1. Описание на миг: Данни за общини и населени места, които попадат в територията на мигстраница3/7
Дата18.06.2018
Размер0.79 Mb.
#74707
1   2   3   4   5   6   7

3.2. Специфични цели:


Приоритет 1: Повишаване на производителността и конкурентоспособността на малките и средни селски стопанства чрез технологична модернизация и развитие на неземеделски дейности.

Специфична цел 1 - Повишаване конкурентоспособността и технологична модернизация на селското стопанство чрез преструктуриране и развитие на наличните мощности и насърчаване въвеждането на иновации в стопанствата.

Тази цел ще бъде постигната чрез модернизация и преструктуриране на земеделските стопанства, които ще доведат до повишаване на добавената стойност на продукцията и конкурентоспособността на земеделието. Развитие и модернизация на преработвателните предприятия и маркетинга на техните селскостопански продукти.

Основни средства за постигането на тази цел са: Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР.

Специфична цел 2 - Развитие на неземеделски дейности, услуги и туризъм.

Тази цел е насочена към разнообразяване на стопанската дейност, осигуряване на разнообразни услуги и дейности и изграждане на нови възможности за заетост, извън земеделието. Помощта ще бъде предоставена за развиване на туризъм, услуги и занаяти, което ще доведе до създаване на работни места в дейности, базирани на местните ресурси.

Основното средство за постигане на тази цел е мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Приоритет 2: Подобряване на условията на живот чрез развитие на публичната инфраструктура и условията за отдих и туризъм.

Специфична цел 1 – Подобряване на техническата инфраструктура.

Помощта по тази цел ще се насочи за подобряване състоянието на улиците, спортните съоръжения.Дейностите по тази цел предвиждат и обновяване на сградния фонд на социални заведения, паркове, културни и обществени сгради.

Тази цел ще се постигне чрез прилагането на мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Специфична цел 2 – Развитие на малка инфраструктура в областта на отдиха и туризма.

Подкрепата за постигане на тази цел ще бъде осъществена чрез мерки за инвестиции за развитие на възможностите за туризъм на територията, чрез създаване на инфраструктура, осигуряваща достъп до природни и културни обекти, както и интервенции за съхраняване, опазване и популяризиране на богатото културно-историческо наследство на района.

Ще бъдат използвани възможностите на мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“.

Приоритет 3: Създаване на условия за заетост и развитие на местния пазар на труда.

Специфична цел 1 - Повишаване нивото на заетост и оптимизиране на работната среда.

Тази специфична цел ще се реализира чрез мерки от Приоритетна Ос 1 от ОП РЧР: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, които допринасят за изпълнението на следните инвестиционни приоритети:Инвестиционен приоритет 1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила”

Инвестиционен приоритет 3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта“ (с финансиране от ЕСФ)

Инвестиционен приоритет 5 „Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро, малки и средни предприятия“

Финансирането чрез ОП РЧР 2014–2020 г. ще бъде насочено към подпомагане преодоляването на силно изразени негативни процеси в обхванатата територия, а именно: негативните демографски процеси, високите нива на бедност на населението, вкл. висок риск от социално изключване, нива на безработицата над средното за страната и ниските доходите на населението.Специфична цел 2 - Повишаване на квалификацията на селските стопани и усвояване на добри практики.

Дейностите включват посещения на място на земеделски или горски стопанства с цел запознаване с конкретни проблеми, организация на работата и обмяна на опит между участниците.

Целта ще бъде постигната чрез мярка 1.3 „Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и горски стопанства“ от Мярка 1 „Трансфер на знания и действия по осведомяване“ на ПРСР 2014-2020 г.

В рамките на Стратегията за местно развитие МИГ „Долна Митрополия – Долни Дъбник” ще прилага и мярка 19.4 „Подпомагане за текущи разходи и разходи за съживяване на района”, като един от важните елементи в рамките на Стратегията. Тя има за цел да обезпечи МИГ с необходимия финансов ресурс за успешното и ефективното изпълнение на стратегията и нейното популяризиране. Това от своя страна цели да доведе до развитието на МИГ като силни и ефикасно действащи партньорства и оперативни структури.


3.3. Връзка между стратегията за ВОМР с характеристиките на конкретната територия, разработени въз основа на местните потребности и потенциал, в съответствие с политиките на национално, регионално и местно ниво, включително и с политиките по десегрегация и деинституционализация:


Настоящата стратегия е съобразена с характеристиките на територията, местния потенциал и проблемите за решаване установени чрез направените анализи. Тя е изготвена в съответствие с програмните документи на общинско, областно, национално и европейско ниво, а именно: общинските планове за развитие на община Долна Митрополия и община Долни Дъбник, ОСР на област Плевен, Стратегическите насоки на Общността и на Националния стратегически план за развитие на селските райони на България 2014 - 2020, като е съобразена и с всички приоритети на ПРСР и ОП РЧР 2014-2020. Определените от стратегията приоритети и специфични цели не са механично привнесени, а са внимателно подбрани въз основа на потребностите и потенциала на местната общност след направените анализи, обсъждания и дискусии.

Каталог: documents -> 2016 -> MIG
2016 -> Държавна агенция по горите дирекция на природен парк „странджа” До мррб мосв
2016 -> Интердисциплинарен докторантски форум Единен център за иновации
2016 -> Обяснителна записка
2016 -> Група за изследване и защита на прилепите национален природонаучен музей
2016 -> От д-р Николай Димитров Цанков херпетолог в Националния природонаучен музей към бан
2016 -> Министъра на околната среда и водите Комисия по околна среда към Народното събрание на р българия
2016 -> До мррб мосв общ. Съвет царево дпп „странджа” Становище
MIG -> Община долна митрополия "Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони"


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница