1. Основание за извършване на одитаДата18.08.2017
Размер266.62 Kb.
ОДИТЕН ДОКЛАД

0400004413


за извършен одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическа партия “Атака”, който да включва и одит за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с предизборната кампания за частични и нови избори за общински съветници и кметове, проведени през 2012 г.

Настоящият окончателен одитен доклад е издаден с Разпореждане № 331 от 19.12.2013 г. на председателя на Сметната палата


СЪДЪРЖАНИЕ


Част първа Резюме

4

Част втора Въведение

5

1. Основание за извършване на одита

5

2. Информация за одитирания обект

5

3. Цели на одита

5

4. Обхват на одита

5

5. Критерии за оценка

6

Част трета Констатации

6

Раздел първи

Финансова дейност и управление на предоставеното държавно и/или общинско имущество на политическа партия “Атака”

6

1. Изпълнение на дадените препоръки при извършен одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното общинско и/или държавно имущество за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.

6

2. Изготвяне и представяне в Сметната палата на годишния финансов отчет от политическата партия

7

3. Формиране на приходите, извършване на разходите и спазване на законовата забрана за извършване на стопанска дейност и за учредяване и участие в търговски дружества и кооперации

7

3.1. Набиране на приходи

8

3.2. Извършване на разходи

8

3.3. Спазване на законовата забрана за извършване на стопанска дейност и за учредяване и участие в търговски дружества и кооперации

9

4. Управление на предоставеното имущество

9

5. Поддържане и актуализиране на информацията в публичния регистър на партията

10

Раздел втори

Декларирани приходи и извършени разходи във връзка с предизборната кампания за частични и нови избори за общински съветници и кметове

10

1. Нови избори за общински съветници на община Кюстендил, проведени на 13.05.2012 г.

11

Част четвърта

Заключение

11

Част пета

Препоръки

12

Справка за предоставени помещения под наем от общини и областни администрации - Приложение № 1

13

Опис на одитните доказателства към одитен доклад

14
СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА
ГФО

Годишен финансов отчет

ЗСч

Закон за счетоводството

ЗПП

Закон за политическите партии

ПП

Политическа партия

СС

Счетоводен стандарт

СП

Сметна палата

ДВ

Държавен вестник

ПП „Атака”

Политическа партия „Атака”

ИК

Изборен кодекс

ОПР

Отчет за приходите и разходите

ЗКПО

Закон за корпоративно подоходно облагане

НАП

Национална агенция по приходите

ТЗ

Търговски законЧаст първа

РЕЗЮМЕ

В съответствие с Програмата за одитната дейност за 2013 г. на Сметната палата и на основание Заповед № ОД-4-044 от 10.06.2013 г. на г-н Цветан Цветков, заместник - председател на Сметната палата е извършен одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на


ПП „Атака”, който включва и одит за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с предизборната кампания за частични и нови избори за общински съветници и кметове, проведени през 2012 г.

При извършването на одита са изследвани: изпълнението на дадени препоръки при одита на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на партията за 2011 г., изготвянето и представянето пред Сметната палата на годишния финансов отчет за 2012 г., набирането на приходи и извършването на разходи, спазване на законовата забрана за извършване на стопанска дейност, извън регламентираната със ЗПП, управлението на предоставеното под наем на ПП „Атака” имущество държавна и/или общинска собственост, поддържане и актуализиране на информацията в публичния регистър на ПП „Атака”; финансиране на предизборната кампания за нови избори за общински съветници в община Кюстендил, провели се на 13.05.2012 г.

Политическа партия „Атака е парламентарно представена в 41-то Народно събрание на Република България и получава държавна субсидия за осъществяване на дейността си.

ПП „Атака” е изготвила и представила в Сметната палата годишен финансов отчет (ГФО) за 2012 г. в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството (ЗСч) и в срока по чл. 34, ал. 4 от Закона за политическите партии (ЗПП).

През 2012 г. партията е спазила разпоредбите на чл. 22 от ЗПП относно забраните за извършване на стопанска дейност и за учредяване и участие в търговски дружества и кооперации.

За 2012 г. ПП „Атака” е отчела приходи от държавна субсидия и собствени приходи – от членски внос и дарения от физически лица. Партията през 2012 г. получава приходи и от издаване на вестник „Атака”, регламентирани в ЗПП като собствени приходи на политическите партии. Приходите са законосъобразни, в съответствие с изискванията на чл. 23, ал. 1, т.6 от ЗПП.

ПП „Атака” е отчела извършени през 2012 г. разходи за осигуряване работата на партийните структури, за организационни разходи по провеждане на мероприятия, печат и разпространение на вестник „Атака”, излъчване на телевизионна програма „АЛФА ТВ” и за други присъщи за партията разходи.

През одитирания период ПП „Атака” ползва 84 помещения за осъществяване на дейността си, предоставени й от 53 общини и 5 областни администрации. Седем от договорите за ползвани имоти са прекратени през одитирания период. Наемните вноски по 30 договора са плащани в срок. Закъснение за плащане на наемните вноски до 3 месеца е допуснато по 12 договора. Не са платени за повече от три месеца наемните вноски по 35 договора, като от тях по 18 договора не са извършени плащания през цялата


2012 год. Създадени са предпоставки за прекратяване на наемните правоотношения по 35 договора.

ПП „Атака” е осигурила публичност и прозрачност на дейността си чрез страницата си в глобалната мрежа посредством поддържане и актуализиране на публичен регистър, в съответствие с изискванията на чл. 29, ал. 2 от ЗПП. Не е публикуван отчета за участието й за нови избори на общински съветници в община Кюстендил.

През одитирания период ПП „Атака” е участвала в нови избори за общински съветници в община Кюстендил, провели се на 13.05.2012 г. Пред Сметната палата политическата партия не е представила в срок и съответстващ на изискванията на Изборния кодекс отчет за проведената предизборна кампания.

Част втора

ВЪВЕДЕНИЕ

1. Основание за извършване на одита

Одитът е извършен на основание чл. 5, ал. 1, т. 4 и чл. 6, ал. 2, т. 10 от Закона за Сметната палата и Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2013 г., и в изпълнение на Заповед № ОД-4-044 от 10.06.2013 г. на г-н Цветан Цветков, заместник–председател на Сметната палата.2. Информация за одитирания обект

Политическа партия „Атака” (ПП „Атака”) е регистрирана в регистъра на политическите партии в Софийски градски съд по фирмено дело № 7062/2005 г. от 12.07.2005 г. със седалище по съдебна регистрация и адрес на управление – София, район „Оборище”,ул. "Врабча" № 1, ет. 1. От деня на вписването й в регистъра на СГС, ПП „Атака” придобива качеството на юридическо лице, което се представлява от председателя й Волен Сидеров. Той може да упълномощава лица да представляват партията по конкретни мероприятия или конкретен въпрос.

През одитирания период партията участва самостоятелно в нови избори за общински съветници в община Кюстендил, проведени на 13.05.2012 г

3. Цели на одита

3.1. Да се оцени законосъобразността на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на ПП „Атака”;

3.2. Да се установи съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с предизборната кампания за частични и нови избори за общински съветници и кметове, с нормативните изисквания;

3.3. Да се осигури публичност и прозрачност на финансовата дейност на ПП „Атака”.4. Обхват на одита

Одитната задача обхвана проверка и оценка на:

1. Изготвяне и представяне в Сметната палата на годишния финансов отчет от политическата партия (ПП);

2. Формиране на приходите и извършване на разходите;

3. Управление на предоставеното имущество на политическата партия;

От обхвата на одита се изключва проверка за ползването на предоставените имоти по предназначение, съгласно разпоредбата на чл. 32, ал. 2 от ЗПП.

4. Поддържане и актуализиране на информацията в публичния регистър на партията;

5. Отчитане на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания за частични и нови избори за общински съветници и кметове, проведени през 2012 г.5. Критерии за оценка

При одита на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на ПП “Атака” са използвани следните критерии за оценка:

1. Съответствие на Годишния финансов отчет за 2012 г. с изискванията на Закона за счетоводството, Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия и Закона за политическите партии, и представянето му в срок пред Сметната палата .

2. Съответствие на формираните приходи и извършените разходи от политическата партия с изискванията на Закона за политическите партии, Закона за счетоводството и договорите за наем.

3. Създаване и поддържане на публичен регистър в съответствие с изискванията на чл. 29, ал. 2 от Закона за политическите партии.

4. Съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с предизборната кампания за нови избори за общински съветници, проведени през 2012 г. с изискванията на Изборния кодекс и Закона за политическите партии.Част трета

КОНСТАТАЦИИ

Раздел първи

Финансова дейност и управление на предоставеното държавно и/или общинско имущество на политическа партия “Атака”

1. Изпълнение на дадените препоръки при извършен одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното общинско и/или държавно имущество за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.

В резултат на извършения одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното общинско и/или държавно имущество за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. на председателя на партията са дадени препоръки с цел подобряване на дейността.

В определения двумесечен срок, председателят на партията не е уведомил писмено председателя на Сметната палата за предприетите мерки за изпълнение на дадените препоръки, в несъответствие с изискванията на чл. 48, ал. 2 от ЗСП.

При осъществения последващ контрол за изпълнение на препоръките се установи:По препоръка 1. „В прилаганата Счетоводна политика да се оповестят правилата за използването на счетоводна сметка 650 - Разходи за бъдещи периоди. Всяка настъпила промяна в прилаганата Счетоводна политика при изготвянето на ГФО да се анализира в приложението на финансовия отчет, като се посочат причините за нея.”

В представения годишен финансов отчет на ПП „Атака” за 2012 г. е приложена и приетата от партията Счетоводна политика и са оповестени измененията по прилагането й спрямо предходния период. През 2012 г.


ПП „Атака” започва да издава и разпространява вестник „Атака” и във връзка със счетоводното отчитане на тези приходи и разходи, възниква необходимост от дефиниране на нови счетоводни сметки в индивидуалния сметкоплан.

По време на одита се установи, че по въведените нови сметки се отчита заприходяването и изписването на вестника, начисленията и плащанията от клиенти. Въведена е отделна сметка, по която се отчитат разходите, свързани с издаването на вестник „Атака”, както и сметка, по която се отчитат приходите свързани с разпространението на вестника. Дефинирана е и сметка, по която се отчита финансовия резултат от дейността.

В Счетоводната политика за 2012 г. не са посочени правилата за прилагане на счетоводна сметка 650 - Разходи за бъдещи периоди, в случаите когато се използва, но е разкрита като сметка в индивидуалния сметкоплан.1

Препоръката е частично изпълнена.По препоръка 2. „Да се предприемат и въведат контролни процедури, които да регламентират организацията и реда за извършване на проверки относно ползването на предоставените имоти от държавата и общините само за цели, свързани с дейността на партията, както и за регулярното заплащане на дължимите наемни вноски.”

В началото на 2012 г. председателят на партията е издал заповед във връзка с управлението на предоставеното имущество, с цел спазване на изискванията на ЗПП, като е разпоредил периодично да се проверява състоянието на предоставените на партията клубове, използването им по предназначение и състоянието на наличното оборудване в тях.2

При извършената проверка за изпълнение на препоръката не са предоставени документи и резултати от извършени проверки отнасящи се до изпълнението на издадената заповед.3

Препоръката е частично изпълнена.2. Изготвяне и представяне в Сметната палата на годишния финансов отчет от политическата партия

Годишният финансов отчет на ПП „Атака” е представен в Сметната палата на 29.03.2013 г., с вх. № 48-00-462, в срока по чл. 34, ал. 4 от ЗПП. Отчетът отговаря по форма и съдържание на изискванията на чл. 34 от ЗПП.4

Отчетът е съставен от специализирано счетоводно предприятие и е подписан от съставител и от представляващия политическата партия, в съответствие с изискванията на чл. 34, ал. 3 от ЗСч и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

В изпълнение на чл. 34, ал. 2 от ЗПП е извършен независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на партията от регистриран одитор. В резултат на извършения одит заключенията на независимия одитор са отразени в одиторски доклад. Изразеното в него мнение е, че финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние на ПП „Атака” към


31 декември 2012 г., както и за нейните финансови резултати от дейността и за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия на Република България.

Спазени са нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред Сметната палата на годишния финансов отчет на партията за 2012 г.

3. Формиране на приходите, извършване на разходите и спазване на законовата забрана за извършване на стопанска дейност и за учредяване и участие в търговски дружества и кооперации

3.1. Набиране на приходи

През 2012 г. политическа партия „Атака” получава на четири транша държавна субсидия като парламентарно представена в 41-то Народно събрание, в размер на 2 636 448 лв. Субсидията е осчетоводена по съответната счетоводна сметка, съгласно Индивидуалния сметкоплан, при спазване изискванията на приетата Счетоводна политика. При извършване на проверката не е установено получената държавна субсидия да е предоставяна за обезпечение на вземания на трети лица, с което са спазени изискванията на чл. 28, ал. 2 от ЗПП.5

През 2012 г. партията формира приходи от членски внос в размер на 153 000 лв., които са осчетоводени в съответствие с утвърдения Индивидуален сметкоплан, при спазване изискванията на приетата Счетоводна политика на


ПП „Атака” и са отразени в годишния финансов отчет за отчетния период.6

При извършване на документалната проверка са установени приходи от продажба на стоки и услуги (приходи от разпространение на вестник „Атака”) в размер на 36 750 лв. Получените приходи са определени като собствени приходи на политическата партия съгласно чл. 23, ал. 1 от ЗПП. Осчетоводени са своевременно по съответните счетоводни сметки. В съответствие с изискванията на СС 9 „Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност” е съставен отделен „Отчет за приходите и разходите за стопанска дейност”, в който са отчетени приходите от разпространението на вестник „Атака”.7

За 2012 г. партията е получила приходи от дарения от 13 физически лица в общ размер на 1 439 лв. и 1 100 лв. възстановени разходи по съдебно дело с фирма „Гама дизайн” ООД. Сумите са осчетоводени по съответната счетоводна сметка, съгласно Индивидуалния сметкоплан и са отразени в годишния финансов отчет на ПП „Атака”8.

Формираните през одитирания период приходи съответстват на определените в ЗПП собствени приходи на политическите партии, осчетоводени са по съответните счетоводни сметки и са отразени в годишния финансов отчет на ПП „Атака”.

3.2. Извършване на разходи

За 2012 г. в годишния финансов отчет от ПП „Атака” са отчетени разходи в размер на 2 601 хил. лв., от които за регламентирана дейност – 2 588 хил. лв.
(в т.ч. за стопанска дейност – 184 хил. лв.) и финансови разходи – 13 хил. лв. В съответствие с изискванията на СС 9 „Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност” в Отчета за приходите и разходите към годишния финансов отчет на партията за 2012 г. на отделен ред е отразена загубата от стопанската дейност (издаване на вестник „Атака”) в размер на
147 хил. лв.9

За 2012 г. от ПП „Атака” са отчетени разходи в размер на 2 600 781 лв., от които за нестопанска дейност 2 416 564 лв. и за стопанска дейност – 184 217 лв.10 За нестопанска дейност от ПП „Атака” са отчетени разходи за материали – 321 830 лв. или 13,32 на сто; външни услуги – 1 285 161 лв. или 53,18 на сто; амортизации – 175 938 лв. или 7,28 на сто; заплати и хонорари по граждански договори – 521 212 лв. или 21,57 на сто; социално осигуряване – 89 872лв. или 3,72 на сто; разходи за данъци, такси и др. – 2 162 лв. или 0,09 на сто; други разходи – 8 224 лв. или 0,34 на сто; разходи за лихви – 5 705 лв. или 0,23 на сто и други финансови разходи – 6 677 лв. или 0,27 на сто. С най-голям относителен дял – 53,18 на сто са разходите за външни услуги включващи 605 536 лв. по излъчване на телевизия „АЛФА ТВ”11.

Отчетените разходи са за осигуряване работата на партийните структури, за организационни разходи по провеждане на мероприятия, за подготовка и участие в избори, печат и разпространение на вестник „Атака”, излъчването на телевизионна програма „АЛФА ТВ” и за други присъщи за партията разходи.

От политическата партия са отчетени задължения до една година в общ размер на 1 031 хил. лв. От проверката на представената оборотна ведомост на политическата партия за одитирания период са установени задължения в размер на 1 030 097 лв., в т.ч.: задължения към доставчици - 326 024 лв. или 31,65 на сто; към персонала – 393 472 или 38,20 на сто; осигурителни задължения – 234 907 лв. или 22,80 на сто и данъчни задължения – 75 694 или 7,35 на сто.12Извършените разходи са документално обосновани, осчетоводени са и са отчетени по съответните счетоводни сметки, съгласно Индивидуалния сметкоплан, при спазване на приетата Счетоводна политика.

3.3. Спазване на законовата забрана за извършване на стопанска дейност и за учредяване и участие в търговски дружества и кооперации

В годишния финансов отчет не са отразени дългосрочни финансови активи - дялове и участия в търговски дружества и кооперации. При проверката на предоставените документи не са установени факти, доказващи дялове и участия на ПП „Атака” в търговски дружества и кооперации.

От документалната проверка не са установени формирани приходи и извършени разходи от търговска дейност по смисъла на чл. 1 от Търговския закон. Отчетените приходи и разходи по издаването и разпространението на вестник „Атака” са от разрешена с чл. 22, ал. 1 от ЗПП дейност.13Спазена е законовата забрана за извършване на стопанска дейност и за учредяване и участие в търговски дружества и кооперации.

4. Управление на предоставеното имущество

Политическа партия „Атака” е представена в 41-то Народно събрание и отговаря на условията, регламентирани с чл. 31, ал. 1 от ЗПП за предоставяне под наем на помещения от държавата и общините за осъществяване на дейността й.

През 2012 г. ПП „Атака” ползва под наем 84 помещения в населени места на територията на страната, предоставени от съответните общински и областни администрации като през годината са прекратени седем договора.

Общият размер на дължимите наемни вноски за 2012 г. е


89 435,11 лв. През одитирания период са изплатени наеми в общ размер на 65 933,74 лв. Поети са задължения за 23 501,37 лв. от неизплатени наемни вноски.14

Извършена е проверка относно спазване на сроковете за плащане на договорените наеми. През одитирания период са плащани наемните вноски в срок по 30 договора за предоставени помещения, държавна и/или общинска собственост.15

Закъснение за плащане на наемните вноски до 3 месеца е допуснато по
12 договора. Не са платени за повече от три месеца наемните вноски по 35 договора, като от тях по 18 договора не са извършени плащания през цялата
2012 год.16

За неплащане на наемната цена за повече от три месеца са създадени предпоставки за прекратяване на един договор, сключен с областен управител и на тридесет и четири договора, сключени с кметове на общини.17Нарушени са клаузите на сключените договори за плащане на наемите в определен срок на предоставени под наем едно помещение, държавна собственост и тридесет и четири помещения, общинска собственост.

5. Поддържане и актуализиране на информацията в публичния регистър на партията

Политическа партия „Атака” поддържа създадения публичен регистър на страницата на политическата партия в глобалната мрежа и актуализира своевременно промени в обстоятелствата по чл. 17 от ЗПП.

На страницата на партията е оповестен публично годишния финансов отчет за 2012 г., с изключение на отчета за участието на партията във връзка с нов избор за избиране на общински съветници в община Кюстендил, проведен на 13.05.2012 г.18

Спазено е законовото изискване за поддържане и актуализиране на публичния регистър от ПП „Атака”, с изключение на непубликувания отчет за участието на партията за избор на общински съветници в община Кюстендил.
Раздел втори

Декларирани приходи и извършени разходи във връзка с предизборната кампания за частични и нови избори за общински съветници и кметове

Политическа партия „Атака” е регистрирана за участие в общите избори за общински съветници и кметове през 2011 г., когато е представила банкова сметка, обслужваща провежданите местни избори. Съгласно разпоредбите на


чл. 285, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК), регистрацията на банковата сметка на партията е в сила и при участието й в нови избори за общински съветници, проведени през 2012 г.
1. Нови избори за общински съветници на община Кюстендил, проведени на 13.05.2012 г.

Политическа партия „Атака” е регистрирана в Централна избирателна комисия (ЦИК) за участие в нов избор за общински съветници на община Кюстендил с решение № 1667 от 27.02.2012 г. и издига кандидати за общински съветници.

След провеждане на изборите за общински съветници партията не получава мандат в Общински съвет – Кюстендил.

1.1. За участието си в избора за общински съветници на община Кюстендил, политическа партия „Атака” представя пред Сметната палата „Отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за избори на общински съветници, с вх. № 48-00-1303 от 19.10.2012 г., след срока по чл. 159, ал. 1 от ИК. Отчетът е представен само на хартиен носител и към него не е приложено извлечение от банковата сметка по обслужване на предизборната кампания, в нарушение на изискванията на


чл. 159, ал. 1 от ИК. Представеният отчет отговаря на утвърдения от Сметната палата образец на отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания, в съответствие с чл. 159, ал. 3 от ИК. Представеният отчет е с нулеви стойности на декларирани приходи и извършени разходи. 19

Нарушени са законовите изисквания за представяне пред Сметната палата в срок и на електронен носител на отчет за приходите, разходите и поети задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за избор на общински съветници, както и за прилагане към отчета на извлечение от банковата сметка.

Спазено е законовото изискване за съответствие на представения отчет с утвърдения от Сметната палата образец на отчет.

1.2. При проверката на формираните приходи и извършените разходи за дейността на партията през 2012 г., отразени в ГФО, не са установени приходи и извършени разходи във връзка с проведената предизборна кампания за общински съветници в община Кюстендил.


Част четвърта

Заключение

От извършения одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на ПП „Атака” за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. могат да се изведат следните основни изводи:

Годишният финансов отчет на партията за 2012 г. е представен на Сметната палата в законоустановения срок.

През одитирания период са спазени забраните на чл. 22 от ЗПП за осъществяване на стопанска дейност и за учредяване и участие на партията в търговски дружества и кооперации.

Получената и отчетена държавна субсидия съответства на преведената от Министерство на финансите. Субсидията е разходвана при спазване на забраната за предоставянето й за обезпечение на вземания на трети лица.

Спазени са законовите изисквания при набирането на приходи от политическа партия „Атака”.

През 2012 г. партията разходва средства при спазване изискванията на
чл. 29, ал. 1 от ЗПП – за осигуряване работата на партийните структури, за организационни разходи по провеждане на мероприятия и за други присъщи за дейността й разходи.

През 2012 г. ПП „Атака” отговаря на условията на чл. 31 от ЗПП за ползване на помещения общинска и/или държавна собственост.

Допуснато е закъснение при плащането на наемните вноски до три месеца по дванадесет договора. За предоставени 35 имотa от 26 общини и една областна администрация е допуснато неплащане на наемната цена за повече от три месеца.

ПП „Атака” е осигурила публичност и прозрачност на дейността си чрез страницата си в глобалната мрежа посредством поддържането и актуализирането на публичния си регистър, в съответствие с изискванията на чл. 29, ал. 2 от ЗПП, с изключение публикуване на отчета за участието на партията за избор на общински съветници в община Кюстендил.

За участието си в нови избори за общински съветници в община Кюстендил, провели се на 13.05.2012 г., партията не представя в срок и окомплектован съгласно изискванията на Изборния кодекс отчет за провелата се предизборна кампания.

При проверката на формираните приходи и извършените от политическата партия разходи през одитирания период, не са установени данни, различни от отразените в „Отчет за приходите,разходите и поетите задължения за плащане” във връзка с предизборната кампания за участието на партията в нов избор на общински съветници в община Кюстендил.


Част пета

Препоръки
В резултат на извършения одит за периода от 01.01.2012 г. до
31.12.2012 г. се дава следната препоръка на председателя на партията:

Да се извършва ежегодно проверка относно спазване на определените срокове за плащане на наемните вноски на общински и областни администрации, съгласно сключените договори. Да се документират резултатите от извършената проверка.


На основание чл. 48, ал. 2 от Закона за Сметната палата, в срок до шест месеца от получаване на настоящия одитен доклад председателя на ПП „Атака” да предприеме мерки за изпълнение на препоръката и да уведоми писмено за това председателя на Сметната палата.
В подкрепа на констатациите от одитния доклад са събрани 16 броя одитни доказателства, които заедно с работните документи, отразяващи отделните етапи на одитния процес, се намират в Сметната палата на адрес:
гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 37.
Настоящият окончателен одитен доклад е издаден с Разпореждане № 331 от 19.12.2013 г. на председателя на Сметната палата.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

СПРАВКА

ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ЗА КОИТО СА СЪЗДАДЕНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ОТ ОБЩИНСКИ И ОБЛАСТНИ АДМИНИСТРАЦИИ НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА НАЕМ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 32, АЛ. 3 ОТ ЗПП


1

Областна администрация - Ловеч

Луковит, ул. "Милин камък" № 2

2

Община Видин

Видин, Младежки дом, ет.1

3

Община Брусарци

Брусарци, сграда-2 ет. Помещение

4

Община Троян

Троян, 1 ет. Помещение

5

Община Червен бряг

Червен бряг

6

Община Силистра

Силистра, ул"Христо Смирненски"№2

7

Община Елена

Елена, помещение-2 ет.

8

Община Русе

Русе, бул. "Ген. Скобелев" № 45

9

Община Русе - с. Тетово

с. Тетово

10

Община Варна

Варна, ул. Княз Ал. Батемберг" № 47

11

Община Добричка

Добрич, ул. "Независимост" № 4

12

Община Омуртаг

Омуртаг

13

Община Търговище

Търговище, "Стоян Мавродиев" №24

14

Община Гълъбово

Гълъбово, сгр. АПК/бивше/, 2 ет. Помещение

15

Община Несебър

Несебър, ЖСК "Изгрев" №6, партер-офис

16

Община Раднево

Раднево, ул. "Г. Димитров" № 32

17

Община Ямбол

Ямбол, ул. "Бяло море" № 18

18

Община Средец

Средец, пл. "Георги Димитров"

19

Община Поморие

Поморие

20

Община Родопи - Пловдив

Брестовица - помещение

21

Община Септември

Септември, "Хан Аспарух" № 54.помещение

22

Община Кюстендил

Кюстендил

23

Община Разлог

Разлог, ул. Иван Вазов № 20

24

Община Благоевград

Благоевград, ул.Т.Александров №23-5ет. Офис 54

25

Община Брезник

Брезник, ул.Андрей Михайлов №83-2ет. Пом.7

26

Община Ботевград

Ботевград, "Гурко" сгр. 2ет.

27

Столична община, р-н "Красна поляна"

София, ул. "Найчо Цанов" бл. 114, вх. Б

28

Столична община, р-н "Искър"

София, ж.к. "Искър", ТП до бл. 209

29

Столична община, р-н "Младост"

София, ж.к. "Младост", ТП до бл. 332

30

Столична община, р-н "Илинден"

София, ж.к. "Илинден", Захарна фабрика, бл. 358

31

Столична община, р-н "Сердика"

София, ж.к. "Сердика", бул. "Христо Ботев" № 136

32

Столична община, р-н "Панчарево"

София, "Панчарево"

33

Столична община, р-н "Люлин"

София, ж.к. "Люлин", бул. "Европа" 13

34

Столична община, р-н "Надежда"

София, ул. "Кирил Дрангов" 55

35

Столична община, р-н "Средец"

София


ОПИС НА ОДИТНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА КЪМ ОДИТЕН ДОКЛАД
№ 0400004413
Одитни доказателства

Брой страници

1

Заповед на председателя на ПП "Атака"

1

2

Копие на Баланс, ОПР и счетоводна политика - ГФО за 2012 г.

4

3

РД-И-3 Работен документ за извършена проверка на отчетените приходи от държавна събсидия в ГФО на ПП "Атака"

1

4

РД-И-4 Работен документ за извършена проверка на отчетените приходи от членски внос на ПП "Атака" за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.

1

5

РД-И-5 Работен документ за извършена проверка на отчетените приходи от продажба на вестник "Атака" за 2012

1

6

Копие на ОПР за извършена стопанска дейност (в-к "Атака") и данъчна декларация

10

7

РД-И-6 Работен документ за извършена проверка на отчетените приходи от дарения от физически лица за 2012 г.

2

8

Оборотна ведомост с натрупване за 2012 г. на ПП "Атака"

2

9

РД-И-7 Работен документ за извършена проверка на отчетените разходи от ПП "Атака" в ГФО за 2012 г.

3

10

Извлечения от счетоводни сметки 601 - Разходи за външни услуги и
602 - Амортизации

3

11

РД-И-8 Работен документ за установяване спазване на забраната за извършване на стопанска дейност и за учредяване и участие в търговски дружества и кооперации

1

12

РД-И-9 Работен документ за установяване на извършените разходи за наеми на предоставено имущество на ПП "Атака"

4

13

РД-И-10 Работен документ за спазване от ПП "Атака" на изискванията на чл. 29, ал. 2 от ЗПП

1

14

РД-И-11 Работен документ за извършена проверка за съответствие на представен отчет за изборите за общински съветници на 13.05.2012 г. и на данните за банкова сметка съгласно изискванията на Изборния кодекс

2

15

Отговор от ПП "Атака" с приложени копия на хронологичен опис на счет. операции, копия на фактури и протоколи за бракуване на броеве на вестник

8

16 

РД-И-2 Работен документ за извършена проверка на ГФО на ПП "Атака"

1 Одитно доказателство № 2

2 Одитно доказателство № 1

3 РД-И-15 от 01.10.2013 г. за проведено обсъждане на факти и обстоятелства

4 Одитно доказателство №№ 2,16

5 Одитно доказателство № 3

6 Одитно доказателство № 4

7 Одитно доказателство № № 5,6

8 Одитно доказателство № 7,8

9 Одитно доказателство № 2

10 Одитно доказателство № 6,15

11 Одитно доказателство № № 8,9,10

12 Одитно доказателство № 8

13 Одитно доказателство № 11

14 Одитно доказателство № 12

15 Одитно доказателство № 12

16 Одитно доказателство № 12

17 Приложение № 1

18 Одитно доказателство № 13

19 Одитно доказателство № 14


Каталог: articles -> download
download -> Закон за върховната сметна палата на 14 декември 2005 г се навършват 125 години от приемането на първия Закон за Върховната сметна палата
download -> Одитен доклад №0400005712 за извършен одит за съответствие на декларираните приходи
download -> Одитирани обекти и дейности от сметната палата І. Първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
download -> Закон за върховната сметна палата на българия уважаеми господин председател на Народното събрание
download -> Указания за финансов одит
download -> За извършен финансов одит на годишния финансов отчет
download -> Сборник документи издател на поредицата "архивите говорят": главно управление на архивите при министерския съвет


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница