1. Наименование на курсаДата02.06.2018
Размер103.29 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 27/3/2013


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Общо езикознание и история на българския език

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


2.1. Филология

Специалност(и)

<наименование>1


Български език и турски език

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада със назването на дисциплината по учебния план>


Турски език (Практически курс)

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


Задължителен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


бакалавър

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


Трета година

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


Пети и шести семестър

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


16

8.Име на лектора

<акад. дл. н. зв. име фамилия>


ас. Харун Бекир

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Успешно завършилите курса на обучение по практически турски език студенти ще знаят в практически план да прилагат натрупаното лексикално богатство в комбинация с по-сложни граматични конструкции за постигане на максимално близко до живата турска реч изразяване в писмена форма. Занятията по превод осигуряват на студентите знания за основните структурнотипологични черти и особености на турския език, както и да изгради у тях основни умения и навици за извършване на писмен превод от български на турски език и от турски на български в кръга на теми като част от отделните функционални стилове на съвременния турски език. Занятията по разговор целят обучаемите да получат както фактологически, така и езикови познания в различни области от съвременния живот и най-вече специфичната терминология, свързана с тях. При подбора на темите са ползвани оригинални текстове от различни турски списания и издания. Работата с текстове развива и стабилизира говорните им навици, разширява и познанията им за турската действителност. Успоредно с това обучаемите се запознават с различни видове оригинални формуляри и тяхното правилно попълване.

ще могат ...


... да разбират най-често употребявани думи и изрази от области, свързани с всекидневието. Ще могат да схващам същественото от кратки и ясни послания и съобщения. Ще могат да общуват във всекидневни рутинни ситуации, изискващи обикновен, пряк обмен на информация по познати теми и дейности. Ще мога да разбирам текстове, съдържащи предимно често употребявана всекидневна и професионална лексика. Ще мога да разбирам описания на събития, чувства и желания в лична кореспонденция Ще могат да водя кратък разговор. Ще могат да опиша накратко с определен набор от изрази и изречения семейството си и околните, дома си и условията на живот, образованието настоящата или предишната си професионална дейност. Могат да напиша кратки бележки и съобщения. Ще могат да съставят несложен свързан текст на теми, които са ми познати или ги интересуват. Ще могат да водя лична кореспонденция, като описват събития и впечатления и писмено да изразяват благодарност.

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


В семинарни зали

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


Успешно положили изпит по Практически турски език от втори курс.

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)


Популярни граматики на турския език, които им предоставя преподавателят; материали от печатната преса; слушане на турски телевизионни канали.

13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Курсът предвижда работа по учебната система HITIT. Тази учебна система съдържа множество текстове, които представляват материал за практическа работа. Успоредно с това преподавателят организира водене на разговори и диалози, чиято цел е да се положат основи на използването на еика като комуникативно средство. Преподаването на турския език предвижда динамичното му изучаване, като преди всичко се цели постигането на задоволително комуникативно ниво на вледеене на езика, свободното му използване - устно и писмено, както и познаване на турската етнокултурна среда като неразделна част от действителността в региона на Югоизточна Европа. В този курс на обучение по турски език главанта задача е усвояване на основните граматически и лексикални единици, на задължителните синтактични структури, за изграждане на необходимите практически навици, които от своя страна ще осигурят правилното използване на езика в различни комуникативни ситуации. Курса придвижда овладяване на езика на граматично-морфологично ниво и предполага по-сериозно задълбочаване в синтактичните структури на езика, както и значително разширяване на речниковия фонд и разнообразната му употреба. През този период на обучение студентите трябва да усвоят нови езикови средства, с които да се надгради нивото на знания за езиковата система и на уменията за използването й в общуването, които са били усвоени по време на обучението през първата и втората година. За тази цел по време на курса на обучение се включват и оригинални текстове с умерена сложност, съобразена с нивото на езика, достигнато до момента. Всеки модул през който преминава обучението се състои от три части: граматика, лексика и разговорен турски език, позволяващи усвояването на материала и конкретното му прилагане в устна и писмена форма. Обучаваните трябва да бъдат запознати със социокултурните норми на турското общество – в най-широк и по-тесен мащаб, бит, за характерните особености на социокултурната среда и живота на носителите на този езеик. В тази насока се предвижда работа, която засяга различна семантика на лексикалните единици или постигане на езикова адекватност при боравеното с метафорични значения на думите. Обучаваните трябва да добият понятия, езикови и социокултурни знания и речеви умения в различни тематични области, които да използват в учебна и реална ситуация.

<списък библиографски източници>


Hitit Yabancılar İçin Öğretim Seti /Ders Kitabı, Çalışma Kitabı/, Ankara Üniversitesi TÖMER.

Сборник с текстова на турски език, Е. Боев, В. Самарджиева, Ю. Кирилова.

Турска граматика, Гълъб Гълъбов.

Учебник по турски език, Руси Беров и Емил Боев.

Uygulamalı Türkçe Bilgileri, Osman Göker.

Örneklerle Türkçe Kompozisyon Bilgileri, Ali Oğuzkan.

Türkçenin Grameri, Tahsin Banguğolu.

Дейвид Полард и Асуман Челен Полард. Научи сам турски. Пълен курс за овладяване на основните умения: разбиране, говорене, писане, четене.


текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


Учебните дейности са практически под формата на семинарни занятия по конкретните тема с оглед на граматиката и лексиката. . Всеки модул през който преминава обучението се състои от три части: граматика, лексика и разговорен турски език, позволяващи усвояването на материала и конкретното му прилагане в устна и писмена форма. Методът на преподаване е практико-аналитичен с цел превод и по-задълбочена комуникация.

14.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Учебната дисциплина завършва с изпит от писмена и устна част.

15.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


Български език и турски език.

16.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително17.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


ас. Харун Бекир

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


1. Текст: В света на бизнеса. Нова работа. На работното място. Тайните на успеха.

Граматика: Желателно наклонение на глаголите в турския език. Упражнения.2. Текст: Време е за спорт.

Граматика-Лексика: Залог на глаголите в турския език. Упражнения.3. Текст: Ако мечтите ни се сбъднат.

Граматика-Лексика: Желателно-условно наклонение на глаголите в турския език. Звателна форма на съществителните имена. Сегашно време - положителна, отрицателна, въпросителна, отрицателно-въпросителна форма. Отделителен падеж. Дателен падеж. Имената следлози. Следлози с дателен и отделителен падеж. Упражнения.4. Текст: Моето семейство. Роднински връзки.

Граматика-Лексика: Лични местоимения в местен, отделителен и дателен падеж. Притежателно именно словосъчетание (изафет първи вид). Неопределително именно словосъчетание (изафет втори вид). Трети вид изафет. Верижни изафети. Упражнения.5. Текст: Стоки и покупки. В магазина. Как пазаруват хората в Турция?

Граматика-Лексика: Наклонение. Повелително наклонение. Значение, образуване, спрежение. Желателно наклонение. Употреба, образуване. Упражнения.6. Текст: Кой филм гледахте?

Граматика-Лексика: Минало свършено време. Образуване, значение. Минало свършено време на спомагателния глагол съм. Упражнения.7. Текст: Като на филм.

Граматика-Лексика: Наставката taki/daki. Притежателни местоимения образувани с частицата –ki. Наречия – видове. Наречия за място, образуване. Думите има, няма в минало свършено време. Засилени форми на някои прилагателни. Упражнения.8. Текст: Обичам Истанбул. Посещение в двореца Чираган.

Граматика-Лексика: Преходни и непреходни глаголи. Употреба. Винителен падеж. Лични местоимения във винителен падеж. Упражнения.9. Текст: Как се запознахме със съпруга ми? Едно голямо щастливо семейство.

Граматика-Лексика: Относителни, показателни, въпросителни, неопределителни, прилагателни. Видове прилагателни по строеж: прости, производни, сложни. Упражнения.10. Текст: Ваканция. Куадасъ.

Граматика-Лексика: Бъдеще време. Образуване, значение, спрежение. Глаголът съм в бъдеще време. Упражнения.11. Текст: Двама братя.

Граматика-Лексика: Сравнение. Употреба на следлозите gibi, kadar. Минало неопределено време. Образуване, значение. Минало неопределено време на глагола съм. Упражнения.12. Текст: Съвременните технологии и хората.

Граматика-Лексика: Сегашно продължително, минало свидетелско продължително, минало несвидетелско продължително време. Форми на глагола за възможност и невъзможност. Упражнения.13. Текст: Човешки портрети – описание, навици, хоби.

Граматика-Лексика: Съюзи. Видове. Употреба. Упражнения.14. Текст: Правила за движение по пътищата. Професия учител.

Граматика-Лексика: Употреба на инфинитивната форма на глагола. Употреба на инфинитива и лекия инфинитив с падежни окончания. Упражнения.15. Текст: Почивка в края на седмицата. Харесва ли ви да повишавате адреналина си?

Граматика-Лексика: Деепричастие. Видове. Деепричастието на –ıp – употреба, значение. Деепричастието на –madan/-meden, употреба. Деепричастието на – dıktan sonra. деепричастието на –arak. Упражнения.16. Текст: Митническа проверка.

Граматика-Лексика: Следлогът için и съчетанието -mak/-mek için. Близко бъдеще време. Близко бъдеще време в миналото. Упражнения.17. Текст: Анекдоти за Настрадин Ходжа.

Граматика-Лексика: Подчинени обстоятелствени изречения за причина. Упражнения.


б) семинари (списък от теми или текстов файл)в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)


Учебници и допълнителни материали от различни източници.

1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 02 юни 2018 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница