1. методиката на обе като научна дисциплина. Връзки с други наукистраница7/22
Дата21.11.2023
Размер108.8 Kb.
#119364
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   22
LEKCII - MOBEL 17354581750 4
Свързани:
12. Подгот. и готовност, Наредба № 5 от 11.05.1999г. за реда, начина и периодичността на извършване
3. ОБОГАТЯВАНЕ НА РЕЧНИКА
Умението на децата точно и правилно да употребяват думите в българския език не се отнася до просто механично, фонетично овладяване, а е резултат на осмисляне съдържанието на всяка отделна дума. Да се произнесе и осмисли думата – това е единен процес, който се осъществява по време на нейното овладяване, умствена дейност, която налага абстрахиране и обобщаване.
Речниковата работа в детската градина е системна, целенасочена дейност за обогатяване и активизиране на детския речник с думи и изрази от различни стилистични пластове.
Думата е основна лексикална единица, чрез която се изразява определено понятие. Когато се анализира детският речник, трябва да се има предвид следното:

  • Всяка дума има звуков състав, морфологична структура и смислово значение. Във всекидневната работа се обръща внимание на тази особеност. Първо се обяснява лексикалното значение на думата, а после децата се учат да я произнасят.

  • Методиката на развитието на детската реч разглежда три основни въпроса:

- работа за обогатяване на детския речник;
- работа за затвърдяване, за запомняне на лексикалния материал;
- работа за активизиране на речника.
Задача на преподавателя е, опирайки се на първите сигнали от околната действителност, да ги свърже с думите – т.е. да онагледи възприемането на втория сигнал. Онагледяването при възприемането на нови думи е от особено значение. Особеностите в развитието на детското мислене определят спецификата на работата с детския речник. Съвременното езикознание и психологията са установили наличието на активен и пасивен речник. Активният речник включва всички думи, които детето разбира и употребява. Той характеризира културата и богатството на речта. Задачата на учителката е да работи за обогатяване на активния речник, като се съобразява с житейските потребности на децата.
Пасивният речник съдържа думи, които детето разбира, но не употребява. Той е по-голям по обем от активния. Обогатяването на детския речник става чрез различни източници, което предполага неправилно произношение и неразбиране на речниковото значение на една дума, а оттам и неуместното ѝ използване. На занятията в детската градина целенасочено и системно на децата се обяснява, че думите имат обобщаващо значение – една дума означава не определен предмет, а определен клас предмети: стол е не столчето на детето, а предмет за сядане на един човек. Следователно всяка дума означава понятие. Лексикалното значение на думата означава извънезиковата реалност. Думата освен лексикално значение има и граматическо значение, което определя принадлежността ѝ към определена част на речта.
При усвояване на думите от децата се забелязват някои особености, които разграничават детския речник от речника на възрастните. Разликите са количествени и качествени. По отношение на количествената характеристика на речника на децата той се отличава с по-малък обем. Речникът на възрастния наброява около 30 000 думи, а детето на една година говори с 5 – 10 думи, на две години – с 300, на три години – 1500, на 6 години – с 3600 думи. Тази разлика се дължи на малкия познавателен опит на децата. Другата особеност е по-еднообразният състав на речника на децата. 50% от детския речник са съществителни имена, 27% са глаголи, но те са изключително еднообразни.
По отношение на качествените характеристики се наблюдават също две особености:
1. Едната се отнася до съдържанието на речника на децата – от него отсъстват названията на абстрактни понятия.
2. Другата особеност е осмислянето на обобщаващото значение на думата, което е трудно за децата.
Основните задачи за обогатяването на речта на децата са:

  • Количествено натрупване на думи, необходими на детето в общуването му с околните;

  • Затвърдяване на речника и осмисляне на значението на думите;

  • Активизация на речника.

Имайки предвид развиващите се възможности на детето, съдържанието на речника от една възрастова група към друга постепенно се усложнява и обогатява с различни части на речта. Обогатяването на речника става по посока на:
- обогатяване на речника с нови думи;
- обогатяване на речника с думи, означаващи качества, количества, свойства на обектите и отношения между обектите;
- обогатяване на речника с обобщаващи думи; 5 – 6-годишните деца е добре да познават родовите и видовите понятия:
цвете – лале; дреха – рокля, блуза; дърво – бреза и др.;
- разглеждане на многозначността на думите:
земя – пръст, суша, планета;
- обогатяване на речника със синоними:
трудолюбив, работлив, прилежен;
- обогатяване на речника с антоними:
малко – голямо
добро – лошо.
Богатството на речника се измерва с количеството овладени думи, но и с тяхното разбиране и правилно използване. Обогатяването на речника и активизирането му се осъществява в занятията по роден език и във всички други занятия. Съответно на трите задачи по обогатяване на речника (вече споменати) се използват и три групи методически похвати:

  • За първично възприемане на думата;

  • За затвърдяване значението на думата;

  • За активизиране употребата на думата.

Основен похват за възприемане на новата дума е назоваването на думата (образец на изговора на думата). Учителят трябва да я изговори така, че да провокира вниманието на детето, то да я запомни, да я възприеме правилно.
Учителят постига това чрез ясна дикция, подходяща интонация, сила на гласа, словесно указание: Чуйте още веднъж! Повторете!
Похватите за затвърдяване на думите са: показване на обекта с назоваване, разгърнато тълкуване и обяснение на думите, словесни поръчения – Дай! Намери! Донеси предмета, с който рисуваш! – молив. Основен похват за активизация на речника са въпросите: Какво е това? С какво се занимава?
Друг похват е допълване на изречението с определена дума: Посадил дядо .... (ряпа). Използват се логически упражнения и дидактически игри.
Занятията също се делят на три групи:
- занятия за възприемане на думата;
- занятия за затвърдяване на думата;
- за актуализация на речника.
За правилното протичане на занятията учителят трябва да се съобразява с възрастта на децата (I, II, III, IV група), с интелектуалното им равнище, със социалната среда. Използването на нагледни средства осигурява резултатността на занятието.Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   22
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница