1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономикаДата22.07.2016
Размер341.65 Kb.
#281
Антитероризъм – дефиниции и изясняване на понятието
Антитерористичните мерки на страните целят да се намали уязвимостта на функционирането на отделните държавни, обществени организации и гражданите при терористичен акт и да се предотвратят терористични актове, да се защитят гражданите.
1. Нужда от антитерористични мерки

1.1. Тероризъм и световната икономика

Тероризмът въздейства върху световната икономика чрез различен брой канали. Непосредственото въздействие са загуба на живот, увреждане на имущество и инфраструктура, както и нарушаване дейността на финансовите пазари. В следствие на това разходите по отношение на спасителните усилия и управление на последващи кризи са значителни. Високи са и разходите във всяка засегната страна по отношение на коригиращите мерки за липсващи звена от сигурността , които не са могли да предотвратят терористичните атаки.

• Международния валутен фонд оценява, че щетите и разходите за тях в САЩ, произтичащи от терористични атаки са около 0,75 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП), или 75 милиарда щатски долара годишно (МВФ, 2001). Като страна, която е със световно икономическо значение, това оказва влияние не само на разходите на регионалната им икономика, но и на световна.

• Американското финансово бюро към Конгреса (CBO) прави проучване в областта, което оценява разходите за допълнителна сигурност и разходите за забавяне при транспортиране, произтичащи от повишена сигурност на САЩ около 20 милиарда щатски долара (или около 0,3 на сто от БВП в тази област на икономиката) през 2002 година. Промените, направени за разходи за сигурност водят до намаляване на общата факторна производителност с около 0,3 на сто (CBO САЩ, 2002).

•Анализи в бизнес сектора показват, че поради продължаващата заплаха от тероризъм, търговските застрахователни премии могат да се увеличат с около 20 на сто в САЩ, което ще повиши бизнес разходите с около 30 милиарда евро на година (UBS Warburg, 2001, цитирани в Penm и др., 2003 г. и Eau, 2003).

• Според Международния валутен фонд (2001) ръст с 10 на сто на запасите на стоки в САЩ ще наложи допълнителни разходи за изпълнение е около 7.5 милиарда щатски долара годишно (цитирано в Penm и др., 2003).2. Борба с тероризма в транспортния сектор

Друг важен канал, по който продължаващата заплаха от тероризъм засяга световната икономическа дейност, се осъществява чрез неговото въздействие върху доверието на потребителите. Заплахата от тероризъм може да доведе до по-ниски разходи особено в авиокомпаниите, туризма и промишлеността.

Прилагането на мерките за борба с тероризма изискват както еднократни, така и постоянни инвестиции в нова инфраструктура и процеси, които водят до краткосрочни и средносрочни увеличения в разходите за осъществяване на международен бизнес и пътувания.

Така например, очакваните разходи за допълнителните мерки за сигурност, взети като непосредствен отговор на атаките от 11 септември 2001 са били около 1 до 3 на сто от търговските потоци в Северна Америка, което се равнява на увеличаване на търговските годишни разходи между US $ 5.6 и $ 16,8 млрд. (ОИСР, 2002). Ако тези мерки са приложени към световната търговия това би струвало между 60 милиарда щатски долара и 180 милиарда щатски долара или до 0,6 на сто от световния БВП (Eau, 2003).

Този раздел се разглежда някои от инициативите, въведени за повишаване на морския транспорт и въздухоплаването .
Нови мерки за морска сигурност

В Международната морска организация (IMO) през декември 2002г. бяха приети серия от мерки, насочени към укрепване на сигурността на мореплаването и наказване на актове на тероризма. Те включват:

• Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения (ISPS), който влиза в сила от 1 юли 2004 г., съдържа подробни изисквания, свързани със сигурността на корабоплаването , корабните дружества, пристанищните власти и правителства.

На срещата на високо равнище на страните-членки на Г8 в Кананаскис, Канада, (26 и 27 юни 2002 г.) бе решено:

• да бъде подкрепена Международната морска организация в изменението на Конвенцията за безопасност на човешкия живот по море за условие за монтирането на системи за автоматично откриване на някои кораби;


  • да си сътрудничи със съответните международни организации за единно подобряване на глобалния режим на сигурността на контейнерите, превозвани по море;

 • общи стандарти за електронни митници и отчитане;

В световен мащаб всяка страна с излаз на море е изградила или е в процес на изграждане на система за защита от терористични атаки.
Разходи за нови мерки за морска сигурност

Разходите за спазването на кодекса Международната организация за сигурност на корабните и пристанищни съоръжения (ISPS), въведени от Международната морска организация, са разходите за правене на бизнес в среда с повишена терористична опасност.

За да се съобразят с тези нови правила, с цел да се подобри сигурността на мореплаването, корабните оператори ще трябва да инсталират оборудване за сигурност при прогнозни разходи най-малко 1,3 милиарда щатски долара и текущи оперативни разходи на стойност около 730 милиона щатски долара годишно. Морските пристанища също така ще трябва осигурят допълнителни съоръжения за сигурност. Големи процедурни промени, като например тези, наложени от САЩ за 24 часа предварително уведомление, са по-трудни за осъществяване. Общите разходи на мерките за транспортната борбата с тероризма, които бяха оценени през 2003 г. на не по-малко от 2 млрд. щатски долара (ОИСР, 2003).

Нови мерки за сигурност на въздухоплаването

След увеличаването на опасността от терористични атаки по целия свят, а и след падането на Кулите в САЩ от 11 септ. 2001, системите за сигурност на авиацията в различните държави са с много по-голямо значение отпреди. Съответно – нарастват и усилията на правителствата за укрепването на тези системи. В нашата действителност тези системи са предмет на вниманието на цялата международна общност.

Планът за действие за укрепване на авиационната сигурност на Международната организация за гражданска авиация (ИКАО), формулиран след 11 септември 2001 включва:

• идентифицирането, анализът и разработването на ефективна глобална реакция срещу възникващите нови заплахи и своевременните мерки срещу тях да бъдат предприети в конкретни области, включително летища, летателни апарати и системи за контрол на движението на въздуха и т.н.

• укрепване на сигурността, свързана с разпоредбите на Конвенцията по международно гражданско въздухоплаване, като се използват ускорени процедури, когато това е оправдано и при спазване на общите съображения за безопасност, за да осигури защита на екипажа

• създаване на програми за одит на сигурността за идентифициране и отстраняване на пропуските в изпълнение на задачите за сигурност, свързани с стандартите на Международната организация за гражданка авиация.

С цел да подпомогне държавите с изпълнението, Международната организация за гражданка авиация е разработила програма за обучение по авиационна сигурност.

В САЩ, Закон за защита на американската авиация и транспорта от 2001 г. има за цел да създаде, развие и опрости процедурите за сигурност и да намали шансовете за пробив в сигурността или нарушенията в тази област (Coughlin и др., 2002).


Разходи за нови мерки за сигурност на въздухоплаването

Текущите разходи за антитерористични мерки за подобряване на авиационната сигурност са изключително големи. След 11 септември 2001 г. авиокомпаниите изразходват 43 милиарда щатски долара за мерки за сигурност, сред тях - по-задълбочени проверки на багажа, по-голямо внимание и време, отделено по време на полет за проверка на багажа и пътниците, нови правила за сигурност на вратите на пилотската кабина.(Световна банка, 2003). Законът за защита на авиация и транспорта от 2001 г. оценява разходите на федералното правителство на САЩ около $ 9.3 милиарда през периода от 2002 до 2006. Допълнителните разходи са около 56 милиона щатски долара през 2001 долара

Агенцията за безопасност на въздушния транспорт в Африка инвестира 27 милиона долара за модернизиране на летищна инфраструктура на сигурността (Световна банка, 2003). Мерките за сигурност на въздухоплаването в Австралия за 2002г. са 180 милиона долара.

3. Начини за борба с тероризма

Експерти достигат до идеята, че различните начини за борбата с тероризма могат да бъдат групирани в няколко политики, като например използване на сила (операции, потискащ кампании, наказателни удари, превантивни удари), репресивните възможности (разузнаване, по-голяма сигурност, икономически санкции), помирителни техники (дипломация, социалната реформа) и законодателни отговори (правоприлагащите органи, закони за борба с тероризма и международното право). Антитерористичните мерки могат да бъдат насочени пряко към конкретните извършители или към организациите, които ги организират и финансират.

Характера на публичното благо на антитерористичните мерки е, че всички икономики се възползват от една по-сигурна международна среда и имат интерес да я осъществят и пазят. Противодействието на тероризма създава повишаване на международната сигурност на отделните икономики. От друга страна обаче, ако всяка от тези страни не успее да предприеме необходимите действия, когато се наложи това може да повлияе негативно на глобалното, регионално и национално благосъстояние. Подобно на всички публични блага, най-ефективният начин да се осъществят антитерористични мерки е чрез колективни действия.
4. Антитерористични мерки срещу финансиране на тероризма

Важна част от разглеждания проблем за икономическия аспект на антитероризма е въпросът с терористичните финансови потоци. Тяхното разкриване и предотвратяване е почти непосилна задача за която и да е страна. В повечето случаи парите идват от предприятия, които варират от законния бизнес (например дарения за благотворителни организации) до нелегитимни дейности като контрабанда, кражба на интелектуална собственост, както и наркотици и трафик на хора1. Терористите обменят валута чрез трансфери и нерегулирани алтернативни системи за парични преводи. Пренасят ги физически през международните граници и др. А размерът на сумите е почти невъзможно да се открие.

България, като страна, която се старае да се придържа към международните стандарти и политики на развитие, прие Закон за мерки срещу финансирането на тероризма, обн. ДВ. бр.16 от 18 Февруари 2003г.

С този закон се определят мерките срещу финансирането на тероризма, както и редът и контролът за тяхното прилагане. С този закон се цели да се предотвратят действията на физически и юридически лица, групи и организации, които са насочени към финансиране на такива организации. В Закона подробно се описват всички мерки, които ще се прилагат в тази област и кои подлежи на разследване.


5. Роля на водещи международни организации в борбата с тероризма

5.1. НАТО

Борбата с тероризма е един от приоритетите в политиката на Атлантическия съюз. Този проблем изправя страните-членки пред сериозна и трайна заплаха, която изисква подробна и многостранна стратегическа реакция. На срещата на върха в Рига през 2006 г. НАТО заяви, че тероризмът, заедно с разпространението на оръжия за масово унищожение, вероятно ще бъдат основните заплахи за Алианса през следващите 10 до 15 години. Въпреки това има определени неясноти по тези въпроси, тъй като някои съюзници настояват за по-широко участие в световната борба с теророризма, а други предпочитат по-скромна роля.

Поради разностранния непредвидим характер на тероризма, НАТО се занимава с редица инициативи в областта- политически, оперативни, концептуални, военни, технологични, научни и икономически, за решаване на този въпрос. В резултат на това много области на дейност на НАТО в днешно време са ангажирани в борбата срещу тероризма.

Алиансът допринася набор от активи на международната общност в борбата срещу тероризма. На първо място, НАТО е постоянен Трансатлантически форум, способен на трансформиране на дискусии в колективни решения. На второ място, НАТО има военните способности на разположение. Трето, НАТО е част от една много широка мрежа от партньорства с участието на други държави и международни организации.

Постоянен форум за консултации

Това е една от най-силните страни на НАТО, която осигурява постоянен трансатлантически форум за консултации по въпроси, свързани със сигурността. Тъй като борбата срещу тероризма е посочена като основен елемент от работата на Алианса, в НАТО е установен редовен диалог относно тероризма и свързани с него въпроси сред членовете си, както и с трети страни и други международни организации.

НАТО провежда редица дейности, които са пряко или косвено свързани с борбата срещу тероризма

Операция Active Endeavour е морска операция за наблюдение, водена от военноморските сили на НАТО за борба срещу тероризма чрез патрулиране, ескортиране и наблюдение в Средиземно море. Първоначално ограничена до източната част на Средиземно море, тя е удължена до цялото Средиземно море от март 2004 година.

Операцията е една от осемте мерки, предприети от страна на НАТО за подкрепа на Съединените щати след атентатите от 11 септември, и в момента е само операция на НАТО за борба с тероризма.

НАТО има сериозни политики в информационните технологии, внедрени за борба с тероризма. Също така се провеждат и редица инициативи както за превантивни мерки, така и за заличаване на последици от тероризма. Освен това НАТО провежда и политика на сътрудничество с други страни в тази област.


5.2. Европейски съюз

В Европейския съюз за противодействие на тероризма се прилага „Стратегия за борба с тероризма на Европейския съюз”. Тази стратегия се опира на четири стълба, които се описват с думите – предотвратявам, защитавам, преследвам и реагирам2.

Тази стратегия установява пълна реакция на терористичната заплаха. В Стратегията са описани няколко основни задачи. Първата от тях е да не се допускат терористични атаки и да не се създават благоприятни условия за развитие. Втората задача е осигуряване защита на граждани и обекти с акцент върху усъвършенстване на охраната на външните граници на ЕС и обектите на критичната инфраструктура. Трета задача се явява възпрепятстване на терористичната дейност, разрушаване на терористични мрежи, както и увеличаване на възможностите на различните институции за борба с тероризма. Като четвърта задача е залегнало изграждането на способности за борба с терористичните атаки.

Като цяло, основната задача, залегнала в Европейската стратегия, е преди всичко осигуряването безопасността на гражданите на държавите.

Различните институции на ЕС, които са ангажирани с проблемите на сигурността, обръщат все по-голямо внимание на международното сътрудничество. Едно от структурните звена, непосредствено отговорно за изпълнението на тази задача, е отдел „Тероризъм CS5” Европол. Този отдел има звена, които се занимават с оценка и анализ на терористичната дейност, противодействие на атаки, поддръжка на база данни за всички видове тероризъм. Продуктите на отдела, които могат да се използват от всички страни в ЕС, представляват различни анализи, прогнози и публикации по отношение на тероризма и борбата с него. Освен това, отделът има възможност да оказва помощ по отношение на управлението на кризи, предизвикани от терористични атаки, да подпомага разследвания и др.

6. Специалните служби в борбата с тероризма по света

Съединени Американски Щати

В американската антитерористична мрежа Държавният департамент е водещата и координираща структура, разработваща националната политика и програмата за борба с тероризма. В структурата му има специален отдел, който разработва антитерористичната стратегия и координира сътрудничеството между всички американски институции, чиито компетенции са свързани с противодействието на тероризма. В антитерористичната борба са привлечени редица ведомства, най-значимите сред които са Централното разузнавателно управление, Федералното бюро за разследване и Министерството на отбраната. Също така Държавният департамент организира и провежда обучението на висши ръководни кадри от специалните служби на други държави, както и научноизследователската дейност в областта на тероризма и антитерористичната борба. Ежегодно той подготвя списък на държавите, подкрепящи терористични организации, който се разпространява в цял свят чрез посолствата на Съединените щати.

Основните задачи на ФБР (водеща служба в борбата с тероризма на територията на САЩ) и ЦРУ (водеща служба в борбата с тероризма извън територията на страната), както и на други разузнавателни служби, включени в Разузнавателната общност на Съединените щати, са оперативно наблюдение на обстановката, свързана с тероризма, в страната, региона и света; агентурна работа срещу терористичните организации и информационно-аналитична дейност; усъвършенстване на техническите средства.

Израелска разузнавателна служба МОСАД

В основата на нейната тактика е схващането за сериозно развитие на антитерористичните превантивни мерки, но също така и ответни атаки след извършен терористичен акт. МОСАД организира антитерористичната си дейност на базата на актуална и достоверна разузнавателна информация, придобита чрез нейната агентура.


Германия

Експерти смятат ГСГ-9 за най-ефективната и добре организирана антитерористична структура в Европа. Служба ГСГ-9 е създадена през 1972 г. в рамките на федералната гранична полиция. Нейната структура е от щаб и пет отдела – четири оперативни и един информационно-свързочен. Оперативните отдели са съставени от по тридесет служители. Правната регламентация на дейността є е в специален закон за борба с тероризма.


Йордания

Най-значимата служба за борба с тероризма в Йордания е „Мухабарат ал Ама“ (Служба за общо разузнаване). Антитерористичната дейност на йорданското разузнаване е обусловена от официалната държавна политика спрямо тероризма, изразяваща се в стремеж към установяване на тесни международни контакти в тази насока най-вече с Великобритания, Австрия, Германия, Франция, САЩ, Египет и други държави. При провеждането на операцията по залавянето на Осама бин Ладен и ликвидирането на ръководената от него терористична организация „Ал Кайда“ в края на 2001 г. и началото на 2002 г. служители на йорданското разузнаване залавят трима нейни членове, подготвящи терористични актове срещу граждански обекти, включително и хотели в Аман и Петра, както и срещу израелски граждани, намиращи се в Йордания. По този начин е осуетен опит за убийство на двама официални представители на МОСАД в Аман (от целия Арабски свят МОСАД поддържа легална резидентура единствено в Йордания). При своята визита в Москва крал Абдала обръща особено внимание на антитерористичната борба срещу ислямския радикализъм.Български отряди за борба с тероризма
Българските спецслужби са Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ), 68-ма бригада „Специални сили” – Пловдив и Тихина - Флотския спецназ на България.
I.Специализиран отряд за борба с тероризма (СОБТ)

1.1.Създаване и развитие на СОБТ
Идеята за създаването на СОБТ идва от нарастващата в световен мащаб заплаха от терор. Групи от терористи започват да усещат, че могат по-лесен начин да взимат заложници и така да рекетират управляващите институции в Европа. Обикновените полицейски подразделения не могат да се справят със заплахата и започват да се организират и създават специални отряди за борба с тероризма. Българската власт усеща, че и тя по някакъв начин е застрашена и решава да създаде антитерористичен отряд, именно СОБТ, който днес е най-елитната част в структурата на МВР. Това име отряда носи от 1991 г., когато вече с първия закон за МВР е публично обявено съществуването му. Иначе при основаването му през 1979 г. е наименован Самостоятелен специализиран оперативен мотомилиционерски батальон (СОМБ). Също така е известен с наименованието Специализирано оперативно милиционерско поделение (СОМП). Създаден е на основание 625-то разпореждане на Министерския съвет със заповед К-4404/10.12.1979 г. на министъра на вътрешните работи генерал-полковник Димитър Стоянов. Функциите, които трябва да изпълнява тогава са оперативно-бойни задачи в столицата и на територията на страната. Батальонът е подчинен на Софийско градско управление (СГУ) на МВР. Първото местоположение на отряда е в казармения район на полка на Управление за безопасност и охрана (УБО) в София.

Структурата на батальона по това време е следната: три роти, свързочен взвод и домакинска група по двайсет и осем специалности - снайперисти, парашутисти, сапьори, специалисти по бойно-приложни дисциплини. Построено е стрелбище, зала по карате, специализирана полоса, кабинет за специална подготовка. Въоръжението е стандартното за българската армия - АК-47, АК-74, пистолет "Макаров", снайперска винтовка "Драгунов". По-късно са доставени картечни пистолети "Щаер", пистолети "ЧЗ" и "Марголин", револвери "Таурус" и "Ерма".3

В мирно време батальона трябва да се бори с терористични групи, а във военно да се обединява с армията и с други военни формирования за разбиване на диверсионни организации и групи. Отрядът е добре подготвен, като има постоянни тренировки по стрелба, карате, джудо, както и управление на всякакви моторни превозни средства.

От месец май 1986 г. отрядът вече не е в структурата на СГУ. Той преминава под юрисдикцията на направление "Терор" към Шесто управление на Държавна сигурност. Така СОМП прераства в Специално поделение за борба с тероризма (СПБТ).4По време на съществуването си СОБТ (наричан често „баретите”5 или „червените барети”) участва във възлови операции. До 1989 г. те са общо 11. Операциите са от изключително важно значение за българското общество. Ето и някои от тях:

 • 24 май 1981 г. Бургас - пътнически самолет ДС-9 на турските авиолинии, изпълняващ редовен полет до Бургас, е похитен от четири въоръжени лица на летище Бургас с 86 пътници на борда и целия екипаж. Отрядът се намесва успешно и освобождава самолета от турските терористи;

 • 1983 г. София – Варна - български похитители отвличат наш самолет, летящ от София за Варна. Заповядват на екипажа да лети за Виена. Властите във Варна, за да заблудят похитителите гасят осветлението на морския град. След приземяването на самолета, баретите го щурмуват;

 • 1985 г. София - на централна ЖП гара София е задържан гражданин на ФРГ, член на терористичната група "Баадер Майнхоф";

 • 2 октомври 1986 г. Берлин - пътнически самолет Ту-154 на БГА "Балкан" е похитен от ирански граждани на летище Шьонефелд, Берлин. Това е единствената официална задгранична мисия на баретите;

 • 7 юли 1987 г. Странджа – две отвлечени деца от турци и по пътя за Турската граница в Странджа е организирана атака от спецчастите. Терористите взривяват колата, в която са те и взетите за заложници деца. Децата са ранени, едното тежко и остава инвалид, двама терористи са убити от взрива, а третият е осъден на смърт и екзекутиран;

 • 9 май 1998 г. София – след тежки преговори е задържан извършителя.

От 2003 г. СОБТ е с нова структура, което означава оптимизиран личен състав, създадени са звена за взаимодействие, информация и планиране на спецоперациите.
1.2.Подбор
Като най-елитна специална част в България, СОБТ се нуждае от най-добрите кадри. За едно място в отряда се борят 10 човека. Броят на командосите е около 150. От 2006 г. е въведено конкурсното начало за приемане на служителите в СОБТ. На първо място подбора става, когато има свободни места. Това става рядко, но когато има такива те се обявяват в сайта на МВР. На второ място в редиците на СОБТ влизат само хора с 3 годишен стаж в редиците на МВР или МО. Следва медицинско изследване в Медицинския институт на МВР. След медицинското изследване следва изследване на физическата годност. Тя се изследва чрез психомоторен тест. При него се преминават препятствия, които тестват координация, ловкост, бързина на реакциите , ориентация, равновесие и т.н. След това се прави тест за обща физическа подготовка или т. нар. тест на Купър. Той се състои от катерене на 5 метрова върлина за 6 секунди; коремни възлизания на висилка - 12 броя; 60 метра спринт за 7,8 секунди; скок от място - 2,60 метра; 45 лицеви опори; 16 набирания; крос по неравен терен – 3 км за 12 минути. Следващият етап е изследване на интелектуалните способности и познания. Той включва капацитет на преработка на информацията; пространствено ориентиране и наблюдателност; памет; езикова култура и обща култура. След това е психологическото изследване в Института по психология на МВР по специална методика. Последното изпитание е заключителното интервю.
1.3.Обучение и оборудване
След като бъдат приети на работа, антитерористите минават 9-месечен курс на обучение, преди да влязат в щурмова група. Всеки командос е подложен на тежки тренировки. Учебно-тренировъчния процес поддържа формата на всички служители на СОБТ. Всекидневните тренировки поддържат и затвърждават качествата на командосите. Обучението и тренировките включват тактическа подготовка; стрелкова подготовка с дълго и късо оръжие; полицейска лична защита и оперативно-бойни техники; пиротехническа подготовка; боравене с алпийска екипировка в планински и градски условия; военна топография и ориентиране в непозната местност; военно-медицинска подготовка; водолазна подготовка; парашутна подготовка; работа с различни средства за свръзка и комуникация; снайперска подготовка; обща физическа подготовка; специализирана физическа подготовка.6

Баретите обикновено са бивши спортисти или хора занимавали се доста активно със спорт. За тяхното професионално изграждане като командоси обаче са необходими около 5 години учебно тренировъчни занимания. През тези години те усвояват определени умения и навици за сработване на един добър колектив. Психическата устойчивост също е от голямо значение особено, когато си очи в очи с терориста. Тогава не трябва да има нито миг колебание, относно това какво трябва да се направи.

Оборудването е най-разнообразно и богато в сравнение с останалите звена в МВР. Обикновено там запасите от амуниции, гориво и други ресурси са неизчерпаеми от гледна точка на важността и значението на отряда. Оръжията са най-разнообразни, но най-често отрядът може да се види в акция с Arsenal AR-M4SF в 7,62×39 mm и 5.56x45mm по стандарт на НАТО. Автомат Калашников в различните му модели и картечница ПК7, пистолети „Макаров“ и „Glock“, картечни пистолети „Шипка“ и MP5. Снайперски винтовки „Драгунов“, „Remington“, „Blaser R93″, тежък снайпер „PGM Hécate II”, несмъртоносен електрошоков пистолет „Teaser“, светлинно-звукови и ръчни бойни гранати. Има нисък, среден и висок клас карабини, като те са от 22-ри калибър до 38-ри включително. Транспортните средства, които използват биват БТР, МТ-ЛБ, бронирани и небронирани високопроходими автомобили, както и два MRAP (mine resisting ambush protected) получени от „Военна полиция” на МО. За парашутната си подготовка командосите ползват парашути RS-4/4t и SOC-TW7-315 (летящо крило), а за водолазната си подготовка, системи редуциращи кислорода и щурмови десантни лодки. В оборудването също не липсва и прибори за нощно виждане, алпийска екипировка, тактически набедрени кобури, персонални радио-комуникационни средства, 12 кг. бронежилетки, бронирани каски, защитни очила, ножове. Каската е непробиваема от куршумите, както на късото стрелково оръжие, така и на дългото. Бронежилетките могат да включват и защита на раменете и компоненти за странична защита, а сапьорите носят тежки брони, както и защита на гръбначния стълб.
1.4. Функции и правомощия на СОБТ
Дейността на СОБТ се ръководи от подчинен на министъра на вътрешните работи и главния секретар на МВР - командир, който е главен организатор и носи цялата отговорност за действията на командосите. Командирът осъществява оперативно взаимодействие със структурите на МВР и с други държавни органи при изпълнение на дейностите си.

При освобождаване на заложници, задържане или обезвреждане на


оказващи въоръжена съпротива терористи СОБТ има право да:

 • използват огнестрелно оръжие и други средства, приети на въоръжение, както и специални защитни средства, гарантиращи тяхната лична безопасност и прикритие на самоличността им;

 • отцепват райони, спират или отклоняват движението на пътни превозни средства и временно да прекъсват телекомуникационни връзки;

 • охраняват органи на МВР, държавни органи и организации при изпълнение на функциите им.8

Баретите от СОБТ и техните семейства се ползват от специален режим на регистрация, като самоличността им се запазва в тайна.

Функциите на СОБТ са следните: • предотвратяват и пресичат терористични действия;

 • задържат и/или обезвреждат извършители на особено опасни престъпления, оказващи или склонни да окажат въоръжена съпротива;

 • освобождават заложници;

 • организират и осъществяват охрана на органи на МВР, на държавни органи и организации при изпълнение на функциите им;

 • участват в специални операции на главните и областните дирекции на МВР.9


II. 68-ма бригада „Специални сили” – Пловдив

2.1.История и развитие
Бригадата е наследник на доблестната „Парашутна дружина”, която взема дейно участие през Втората световна война в боевете при Страцин и Стражин. Решението за създаването на парашутна рота идва през 1940 г. от Министерството на войната и Щабът на войската. Сформирането на отряда се забавя, но през 1942 г. започва набирането на кадри от всички поделения на българската армия. Тогава се подбират млади кадри, които са набор 1920 и 1921 г. След тежки и сложни изпитания, комисията приема около 500 смели бойци от над 5 000 кандидати.

По това време в България не са създадени нужните условия за подготовка и тренировка на парашутната рота. Затова тя е изпратена да се обучава в Германия, в град Брауншвайг. Там за 3 месеца е изучена теорията на парашутния скок, действията на парашутиста във въздуха, устройството на парашута и наземна подготовка, включваща тренировки на вестибуларния апарат и скокове от макети на самолети „Юнкерс-52” и „Хайнкел-111”. След завръщането си в България Парашутната дружина вече е най-добре екипираното формирование в българската армия. Въоръжението по това време е изцяло немско, като се използват немските парашути PC-20 и се скача от самолет Junkers Ju-52.

През септември 1944 г. България вече е на страната на съюзниците и на германските възпитаници се гледа с недоверие. Но това е за кратко време, защото още през октомври Парашутната дружина е включена в частите на Първа армия, която атакува Стражинското укрепление. При атаката дружината губи много хора, но позицията е овладяна, а битката спечелена. Парашутната дружина (800 бойци), на която гледаха с недоверие, защото бе обучена в Германия, атакува смятания за непревземаем връх Стражин и го превзе в първата атака с цената на 54 убити. Единствено на парашутистите бе позволено да пренесат убитите си другари в София и да ги погребат във военното гробище”10

През 1964 г. са създадени 2 парашутно-разузнавателни бази, съответно в Пловдив и Мусачево, През 1975 г. те са обединени и е създадена 68-ма бригада „Специални сили” в Пловдив.

Днес 68-ма бригада "Специални сили" е основното формирование на силите за специални операции на сухопътни войските войски в България. Участва в мисии зад граница със свои подразделения и по специално в Ирак и Афганистан.

2.2.Структура и задачи
Бригадата се състои от около 1 300 - 1 500 военнослужещи. 68-ма бригада съдържа:


 • Щаб на бригадата;

 • Три бойни парашутни батальона, дислоцирани в Пловдив;

 • 101-ви Алпийски батальон, дислоциран в Смолян;

 • Рота "Алфа";

 • Подразделения по осигуряване.

Парашутните батальони са носители на сини барети и фланелка тип „тельняшка” (моряшка фланелка ).

101-ви Алпийски батальон е наследник на създаденият през 1889 г. Средногорски полк. Днес смолянските воини продължават да носят червената барета характерна за Сухопътните войски.11

Бойните задачи на 68-ма бригада „Специални сили” са следните:


 • контратероризъм;

 • специално разузнаване;

 • военно подпомагане;

 • бойно търсене и спасяване;

 • водене на партизанска и антипартизанска война;


2.3.Обучение и оборудване
От 2002 г. отрядът се готви на полигона „Црънча”. Там се провеждат учения със специалните сили на страните-членки на НАТО. На полигона са изградени алпийска кула, специализирана полоса, която драстично се отличава от общовойсковите, главно със степента си на трудност, Killing house за тренировки и бой в затворено пространство.12

Тактическата стрелба и снайперистката подготовка са много добре застъпени в обучението, но все пак се залага изключително много на парашутната подготовка. При тренировка се правят скокове с парашути с кръгъл купол от 400 и 800 метрова височина. Скоковете от 3 000 и 5 000 метра височина се правят от една част от военнослужещите с парашути тип „летящо крило”. Провеждат се семинари и сборове по самбо, джудо, борба, киокушин карате, пекити-търша кали, крав мага, боравене с хладно оръжие, с огнестрелно оръжие на къси и пределно къси разстояния. Често се правят съвместни обучения със Зелените барети на САЩ. Командният състав е преминал обучение във Форт Браг (курс за командири на групи "Специални сили"), както и Португалия - Ламего (курс за командоси). Повечето от офицерите притежават сертификат STANAG 6001 за владеене на поне един чужд език, в това число английски.

При обучението на 101-ви Алпийски батальон се набляга на условията за водене на бой в планинска местност. Особено внимание се обръща на ски подготовката, техниките за спускане по въже, снайпери и т.н. За водене на нормален бит в планината алпийците трябва да придобият опит в следните умения - строене на иглу, устройване на планински лагер, хранене и оцеляване в планинска среда, придвижване по склонове и т.н.

Оборудването и въоръжението на 68-ма бригада „Специални сили” се състои от 9-мм пистолет „Макаров“, 7.62 мм автомат АК-47 "Калашников" различни модификации, 40-мм подцевен гранатомет ГП-25 „Кастьор“; 7.62-мм снайперска пушка Драгунов, 40-мм ръчна противотанкова гранатохвъргачка РПГ 7-В; 40-мм ръчна противотанкова гранатохвъргачка РПГ-22 „НЕТО“, 5.45-мм лека картечница "Калашников" — РПК, 7.62–мм ПК, преносим ЗРК Стрела-2М; на въоръжение в бригадата са приети немски картечен пистолет H&K MP-5 от всички модификации, пистолети SigSauer от различни модификации, снайперска пушка H&K MSG-90 (.308 Win), американската голямокалибрена далекобойна снайперова пушка Barrett M82 (12.7 x 99 мм), известна още като М107 Long Range Sniper Rifle, немската Blaser R93 LRS2 precision sniper rifle, .338 Lapua Magnum. Приети на въоръжение са гранатомети за справяне с масови безредици, както и различни типове гранати за тях. Освен това, налични са ръчни гранати използвани при щурмуване на сгради - светлинни, шокови, звукови и комбинирани. Моторизирана техника е ЗиЛ-131, Камаз, Урал, УАЗ, Мерцедес-Бенц - Г класа, както и различни модели тежкотоварни автомобили от същата марка - Актрос, Зетрос, Унимог. 68-ма бригада има на въоръжение леко- и тежкобронирани високопроходими и многоцелеви автомобили HMMWV "Хъмви". Използваните парашути са RL-16; RS-4/4t, RS-8, RS-9, запасен парашут B-8/8; SOC-TW7-315.13


III. МСРО Тихина – Варна

3.1.История и развитие
През периода 1958 – 1959 г. се заражда идеята за образуването на специализирано поделение във Варна, което да започне парашутна и водолазна подготовка. Така през 1970 г. поделението е създадено на брега на Варненското езеро край Джанавара. Дадено му е името „65-ти морски специален разузнавателен отряд” (65 МСРО), или накратко Тихина. Още от създаването си досега отрядът е забулен в тайна и секретност. На летище Калиманци са извършени първите парашутни скокове от вертолет Ми-4. По късно при голямото наводнение в град Провадия и при обръщането на понтонния мост на канала до Месокомбинат "Родопа" командосите от поделението участват активно. Тогава те спасяват доста хора и проявяват саможертвен героизъм. Често командосите преди 1989 г. провеждат учения с органите на „народната” милиция. „Черноморските акули” или „тюлените”, както често са наричани командосите от Тихина провеждат учения и с чужди специални части от САЩ, Русия, Италия, Румъния, Гърция и др. Често е участието в различни състезания, където поделението завоюва куп призови места.

През 2003 г. е най-запомнящата се намеса на флотския спецназ Тихина. Българският кораб „Елена” тогава е с 13 членен екипаж на борда и превозва 7 контейнера с цигари и скраб в трюмовете си. Той се намира на 90 морски мили източно от град Варна, когато започват размирици на борда. Двама механици са убити, а капитанът се заключва в каютата си. Корабът остава без захранване и изчезва от радарите, защото е изпочупена цялата командна корабна апаратура. Тогава командосите щурмуват кораба и задържат моряк, който държал, като заложници някои от неговите колеги. Намесата е със сполучлив край и поделението доказва, че има място сред българските специални части.3.2.Обучение и оборудване
Подбора на кандидатите се извършва след преминаване на медицински прегледи и изпити включващи крос, спринт, плуване над и под вода.

Обучението и тренировките на командосите е насочено предимно за решаване на разузнавателни задачи в тила на врага. Набляга се на водолазна, парашутна, топографска, минно-подривна подготовка, както и умения по оцеляване и специализиран ръкопашен бой.

Командосите са подготвени за проникване в редиците на противника от кораб, подводница, самолет и хеликоптери. Основна цел е добиване и изпращане на разузнавателна информация за флота на противника. Командосите са тренирани и за преодоляване на големи разстояния по суша. Става въпрос за преходи от порядъка на стотици килoметри. Подготвени са и за оцеляване в екстремни условия през всички сезони на годината, при пълна липса на провизии.

Постоянно се провеждат парашутни, водолазни и планински лагери. В последните години се набляга изключително много на тренировки за борба с тероризма и освобождаване на заложници. Поделението участва във всички крупни национални, двустранни и многонационални военноморски учения: "Галатея", "Есен", "Черноморски страж", "Кооператив партнър", "Блексий партнършип", “Морски командос”, "Бриз", "Тъмна сянка" и др. На някои от ученията се демонстрират нови методи. Провеждат се кооперирани действия със Жандармерията, СОБТ, НСБОП.14

Оборудването често включва десантни надуваеми лодки тип „Зодиак”, катери на ВМС и вертолетите от база „Чайка” Ми-14ПЛ. Повечето от останалото обурудване е както в БА.

През 2011 г. 12 морски „тюлена” отплават за Либия с фрегатата „Дръзки”. Те са изпратени с основната цел да пазят 160-те военни отплавали за Либия. Изпращането на „Дръзки” е с разходи за 1,5 млн лева на месец. След приключването на едномесечната мисия край бреговете на Либия в рамките на операцията на НАТО „Обединен защитник” фрегатата се завръща и мисията е оценена като успешна. Това е още една добра тренировка за Морския специален разузнавателен отряд Тихина, макар и в реални бойни условия.


IV. Характеристика на контратерористичните рейдови операции. Чуждият опит при борбата с тероризма

4.1.Етапи, през които протичат контратерористичните операции
Контратерористичните операции на специалните части, наричани още и контратерористични рейдови операции преминават през 4 етапа. Това са разузнаване, подготовка, провеждане и приключване. Отделните етапи могат да се разделят на отделни фази.

Разузнаването включва следните фази:

 • събиране на данни;

 • систематизиране и оценяване на данните;

 • формиране на разузнавателна информация;

 • разпространяване на информацията.

Този етап е най-трудният, защото тук следва да се включат всички национални и военни разузнавателни и контраразузнавателни служби, с които разполага България. Това се прави с цел гарантиране на пълнотата на данните и качеството на анализа. От тук идва и проблемът с финансирането, тъй като при този етап се отделят много средства и ресурси.15

Подготовката включва фазите:

 • планиране на операцията;

 • организиране на операцията;

 • подготовка на силите и средствата за действие;

 • проиграване;

 • контрол и помощ.

При планирането на операцията се определят целите на операцията, концепциите за провеждането й, формулира се решението и се изготвя планът. Организирането на операцията включва формиране елементите на построението, получаване на задачи на специалните части, организиране на осигуряването и управлението. Подготовката на силите и средствата за действие включва непосредствена подготовка на ръководителите и формированията, както и подготвяне на въоръжението. Проиграването включва изграждане на макети и модели на района на терористичната заплаха, тренировки и учения по основните варианти за действие. Контролът и помощта е фаза, в хода на която се извършва проверка на степента на подготовка на участниците и състоянието на въоръжението.16

Провеждането на операцията включва три основни фази:

 • проникване;

 • удар;

 • изтегляне.

Проникването е движение на специалните части по въздух, вода или суша към района на терористична заплаха. Ударът най-често е под формата на щурмова или засадна операция. Изтеглянето включва движение на командосите от похитеното място към контролирана от приятелски сили територия.17

Приключването на операцията е етап, който се провежда на своя територия. При него се проверява физическото и психическото състояние на участниците в операцията, евакуация на ранените към болници, проверка на състоянието на въоръжението и техниката, анализ на операцията.18

 

4.2.Сили на Великобритания за борба с тероризма

Това е държавата, която първа от всички страни членки на НАТО създава специализирано антитерористично подразделение. Командосите борещи се с тероризма са включени в 22-ри полк за специални операции, наречен SAS (Special air servicе) - Специална въздушно-десантна служба.

Огромната разлика с българските специални части е, че се прави много сериозен подбор на кандидатите в реални условия на два пъти в годината. Програмата за подбора е разработена през 1953 г. и до днес консервативните англичани не са я променили особено. Първият етап е от 10 дни. Тогава се проверява общата физическа подготовка на кандидатите и знанията им по военна топология. Вторият етап е отново 10 дни и се пробва физическата издръжливост на кандидатите. Третият етап е 14 седмици, като се проверяват уменията по тактика, разузнавателна и огнева подготовка, както и военна топография. Четвъртият етап е проверка на парашутната подготовка. Петият етап е три седмици и включва оцеляване в екстремни условия. След всичко това се преминава към шестмесечно обучение в учебните центрове на полка. След това приетите и зачислени вече командоси в SAS са на едногодишен изпитателен срок, в който могат да бъдат освободени.

България може да вземе пример за изключителния подбор, който се осъществява във Великобритания. Също така в българските специални сили няма изпитателен срок на приетите кандидати, което е грешка, защото е нужно повече време, за да се предвиди що за човек е кандидатът с течение на времето.
4.3.Сили на Германия за борба с тероризма
През 1996 г. всички сили със специално предназначение в Германия са обединени в Командване за специални операции (КСО). КСО има впечатляваща численост от 4 000 души. Командването включва щаб, шест роти и учебен център. За антитероризма в международен аспект се грижат немските въоръжените сили, а във вътрешен аспект германското Министерство на вътрешните работи.

Тук основната разлика с българските антитерористични подразделения е числеността на специалните части. Германия е страна, която може да си позволи финансово издръжката на толкова големи подразделения.


4.4.Сили на Израел за борба с тероризма
Израел е от страните в световен мащаб, която има много проблеми в борбата с тероризма. Контратерористичните специални сили на Израел са три вида. Това са поделения за неутрализиране и задържане, бойни и помощни.

В края на 2011 г. Израел взима решение за обединяване на специалните си сили под едно командване. Причина за това е заплахата, която идва от Иран. Първоначалната задача на корпуса е да продължи съвместните операции на израелските отбранителни сили в стратегическа дълбочина.19

Израелските специални сили разполагат с богат опит за разлика от българските си колеги. Но това е нещо нормално, поради натовареността откъм терористични заплахи спрямо Израел.
4.5.Сили на Русия за борба с тероризма
Русия има сериозни проблеми с терористични атентати и заплахи след разпадането на Съветския съюз. Именно затова руските специални части са най-добрите в света според много специалисти. Подборът при тях е доста сериозен. След като се наберат кандидати започва обучение, което продължава от 3 до 5 години. Освен това руската военна промишленост в последните години създава въоръжение и екипировка за специалните си части, някои от които нямат аналог в целия свят. При наличието на такава техническа основа и дългогодишен боен опит за сравнение с българските специални части не може и дума да става.
4.6.Сили на САЩ за борба с тероризма
За САЩ най-сериозната заплаха идва от ислямските фундаменталистки организации. За борбата с тероризма се грижат Министерството на отбраната, Министерството на вътрешната сигурност (основно ФБР) и полицейските служби на отделните щати. Също така в борбата с тероризма се включва и Централното разузнавателно управление (ЦРУ). Често американските спецчасти провеждат учения и тренировки съвместно с българските специални сили. Там най-добре се вижда огромната разлика между българските и американските командоси.
V.Социално-икономически проблеми при българските отряди за борба с тероризма
Тероризмът, осъществяването на терористични акции и съществуването на терористични организации изисква определени ресурси – хора, финанси, материални ресурси, интелект, организация. Именно поради това борбата с тероризма също изисква огромни средства.20 България не остава на опашката и също отделя средства за антитероризъм. Това се изразява най-вече в подготовката на елитните ни командоси за борба с тероризма.

Българските отряди за борба с тероризма са най-тренираните хора в системата на МВР и МО. Полагат най-големи усилия от всички останали подразделения. Повечето от обикновените редови полицаи изстрелват около 30 куршума годишно, макар и поради финансов недостиг. Командосите от специалните сили се упражняват непрекъснато и получават възнаграждения и заплати, които са малко по-добри от колегите им в районните управления. Българските специални сили разбира се са далеч от френските си колеги, които изстрелват по 40 000 куршума годишно на човек, но подготовката им е усилена и натоварваща. Повечето от баретите и командосите не са на служба заради парите. Те са там, защото искат да работят точно това. Но някои от тях изхранват семейства и често се поддават на корупционни облаги. Те са добре подготвени и биват използвани за решаване на проблемите на групировките, защото им излиза по-евтино отколкото да обучават собствени кадри.

Уволнилите се бивши командоси от специалните сили трудно намират работа след това. Повечето работят в охранителни фирми с ниско заплащане. Някои от тях минават на отсрещния бряг и вече са на страната на добре осигурилите ги финансово престъпни босове. В чужбина това далеч не е така. Бившите командоси там са на разположение на правителството на съответната държава и след пенсионирането им. Използва се богатият им опит в подпомагане на по-младите им бивши колеги.

Въпреки богатото въоръжение и техника, с което разполагат командосите в сравнение със своите колеги от другите подразделения в МВР и МО и при него съществуват известни проблеми. СОБТ е най-добре оборудваното подразделение в България и там оплакванията са по-малко. При другите специални сили положението никак не е розово. През годините често са се появявали идеи „Тихина„ и „68-ма бригада” да бъдат закрити. За разлика от чуждестранните им колеги нашите специални части са зле оборудвани. При тренировките се пестят средства и обучението не може да се извърши на пълни обороти. Но все пак, когато дойде решителният момент, спецчастите показват мъжество и характер и не се провалят, а точно обратното, изненадват всички с добрите си намеси.

В заключение може да се каже, че голяма част от обществото често не е съгласно да плаща издръжката на тези отряди. Това е разбираемо, тъй като те влизат рядко в помощ на обикновените хора, а издръжката им е много по-голяма от тази на редовите полицаи например. Но от друга страна без тях нито една съвременна и модерна държава не може. България като страна членка на НАТО и ЕС е точно такава. Заплахата от тероризъм е навсякъде и е крайно необходимо да има такива отряди, които да са в готовност за борбата с тероризма по всяко време. А за да се подобри работата на самите отряди е нужно повече взаимодействие с чуждестранните им колеги. Това се изразява в повече съвместни обучения и семинари, за да могат отрядите да показват своите умения постоянно пред обществото.


1 Financial Action Task Force on Money Laundering, Report on Money Laundering Typologies 2002–2003 (Feb. 14, 2003)


2 The European Union Counter-terrorism Strategy, Brussels, 2005

3 Божков, Н., Наричат ги червените барети, http://www.blitz.bg/news/article/65959; София

14. 12. 2009 г.4 Официален сайт на МВР; Специализиран отряд за борба с тероризма; http://www.sobt.mvr.bg/Za_SOBT/default.htm

5 На езика на командосите барета означава проникване, прочистване и обезвреждане.

6 Официален сайт на МВР; Специализиран отряд за борба с тероризма; http://www.sobt.mvr.bg/Za_SOBT/obuchenie.htm

7 ПК (Пулемёт Калашникова) е съветска универсална картечница, произвеждана и употребявана от 60-те години до днес

8 Закон за Министерството на вътрешните работи, Обн. ДВ. бр.17 от 24 февруари 2006г., чл. 91

9 Правилник за прилагане на Закона за МВР. Обн. ДВ. бр.47 от 9 юни 2006г., чл. 150р.

10 Димитров, Б., http://spetsnaz-bg.net/index.php?option=com_content&view=article&id=53:2010-10-10-09-55-19&catid=1:latest-news&Itemid=1

11 101-ви Алпийски батальон - Смолян, http://spetsnaz-bg.net/index.php?option=com_content&view=article&id=78:101-&catid=1:latest-news&Itemid=1, 25. 10. 2010 г.

12 Официален сайт на Уикипедия, http://bg.wikipedia.org

13 Пак там

14 Тихина - Флотския спецназ на България, http://spetsnaz-bg.net/index.php?option=com_content&view=article&id=55:2010-10-11-20-12-26&catid=35:2010-10-09-21-05-31&Itemid=54, 11. 10. 2010 г.

15 Станчев, Ив., Контратерористични рейдове, „Военно издателство” ЕООД, 2007 г., стр. 62-63

16 Пак там, стр. 63-66

17 Пак там, стр. 66-67

18 Пак там, стр. 67

19 Израел обединява специалните си сили, http://www.dnes.bg/blizak-iztok/2011/12/16/izrael-obediniava-specialnite-si-sili.146652, 16. 12. 2011 г.

20 Димитров, Д., Икономически аспекти на тероризма – Анализ на световния опит и идентификация на добрите практики, Университетско издателство „Стопанство”, София, 2009 г., стр. 35

Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване
2013 -> Св. Климент Охридски” Исторически факултет


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница