1. Наименование на курсаДата15.08.2018
Размер82.38 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 9/1/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример:

Ivan_Kanchev_Lexikologia.doc


ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Катедра по романистика и германистика

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


1.3. Педагогика на обучението по български и испански език

2.1. Филология


Специалност(и)

<наименование>1


Български език и испански език

Приложна лингвистика (два чужди)

Лингвистика (англ. и чужд с ИТ)

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада със назването на дисциплината по учебния план>


Съвременен испански език (Лексикология)

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


Задължителен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


ОКС бакалавър´´

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


Втора

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


ІІІ

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


3

8.Име на лектора

<акад. дл. н. зв. име фамилия>


проф. дфн Иван Кънчев

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Студените придобиват познания за структурата на лексикалното равнище на съвременния испаснски език, за функцията на лексемите в съответните полета и за типологичните принципи, неутрализиращи опозициите в системата.

Ръководно начало в тяхното емпирично познание е съотношението междусема, семема, класема, лексема и архилексема

ще могат ...


да обогатят своя практически опит в двустранния, устен и писмен, превод в

часовете на дисциплината Съвременен испански език (Практически курс).


10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


Аудиторно

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


11.1. Предварителни изисквание: предпоставка за курса по лексикология е подходът в практическото обучение по лексика като система от семантични полета. За степента на придобитите умения и навици по лексикология се съди по резултата от годишния изпит по испански език (практически курс), положен в края на първата учебна дисциплина.

11.2. Изисквания за други курсове: в учебната програма на Избираема дисци-плина (І курс, ІІ семестър) да се предвидят часове по практическа лексикология, съобразени с тематика за превод в дисциплината Испански език (практически курс).

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)


За разгръщане на познанията по обща и сравнителна лексикология на студентите се препоръчва да посешават занятията по

1) Компютърна лингвистика и 2) Избираема дисцплина 2 (І курс, ІІ семестър).


13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Курсът по Съвременен испански език (Лексикология) има за цел да въведе студентите в стуктурата на лексикалното равнище на посочения романски език.

Критерийте за анализ и описание съответстват на принципите на съвременния европейски структурализъм и на теорията за лексикалните полета. сМетоди и форми на обучение: теоретични лекции и семинарни упражнения.

Методи и форми на оценяване и за осъществяване на обратна връзка:

а) устен изпит, съчетан с писмена работа върху определено лексикално поле.

б) текуща проверка чрез тест.

Критерии за оценяване: степен на придобити основни познания по структурална семантика, надградила постиженията на традиционната лексикология.

14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


Eugenio Coseriu, Principios de semántica estructural, Madrid, 1977.

Еugenio Coseriu, Gramática, semántica, universales, Madrid, 1987.

María Moliner, Diccionario de uso del español, Madrid, 1975.

Тодор Бояджиев, Българска лексикология, София, 1986.


15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


30 часа лекции, посветени на лексикалното значение и на неговата форма в думата, лексемата. Прави се последоватален анализ на отделните типове лексикални полета (едноизмери, двуизмерни и многоизмерни). Въвежда се понятието лексикална солидарност и се проследява генезиса на метафората в прозата и мерената реч.

15 часа семинарни упражнения за анализ на лексикалните полета.

Предвиждат се 45 часа за самоподготовка: консултация на библиографски източници и работа върху конкретни тестове.


16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


изпит, съпроводен с писмена работа върху контретна тема

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


испански език

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


проф. дфн Иван Кънчев

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


Теми за лекционния курс:

1. Предмет, цели и задачи на структуралната семантика (трад. лексикология)

2. Лексикално знечение. Генезис на лексикалното знание

3. Понятията сема, семема, класема и виртуема (според Потие и Косериу)

4. Дефиниция на понятието лексикално поле

5. Структура на лексикалното поле: ядро и перифария. Лексема и архилексема

6. Типология на лексикалните полета в съвременния испански език

7. Синоними, антоними, омоними, омофони, омографи и пароними

8. Лексикология и лексикография. Видове речници

9. Заемки и чуждици

10. Лексически съкращения. Лексикализация на съкращенията

11. Постижетния на испанската структурална семантика.


б) семинари (списък от теми или текстов файл)


Теми за семинарните упражнения:

1. Понятие за лексикално равнище. Критерии за определяне на лексикалното равнище.

2. Видове морфеми: лексема и грамена.

3. Класове думи и части на речта. Понятието категорема

4. Структура на едноизмерните лексикални полета.

5. Структура на двуизмерните лексикални полета

6. Структура на многоизмерните лексикални полета

7. Видове лексикална солираност. Неутрализация и метафора.
в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)


Теми:

1. Типологични сходства и разлики между лексикалните полета в испански и български език2. Практически резултати от анализа на семантичната поле роднинство.

г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)


За самоподготовката по предварително зададени теми студентите ползват лексикографските източници в библиотеката на ФФ.

1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 15 август 2018 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница