1. Наименование на курсаДата19.07.2018
Размер53.96 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 9/1/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Общо езикознание и история на българския език

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


2.1. филология

Специалност(и)

<наименование>1


Всички специалности във Филологическия факултетОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада със назването на дисциплината по учебния план>


Философия на езика

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


Факултативен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


ОКС бакалавар

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


За всички години на обучение

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


През всички семестри

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>
3

8.Име на лектора

<акад. дл. н. зв. име фамилия>


Гл. ас. Лъчезар Янков

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Завършилите обучението по тази дисциплина ще знаят повече за връзките между езикознанието и философията както днес, така и през предишни исторически епохи. Ще научат за основните философски идеи, които са оказвали влияние върху лингвистичните школи и върху някои от най-значимите учени в историята на езикознанието.

ще могат ...


Завършилите тази дисциплина ще могат да тълкуват различни по стил философски текстове, където си разглежда проблематика, свързана с естествения човешки език.

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


Аудиторно

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


Успешно положен изпит по увод в общото езикознание.

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)


Всички компоненти от програмата.

13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Близостта на предмета на езикознанието и на философията.

Естественият език и философията като изразителни на индивидуалния и на колективния мироглед.

Езикознание и логика.

Езикознание и гносеология.

Език и съзнание.

Език и култура.

Език и политика.

14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


В. Бузов. Философия на езика. Велико Търново. 2002.

Философия и език. Съставител Вихрен Бузов. Велико Търново. 2004.

Философията в Оксфорд днес. Съставител и редактор Мария Стойчева. С., 1996.

Дж. Остин. Как с думи се вършат неща. С., 1996.


15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


Семинари.

Изложение в резюме на философските теории.

Работа с текстове.

16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Завършва с изпит.

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


български

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


Гл. Ас. Лъчезар Янков

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)б) семинари (списък от теми или текстов файл)


Проблемът за езика в митологиите на различни народи.

Проблемът за езика в основните религии.

Език и съзнание.

Теорията на игрите и проблемите на естествения език.

Класически и модерни философски концепции за езика. Сократ, Платон, Аристотел, Кант, Фреге, Ръсел, Витгенщайн.

Философията на културата и философията на политиката за езика.Езици на машините и езици на животните.

в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)
1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 19 юли 2018 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница