1. Наименование на курсаДата14.10.2018
Размер59.52 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 28/2/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Английска филология

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


Филологии

Специалност(и)

<наименование>1


Приложна лингвистика ( втори чужд език)

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада с названието на дисциплината по учебния план>


Морфология на САЕ

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


задължителен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър'; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


ОКС “ Бакалавър”

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


Втора

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


ІVти и Vти

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


6

8.Име на лектора

<акад. дл. ><н. зв. ><име фамилия>


Доц. Михаил Грънчаров

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Студентите, успешно завършили обучението си по тази дисциплина, ще са придобили представа за мястото на морфологията в структурните езикови нива, за методите на морфологичен анализ, граматическите категории и маркери, и разнообразието от словообразувателни модели.

ще могат ...


Те ще могат да използват от система от класификации и граматически маркери както при теоретични анализи, така и като варианти в превод на художествена и научно-популярна литература.

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


аудиторно

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


Необходимо условие за записване на курса по Морфология на САЕ е владеене на английски език на ниво В2 и посещавани лекции и семинари по Езикознание.

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Курсът Морфология на САЕ има за цел да запознае студентите с основния теоретичен апарат на граматиката в английския език и с основните процеси на словообразуването, разгледани от морфологична гледна точка и да им предостави широкообхватен поглед върху важни аспекти от лингвистичната теория в дескриптивен план. Разглеждат се граматическите категории и маркери, частите на речта, и методите на морфологичен анализ. Частите на речта са представени чрез морфологични, семантични и синтактични класификации и характеристики. Словообразувателните модели се разглеждат освен като норма, и като източник на неологизми в изключително динамичния живот днес.

<списък библиографски източници>


Библиография:

  1. Foley, Mark and Diane Hall. Advanced Learner’s Grammar: Longman: 2003

  2. Hewings, Martin. Advanced Grammar in Use: Cambridge University Press, 2005.

  3. Quirk, Randolph and Sydney Greenbaum. A University Grammar of English: Longman 1973.

  4. Quirk, Randolph and Sydney Greenbaum. A Student’s Grammar of English: Longman 1974.

  5. Biber, Douglas et.al. Student’s Grammar of Written and Spoken English: Pearson Education Limited, 2003.

6. Веселина Койнакова, Сашко Павлов; Помагало по морфология на САЕ: Пловдивско университетско издателство, 2003.

14.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


лекции и семинари

15.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Курсът завършва с изпит от две части: разработка на теоретичен въпрос и на практически задачи. При практическите задачи се използва точкова система, приравнена в цифрова оценка по схема- процента умножен по 6. С оценката върху теоретичния въпрос, поставена спрямо демонстрирането на разбиране и задълбоченост на разработената тема, се оформя крайния резултат като средно аритметично от двете.

16.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


английски

17.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително18.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


Гл.ас. Веселина Койнакова

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


TOPIC 1. Introduction to Morphology. Lexical Morphology and Wordformation.

TOPIC 2. Basic Wordformation Patterns.

TOPIC 3. The English Noun. Semantic classes and Morphological Classes.

TOPIC 4. The Grammatical categories of the English Noun- Number, Gender and Case. Morphological markers and classes.

TOPIC 5. The English article, pronouns and determiners.

TOPIC 6. The English Verb. General characteristics, types of verbs. Finite and Non-finite Verb Phrases.

TOPIC 7 . The Grammatical Categories of the Verb: Tense and Aspect.

TOPIC 8 . Mood, modality and modal verbs

TOPIC 9 . Voice. Active-passive transformations

TOPIC 10. The English adjective. Classifications, types, criteria .

TOPIC 11. The English adverb. Classifications.Closed and open

classes .

TOPIC 12 . The Conjunction, The Interjection, and The Particle.

б) семинари (списък от теми или текстов файл)


TOPIC 1. Introduction to Morphology. Lexical Morphology and Wordformation.

TOPIC 2. Basic Wordformation Patterns.

TOPIC 3. The English Noun. Semantic classes and Morphological Classes.

TOPIC 4. The Grammatical categories of the English Noun- Number, Gender and Case. Morphological markers and classes.

TOPIC 5. The English article, pronouns and determiners.

TOPIC 6. The English Verb. General characteristics, types of verbs. Finite and Non-finite Verb Phrases.

TOPIC 7 . The Grammatical Categories of the Verb: Tense and Aspect.

TOPIC 8 . Mood, modality and modal verbs

TOPIC 9 . Voice. Active-passive transformations

TOPIC 10. The English adjective. Classifications, types, criteria .

TOPIC 11. The English adverb. Classifications.Closed and open

classes .TOPIC 12 . The Conjunction, The Interjection, and The Particle.

в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)
1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 14 октомври 2018 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница