1. Описание на миг: Данни за общини и населени места, които попадат в територията на миг


Описание на иновативните характеристики на стратегиятастраница4/7
Дата18.06.2018
Размер0.79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

3.4. Описание на иновативните характеристики на стратегията.


Стратегията за ВОМР на МИГ „Долна Митрополия – Долни Дъбник” притежава иновативни характеристики, представяйки един нов подход за реализиране на целите си, а чрез това и решаването на проблемите и преодоляването на слабостите на територията чрез комбинирането на мерки от две оперативни програми, а именно: ПРСР и ОП РЧР. Предложената практика дава възможност за интегриран, комплексен и многоцелеви способ при реализирането на основните приоритети и стратегически цели. Логиката на този иновативен подход е едновременното решаване както на проблемите на заетостта и доходите на населението, така и осигуряване на стабилно и интензивно развитие на селското стопанство и преработвателната промишленост. Разработеният нов подход е в съответствие с Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025г. Стратегията за развитие на аграрния отрасъл и селските райони в Р.България до 2020 г. предлага като основна цел конкурентноспособно, щадящо околната среда земеделие и жизнеспособни селски райони, осигуряващи условия за достоен труд и живот. Прилагането за първи път на многофондово финансиране по подхода ВОМР, дава възможност на МИГ „Долна Митрополия – Долни Дъбник” чрез комбинирането на мерки по различни оперативни програми, да постигне тази цел.

4. Описание на мерките:


Мерки и дейности за всеки един от фондовете поотделно:

МЕРКИ ПО ПРСР (ЕЗФРСР)

МЯРКА 1 ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ПО ОСВЕДОМЯВАНЕ

1.3. КРАТКОСРОЧЕН ОБМЕН НА ОПИТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ И ГОРСКИ СТОПАНСТВА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ И ГОРСКИ СТОПАНСТВА

Описание на целите

Организиране на групи от земеделски стопани и провеждане на посещения на земеделски стопанства с цел запознаване с конкретен проблем или начин на изпълнение на дадена работа и обмяна на опит между участниците.

Обхват на мярката

Обмяна на опит в областта на: биологичното земеделие, използване на поливна техника и технологии с нисък разход на вода; използване на енергоефективна земеделска техника и технологии за обработка на почвата и за прибиране на реколтата; използване на странични продукти, отпадъци и остатъци и други нехранителни суровини; технологии, техники и съоръжения за подобряване на съхранението и прилагането на оборски тор и въвеждане на нисковъглеродни практики за преработка на оборски тор.

Допустими кандидати

 1. Професионални гимназии или центрове за професионално обучение по Закона за професионалното образование и обучение имащи право да обучават по професии от професионални направления 621 „Растениевъдство и животновъдство“, 623 „Горско стопанство”, 541 „Хранителни технологии“, 640 „Ветеринарна медицина“;

 2. Научни институти или опитни станции, които извършват научни изследвания и научно обслужване в областта на селското стопанство или горското стопанство или околната среда или биотехнологиите или хранителните технологии и да са организации по Закона за Селскостопанската академия, Закона за Българската академия на науките, Закона за горите.

Неправителствени или браншови организации с предмет на дейност в областта на селското стопанство или в областта на горското стопанство или в областта на опазване на околната среда или в областта на водите.

Допустими дейности

По мярката се подпомага организирането и провеждането на посещения на земеделски стопанства. Посещенията на земеделски стопанства са дейности по организиране на групи от земеделски стопани и провеждане на посещения на земеделски стопанства с цел запознаване с конкретен проблем или начин на изпълнение на дадена работа и обмяна на опит между участниците в областта, например на:

 • биологичното земеделие, използване на поливна техника и технологии с нисък разход на вода;

 • използване на енергоефективна земеделска техника и технологии за обработка на почвата и за прибиране на реколтата;

 • използване на странични продукти, отпадъци и остатъци и други нехранителни суровини;

технологии, техники и съоръжения за подобряване на съхранението и прилагането на оборски тор и въвеждане на нисковъглеродни практики за преработка на оборски тор.

Допустими разходи

1.Разходи за организирането на трансфера на знания чрез посещения на стопанства.

2.Разходи за път, настаняване и дневните командировъчни на участниците в посещенията на земеделски стопанства.Финансови параметри на проектите

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект в размер на 5 000 лева.

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е в размер на 15 000 лева.Итензитет на финансовата помощ /в % за различните видове бенефициенти

Максималният интензитет на помощта е 100% от общите допустими разходи.

Размер на финансовата помощ

Бюджетът по тази мярка е в размер на 70 000 лева

Критерии за избор на проекти

Критерии за оценка на капацитета на организацията:

 1. Организацията е извършвала обучение на земеделски производители чрез курсове, семинари, индивидуално обучение и други подобни форми – 20 точки;

 2. Организацията е организирала подобни дейности в областта на земеделието или горите от типа на обмяна на опит, открити дни, организиране на научно-практически конференции и кръгли маси, участие в изложби, участие в международни проекти с подобна тематика – 15 точки;

 3. Персоналът на организацията, ангажиран с предмета на дейност, е преминал обучение или е повишил квалификацията си – 10 точки;

Критерии за оценка на всяка демонстрационна дейност:

 1. Темата съответства на включените в мярката приоритетни области от приоритетите на ЕС за развитие на селските райони – 20 точки;

 2. Управителят на стопанството, в което се извършва посещението има специфичен професионален или практически опит в областта на земеделието – 15 точки;

 3. Условията в стопанството, в което се извършва посещението, съответстват на темата - 15 точки;

Стопанството включва биологично земеделие – 5 точки.МЯРКА 4 ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛИ АКТИВИ

4.1 ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА

Описание на целите

Да се повиши конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник чрез:

 1. Преструктуриране и развитие на наличните материали мощности в стопанствата;

 2. Насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;

 3. Опазване на компонентите на околната среда;

 4. Спазване стандартите на Европейския съюз /ЕС/ и подобряване на условията в земеделските стопанства;

 5. Насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани.

Обхват на мярката

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции съгласно чл. 5 на Наредба № 9/ 21.03.2015 г. на МЗХ. Продуктите от допустимите за финансова помощ сектори, които се произвеждат от първично селскостопанско производство и/или съхранение само на собствени земеделски продукти, трябва да са описани в приложение №1 по чл. 38 от Договора за функционирането на Европейския съюз и приложение №1 от Наредба №9/ 21.03.2015 г. на МЗХ и памук, с изключение на тютюн, риба и аквакултури.

Допустими кандидати

Съгласно чл. 7 на Наредба № 9/ 21.03.2015 г. на МЗХ. За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на заявлението за подпомагане са:

 1. Земеделски стопани съгласно чл. 7 от Наредба № 9/21.03.2015 г.;

 2. Признати групи производители или признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 -2020 г.;

Допустими дейности

Подпомагат се проекти, които се изпълняват на територията на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник и водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:

1.Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда;

2.Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността приложими за съответните стопанства;

3.Инвестиции пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;

4.Инвестиции за съхранение на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията;

5.Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;

6.Инвестиции в недвижима собственост свързана с дейността на земеделските стопанства;

7.Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;

8.Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за нуждите на земеделските стопанства.

Допустими разходи

Допустими разходи в рамките на земеделското стопанство са:

1. строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда;

2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;

3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;

4. разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС съгласно приложение № 8, включително чрез финансов лизинг;

5. закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг;

6. разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС - за млади земеделски стопани, получаващи финансова помощ по подмярка 6;

7. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;

8. закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на селски район съгласно приложение № 4;

9. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици;

10. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация;

11. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;

12. за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

13. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 - 12.

Разходите следва да отговарят и на останалите алинеи на чл. 32 от Наредбата по подмярката.


Недопустими разходи

Недопустими са всички разходи съгласно чл. 33 от Наредба №9/ 21.03.2015 г. на МЗХ и съгласно чл. 21 от Наредба № 22/14.12.2015 г. на МЗХ

Взаимовръзка с друго законодателство

За инвестициите в пчеларство ще бъде направено пълно разграничение между инвестициите, подпомагани по мярката, и тези, подпомагани по „Национална програма по пчеларство“. В рамките на „Национална програма по пчеларство“ за закупуване на пчелни кошери ще бъдат подпомагани земеделски производители, които притежават до 150 пчелни кошера. Ще бъдат осигурени контролни проверки с цел избягване на двойно финансиране, които ще се прилагат за всеки инвестиционен проект по мярката. По мярката ще се подпомагат инвестиции и кандидати в пчеларство, които не се подпомагат по „Национална програма по пчеларство“.

Финансови параметри на проектите

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект в размер на 15 000 лева.

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е в размер на 150 000 леваИтензитет на финансовата помощ /в % за различните видове бенефициенти

Финансовата помощ за одобрени проекти се предоставя съгласно разпоредбите на чл. 13 на Наредба №9/ 21.03.2015 г. като е в размер 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и може да бъде увеличен съгласно изискванията описани в алинеите на чл. 13 на Наредба №9/ 21.03.2015 г.

Размер на финансовата помощ

Бюджетът по тази мярка е в размер на 735 000 лева

Критерии за избор на проекти

1.Проектът е за инвестиции в сектори „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ или „Етеричномаслени и медицински култури“ – 20 точки

 • Над 50 % - 15 т.;

 • Над 85 % -20 т.;

2.Проектът е свързан с биологично земеделие – 10 точки

 • Над 50 % -5т.;

 • Над 85 % - 10 т.

3.Проект осигуряващ допълнителна заетост /ново работно място за периода на изпълнение на проекта – 15 точки

 • 1 работно място – 5 т.

 • 2 работни места – 10 т.

 • Повече от 2 работни места – 15 т.

4.Проект представен от млад земеделски стопанин – 14 точки;

5.Проект свързан с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност и/или иновации в стопанствата - 16 точки:

 • Енергийна ефективност според % инвестиции:

   • Над 50 % - 4 точки - Над 85% - 8т.

 • Иновации според % инвестиции:

   • Над 50 % - 4 точки - Над 85% - 8 т.

6.Оценка на бизнес плана и кандидата – до 25 точки.

 • Опит на бенефициента – 4 точки

   • Изпълнен успешно проект по мярка 121 или 4.1 – 4 т.

 • Наличие на необх. финансиране – 10 точки

   • Наличие на документ от банка, доказващи възможност да се финансира 70% от инвестицията – 5 т.

   • Наличие на документ от банка, доказващи възможност да се финансира 90 % от инвестицията – 10 т.

 • Оценка на БП /реалистичност, качество и икономически показатели/ -11 точки

   • Дейностите по проекта са ясно описани и съответстват на целите на проекта и на целите,обхвата и условията на съответната мярка от СМР –5 т.

   • Разработеният бизнес план е реалистичен и отговаря на пазарната конюнктура и тенденции. – 2 т.

   • Стойността на показателя „Нетна настояща стойност” е > 0 (NPV>0) - 2 т.

   • Индексът на рентабилност (PI) има стойност > 1(PI>1) – 2 т.

Каталог: documents -> 2016 -> MIG
2016 -> Държавна агенция по горите дирекция на природен парк „странджа” До мррб мосв
2016 -> Интердисциплинарен докторантски форум Единен център за иновации
2016 -> Обяснителна записка
2016 -> Група за изследване и защита на прилепите национален природонаучен музей
2016 -> От д-р Николай Димитров Цанков херпетолог в Националния природонаучен музей към бан
2016 -> Министъра на околната среда и водите Комисия по околна среда към Народното събрание на р българия
2016 -> До мррб мосв общ. Съвет царево дпп „странджа” Становище
MIG -> Община долна митрополия "Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони"


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница