1. описание на предмета на поръчката предмет на настоящата обществена поръчкаДата16.04.2017
Размер91.54 Kb.
#19324
ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

ДОСТАВКА НА ОФИС ТЕХНИКА – ПРИНТЕРИ И ФАКС АПАРАТИ”,
ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А”, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 14, АЛ. 4, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ


1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

1.1. Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка и гаранционна поддръжка на 40 броя принтери и 20 броя факс апарати.

1.2. Срок за изпълнение на поръчката:

- за доставката - не повече от 30 (тридесет) дни от датата на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.

- за гаранционната поддръжка – не по-малко от 2 (две) години от датата на приемо-предавателния протокол, подписан между двете страни.1.3. Място на изпълнение на поръчката: ЦУ на Държавен фонд "Земеделие", находяща се в гр.София, бул.”Цар Борис ІІІ” № 136.

1.4. Срок на валидност на офертите: не по-малко от 60 (шестдесет) дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

2. ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

2.1. Изпълнителят на настоящата обществена поръчка следва да достави принтери и факс апарати със следните технически характеристики:


Принтери

Минимални изисквания

Тип

Лазерен принтер, черно-бял – 40 броя

Интернет линк на продукта

Подадена информация за наличност на принтера в интернет сайта на производителя

Формат на хартията

А4

Скорост на печат

≥ 30 ppm

Разделителна способност

1200 х 1200

Оперативна памет

256 МВ

Касети за хартия с общ капацитет

500 листа от 80 грама

Тегло на хартията

60 – 160 грама

Интерфейси

USB 2.0 с кабел

Мрежови интерфейс

Ethernet 10/100/1000

Поддържани ОС

MS Windows XP, MS Windows Vista MS Windows 7 32 и 64-bit

Драйвери

PCL 6 / PCL 5e

Двустранен печат

Автоматичен

Захранване

220 V, 50 Hz, захранващ кабел по БДС

Консумативи

Допълнителни оригинални консумативи за не по-малко 15 000 копия за всеки един принтер, включени в доставката.

Гаранция

2 години на място на доставката – труд и части
Факс апарати

Минимални изисквания

Тип

Лазерен, черно-бял – 20 броя

Интернет линк на продукта

Подадена информация за наличност на факс апарата в интернет сайта на производителя

Формат на хартията

А4, стандартна хартия

Скорост на модема

33 600 bps

Функция за корекция на грешките

ECM

Дисплей

LCD дисплей за индикация на режимите на работа и състоянието с меню на английски език

Отчети

Възможност за отпечатване отчети за TX и RX

Автоматично подаващо устройство

20 листа

Касета за хартия

100 листа А4 от 80 грама
Клавиши за бързо набиране

Памет

За минимум 50 страници

Аксесоари

Телефонна слушалка

Съвместимост

Разрешен за ползване в България, представена декларация за съответствие

Захранване

220 V, 50 Hz, захранващ кабел по БДС

Консумативи

Допълнителни оригинални консумативи за не по-малко 4 000 копия за всеки един факс, включени в доставката.

Гаранция

2 години на място на доставката – труд и части


2.2. Устройствата трябва да отоговарят на следните условия:

 • Производителите на предлаганото оборудване да са сертифицирани по ISO 9001:2008 или еквивалентно;

 • Захранването на предлаганото оборудване трябва да бъде 220 V АС, 50 Hz, европейски стандарт на кабели и конектори, както и за енергийна ефективност – СЕ, EnergyStar и др. (или еквивалентни).

 • Предлаганото оборудване трябва да е сертифицирано и да покрива изискванията в съответствие с международните и европейски стандарти за електромагнитно излъчване и безопасност.

 • Предлаганото оборудване трябва да е ново, оригинално, неупотребявано, в производство в момента и да има поддръжка за него;

 • Предлаганият модел оборудване да е видим на електронната страница на производителя. Да се даде линк към на производителя на английски или български език за конкретните предлагани модели, с технически характеристики, които потвърждават предложените;

 • Да се представят брошури от производителите на английски или български език, които да потвърждават предложените технически параметри на устройствата.3. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

3.1. За изпълнение на обществената поръчка може да подаде оферта всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и обединение от такива лица, което отговаря на условията на Възложителя и за което отсъстват обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП.

3.2. Всеки участник има право да представи само една оферта.

3.3. Не може да участва лице, което е съдружник и/или е декларирало съгласие да участва като подизпълнител в офертата на друг участник.

3.4. Не се допускат варианти на офертата.

3.5. Участникът трябва да представи оторизационни писма от производителите на предлаганото оборудване. В писмата производителите трябва да упълномощават участника да продава и обслужва гаранционно предлаганата техника. Приемат се и писма от официални представители или официални дистрибутори на производителя. В такъв случай е необходимо да се представят доказателства, че те имат правото да представляват даден производител на територията на България или друга държава – членка на Европейския съюз или държава от Европейското икономическо пространство.

3.6. Участникът да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна.

4. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Оценката на офертите се извършва по критерий "най-ниска цена".
Предложенията се оценяват въз основа цена на принтерите и факс апаратите и на относителна цена на едно копие от предлаганите консумативи, за всеки участник по следната формула:


Където:
P Единична цена на принтер лева без ДДС;

F Единична цена на факс апарат лева без ДДС;

M Изчислена относителна цена лева без ДДС на едно копие на консуматив за принтер;

L - Изчислена относителна цена лева без ДДС на едно копие на консуматив за факс апарат.
Стойностите на изчисленията за относителните цени за едно копие се пресмятат на база цена на един консуматив и броя копия, за които е предназначен според производителя.
Критерият "най-ниска цена" се прилага за оценка на офертите, които отговарят на обявените от възложителя условия и са подадени от участници, за които са налице изискванията по т.3.

Класирането на участниците се извършва във възходящ ред, като на първо място се класира офертата с предложена най-ниска цена без ДДС.

Участникът, класиран на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка.
5. Сключване на договор за възлагане на поръчката

5.1. Възложителят сключва писмен договор с определения за изпълнител на поръчката.

5.2. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

5.3. Не се подписва договор с определения за изпълнител на поръчката, който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:


 1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от НК;

 2. подкуп по чл. 301- 307 от НК;

 3. участие в организирана престъпна группа по чл. 321 и 321а от НК;

 4. престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от НК;

 5. против стопанството по чл. 219 – 252 от НК.

5.4. Когато участниците са юридически лица, изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП (т. 5.3. по-горе), се прилагат, както следва:

а) при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

б) при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

в) при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

г) при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

д) при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

е) при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

ж) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника;

з) в изброените по-горе случаи и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, изискването се отнася само за прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

5.5. Не се подписва договор с определения за изпълнител на поръчката:

а) при който лицата по т. 5.3., са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

б) който е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, той трябва да отговаря на изискванията по т. 5.3., т. 5.4. и т. 5.5. в държавата, в която е установен.6. съдържание на офертата. Подготовка и Подаване

6.1. Участниците следва да представят оферти до 17.00 часа на 07.08.2012 г. Офертите се подават в сградата на Държавен фонд „Земеделие”, Централно управление, с адрес: гр.София 1618, бул.”Цар Борис ІІІ” № 136, ет.1, ст.116 „Деловодство”.

6.2. Офертата следва да съдържа следното:6.2.1. Заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представят в официален превод*.

* "Официален превод", съобразно разпоредбата на §1, т. 16а от Допълнителната разпоредба на ЗОП е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи”.

6.2.2. Данни за контакт с участника: адрес, телефон, факс, електронен адрес;

6.2.3. Оферта - Приложение № 1.

6.3. Офертата се подписва от управляващия участника или от надлежно упълномощените за целта лица, като в офертата се прилага пълномощното от управляващия участника.

6.4. Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва "Оферта", посочва наименованието на поръчката, уникалният й код, посочен в публичната покана, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

6.5. В случай, че участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от Възложителя адрес в срока, определен за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертите е за участника.

6.6. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определени в т.6.1.

6.7. При приемането на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

6.8. Не се приемат оферти, подадени или получени при Възложителя след изтичане на крайния срок за получаване или представени в незапечатан, прозрачен плик или скъсан плик. Такива оферти незабавно се връщат на подателя и посоченото обстоятелство се отбелязва в регистъра.стр. отСподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница