1. Много глаголи могат да се употребяват и като преходни, и като непреходни. I am writingДата05.02.2017
Размер108.5 Kb.
#14308
Някои глаголи изразяват само какво върши или в какво състояние се намира подлогът. Други показват освен това върху кого или какво се отразява действието, извършено от подлога. Първите се наричат непреходни (Intransitive), а вторите - преходни (Transitive). Непреходните глаголи се употребяват само в действителен залог, а преходните могат да се употребяват и в страдателен залог.
 

1.

Много глаголи могат да се употребяват и като преходни, и като непреходни.

 

I am writing.

Аз пиша.

 

I am writing a letter.

Аз пиша писмо.

 

He spoke loudly.

Той говореше високо.

 

He spoke English.

Той говореше английски.

 

 

 

 

В английския език броят на тези глаголи е много голям. Често пъти една и съща глаголна форма се употребява и преходно, и непреходно, като се превежда на български с различни глаголи:

 

She stood by the door.

Тя стоеше до вратата.

 

She stood the jug on the table.

Тя постави каната на масата.

 

They walked fast.

Те вървяха бързо.

 

He walked the horse.

Той разходи коня.

 

She runs fast.

Тя тича бързо.

 

He ran the bout ashore

Той изкара лодката на брега.

 

 

 

2.

Някои глаголи имат различна форма като преходни и като непреходни:

 

Intransitive - непреходен

Transitive - преходен

 

sit - седя
lie - лежа
fall - падам
rise - ставам

set - поставям (слагам да седне)
lay - поставям (накарвам да легне)
fell - повалям, отсичам
raise - повдигам

 

 

 

3.

Някои преходни глаголи имат пасивно значение, когато са употребени без допълнение:

 

He opened the door.
The door opened.
This door opens easily.
She tore her dress.
This material tears easily
 

Той отвори вратата.
Вратата се отвори.
Тази врата се отваря лесно.
Тя си скъса роклята.
Този плат се къса лесно.
 

4.

В английския език за преходни глаголи се считат не само тези. които вземат пряко допълнение (както на български), а и тези, които вземат непряко или предложно допълнение:
He told her.
They arrived at a decision.
She looked at him.
Такива глаголи също могат да се употребяват в страдателен залог. Виж - Страдателен залог.
1.

Спрегаемите (личните) форми на глагола са винаги свързани с подлог, с който се съгласуват по лице и число:
 I am fifteen. He likes sports.  They have new coats.

 

 

 

2.

Неспрегаемите (неличните) форми на глагола са инфинитивът (the Infinitive), причастията (the Participles) и герундият (the Gerund). Тези форми не могат сами да служат като сказуемо в изречението и не се съгласуват с никакъв подлог.      

 

Ι want to play tennis.
He wants to play tennis.
I saw him coming.
I saw them coming.

Искам да играя тенис.
Той иска да играе тенис.
Видях го да идва.
Видях ги да идват.Според начина, по който образуват формата си за минало време (The Past Tense) и за минало причастие (The Past Participle), глаголите в английския език се делят на правилни (Regular) и неправилни (Irregular). За да се образуват времената на кой да е глагол, трябва да се знаят трите форми, наречени основни (Principal Parts).
a. Инфиннтив (The Infinitive)
b. Минало време (The Past Simple Tense)
c. Минало причастие (The Past Participle)
  1. Правилни са тези глаголи, чието минало време и минало причастие се образуват, като се прибави наставката -ed към инфинитива:   Infinitive - инфинитив Past Tense - минало време Past Participle - минало причастие   work
play worked
played worked
played           Правописни правила 1.1 Когато инфннитивът завършва на „нямо -е", това е изпада пред наставката -ed:
live — lived — lived
bake — baked — baked         1.2 Когато ннфинитивът завършва на -у след съгласна, -у се изменя в -i пред наставката -ed:
cry — cried — cried
reply — replied — replied
Когато -у е след гласна, то остава непроменено:
play — played — played         1.3 Когато инфинитивът завършва на една съгласна, пред която има ударена кратка гласна, съгласната се удвоява пред окончанието -ed:
stop - stopped - stopped
transmit - transmitted - transmitted
но: offer - offered - offered
     differ - differed - differed
     limit - limited - limited
Съгласната г се удвоява, когато сричката е ударена, макар и гласната да е дълга:
occur - occurred - occurred
prefer - preferred - preferred
Когато инфинитивът завършва на I, макар и в неударена сричка, I се удвоява. Това правило не важи за американския правопис.
travel - travelled - travelled, aм. traveled
Удвоява се крайната съгласна и в следните глаголи:
kidnap - kidnapped - kidnapped
worship - worshipped - worshipped
handicap - handicapped - handicapped

Повечето английски глаголи са правилни. Всички нови глаголи. които се образуват, са винаги правилни:


motor - motored - motored
televize - televized - televized         2. Неправилните глаголи образуват основните си форми по следните няколко начина:         2.1 С промяна на коренната гласна, без окончание в минало време, често с окончание -(е)п в миналото причастие:   speak — spoke — spoken get — got — got     take — took — taken sing — sang — sung     write — wrote — written begin — began — begun     give — gave — given swing — swung — swung     see — saw — seen sting — stung — stung           2.2 С окончание t в минало време и миналото причастие:   dwell — dwelt — dwelt spell — spelt — spelt     smell — smelt — smelt learn — learnt — learnt     Редица глаголи от тази група (learn, spell и др.) имат и правилни форми с наставка -ed:
learn — learned — learned.         2.3 С промяна на корена и с окончание t или d:   keep — kept — kept
sleep — slept — slept
weep — wept — wept
sell — sold — sold
tell — told — told bring — brought — brought
think — thought — thought
fight — fought — fought
teach — taught — taught
catch — caught — caught           2.4 С промяна на d в t:     build — built — built lend — lent — lent     spend — spent — spent send — sent — sent           2.5 Без никаква промяна:   cut — cut — cut
shut — shut — shut
put — put — put set — set — set
let — let — let
cost — cost — cost     Към тази група спадат и глаголите burst, cast, hit, hurt, shed, split, spread, thrust и пр.         2.6 Глаголите go и be образуват основните си форми от различни корени:
go — went — gone
be — was — been
  2.7 Малка група глаголи са смесени - миналото им време се образува с наставката -ed, а миналото причастие с -(е)n:     show - showed - shown
sow [sou] - sowed - sown
mow [mou] - mowed - mown swell - swelled - swollen
sew [sou] - sewed - sown
strew - strewed - strewn           2.8 Глаголите have, make, lay, say, pay имат следните форми:
have — had — had
lay — laid — laid
make — made — made
pay — paid — paid
say — said [sed] — said
  2.9 Така наречените дефективни глаголи (Defective Verbs) нямат инфинитив и минало причастие, a must има само една форма. При означаване на основните им форми вместо липсващия инфинитив се дава формата за сегашно време:
can — could
shall — should
may — might
will — would
must —
ought — ought

По начина на образуването си глаголите се делят на: 1. Прости (simple или primary) — без представка:


go, run, catch, take, sleep         2. Производни (derivative). Те се образуват с представки и наставки:

а) С представки:
un-: do — правя — undo — развалям
re-: write — пиша — rewrite — написвам отново
de-: form — образувам — deform — деформирам
dis-: appear — явявям се — disappear — изчезвам
en-: large — голям — enlarge — увеличавам
mis-: take — вземам — mistake — обърквам и др.

б) С наставки:
-en: black — черен — blacken — почерням; short — къс — shorten — скъсявам; wide — широк — widen — разширявам
-ize, -ise: drama — драма — dramatize — драматизирам; fertile — плодороден — fertilize — наторявам; human — човешки — humanize — очовечавам
-ify: electric — електрически — electrify — електрифицирам; simple — прост — simplify — опростявам

Като производни глаголи се считат и тези, които са произлезли без промяна от други части на речта, главно от съществителни. Това явление е твърде характерно за английския език:


colour — цвят — colour — оцветявам (се)
motor — мотор — motor — карам кола
ship — кораб — ship — изпращам с кораб
pale — блед — pale — побледнявам
  3. Съставни (compound). Те се образуват главно с наречия, употребени като представки или поставени след глагола:

а) С наречия, употребени като представки.
over: do - правя - overdo - прекалявам, препичам (във фурна); estimate - ценя - overestimate - надценявам
under: estimate - ценя - underestimate - подценявам
out: shout - викам - outshout - надвиквам

б) С наречия след глагола. Този начин е особено разпространен в английския език. Почти всички най-употребими глаголи имат такива производни. Понякога смисълът им е близък до основното значение на глагола, но в други случаи той е твърде различен.
get:
get away — измъквам се
get back — връщам се; получавам обратно
get in — влизам
get out — излизам: измъквам се
get on — качвам се (в трамвай и пр.)
get off — слизам (от трамвай и пр.)
get up — ставам, надигам се
get over — преодолявам
go:
go away — отивам си
go in — влизам
go out — излизам
go off — отивам си; изгърмява (за оръжие)
go on — продължавам
go up — качвам се
go down — слизам; приема се (добре, зле)
take:
take off — свалям (дреха): излита (за самолет)
take round — развеждам
run:
run off — избягвам
run over — прегазвам

в) За съвременния английски език са характерни и фразеологични глаголни съчетания като:
take notice (of) — забелязвам
take (have) a look (at) — поглеждам
have lunch, etc. — обядвам и пр.
give a kick — ритвам
catch sight of — съзирам
pay attention (to) — обръщам внимание (на), внимавам

С такива фразеологични съчетания може да се изрази свършен вид на глагола или еднократно действие:


He kicks the ball. Той рита топката.
He gives the ball a kick. Той ритва топката.
She looked at the picture. Тя гледаше (погледна) картината.
She took a look at the picture. Тя погледна картината.
Каталог: phocadownload -> uroci
uroci -> Прости времена simple (indefinite) tenses просто сегашно време The Present Simple Tense Образуване
uroci -> 1. Относителните местоимения са: who който, която, което, които whose чиито, чиято, чието, чиито whom
uroci -> One се употребява: а Със значение „човек, хората. Има родителен падеж one's
uroci -> Перфектни (предварителни) времена — the perfect tenses обща характеристика на перфектните времена
uroci -> The past simple tense
uroci -> This is a table. Take these books: That
uroci -> 1. Числителни имена от 0 до 12 са прости думи: 0 — nought, zero 4 — four 8 — eight 1 — one 5 — five 9 — nine 2 — two 6 — six 10 — ten 3 — three 7 — seven 11 — eleven 12 — twelve Нулата в телефонни номера се чете о
uroci -> Each other (за две лица) един друг(иго), един другиму и one another
uroci -> Бъдеще време в миналото The Future in the Past
uroci -> Образуване


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница