова рамка с магнитен момент Pm = 1, поставен в тази рамка.

3. Магнитни силови линии – такива линии, допирателните към които във всяка точка от магнитното поле съвпадат с посоката на вектора на магнитната индукция. Те са винаги затворени линии(причината за това е че в природата не съществуват свободни магнити)

4.Макротокове – токове , които протичат по проводниците и създават около себе си МП

5. Микротокове – токове, които са свързани с движението на електрони в рамките на отделни атоми и молекули.

6.Интензитет на МП – векторна физична величина, която характеризира изменението на магнитната индукция в различни среди, при един и същ макроток, създаваш МП.

7.Магнитен поток – скаларна физична величина, която се определя от броя на магнитните силови линии, пресичащи перпендикулярно дадена площ.

8. Електомагнитна индукция – явление, при което в затворен проводящ контур възниква ел. ток, наречен индуциран, в следствие на изменението на магнитния поток, който пресича площта на контура.

9.Правило на Ленц – посоката на индуцирания ел. ток е винаги такава, че създаваното от него магнитно поле противодейства на изменението на магнитния поток, пресичащ площта на контура(индуцирания ел. ток противодейства на причината,която го създава)

10.Трептение – процес, който се характеризира с определена повторяемост във времето

11.Масивни проводници – проводници с голямо напречно сечение, което не може да се пренебрегне в сравнение с дължината им.

12. Линейни проводници – проводници с много малко напречно сечение, което се пренебрегва в сравнение с дължината им.

13. Индуктивност на токов контур – физична величина, която характеризира свойствата на неподвижен токов контур и зависи от неговата форма, размери и среда в която е поставен..

14.Периодични движения – движения, при които стойностите на параметрите, характеризиращи всяко състояние на движеща се материална точка се повтарят през равни интервали от време.

15. Период – времето за едно пълно трептение.

16. Честота – броя на пълните трептения за единица време.

17. Биене – процес, при който амплитудата на едно хармонично трептение се изменя слабо периодично с времето.

18.Затихващи трептения – трептения, при които амплитудата намалява с течение на времето, поради действащите сили на триене и съпротивление в системата.

19.Логаритмичен декремент на затихване – характеризира скоростта, с която се изменя амплитудата.

20.Вълнов процес (вълна) – процес на разпространение на хармоничните трептения на дадена материална точка, която се намира в непрекъсната материална еластична среда.

21.Фронт – геометрично място на точки, до които достига вълната в даден момент от време.

22. Вълнова повърхност – геометрично място на всички точки, които трептят с еднаква фаза.

23.Дължина на вълната – разстоянието на което се предава вълновия процес за време t на един период Т..

24.Стоящи вълни – тези вълни се наблюдават при наслагване на две кохерентни вълни, които се разпространяват в противоположни посоки.

25.Звукови вълни – надлъжни вълни, които се разпространяват в материална еластична среда с определена честота 20 Hz−20kHz.

26.Интензитет на звука – средната звукова енергия, пренасяна за 1-ца време през 1-ца площ, която е разположена перпендикулярно на посоката на разпространение на звуковите вълни.

27.Скорост на звуковите вълни – зависи от характеристиките на средата, в която се разпространяват звуковите въл.

28. Оптичен път – разстоянието, което изминава една светлинна вълна в дадена среда, умножено по коефициента на пречупване на средата n.

29.Поляризация – процес на взаимодействие между светлинните вълни и веществото.

30.Звуковите вълни като психофизиологично явление – височината на звука зависи правопропорционално от честотата. Тембъра за звука е свързан с наличието на обертоновете и зависи от техния брой и интензитет. Звук, който съответства на една определена честота се нарича прост или чист. Те нямат тембър.

31. Ефект на Доплер – явление, при което честотата, излъчена от даден източник се различава от честотата, възприемана от един наблюдател, ако източника и наблюдателя се движат един спрямо друг или всеки от тях поотделно се движи, спрямо средата, в която се разпространява звука.

32. Отражение на светлината – явление, при което падащата светлинна вълна достигне препядствие, възниква отразена светлинна вълна в друга посока на разпространение , в същата среда.

33.Дифракция – явление, при което светлинните вълни се отклоняват от праволинейното си разпространение в дадена еднородна среда при среща с препядствие което е съизмеримо с дължината на светлинните вълни.

34.Принцип на Хюйгенс – всяка точка от фронта на дадена светлинна вълна става източник на нови вълни, които са кохерентни и се разпространяват във всички точки на пространството.

35.Дифракционна решетка – съвкупност от голям брой процепи с еднаква ширина ‘а’, които са разположени в една равнина и на еднакво разстояние ‘б’ един от друг.

36.Неполяризирана (естествена) светлина – светлина, която се характеризира със всевъзможни еднакво-вероятни ориентации на електричния вектор.

37. Поляризирана светлина – светлина, при която има едно строго-определено направление на трептене на електричния вектор.

38.Изотропни кристали – кристали, в които светлината се разпространява с една и съща скорост във всички направления.↔

39. Обикновен лъч – подчинява се на законите на геометричната оптика.↔

40. Топлинно (температурно) излъчване – излъчване на ЕМВ от всяко тяло, което е нагрято до температура, по-висока от абсолютната нула.

41.Излъчвателна (емисионна) способност – изличената електомагнитна енергия с определена дължина на вълната, за 1-ца време от 1-ца повърхност на даденото тяло, нагрято до някаква температура Т.

42.Поглъщателна (абсорбционна) способност – определя се от отношението на погълнатата към падащата електромагнитна енергия за 1-ца време върху 1-ца площ от дадено тяло, което е нагрято до някаква температура Т.

43.Външен фотоелектричен ефект (фотоефект) – явление, при което от повърхността на дадено вещество, при облъчването му с високо енергитично електромагнитно лъчение се отделят електрони.

44. 1-ви закон на Столетов – при постоянна честота, която облъчваме, броя на отделените електрони от катода зависи правопропорционално от интензитета на лъчението.

45. 2-ри закон на Столетов – максималната скорост на отделените електрони зависи правопропорционално от честотата на лъчението и не зависи от интензитета му.

46. 3-ти закон на Столетов – за всяко вещество съществува минимална честота f0 на облъчване (червена граница), при която фотоефект не протича. Червената граница зависи от химичното естество на метала,който облъчваме.

47.Айнщайн – всеки фотон взаимодейства с един електрон, като частица с частица.

48. Квантова механика – теория, с помощта на която се описва поведението на движещите се микрочастици.

49. Макросвят - макротела – изучава се в класическата механика и се описва с принципите на Нютон.

50. Микросвят – микрочастици – изучават се от квантовата механика.

51.Квантов модел на Бор – три основни постулати:

−Атомите заемат само определени стационарни състояния, на които съответства определена пълна енергия. На всяко стационарно състояние съответства определена стационарна орбита. При движението си по стационарните области, електроните не излъчват ЕМВ.

−При преход от едно стационарно състояние в друго, електроните излъчват или поглъщат квант електромагнитна енергия (фотон).

−Момента на импулса на електрона, който се движи по съответна орбита, заема само прекъснати ( квантувани, дискретни) стойности.Каталог: Home -> Emo -> СЕМЕСТЪР%202 -> физика -> физика%202
физика%202 -> Закон на Био-Савар-Лаплас (индукция в точка) големина на индукцията в точка индукция на безкраен праволинеен проводник в точка
СЕМЕСТЪР%202 -> София Катедра " химия"
СЕМЕСТЪР%202 -> Въпрос №1: Класификация на материалите 1
физика%202 -> Закон на Био-Савар-Лаплас (индукция в точка) големина на индукцията в точка индукция на безкраен праволинеен проводник в точка
физика%202 -> Вълни Механични вълни
физика%202 -> Закон на Снелиус за пречупване на светлината:; ъгъл на пълно вътрешно отражение
физика -> Определяне скоростта на звука
физика%202 -> Открити за пръв път на територията на Мала Азия в местността Магнезия и поради това били наречени магнити


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница