1. Описание на миг: Данни за общини и населени места, които попадат в територията на мигстраница6/7
Дата18.06.2018
Размер0.79 Mb.
#74707
1   2   3   4   5   6   7МЯРКА 7 ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

7.2 ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА

Описание на целите

Да насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони.

Обхват на мярката

Осигурява нвестиции в подобряване на публичната инфраструктура, която е основен фактор за осигуряване на базови услуги на населението в градовете и в селата и за осигуряване на достъпа до тях. По мярката се подпомагат проекти за подобряване на физическата среда и обхваща обектите и съоръженията за реализиране на услугите в сферата на образованието, здравеопазването и социалните грижи, науката и културата, водоснабдяването и канализацията, енергоснабдяването, телекомуникациите, транспорта, благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха.

Допустими кандидати

1. Община Долна Митрополия; Община Долни Дъбник;

2. Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със спортната инфраструктура и културния живот;

3. Читалища за дейности, свързани с културния живот;


Допустими дейности

1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;

2. Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение;

3. изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;

4. изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;

5. реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.


Допустими разходи

Допустими за финансова помощ са следните разходи:

1. Строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, ремонт и/или реставрация на сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост, съгласно описаните допустими за подпомагане дейности, които са:

а) разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи;

б) непредвидени разходи в размер до 5% от стойността на одобрените разходи по буква „а“.

2. закупуване на нови транспортни средства, оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг, съгласно допустимите за подпомагане дейности;

3. придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, лицензи, регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност;

4. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1, буква „а“, 2 и 3.


Недопустими разходи

Недопустими са всички разходи съгласно съответната Наредба на МЗХ за прилагането на мярка 7.2 и съгласно чл. 21 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХ

Финансови параметри на проектите

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е в размер на 20 000 лева.

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е в размер на 390 000 леваИтензитет на финансовата помощ /в % за различните видове бенефициенти

Финансовата помощ е в размер 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи.

Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират приходи не може да бъде по-голяма от 75% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.Размер на финансовата помощ

Бюджетът по тази мярка е в размер на 775000 лева

Критерии за избор на проекти

 1. Проектът е предложен от бенефициент – максимум 20 точки:

 • НПО или читалище – 20 т.

 • Община – 10 т.

 1. Проектът се изпълнява в населено място различно от общинския център – 15 точки.

 2. Проектът осигурява базови услуги за населението - 15 точки.

 3. Проекта е за подобряване на публичната инфраструктура – 15 точки

 4. Проектът подобрява качеството на живот и отговаря на потребностите на големи групи от хора – максимум 20 точки

 • Повече от 800 човека –20 т.

 • Повече от 400 човека -15 т.

 • До 400 човека – до 10 т.

 1. Проектът предлага нови инициативи за повишаване на качеството на живот в района – максимум 15 точки:

 • На територията на МИГ –15 т.

 • На част от територията на МИГ -10 т.

 • На едно населено място – 5т.МЯРКА 7 ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

7.5 ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И МАЛКА ПО МАЩАБ ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА

Описание на целите

Разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетителите на територията на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник.

Обхват на мярката

По мярката се подпомагат проекти за инвестиции за туристическа инфраструктура, общинска собственост или собственост на ЮЛНЦ, развитие на туристически услуги и атракции за посетителите. Изпълнява се на територията на МИГ „Долна Митрополия – Долни Дъбник”.

Допустими кандидати

1. Община Долна Митрополия; Община Долни Дъбник;

2. Юридически лица с нестопанска цел със седалище на територията на община Долна Митрополия и община Долни Дъбник.Допустими дейности

Предоставя се безвъзмездна финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности:

1. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;

2. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;

3. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;

4. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;

5. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

Не са допустими за подпомагане по мярката дейности свързани с инвестиции в обекти обявени за паметници на културата от национално и световно значение.


Допустими разходи

Допустими за финансова помощ са всички разходи от съответната Наредба на МЗХ за прилагането на мярка 7.5.

а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;

г) Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Разходите по т. „в“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“.

Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите са недопустими за подпомагане по мярката.

Разходи различни от посочените в т. „б“, свързани с договора за лизинг, например марж на лизингодателя, разходи за рефинансиране на лихви, административни разходи и разходи за застраховка са недопустими за подпомагане по мярката.

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от публичната помощ, свързани с одобрените допустими разходи. За проекти, по които бенефициентите са възложители по ЗОП, авансовото плащане е допустимо както следва:


 • До 12% от стойността на одобрената публична помощ по проекта за общи разходи и при наличие на документи от проведената съгласно ЗОП процедура за избор на изпълнител/и;

 • Разликата до 50% от стойността на одобрената публична помощ по проекта след провеждане на всички процедури и сключване на договор за избор на изпълнител/и по ЗОП.

Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС.

Недопустими разходи

Недопустими са всички разходи съгласно съответната Наредба на МЗХ за прилагането на мярка 7.5 и съгласно чл. 21 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХ

Финансови параметри на проектите

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е в размер на 20 000 лева.

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е в размер на 390 000 лева.Итензитет на финансовата помощ /в % за различните видове бенефициенти

За бенефициенти общини и ЮЛНЦ, в случай, че не е налично генериране на приходи финансовата помощ за дейностите по подмярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират приходи не може да бъде по-голяма от 75% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.Размер на финансовата помощ

Бюджетът по тази мярка е в размер на 383 745 лева

Критерии за избор на проекти

 1. Проектът е предложен от бенефициент – максимум 20 точки:

 • НПО или читалище – 20 т.

 • Община – 10 т.

 1. Проектът се изпълнява в населено място различно от общинския център – 15 точки.

 2. Проектът предлага инвестиции в туристически атракции/услуги, които са значими за идентичността на района (местни обичаи и занаяти) – 10 точки;

 3. Проекта води до подобряване на туристическата инфраструктура, атракции и съоръжения за посетители на територията на района - 10 точки

 4. Проектът подобрява качеството на живот и отговаря на потребностите на големи групи от хора – максимум 25 точки

 • Повече от 800 човека – 25 т.

 • Повече от 400 човека - 15 т.

 • До 400 човека – до 10 т.

 1. Проектът предлага нови инициативи за повишаване на качеството на живот в района – максимум 20 точки:

 • На територията на МИГ – 20 т.

 • На част от територията на МИГ -15 т.

 • На едно населено място – 10 т.

МЕРКИ ПО ОП РЧР 2014-2020

МЯРКА 1 Ново работно място

Описание на целите

Мярката има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Тази цел ще бъде постигната посредством комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места. Процедурата ще постави акцент върху интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда

Обхват на мярката

Процедурата се реализира в рамките на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОП РЧР 2014 - 2020г. и обхваща следните инвестиционни приоритети и специфични цели (СЦ):

Инвестиционен приоритет 1. „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила“

СЦ 1: Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица на възраст между 30 и 54 г.

СЦ 2: Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица с ниско образование на възраст между 30 и 54 г., вкл.

СЦ 3: Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивните лица над 54 годишна възраст.Инвестиционен приоритет 3. „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора,в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта (с финансиране от ЕСФ)

СЦ 1: Увеличаване броя на икономически неактивните младежи извън образование и обучение на възраст до 29 г. вкл., които са получили предложение за обучение, работа, стаж или обучение по време на работа (чиракуване) или са насочени към продължаване на образованието;

СЦ 2: Увеличаване броя на безработните младежи на възраст до 29 г. (вкл.) с основна или по-ниска образователна степен, които са завършили обучение или са включени в заетост;

СЦ 3: Увеличаване броя на включените в заетост, в самостоятелна заетост или в обучение безработни младежи на възраст до 29 г. вкл., със завършено средно или висше образование”.Допустими кандидати

 1. Работодател със самостоятелна правосубектност, регистриран и имащ право да осъществява дейност на територията на Република България в съответствие с действащото българско законодателство.

За целите на настоящата процедура под „Работодател“ следва да се разбира всяко физическо лице или юридическо лице, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма.

 1. Общини Долна Митрополия и Долни Дъбник,

 2. Общинските предприятия по чл. 52 от ЗОС на територията на МИГ;

Допустими дейности

 1. Наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца;

 2. Предоставяне на професионално обучение за придобиване на първа или втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора или трета квалификационна степен на вече наетите по проекта лица;

 3. Предоставяне на обучение на вече наетите по проекта лица по ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”, Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност;

 4. Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места;

 5. Оборудване и адаптиране на нови работни места за хора с увреждания, вкл. ремонтни дейности, в случай на необходимост;

 6. Осигуряване на наставник за хората с увреждания. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 7 души едновременно – представители на целевата група;

 7. Дейности за организация и управление на проекта;

 8. Дейности по информиране и публичност;

Допустими разходи

 1. Разходи за възнаграждения за всяко лице, включено в заетост при работодател и всички дължими вноски за сметка на работодателите, за период до 12 месеца.

 2. Разходи за възнаграждения на наставници, които ще подпомагат назначени хора с увреждания за период до 3 месеца и всички дължими вноски за сметка на работодателите.

 3. Разходи за командировки (дневни, пътни, квартирни) на вече наетите по проекта лица, включени в професионално обучение и/или обучение по ключови компетентности - разходите са допустими единствено в случай, че лицето живее на територията на населено място, различно от това, в което ще се провежда обучението по професионална квалификация и/или ключови компетентности. Планирането на средства по това бюджетно перо следва да бъде надлежно обосновано и описано в дейностите по проекта.

 4. Разходи за предоставяне на професионално обучение за придобиване на първа или втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора или трета квалификационна степен на вече наетите по проекта лица.

 5. Разходи за обучение по ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка по: ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“, ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ на вече наетите по проекта лица.

 6. Разходи за закупуване на работно облекло, лични предпазни средства, оборудване и обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, в т.ч. и разходи за оборудване на работни места за хора с увреждания, пряко свързани с финансираните дейности.

 7. Разходи за застраховки на придобитото обзавеждане, оборудване и стопански инвентар.

 8. Разходи за трудова медицина за срок не по-дълъг от срока на изпълнение на проектните дейности - Разходите са допустими единствено в случай, че са надлежно обосновани и описани в дейностите по проекта

 9. Разходи за други дейности, свързани и произтичащи от участието на хора с увреждания - Разходите са допустими, съгласно разпоредбите на чл. 40, ал. 3 от ПМС 119 от 20.05.2014г., единствено в случай, че са надлежно обосновани и описани в дейностите по проекта.

 10. Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност.

 11. Разходи за текущ ремонт на помещенията, в които ще се адаптират нови работни места за хора с увреждания – до 10% от преките допустими разходи. Разходите са допустими единствено в случай, че са надлежно обосновани и описани в дейностите по проекта

 12. Разходи за организация и управление до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта.

 13. Невъзстановим ДДС.

Недопустими разходи

Недопустими разходи са:

- разходи, финансирани по друга операция, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, от бюджета на Общността или от друга донорска програма;

- глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове;

- комисионите и загубите от курсови разлики при обмяна на чужда валута;

- данък върху добавената стойност, освен когато не е възстановим;

- закупуване на дълготрайни материални активи - втора употреба;

- разходите за гаранции, осигурени от банка или от друга финансова институция, с изключение на разходите по финансови инструменти.

- лихви по дългове, с изключение на свързани с безвъзмездна финансова помощ, предоставени под формата на лихвени субсидии или субсидии за гаранционни такси;

- субсидиране на лихва по одобрени схеми за държавни помощи и разноските за финансови транзакции;

- разходи за закупуване на инфраструктура, земя и недвижимо имущество;

- разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и/или попълването на документите за кандидатстване за финансова подкрепа;


Финансови параметри на проектите

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е в размер на 20 000 лева.

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е в размер на 150 000 лева.Итензитет на финансовага помощ /в % за различните видове бенефициенти

Подпомагането по тази мярка ще бъде до 100 % от общата стойност на допустимите разходи


Размер на финансовата помощ

Бюджетът по тази мярка е в размер на 400 000 лева

Критерии за избор на проекти

Раздел

Скала на оценка

Макс. брой точки

1. Оперативен капацитет
15

1.1 Опит на кандидата и партньора/партньорите в управлението на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, подобни на тези включени в проектното предложение.
10


1.1 А Опит на кандидата в управлението на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, като тези включени в проектното предложение- Кандидатът има реализиран поне един проект финансиран от структурните фондове, националния бюджет или други финансови инструменти, в който е участвал в ролята си на кандидат или партньор;

- Кандидатът има поне 1 година опит в изпълнението на дейности, като тези, включени в проектното предложение


много добре


5x2


Кандидатът има реализиран поне един проект, финансиран от структурните фондове, националния бюджет или други финансови инструменти, в който е участвал в ролята си на кандидат или партньор или поне 1 година опит в изпълнението на дейности, като тези, включени в проектното предложение

задоволително


3x2


Кандидатът има проект, финансиран от структурните фондове, националния бюджет или други финансови инструменти, в който е участвал в ролята си на кандидат или партньор, който е в процес на изпълнение и/или под 1 година опит в изпълнението на дейности, като тези, включени в проектното предложение

много слабо1x2


Няма посочена информация или представената информация няма отношение към съответния критерий или няма опит в изпълнение на проекти и сходен тип дейности0


1.1. Б Опит на партньора/партньорите в управлението на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, подобни на тези включени в проектното предложение- Партньорът/ите има/т реализиран поне един проект, финансиран от структурните фондове, националния бюджет или други финансови инструменти, в който е участвал в ролята си на кандидат или партньор;

- Партньор/и има/т поне 1 година опит в изпълнението на дейности, като тези, включени в проектното предложение.много добре5x2Партньорът/ите има/т реализиран поне един проект, финансиран от структурните фондове, националния бюджет или други финансови инструменти, в който е участвал в ролята си на кандидат или партньор или поне 1 година опит в изпълнението на дейности, като тези, включени в проектното предложение

задоволително
3x2Кандидатът има проект, финансиран от структурните фондове, националния бюджет или други финансови инструменти, в който е участвал в ролята си на кандидат или партньор, който е в процес на изпълнение и/или под 1 година опит в изпълнението на дейности, като тези, включени в проектното предложение

много слабо1x2Няма посочена информация или представената информация няма отношение към съответния критерий или няма опит в изпълнение на проекти и сходен тип дейности0


1.2. Опит на ръководителя на проекта/ключовите експерти в организация, управление/ изпълнение на проекти и/или сходен тип дейности

5

Ръководителят/ключовите експерти има/т опит в организация и/или управление/изпълнение на дейности, като тези, включени в проектното предложение и/или проекти, поне 3 години

много добре5


Ръководителят/ключовите експерти има/т опит в организация и/или управление/изпълнение на дейности, като тези, включени в проектното предложение и/или проекти поне една година

задоволително3


Ръководителят/ключовите експерти има/т опит в организация и/или управление/изпълнение на дейности, като тези, включени в проектното предложение и/или проекти по-малко от една година

много слабо
1


Няма посочена информация или представената информация няма отношение към съответния критерий0


2. Съответствие
20

2.1 Описание и обосновка на целите на проекта
10

- Формулирани са конкретни цели;

- Целите са насочени към решаване проблемите на целевите групи;

- Връзката между целите и предвидените резултати е аргументирана.


много добре
5x2Два от горепосочените критерии са изпълнени

задоволително

3x2

Един от горепосочените критерии е изпълнен

много слабо

1x2

Няма посочена информация или представената информация няма отношение към съответния критерий0


2.2 Описание на целевите групи по проекта и техните нужди

10

- Целевите групи са конкретизирани – посочени са специфични характеристики, съгласно Насоките за кандидатстване (ако е приложимо);

- Целевите групи са количествено определени;

- Нуждите на целевите групи са идентифицирани.


много добре
5x2Два от горепосочените критерии са изпълнени

задоволително

3x2

Един от горепосочените критерии е изпълнен

много слабо

1x2

Няма посочена информация или представената информация няма отношение към съответния критерий0


3. Методика и организация
35

3.1 Съответствие на дейностите с целите и очакваните резултати

25

- Дейностите са насочени към постигане на целите и са в съответствие с ръководните принципи (ако е приложимо);

- Очакваните резултати от изпълнение на дейностите ще допринесат за постигане на заложените в проекта индикатори;

- Описани са детайлно дейностите, начините и етапите за изпълнението им и в случай на приложимост е обоснована нуждата от закупуване на оборудване/ремонтни дейности.


много добре


5х5


Два от горепосочените критерии са изпълнени

задоволително

3х5

Поне един от горепосочените критерии е изпълнен частично

много слабо


1х5


Няма посочена информация или представената информация няма отношение към съответния критерий0


3.2 Яснота на изпълнение на дейностите
10

- В описанието на дейностите са посочени начало и продължителност за изпълнение на всяка дейност;

- Времевият обхват на всяка дейност е реалистичен;

- Има логическа последователност в изпълнението на дейностите.

много добре5х2Два от горепосочените критерии са изпълнени

задоволително

3х2

Един от горепосочените критерии е изпълнен или посочената информация е непълна

много слабо


1х2


Няма посочена информация
0

4. Бюджет и ефективност на разходите
30

4.1 Ефективност, ефикасност и икономичност на разходите
15

- Налице е съответствие и логическа връзка между дейности и разходи, и предвидените разходи съответстват на поставените цели и очакваните резултати по проекта;

- Предвидените разходи, са оптимални за своевременно, количествено и качествено осъществяване на планираните дейности и постигане на очакваните резултати по проекта;

- Количествата, заложени в дейностите водят до извода, че разходите са планирани при най-добра цена.

много добре5х3


Два от горепосочените критерии са изпълнени

задоволително

3х3

Един от горепосочените критерии е изпълнен

много слабо

1х3

Няма посочена информация или представената информация няма отношение към съответния критерий, или след направената оптимизация на бюджета, сумата на исканата БФП е под минималния размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ, съгласно Условията за кандидатстване
0

4.2 Структурираност на бюджета
15

- Заложените стойности са правилно планирани в съответствие с предвидените дейности;

- Заложените ограничения на разходите по схемата са спазени при формиране на бюджета;

- Бюджетът е ясен, детайлен и не съдържа грешки.


много добре
5х3


Два от горепосочените критерии са изпълнени

задоволително

3х3

Един от горепосочените критерии е изпълнен

много слабо

1х3

Няма посочена информация или представената информация няма отношение към съответния критерий
0

ОБЩ МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ
100


МЯРКА 2 „САМОСТОЯТЕЛНА ЗАЕТОСТ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИНОВАТИВНИ МИКРО-, МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

Описание на целите

Подкрепата за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и предприемачеството като цяло е един от основните начини за разкриване на устойчиви и качествени работни места и повишаване на общото равнище на заетост. На територията на двете общини, този потенциал все още не е напълно оползотворен. Ето защо с предоставянето на такава подкрепа за желаещите да стартират собствена стопанска дейност, в т.ч. безработни лица, ще се насърчи предприемачеството и като краен резултат ще осигури разкриването на нови работни места чрез самонаемане.

Обхват на мярката

Процедурата се реализира в рамките на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ по Инвестиционен приоритет № 5: „Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия“ .Специфичната цел на мярката е увеличаване броя на включените в самостоятелна заетост безработни, неактивни и наети лица.

Допустими кандидати

 1. Самостоятелно заети лица;

 2. Общини Долна Митрополия и Долни Дъбник,

 3. Социални партньори;

 4. Неправителствени организации;

 5. Финансови институции;

Допустими дейности

Допустимите дейности по проектите са съгласно указания и насоки на УО на ОП РЧР както следва:

 1. Популяризиране на стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество;

 2. Предоставяне на обучения за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения;

 3. Предоставяне на финансова подкрепа за стартиране на самостоятелна заетост;

 4. Предоставяне на специализирани консултантски услуги на самостоятелно заети лица по въпроси, свързани с развитието на бизнеса – счетоводни услуги, услуги по управление на човешките ресурси и други подпомагащи развитието на начинаещия бизнес услуги, напр. достъп до мрежи, насърчаващи бизнес развитието, според конкретните нужди.

 5. Организация и управление на проекта;

 6. Дейности по информиране и публичност;

Допустими разходи

Допустими за финансова помощ са разходите за:

 1. Разходи за възнаграждения и всички дължими осигурови за сметка на работодателите за период до 12 месеца;

 2. Разходи за обучения за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения;

 3. Разходи за наем на сгради, машини и съоръжения;

 4. Разходи за суровини и материали за стартиране на самостоятелна заетост;

 5. Разходи за режийни;

 6. Разходи за застраховки на придобитото обзавеждане, оборудване и стопански инвентар;

 7. Разходи за текущ ремонт на помещенията – до 10% от преките допустими разходи;

 8. Разходи за организация и управление до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта;

 9. Невъзстановим ДДС по разходите.

Недопустими разходи

Недопустими за финансова помощ са разходите за:

- разходи, финансирани по друга операция, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, от бюджета на Общността или от друга донорска програма;

- глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове;

- комисионите и загубите от курсови разлики при обмяна на чужда валута;

- данък върху добавената стойност, освен когато не е възстановим;

- закупуване на дълготрайни материални активи - втора употреба;

- разходите за гаранции, осигурени от банка или от друга финансова институция, с изключение на разходите по финансови инструменти.

- лихви по дългове, с изключение на свързани с безвъзмездна финансова помощ, предоставени под формата на лихвени субсидии или субсидии за гаранционни такси;

- субсидиране на лихва по одобрени схеми за държавни помощи и разноските за финансови транзакции;

- разходи за закупуване на инфраструктура, земя и недвижимо имущество;

- разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и/или попълването на документите за кандидатстване за финансова подкрепа;


Финансови параметри на проектите

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е в размер на 20 000 лева

Максимален размер на общите допустими разходи за един проект е в размер на 150 000 леваИтензитет на финансовата помощ /в % за различните видове бенефициенти

Подпомагането по тази мярка ще бъде до 100% от общата стойност на допустимите разходи.


Размер на финансовата помощ

Бюджетът по тази мярка е в размер на 600 000 лв.

Критерии за избор на проекти

Раздел

Скала на оценка

Макс. брой точки

1. Оперативен капацитет
15

1.1 Опит на кандидата и партньора/партньорите в управлението на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, подобни на тези включени в проектното предложение.
10


1.1 А Опит на кандидата в управлението на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, като тези включени в проектното предложение- Кандидатът има реализиран поне един проект финансиран от структурните фондове, националния бюджет или други финансови инструменти, в който е участвал в ролята си на кандидат или партньор;

- Кандидатът има поне 1 година опит в изпълнението на дейности, като тези, включени в проектното предложение


много добре


5x2


Кандидатът има реализиран поне един проект, финансиран от структурните фондове, националния бюджет или други финансови инструменти, в който е участвал в ролята си на кандидат или партньор или поне 1 година опит в изпълнението на дейности, като тези, включени в проектното предложение

задоволително


3x2


Кандидатът има проект, финансиран от структурните фондове, националния бюджет или други финансови инструменти, в който е участвал в ролята си на кандидат или партньор, който е в процес на изпълнение и/или под 1 година опит в изпълнението на дейности, като тези, включени в проектното предложение

много слабо1x2


Няма посочена информация или представената информация няма отношение към съответния критерий или няма опит в изпълнение на проекти и сходен тип дейности0


1.1. Б Опит на партньора/партньорите в управлението на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, подобни на тези включени в проектното предложение- Партньорът/ите има/т реализиран поне един проект, финансиран от структурните фондове, националния бюджет или други финансови инструменти, в който е участвал в ролята си на кандидат или партньор;

- Партньор/и има/т поне 1 година опит в изпълнението на дейности, като тези, включени в проектното предложение.много добре5x2Партньорът/ите има/т реализиран поне един проект, финансиран от структурните фондове, националния бюджет или други финансови инструменти, в който е участвал в ролята си на кандидат или партньор или поне 1 година опит в изпълнението на дейности, като тези, включени в проектното предложение

задоволително
3x2Кандидатът има проект, финансиран от структурните фондове, националния бюджет или други финансови инструменти, в който е участвал в ролята си на кандидат или партньор, който е в процес на изпълнение и/или под 1 година опит в изпълнението на дейности, като тези, включени в проектното предложение

много слабо1x2Няма посочена информация или представената информация няма отношение към съответния критерий или няма опит в изпълнение на проекти и сходен тип дейности0


1.2. Опит на ръководителя на проекта/ключовите експерти в организация, управление/ изпълнение на проекти и/или сходен тип дейности

5

Ръководителят/ключовите експерти има/т опит в организация и/или управление/изпълнение на дейности, като тези, включени в проектното предложение и/или проекти, поне 3 години

много добре5


Ръководителят/ключовите експерти има/т опит в организация и/или управление/изпълнение на дейности, като тези, включени в проектното предложение и/или проекти поне една година

задоволително3


Ръководителят/ключовите експерти има/т опит в организация и/или управление/изпълнение на дейности, като тези, включени в проектното предложение и/или проекти по-малко от една година

много слабо
1


Няма посочена информация или представената информация няма отношение към съответния критерий0


2. Съответствие
20

2.1 Описание и обосновка на целите на проекта
10

- Формулирани са конкретни цели;

- Целите са насочени към решаване проблемите на целевите групи;

- Връзката между целите и предвидените резултати е аргументирана.


много добре
5x2Два от горепосочените критерии са изпълнени

задоволително

3x2

Един от горепосочените критерии е изпълнен

много слабо

1x2

Няма посочена информация или представената информация няма отношение към съответния критерий0


2.2 Описание на целевите групи по проекта и техните нужди

10

- Целевите групи са конкретизирани – посочени са специфични характеристики, съгласно Насоките за кандидатстване (ако е приложимо);

- Целевите групи са количествено определени;

- Нуждите на целевите групи са идентифицирани.


много добре
5x2Два от горепосочените критерии са изпълнени

задоволително

3x2

Един от горепосочените критерии е изпълнен

много слабо

1x2

Няма посочена информация или представената информация няма отношение към съответния критерий0


3. Методика и организация
35

3.1 Съответствие на дейностите с целите и очакваните резултати

25

- Дейностите са насочени към постигане на целите и са в съответствие с ръководните принципи (ако е приложимо);

- Очакваните резултати от изпълнение на дейностите ще допринесат за постигане на заложените в проекта индикатори;

- Описани са детайлно дейностите, начините и етапите за изпълнението им и в случай на приложимост е обоснована нуждата от закупуване на оборудване/ремонтни дейности.


много добре


5х5


Два от горепосочените критерии са изпълнени

задоволително

3х5

Поне един от горепосочените критерии е изпълнен частично

много слабо


1х5


Няма посочена информация или представената информация няма отношение към съответния критерий0


3.2 Яснота на изпълнение на дейностите
10

- В описанието на дейностите са посочени начало и продължителност за изпълнение на всяка дейност;

- Времевият обхват на всяка дейност е реалистичен;

- Има логическа последователност в изпълнението на дейностите.

много добре5х2Два от горепосочените критерии са изпълнени

задоволително

3х2

Един от горепосочените критерии е изпълнен или посочената информация е непълна

много слабо


1х2


Няма посочена информация
0

4. Бюджет и ефективност на разходите
30

4.1 Ефективност, ефикасност и икономичност на разходите
15

- Налице е съответствие и логическа връзка между дейности и разходи, и предвидените разходи съответстват на поставените цели и очакваните резултати по проекта;

- Предвидените разходи, са оптимални за своевременно, количествено и качествено осъществяване на планираните дейности и постигане на очакваните резултати по проекта;

- Количествата, заложени в дейностите водят до извода, че разходите са планирани при най-добра цена.

много добре5х3


Два от горепосочените критерии са изпълнени

задоволително

3х3

Един от горепосочените критерии е изпълнен

много слабо

1х3

Няма посочена информация или представената информация няма отношение към съответния критерий, или след направената оптимизация на бюджета, сумата на исканата БФП е под минималния размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ, съгласно Условията за кандидатстване
0

4.2 Структурираност на бюджета
15

- Заложените стойности са правилно планирани в съответствие с предвидените дейности;

- Заложените ограничения на разходите по схемата са спазени при формиране на бюджета;

- Бюджетът е ясен, детайлен и не съдържа грешки.


много добре
5х3


Два от горепосочените критерии са изпълнени

задоволително

3х3

Един от горепосочените критерии е изпълнен

много слабо

1х3

Няма посочена информация или представената информация няма отношение към съответния критерий
0

ОБЩ МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ
100


Каталог: documents -> 2016 -> MIG
2016 -> Държавна агенция по горите дирекция на природен парк „странджа” До мррб мосв
2016 -> Интердисциплинарен докторантски форум Единен център за иновации
2016 -> Обяснителна записка
2016 -> Група за изследване и защита на прилепите национален природонаучен музей
2016 -> От д-р Николай Димитров Цанков херпетолог в Националния природонаучен музей към бан
2016 -> Министъра на околната среда и водите Комисия по околна среда към Народното събрание на р българия
2016 -> До мррб мосв общ. Съвет царево дпп „странджа” Становище
MIG -> Община долна митрополия "Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони"


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница