1. Обект,предмет и метод на стокознаниетостраница1/8
Дата29.09.2017
Размер1.21 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

1.Обект,предмет и метод на стокознанието

 1. Обект на стокознанието

Обект на с са стоките на промишленото, с.с. И строителното производство; състава и свойствата на стоките, многообразието на разновидности и видове, количество, опаковка, условия за съхранение и транспортиране.

Категорията стока по начало има двойнствен характер. За да бъде даден обект стока, трябва да отговаря на 2 основни изисквания. На 1во място трябва да бъде с потребителна стойност, т.е., благодарение на присъщите и свойства може да задоволява определени потребности при използването им по предназначение.

Съществуват различни интерпретации във връзка с потребителната стойност:


 1. Полезността на стоките

 2. Комплекс (съвкупност) от свойства, благодарение на които дадена стока може да удовлетворява потребностите

 3. Присъщо свойство на всеки полезен обект

Според съвременната наука, потребителната стойност е обект, който благодарение на присъщите си свойства удовлетворява различни лични или обществени потребности.

За да бъде дадена вещ стока, тя трябва да има потребителна стойност. На 2ро място трябва да представлява стойност, т.е. Да бъде продукт на труда и едновременно с това вещта да бъде предназначена не за собствена употреба, а за пазарна.

На практика, много обекти могат да бъдат потребителско стойности, без да са сатоки, т.е. Не са стойности, а следователно не са стоки.


 1. Предмет на стокознанието

Предмет на с е съвкупността от научни знания за стоките като потребителна стойност. Тази съвкупност включва:

1) Формулирани научни теории и хипотези, отнасящи се до стоките

2) Разкрити закономерности, свързани със стоките – количество, съхранение

3) Основни научни теории, понятия и термини, които се използват в стокознанието при изучаване на стоките като потребителни стойности

4) Метода, който се използва при изучаване на стоките

3. Метод на стокознанието определя се като всестранна характеристика на стоките, като потребителни стойности. Той изучава в логическа последователност всички фактори, от които зависи формирането на стоките като потребителски стойности и съответства да се прави стоковедна характеристика. Включва в себе си няколко основни елемента: 1. Изучаване на състава и свойствата на стоките

 2. Изучаване на суровините

 3. Изучаване на технологичните процеси, при прилагането на които използваните суровини се превръщат в потребителни стойности

 4. Изучаване на класификацията, асортимента и кодирането на стоките

 5. Изучаване на качеството на стоките – най-важната характеристика на всяка една стока като потребителна стойност.

Качеството е съвкупност от свойства и характеристики на обекта (стока, услуга, дейност), обуславящи пригодността му да удовлетворява определени потребности.

изучаване на качеството означава: 1. Изучаване структурата на качеството

 1. Изучаване основните показатели за качество на стоката (показател за качество – количествена характеристика на свойствата, влизащи в състава на качеството

 1. Изучаване методите за определяне стойностите на показателите и методите за оценяване на равнището на качеството

 1. Изучаване на опаковката – главната функция на опаковката е да предпазва стоката от неблагоприятни външни влияния – за по-добро запазване на качеството

 2. Изучаване на маркировката – съвкупността от всички значения, които се поставят върху стоката или нейната опаковка – напр. Текст, кодове, маркировъчни знаци. Маркировката не оказва пряко влияние върху качеството на стоката. Тя съдържа данни за фирмата производител, съхранение на стоката, годност, някои свойства на стоката, начин на употреба

 3. Изучаване на условията за съхранение – оказват директно влияние върху качеството на стоката

 4. Изучаване на условията за транспорт - оказват директно влияние върху качеството на стоката

 5. изучаване на стандартизацията и сертификацията

2.КАЧЕСТВО НА СТОКИТЕ
= съвкупност от свойства на продукцията, обуславящи нейната пригодност да удовлетвори определени потребности в съответствие с предназначението й.

Структура на кач. - номенклатурата от конкретни потребителски свойства (физични, химични, биологични, положителни, отрицателни, прости и сложни). Най-важна е класификацията на потребителските свойства, според основните потребности, който тя задоволява и които обуславя. По този признак различните случайни комплексни свойства формират структурата на кач.

а) Функционалност (сложно комплексно свойство, което в най-голяма степен обуславя съответно продуктите и изделията на основната им предназначеност)

б) Надеждност

в) Естетичност

г) Ергономичност

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КАЧ. НА СТОКИТЕ – кол. Хар. на едно или няколко свойства на продукта влизащи в нейното кач.,т.е. се установява до каква степен на продукта са присъщи свойствата влизащи в структурата на кач. му.

Видове показатели:

а) Според броя и сложността на свойствата:

- Единичен (хар. едно от нейните свойства)

- Комплексен (групов показател = едно сложно свойство; обобщен показател = хар. цялата съвкупност от свойства, по които е прието да се оценява кач. на продукта)

- Интегрален (отн. на сумарния полезен ефект от експлоатацията или потреблението на продукцията към сумарните разходи. Използват се за оценяване на ик. ефективност от достигнатото равнище на кач.)б) Според метода по който се определят:

- Органолептичен (вкус, цвят, аромат, масленост и др.)

- Лабораторни (физичен, химичен, биологичен)

в) Според вида на свойството:

- За надеждност, Функционалност, Естетичност, Ергономичност.ОЦЕНЯВАНЕ КАЧ. НА СТОКИТЕ = установява се степента на съответствие, м/у действителните свойства на продукта и изискванията към тях, отразени в съответните нормативни док.

а) Равнище на кач. на продукцията (сравняване на стойностите на показателите за кач. на оценяваната продукция с базовите стойности = показатели за кач. на продукцията, приета за база при оценяване на кач. й.

б) Степен на кач. (градацията на кач., извършвана в зависимост от стойностите на показателите на кач., при вида и броя на установените при проверка дефекти):

- Избор на номенклатура от показатели.

- Правилно вземане на проби или извадки за анализ от партидите.

в) Определяне на стойностите на показателите:

- Органолептичен метод (анализ на възприятията получени посредством сетивните органи. Този метод е субективен, но бърз)

- Лабораторен (обективни ресултати в % и коефициенти)

- Експертен (кач. се определя на основата на усредненото мнение на група експерти)3.СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА СТОКИТЕ
= документ съдържащ ред задължителни изисквания, на които трябва да отговаря дадена стока и има силата на закон. Терминът означава “тип, норма, мерило”. Това е дейност с определяща роля и значение, насочена към уеднаквяване на производство, опаковка, маркировка, съхранение,... Законът за Стандартизацията е приет у нас през 1966.

Принципи:

а) I (симплификация на произведените изделия, в зависимост от потреблението)

б) II (създаване на нормални условия за живот чрез внедряване на стандарти в производството и потреблението)

в) ІІІ (издаване и спазване на стандарта)

г) ІV (периодична преоценка на стандартите)

д) V (преразглеждане на стандартите през опр. периоди и внасяне на изменения в тях)

е) VІ (ако в стандарта се установят експлоатационни хар-ки на изделието да се дават описания на методите за определянето им)

ж) VІІ (нац. стандарти трябва да имат силата на закон)

Методи:

а) I (класификация = разпределяне на стандартите по класове, вид, групи)

б) II (каталогизиране)

в) ІІІ (унификация = уеднаквяване)

г) ІV (типизация = използването на образци на изделията с цел повишаване на ефективността)

д) V (агрегитиране = създаване на машини, механизация)

е) VІ (комплексна стандартизация = прилагане на система от взаимно свързани към обекта като цяло и към неговите основни елементи с цел повишаване на кач.)

4.Класификация на стоките
Същност и значение

Общоприето, под класификация се разбира логически процес на последователно разпределение на множества от обекти в системи от подмножества, при спазване на общи правила на статистиката на всички класификационни равнища.Всяка класификация трябва да се извършва при спазване на основни принципи и на основата на подбрани съществени признаци. Както принципите, така и признаците, са обосонени на базата на всестранното задълбочено изследване на обектите, подлежащи на класификация, и особенно на съществените свойства на обектите.
Основни принципи

 1. Принцип на научната обоснованост – основен принцип. Този принцип означава, че класификацията не може да става случайно, а чрез всестранното изучаване на обектите и техните свойства.

 1. Принцип на координацията – на взаимната съгласуваност. Този принцип означава, че при класификация на обектите в дадена област, трябва да се осъществява взаимо обвързване.

 1. Принцип на субординацията – на йерархията. Този принцип означава, че при класификацията трябва да се осигури правилна съподчиненост между отделните класификационни равнища.

 1. Принцип на единния признак – този принцип означава, че класификацията, в рамките на отделните класификационни равнища, трябва да става на основата само на един признак (най-съществения).

 1. Принцип на отвореността - този принцип означава, че всяка класификация трябва да се разработва като максимално отворена система.


Основни признаци, използвани като класификационни

 1. Отрасъл и поддотрасъл, в рамките на които е призведена дадена стока

 1. Изходни суровини

 1. Начин на получаване

 1. Предназначение

 1. Произход

 1. Равнище на качеството

 1. Сезонност на използване

 1. Размерни признаци – антропометрични особености, различни размери серии продукция

4. Видове класификации:

 1. Единна класификация на промишлеността, селското стопанство и горската промишленост

 1. Производствена класификация – класификацията на продукцията в дадена фирма

 1. Търговска класификация – класификация на стоките, която е изградена за нуждите на търговския бизнес. Изградена е на основата на производствената класификация, но е с по-сожна структура.

 1. Транспортна класификация – създадена е специално за нужите на транспортирането и транспортните тарифи

 1. Митническа класификация - създадена е специално за нуждите на митническата обработка

 1. Учебна класификация – създадена е, за да се улесни изучаването на стоките – делят се на хранителни, нехранителни ...

Асортимент на стоките

Определение и същност


понятието асортимент широко се използва в сферата на бизнеса, но много често се интерпретира неточно. Най-често под асортимент се разбира отделно взет вид стока, отделно взет артикул - тази интерпретация е характерна за най-вече за журналистите, медиите, но понякога се бърка и от специалистите.

асортимент е съвкупността от стоки (видове и разновидности), подбрани по определен признак. Т.е. Когато става дума за асортимент, непременно става дума за съвкупност от стоки. Асортимент е цялата съвкупност от стоки.Обем и структура


обем - цялата номенклатура от видове и разновидности (изделия, продукти), включена в даден асортимент.

структура - количественото съотношение между отделните видове и разновидности продукция, в рамките на даден асортимент.

при формирането на фирмената политика от много голямо значение е и формирането на подходящ обем и структура на асортимента, а оттам и подходящи видове и разновидности (напр. Различни разцветки, размери).

Видове асортимент


 1. Производствен - цялата съвкупност от видове и разновидности продукция, произвеждани в дадена фирма. Обемът и структурата на производствения асортимент зависи от естеството на смата фирма.

 2. 2) Търговски - цялата съвкупност от видове и разновидности стоки, с които работи дадена търговска организация. Търговският асортимент се изгражда на основата на производствения, но е много по-широк, тъй като даже и малък търговски обект може да търгува с продукцията на много различни фирми.

Г) фактори, оказващи влияние върху формирането на асортимента - оказват влияние върху формирането на обема и структурата на асортимента

 1. Възможности на производствената сфера - с какви предприятия разполага дадена държава - това до голяма степен определя и търговския асортимент.

 2. Интензивност на външно-търговските връзки на дадена държава - влияе най-вече върху формирането на търговския асортимент.

 3. Структурата на населението - възрастова, полова - влияе и върху търговския, и върху производственя асортимент

 4. Сезонност на продажбите

 5. !!! Платежоспособно потребителско търсене

5.ОПАКОВКА
- Да се съхраняват стоките от влиянието на външните фактори и да се запазва тяхното кач.

- Да се улесняват всички манипулации, които се извършват с тях.

- Реклама.

Изисквания към опаковката:

- Физико-механични (да са здрави и устоичиви)

- Химични (устойчиви на влага, температурни влияния, слънце)

- Биологично (безвредни за чов. орг., устойчиви на микроби)

- ЕстетическиКласификация:

а) Според предназначението им:

- вътрешни - външни (транспортни)б) Според трайността:

- за еднократна употреба

- за многократна употреба

в) Според приложението им:

- универсални - специализираниКласификация според материала:

- Хартиени (леки, евтини, влагопропускливи; обикновена хартия за обща употреба, специална хартия, масло непропускливи - пергамент, полупергамент, хартия покрита с парафин, по листове и др.)

- Картонени (обикновен, хромови, велпапе)

- Дървени (леки, здрави, устойчиви; скъпа, лесно запалима, влагопропусклива)

- Стъклени (евтина, лесно се обработва, невлагопропускливи, хигиенични, лесно се мият, за многократна употреба; тежки, чупливи)

- Метални (здрави, устойчиви, изолирани от външно въздействие; тежки, влагокорозиращи, ръждясват)МАРКИРОВКА = означенията, които се поставят в/у стоката или опаковката:

- Потребителска (наименование на предприятието, производител или № му, наименование на стоката, цена, знака на БДС)

- Външна=транспортна (в/у външната страна на стоките. Име, адрес, печат с подпис на фирмите изпращач и получател, инф. за стоката)


Каталог: 500 -> ANTON%20VASSILEV -> Disk%20C -> Users -> Ivan -> Downloads
500 -> Докладна записка от стефан михайлов стефанов
500 -> Дубай златен блясък и пустинно очарование 7 нощувки / 8 дни включена екскурзия на Дубай Дата Есен 2017
Ivan -> Кабелна телевизия
Ivan -> Закон за доброволчеството в бг право на примерно 12 дни в годината да се зачитат като курсове, и дори да се води за стаж
Ivan -> Списък сак "академик" 20. 10. 2011
Ivan -> Блогът на Laura
Ivan -> Блог на Nina Yurlova
Downloads -> Една забранявана и малко известна книжка на георги раковски за руската антибългарска политика


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница