1. Предмет на концесията концесия за услуга Вид на концесиятаДата25.02.2018
Размер164 Kb.
N: 1 / 19.5.2015

1. Предмет на концесията


 концесия за услуга

2. Вид на концесията


 общинска концесия

2.1. Концедент


 общински съвет на oбщина Севлиево, област Габрово

2.2. Орган, който представлява концедента


 наименование на органа - кмета на община Севлиево, област Габрово

 адрес - Република България, гр. Севлиево, пл. "Свобода" 1

 населено място - гр. Севлиево

 пощенски код - 5400

 лице за контакти - Димитър Желев

 телефон - 0675/396168

 електронна поща - d_zhelev@sevlievo.bg

 факс - 0675/32773

 URL - Интернет адрес - www.sevlievo.bg

3. Вид на обекта на концесията


 водностопански обект - язовир

4. Местонахождение на обекта на концесията


 Община Севлиево, землището на с. Добромирка

5. Индивидуализация на обекта на концесията


 1. Поземлен имот с площ от 117,254 дка, находящ се в землището на с. Добромирка, с ЕКАТТЕ 21628, представляващ имот № 000157, при граници: ПИ № 369108, ПИ № 369019, ПИ № 369020, ПИ № 369021, землищна граница, ПИ № 138015, ПИ № 000155, ПИ № 138013, ПИ № 138104, ПИ № 138011, ПИ № 138010, ПИ № 307003, ПИ № 307001, ПИ № 000213, ПИ № 308001, ПИ № 000148, ПИ № 137013, ПИ № 000147, ПИ № 137008, ПИ № 265001, ПИ № 143001, ПИ № 265001, ПИ № 137008, ПИ № 137009, ПИ № 265002, ПИ № 143002, ПИ № 143003, ПИ № 143004, ПИ № 143007, ПИ № 142002, ПИ № 142003, ПИ № 142001, ПИ № 369030, ПИ № 369110, ПИ № 142004; с начин на трайно ползване - язовир, местност "Балък бунар", актуван като публична общинска собственост на Община Севлиево с АПОС № 415/16.12.1998 г. 2. Поземлен имот с площ от 1,365 дка, находящ се в землището на с. Добромирка, с ЕКАТТЕ 21628, представляващ имот № 143001, при граници: ПИ № 000157, ПИ № 265001, с начин на трайно ползване - друга селскостопанска територия, местност "Лещака", актуван като частна общинска собственост на Община Севлиево с АЧОС №5488/10.09.2014 г. 3. Поземлен имот с площ от 2,310 дка, находящ се в землището на с. Добромирка, с ЕКАТТЕ 21628, представляващ имот № 265001, при граници: ПИ № 000157, ПИ № 137008, ПИ № 143001, с начин на трайно ползване - друга селскостопанска територия, местност "Балък бунар", актуван като частна общинска собственост на Община Севлиево с АЧОС №5491/10.09.2014 г. 4. Поземлен имот с площ от 3,619 дка, находящ се в землището на с. Добромирка, с ЕКАТТЕ 21628, представляващ имот № 137008 при граници: ПИ № 000157, ПИ № 000147, ПИ № 137009, ПИ № 265001, с начин на трайно ползване - друга селскостопанска територия, местност "Балък бунар", актуван като частна общинска собственост на Община Севлиево с АЧОС №5487/10.09.2014 г. 5. Поземлен имот с площ от 2,136 дка, находящ се в землището на с. Добромирка, с ЕКАТТЕ 21628, представляващ имот № 143003, при граници: ПИ № 000157, ПИ № 143002, ПИ № 143004, с начин на трайно ползване - друга селскостопанска територия, местност "Лещака", актуван като частна общинска собственост на Община Севлиево с АЧОС №5489/10.09.2014 г.

6. Описание и обем на услугите и/или стопанските дейности, които концесионерът може да извършва чрез обекта на концесията


 Правото на експлоатация включва: управление, поддържане в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасна експлоатация и извършване на дейности - аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях; дейности по предоставяне на услуга в обществен интерес, свързана с предназначението на обекта на концесия и за търговски цели - културно и спортно обслужване на населението - плажни, спортни и водни услуги и превръщане на обекта на концесия в привлекателно място за осигуряване на отдих, почивка и развлечение на населението, разкриване на заведения за хранене и развлечения - постоянни или временни /кафе-бар и/или други по смисъла на Закона за туризма, които не засягат целостта и характера на публичната собственост с възможност за получаване на приходи от потребителите на услугите от обществен интерес или от трети лица, а когато се извършват и други стопански дейности - и правото да получава приходи от тези дейности.

7. Вид на процедурата


 открита процедура

8. Размер на гаранцията за участие в процедурата и условия за нейното предоставяне или плащане


 стойност - 1110.00

 валута - BGN

 условия за предоставяне или плащане - По избор на кандидатите: - банкова гаранция или - внесен депозит по банкова сметка.

Гаранцията за участие в процедурата за предоставяне на концесия е в размер на 1 110 /хиляда сто и десет/ лева и е под формата на внесен депозит по банкова сметка на Община Севлиево или банкова гаранция. Формата на гаранцията се избира от участниците. Депозитът се внася чрез банков превод по сметка BIC: IORTBGSF; BG91IORT81273300185600 в "ИНВЕСТБАНК"АД - финансов център Севлиево

Когато гаранцията е под формата на банкова гаранция, при издаването й трябва да се осигури валидност, която да гарантира усвояването й, съгласно изискванията на чл. 55, ал. 2 от Закона за концесиите.

9. Срок на валидност на офертите


 180 календарни дни след датата на подаване на офертата

10. Място и срок за получаване на документацията за участие в процедурата


 място - Документацията за участие в процедурата се получава в стая 309 в сградата на Община Севлиево, гр. Севлиево, пл. "Свобода" № 1 срещу представяне на оригинален документ или заверено копие за заплатена документация по т. 11 , длъжностно лице за контакт: Димитър Желев

 календарни дни след обнародване на обявлението в Държавен вестник - 32

 час - 16:00

11. Цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата


 цена в цифри - 100.00

 валута - BGN

 начин на плащане - 100 /сто/ лева без ДДС, заплатени по банков път по сметката на Община Севлиево - BIC: IORTBGSF; BG09IORT81278400000100, код за вида на плащане 44 80 90 в "ИНВЕСТБАНК"АД - финансов център Севлиево.

12. Език, на който трябва да бъдат написани офертите


 български;

13. Място и срок за получаване на офертите


 място - В "Център за информация и услуги на гражданите" в сградата на Община Севлиево, гр.Севлиево, пл. "Свобода" № 1.

В срок:


Не по-късно от 16:00 часа на последния ден, определен с "Обявлението на концесията", публикувано на електронната страница на "Държавен вестник", заедно с вносна бележка за платена документация за участие.

 календарни дни след обнародване на обявлението в Държавен вестник - 35

 час - 16:00

14. Място и дата на отваряне на оферти


 място - Зала № 202 в сградата на Община Севлиево.

Ако обявената дата за отваряне на офертите е почивен ден, офертите се отварят в първия работен ден в посочени в обявлението час. календарни дни след обнародване на обявлението в Държавен вестник - 40

 час - 09:30

15. Документи за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 16, Ал. 2 и 3 от Закона за концесиите


 За удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 16, ал. 2 и 3 от Закона за концесиите, кандидатът, съответно участникът представя следните документи:

1. Оригинал на съдебно удостоверение или съответен на него документ от съдебен или административен орган на държавата, в която участникът е установен, за удостоверяване липсата на обявяване в несъстоятелност и на процедура по ликвидация, издаден не по-рано от 30 дни от датата на подаване на офертата за участие, освен ако в заявлението към офертата е посочен ЕИК.

2. Оригинал на съдебно удостоверение /свидетелство за съдимост/ или съответен на него документ от съдебен или административен орган от държавата по отечественото право на лицето, за удостоверяване на:

2.1. За участника - юридическо лице: липсата на влязла в сила присъда за /а/ управител или /б/ член на управителния орган, а в случай, че член на управителния орган е юридическо лице - за /в/ неговия представител в съответния управителен орган, за някое от следните престъпления:

2.1.1. против собствеността;

2.1.2. против стопанството;

2.1.3. против финансовата, данъчната или осигурителната система /изпиране на пари или измама/;

2.1.4. престъпление по служба и/или за подкуп /корупция/;

2.1.5. за престъпления, свързани с участие в престъпна група.

2.2. За участник - физическо лице:

2.2.1. липсата на влязла в сила присъда за престъпление по т. 2.1.1 - до 2.1.5.;

2.2.2. липсата на лишаване на лицето от правото да осъществява търговска дейност.

2.3. Когато участникът е обединение - документите по т.2.1. и 2.2. се представят за всеки от участниците в обединението, освен онези от тях, които не се представят при посочен в ЕИК от участника в обединението.

2.4. Когато участникът е чуждестранно лице - съгласно законодателството на държавата, в която е установен, не се издават документи по т.2.1. и 2.2. или когато те не включват всички случаи по т.2.1. и 2.2. Участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правна стойност според законодателството на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правна стойност, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен. Клетвената декларация или официалното заявление се представят задължително и в превод на български език. В този случай лицето представя копие от правните актове, доказващи правната стойност на процедурата, въз основа на която е направен документа, включително с превод на български език.

3. Декларация, че лицето не е лишено от право да осъществява търговска дейност /по образец/.

Участниците са длъжни по време на процедурата, да уведомят комисията за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 16, ал. 2 и ал. 3 от Закона за концесиите, посочени в обявлението, в 7 дневен срок от настъпването им.


16. Приложими обстоятелства и документи за удостоверяване по чл. 16, Ал. 4 от Закона за концесиите


 За удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 16, ал. 4 от ЗК, към заявлението, кандидатът, съответно участникът представя следните документи:

1. Участникът не е в производство по обявяване на несъстоятелност - доказва се с оригинал на съдебно удостоверение или съответен на него документ от съдебен или административен орган на държавата, в която участникът е установен, за удостоверяване на липсата на производство за обявяване в несъстоятелност.

2. Участникът няма задължения за публични вземания на държавата по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията-доказва се с оригинал /или копие заверено лично от кандидата с трите му имена и подпис "Вярно с оригинала"/ на удостоверение за наличие или липса на задължения за публични вземания на държавата, на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК, издадено от ТД НАП- с дата не повече от 30 дни, предхождаща датата на депозиране на предложението за участие в конкурса, а за участник - чуждестранно лице - и за задължения към държавата, в която е установен.

3. Участникът няма задължения за публични вземания на общината по смисъла на чл. 162, ал.2 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията - доказва се с оригинал на удостоверение за наличие или липса на задължения за публични вземания на общината, на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК, издадено от Община Севлиево.

4. Участникът няма просрочени парични задължения към работниците и служителите, на които е работодател - доказва се с декларация по образец от документацията за участие.

5. Участникът не е бил концесионер с прекратен по негови вина концесионен договор и не е виновен за професионални нарушения, за които Комисията разполага с писмени доказателства, издадени от компетентен орган - доказва се с декларация по образец от документацията за участие.

6. Участникът не е представил цялата информация, изискваща се от него в процедурата за предоставяне на концесия, или представената от него информация е непълна или невярна - обстоятелствата се установяват от Комисията с мотивирано решение.

Когато участникът е обединение - документите по т. 1 - до т. 5 се представят за всеки от участниците в обединението.

Когато участникът е чуждестранно лице - съгласно законодателството на държавата, в която е установен, не се издават документи по т. 1 - до т. 5, или когато те не включват всички случай по т. 1- до т. 5. Участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правна стойност според законодателството на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правна стойност, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен. В този случай лицето представя копие от правните актове, доказващи правната стойност на процедурата, въз основа на която е направен документа, включително с превод на български език.

Участниците са длъжни по време на процедурата, да уведомят комисията за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 16, ал. 4 от Закона за концесиите, посочени в обявлението, в 7 дневен срок от настъпването им.

Не могат да участват юридически и/или физически лица, за които са налице някои от обстоятелствата по чл. 16, ал. 2 и ал. 3 от ЗК.

При провеждане на процедура за предоставяне на концесия комисията отстранява с решение от участие в процедурата участниците, за които е налице някое от обстоятелствата по чл. 16, ал. 2 и 3. От участие в процедурата се отстраняват и участниците, за които е налице обстоятелство по чл. 16, ал. 4, което е определено с обявлението по чл. 41 от ЗК.

При участие в процедурата за предоставяне на концесия участниците, включително подизпълнителите, удостоверяват наличието или липсата на обстоятелствата по чл.16, ал. 1-4 от ЗК с декларации. Концесионният договор се сключва само след като участникът, определен за концесионер, представи доказателствата за удостоверяване на декларираните обстоятелства, определени с правилника за прилагане на закона.

Когато участникът, определен за концесионер, не е капиталово търговско дружество, както и когато това е посочено в обявлението за откриване на процедурата или офертата на участника, определен за концесионер, концесионният договор се сключва с новоучреденото капиталово търговско дружество, наричано "проектно дружество", в което: 1. участникът, определен за концесионер, е едноличен собственик на капитала, или 2. участниците в обединението, което не е търговец, притежават целия капитал в съотношението от договора за обединението.


17. Критерии за подбор и документи за доказване на съответствието с тях

17.1. Пригодност за изпълнение на професионална дейност


 изисквания и изискуеми документи -

Комисията за провеждане на процедурата извършва подбор на участниците, допуснати до участие в процедурата по критерия "Пригодност за изпълнение и професионална дейност".

Критерият "Пригодност за изпълнение и професионална дейност" се доказва с опит в изпълнението на дейности, идентични или сходни с дейностите, които могат да се извършат с обекта на концесията - минимум 1 /една/ година (за физическо или юридическо лице или обединение от такива лица). Доказва се с оригинал за референция, или декларация, която да удостоверява, че участникът отговаря на минималното изискване относно наличието на опит в изпълнението на дейности, идентични или сходни с дейностите, които могат да се извършват с обекта на концесията - минимум 1 /една/ година. В случай на обединение, участникът, представляващ обединението, следва да отговаря на критерия за подбор "Пригодност за изпълнение и професионална дейност".

17.2. Икономическо и финансово състояние


 изисквания и изискуеми документи -

Комисията за провеждане на процедурата извършва подбор на участниците по критерия "Икономическо и финансово състояние".

Критерият "Икономическо и финансово състояние" се доказва чрез:

За юридическо лице или обединение от физически и юридически лица:

1. Регистриран основен капитал на участника - не по-малко от 10 000 /десет хиляди/ лв. Необходими документи - заверено копие от удостоверение за актуално състояние или оригинал.

2. Размер на балансовата стойност на активите - не по-малко от 10 000 /десет хиляди/ лв. Необходими документи - заверено копие от годишен финансов отчет или съответната пазарна оценка, изготвена от лицензирани оценители.

За физическо лице:

1. Участникът да разполага с финансови средства в размер не по-малък от 10 000 /десет хиляди/ лв. Необходими документи, удостоверяващи изпълнението на изискването - заверени копия от извлечение на банкова сметка, договор за наем и др.

2. Размер на балансовата стойност на активите - не по-малко от 10 000 /десет хиляди/ лв., което се удостоверява със съответната пазарна оценка, изготвена от лицензирани оценители.

17.3. Технически възможности и/или професионална квалификация


 изисквания и изискуеми документи -

Комисията за провеждане на процедурата извършва подбор на участниците по критерия "Технически възможности и/или професионална квалификация". Критерият "Технически възможности и/или професионална квалификация" се доказва чрез:

За физическо или юридическо лице или обединение от такива лица: Доказва се чрез описание на техническото оборудване и на възможностите за осигуряване качествено изпълнение на концесионния договор, в това число осигуряване на материална база за изпълнение на съпътстващите концесията дейности и услуги.

В случай на обединение, на критерия "Технически възможности" следва да отговарят участниците в обединението като цяло, като всеки участник в обединението изрично посочва критерия за подбор, който доказва, съответно каква част от него доказва.

Участниците, които отговарят на критериите за подбор, се определят с решение на комисията и могат да продължат участието си в процедурата, а останалите участници се отстраняват.

Доказването на съответните критерии "Икономическо и финансово състояние" и "Технически възможности и/или професионална квалификация" може да бъде извършено чрез възможностите на трети лица. В тези случаи участникът следва да представи доказателства, че ще има на разположение възможностите на третото лице.


18. Критерии за оценка на икономически най-изгодната оферта


 18.1. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на комплексна оценка по следните критерии и относителната тежест на всеки от тях:

" КП - размер на годишното концесионно плащане в лева - относителна тежест 25%;

" И - размер на годишна инвестиция за поддръжка на изискуемото се техническо състояние на обекта - относителна тежест - 25%;

" ПИ - предложение за изпълнение на предмета на концесията, включващо качество на управлението и поддържането на обекта на концесията, включително превантивни мерки срещу потенциални рискове - 25%;

" ОС - предлагани мерки, свързани с опазване на елементите на околната среда - 25%.

Преди да се пристъпи към оценяване на офертите, се извършва проверка на представеното от участника предложение. Освен това следва да се представи предвижданите организация и мобилизация на използвани от участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на концесията и съпътстващите дейности.

Предложения, които не отговарят на действащото законодателство и условията в настоящата документация няма да бъдат оценявани и следва да бъдат предложени за отстраняване.

За целите на настоящата методика, използваните определения следва да се тълкуват както следва:

* "Ясно" - следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид дейност по начин, по който същият да бъде индивидуализиран сред останалите предвидени етапи/ съответно останалите предвидени видове дейности;

** "Подробно/ Конкретно" - описанието, което освен, че съдържа отделни етапи, видове дейности, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на договора и надграждане над предвидените изисквания;

*** Несъществени са тези непълноти/ пропуски в техническото предложение, които не го правят неотговарящо на изискванията, но са например пропуски в описанието, липса на детайлна информация и други подобни. Налице са, когато липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника. Ако липсващата информация не може да бъде установена от други части в офертата, се приема наличието на "съществени непълноти" на офертата и съответният участник се предлага за отстраняване от процедурата.

**** Съществени са тези непълноти в техническото предложение, които го правят неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в указанията и/или на действащото законодателство, на съществуващите стандарти и техчически изисквания, като например несъответствие между изискуеми параметри и предлагани такива и други подобни. При установени съществени непълноти в техническо предложение на участник, офертата му следва да бъде предложена за отстраняване.

18.2. Точките по критериите ПИ и ОС ще бъдат присъждани от оценителната комисия по експертна мотивирана оценка. Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на възложителя, се подлагат на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по начина, описан в методиката, която е част от документацията.

18.3. Оценката по показател КП се формира по следната формула:

               предложен размер на концесионно плащане х 25 %

КП =    __________________________________________

                максимален размер на концесионно плащане

18.4. Оценката по показател И се формира по следната формула:

           предложен размер на инвестиции за поддръжка х 25 %

И =     ____________________________________________

           максимален размер на инвестиции за поддръжка

Офертите се оценяват на база получена комплексна оценка /Ко/ за всяка оферта и класирането се извършва по следната формула:

КО = КП + И + ПИ + ОС

Където:


КО - комплекса оценка

КП - размер на годишното концесионно плащане в лева

И - размер на годишната инвестиция за поддръжка на изискуемото се техническо състояние на обекта

ПИ - оценка на предложение за изпълнение на предмета на концесията, включващо качество на управлението и поддържането на обекта на концесията, включително превантивни мерки срещу потенциални рискове.

ОС - оценка по показател ОС

Офертите се класират по низходящ ред, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка /Ко/.


19. Възможност за представяне на варианти в офертите


 не

20. Процедура за обжалване

20.1. Орган, който отговаря за процедурите за обжалване


 официално наименование - Комисия за защита на конкуренцията

 адрес - Република България, гр. София, бул. "Витоша" 18

 населено място - гр. София

 пощенски код - 1000

 държава - Република България

 електронна поща - cpcadmin@cpc.bg

 телефон - 02/9356190

 интернет адрес (URL) - www.cpc.bg

 факс - 02/9807315

20.2 Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби


 официално наименование - Комисия за защита на конкуренцията

 адрес - Република България, гр. София, бул. "Витоша" 18

 населено място - гр. София

 пощенски код - 1000

 държава - Република България

 електронна поща - cpcadmin@cpc.bg

 телефон - 02/9356190

 интернет адрес (URL) - www.cpc.bg

 факс - 02/9807315

21. Концесията е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС


 концесията е свързана с проект и/или програма - не

 наименование на проекта и/или програмата -

22. Други, в зависимост от спецификата на обекта на концесията и на извършваните с него стопански дейности


 20 /двадесет/ години, считано от датата на подписване на договора. В процедурата за предоставяне на концесия може да участва всяко физическо или юридическо лице или обединение от такива лица.

23. Дата на изпращане на обявлението


 15.05.2015
Каталог: uploads -> docs
docs -> Дв бр. 103 от 2 Декември 2008г., изм дв бр. 24 от 31 Март 2009г
docs -> Списък на загиналите във войните за освобождение и обединение на българските земи
docs -> Наредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването
docs -> Наредба №39 от 16 ноември 2004 Г. За профилактичните прегледи и диспансеризацията
docs -> Наредба №18 от 20 юни 2005 Г. За критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения
docs -> С решение №61 т. III от 27 март 2012г., на основание


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница