1. Наименование на курсаДата15.08.2018
Размер69.75 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 9/1/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Катедра по български език

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


2.1. Филология

Специалност(и)

<наименование>1


Българска филология

Славянска филологияОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада със назването на дисциплината по учебния план>


Съвременен български език (Лексикология)

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


задължителен

задължителен


4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


бакалавър

магистър

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


втора

втора

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


трети

трети

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


4

3

8.Име на лектора

<акад. дл. н. зв. име фамилия>


Чл.-кор. проф. д-р Тодор Бояджиев

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Основни понятия от областта на семиотиката и лексикалната семантика. Гносеологически аспект на номинацията. Знаков характер на думата. Структура на лексикалното значение. Системност на лексиката и фразеологията.

ще могат ...


Да анализират лексикалната семантика, да структурират лексикалното значение, да разграничават езиковия от речевия аспект на думата, да използват стилистичните възможности на различните лексикални парадигми.

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


аудиторно; лекционен курс и семинарни занятия

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


Базира се върху знанията и уменията, формирани в курса по Увод в езикознанието.

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Курсът включва следните тематични модули: 1. Знаков характер на думата. Език и реч. Значение и употреба; 2. Лексикална семантика. Първична и вторична номинация. Структура на лексикалното значение. Номинация и конотация; 3. Лексиката като система и структура. Основни лексикално-семантични парадигми. Класификация на лексиката по различни формални, семантични и функционални критерии; 4. Стилистичен аспект на лексиката; 5. Фразеология. Семантика и структура на фразеологичната единица. Класификация на фразеологизмите; 6. Лексикография. Типология на речниците.

14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


Т.Бояджиев. Българска лексикология, София, 2002.

В. Зидарова. Лексикология на съвременния българския език, Пловдив, 2009.

В. Зидарова. Помагало по българска лексикология, Пловдив, 2009.

Ст. Георгиев. Българска семасиология, Велико Търново, 1993.

Р. Русинов, Ст. Георгиев. Лексикология на българския книжовен език, Велико Търново, 1996.

Изследвания по фразеология, лексикология и лексикография, София, 2005.

Въпроси на съвременната българска лексикология и лексикография, София, 1986.

Проблеми на българската лексикология, фразеология и лексикография, София, 2002.

Словообразуване и лексикология, София,2009.

К. Ничева. Българска фразеология, София, 1987.

В.Кювлиева. Устойчивите сравнения в българския език, София, 1986.

В. Кювлиева. Фразеологизмите в българския език, София, 1986.


15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


Лекции, семинарни занятия и самостоятелна подготовка.

16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Изпит, включващ теоретичен и практически компонент.

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


български

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


Чл.-кор. проф. д-р Тодор Бояджиев

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


 1. Знаков характер на думата. Семиотични признаци на думата. Думата като виртуален и като актуален знак.

 2. Номинация. Гносеологически аспект на номинативния процес. Денотат.Десигнат. Конотация. Първична и вторична номинация. Семантична мотивираност на производните думи. Полисемия. Значение и употреба. Пряка и преносна употреба.

 3. Лексиката като система и структура. Особености на лексикалната система. Формиране на речниковия фонд. Лексикално-семантични парадигми: тематични полета, синоними, антоними, пароними, омоними.

 4. Домашна и чужда лексика. Видове чужди думи в българския език – причини и пътища за проникването им, сфери на употреба, адаптация към българския език.

 5. Активна и пасивна лексика – архаизми, историзми, неологизми, оказионализми. Социално специализирана лексика – термини, социолекти, диалектизми.

 6. Стилистичен потенциал на лексиката. Лекискални маркери на функционалните стилове.

 7. Фразеологията като наука. Същност и класификация на устойчивите словосъчетания. Семантика и структура на фразеологичната единица. Устойчиви сравнения. Фразема и лексема.

 8. Лексикография. Възникване на българската лексикография и основни лексикографски трудове. Структура на речниковата статия.


б) семинари (списък от теми или текстов файл)


 1. Същност на думата като езикова единица. Форма и значение. Съпоставка между граматическо и лексикално значение.

 2. Практическо определяне на лексикалното значение на думата. Вътрешна форма.

 3. Полисемия. Структура на многозначната дума. Метафорично и метонимично преносно значение.

 4. Семантични отношения между думите – синонимия и антонимия. Същност и видове.

 5. Формални отношения между думите – омонимия и паронимия. Същност и видове.

 6. Активна и пасивна лексика.

 7. Домашна и чужда лекиска.


в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)
1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 15 август 2018 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница